Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası)


Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı 2011 yılında kurulmuştur. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğretim yapılmaktadır. Akademik kadrosunda 1 profesör, 6 doktor öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Derece Seviyesi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan merkezi giriş sınavı ile alınır. Genel kabul koşulları Türk öğrenciler ve diğer ülkelerden gelen öğrenciler için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Ufuk Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Ufuk Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması, F1 ya da F2 notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Profili

İnsanı merkeze alan, seven, saygı duyan, insanı anlayan ve kişiliğinin bir bütün olarak (bedensel,zihinsel, sosyal ve duygusal) tüm kapasitelerini kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişmesine katkıda bulunmayı hedefleyen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalımız, bu yönde bilimsel araştırma , yayın ve öğretim etkinliklerini sürdüren , meslek etiğine bağlı , bireylere ve topluma rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sunmayı kendisine vizyon edinmiştir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı; sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik değişimler karşısında ülkenin gereksinim duyduğu – değişimlere açı, üretken, etik ilkeleri benimsemiş psikolojik danışmanlar yetiştirmeyi misyon olarak belirlemiştir. Bu kapsamda,

 • Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan alanlarda ( okul psikolojik danışmanlığı, aile danışmanlığı, kariyer danışmanlığı , endüstriyel danışmanlık ) konularında yeterlik sahibi psikolojik danışmanlar yetiştirmek,

 • Yükseköğretimin ihtiyacı olan öğretim elemanı yetiştirmek,

 • Öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerini desteklemek,

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, özel sektörün ihtiyacı olan bireysel ve kurumsal gelişmeye katkıda bulunabilecek psikolojik danışmanlar yetiştirmek,

 • Lisans ve lisansüstü derecelere yönelik disiplinlerarası programlar yürütmek

 • Öğrencilerimizin toplumsal sorunlara duyarlı, kişisel ve sosyal sorumluluk alabilen bireyler olmasını desteklemek

 • Toplumsal sorumluluk kapsamında konferans, seminer, panel düzenlemek veya düzenleyen kurum ve kuruluşlara katkı sağlamak

 • Farklı disiplinlerdeki öğretim üyeleriyle ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak eğitim-öğretim faaliyetleri ,ile araştırma projelerini yürütmek ve danışmanlık hizmeti sunmak lisans programımızın amaçlarını oluşturmaktadır.

Program Kazanımları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans programında tüm derslerini alarak başarıyla tamamlayan mezunlarımız aşağıdaki kazanımlara sahip olabilecektir:  

 1. Psikolojik danışma ve rehberlik alanının temel kavramlarını; kişilik, gelişim ve farklı uzmanlık alanlarına ilişkin psikolojik danışma kuramlarını; temel ilke ve tekniklerini açıklar.
 2.   İnsan ve toplumun davranış, biliş ve duygularına; felsefi, sosyolojik, psikolojik ve eğitsel açıklamalar getirir.
 3.   Normal ve normal dışı davranışlar gösteren bireyleri ya da özel gereksinimli bireyleri ayırt eder.
 4.   Kariyer gelişimi kuramları, karar verme modelleri ve işgücü piyasası koşulları temelinde bireylere, kariyer gelişimleri sürecinde kendilerini tanımalarını, anlamalarını ve uygun kararlar vermelerini kolaylaştıracak hizmetleri sunar.
 5.   Alanın gerektirdiği mesleki değerleri, etik ilkeleri, etik kodları ve kuralları içselleştirir; mesleki uygulamalarında bunlara bağlı kalır; etik ikilem çözer.
 6.   Oryantasyondan mesleki rehberliğe ve eğitsel rehberlikten temel psikolojik danışma becerilerine uzanan bir yelpazede alanın becerilerini hizmet verdiği bireylere ve koşullarına uyarlayarak uygular.
 7.   Alanında edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, çalıştığı bağlamdaki paydaşlarına (aileler, öğretmenler vb.) ve topluma eğitim hizmeti sunar.
 8.   Etkili iletişim ve psikolojik danışma becerilerini; bilimsel ve kanıta dayalı bir kuramsal yaklaşım dahilinde, uygulayarak bireyle ve grupla psikolojik danışma hizmetlerini yürütür.
 9.   Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
 10.   Test ve test dışı bireyi tanıma tekniklerini etkili şekilde kullanır; ihtiyaç doğrultusunda rehberlik programları hazırlar; kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik faaliyetlerini planlar, uygular ve değerlendirir.
 11.   Bilimsel araştırma basamaklarını izleyerek alanına ilişkin bir araştırmayı uzman gözetiminde planlayabilir, yürütebilir, istatistiksel analizleri gerçekleştirebilir ve sonuçları raporlaştırabilir.
 12.   Kişisel ve profesyonel niteliğine katkıda bulunacak bilgi ve iletişim teknolojilerini (MS Office, SPSS, bilimsel veritabanları vs.) temel-orta düzeyde kullanabilir; B1 düzeyinde İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.
 13.   Hem kişisel hem profesyonel yaşamında empatik anlayış, koşulsuz olumlu kabul ve içtenlikle iletişim kurmaya sadık kalır; çok kültürlü olmaya ve kendini gerçekleştirmeye yönelik çaba gösterir.
 14.   Bireyin esenliği ve iyi oluşunu gözeterek; birincil, ikincil ve üçüncül koruma düzeylerinde koruyucu-önleyici ruh sağlığı hizmeti sunar.
 15.   Bireyi tanıma, bilgi toplama ve yayma, yerleştirme, izleme, oryantasyon, araştırma-değerlendirme ve çevreyle ilişkiler gibi rehberlik hizmetlerini çalıştığı kurumlarda bir bütünlük içinde uygular.
İstihdam Olanakları

Başta Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda, dershanelerde, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatlarında “rehber öğretmen” olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca Kamu ve özel kurumların ruh sağlığı merkezlerinde, insan kaynakları merkezlerinde çalışmaktadırlar. Askeri ve emniyet birimlerinin psikolojik danışma hizmetlerine gereksinim duyulan her alanda istihdam edilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
GKZ 100
Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi 1
2
3
1
Zorunlu
GKZ 120
Türk Dili 1
3
5
1
Zorunlu
GKZ101
Yabancı Dil I
2
3
1
Zorunlu
GKZ140
Bilişim Teknolojileri
3
5
1
Zorunlu
MBZ 100
Eğitime Giriş
2
3
1
Zorunlu
MBZ 110
Eğitim Sosyolojisi
2
3
1
Zorunlu
RPDZ 101
Psikolojiye Giriş
2
4
1
Zorunlu
RPDZ 103
Kültürel Antropoloji
2
4
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
GKZ102
Yabancı Dil 2
2
3
2
Zorunlu
GKZ110
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
2
3
2
Zorunlu
GKZ130
Türk Dili 2
3
5
2
Zorunlu
MBZ120
Eğitim Felsefesi
2
3
2
Zorunlu
MBZ130
Öğretim Teknolojileri
2
3
2
Zorunlu
RPDZ 102
Gelişim Psikolojisi I
2
4
2
Zorunlu
RPDZ 104
Fizyolojik Psikoloji
2
4
2
Zorunlu
RPDZ106
Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma
2
5
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
MBZ200
Öğretim İlke ve Yöntemleri
2
3
3
Zorunlu
RPDZ 201
Gelişim Psikolojisi 2
2
4
3
Zorunlu
RPDZ203
Öğrenme Psikolojisi
2
4
3
Zorunlu
RPDZ205
Sosyal Psikoloji
2
4
3
Zorunlu
RPDZ207
Temel İstatistik
2
4
3
Seçmeli
GKS001
Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele
2
3
3
Seçmeli
GKS003
Bilim Tarihi ve Felsefesi
2
3
3
Seçmeli
GKS004
Bilim ve Araştırma Etiği
2
3
3
Seçmeli
GKS008
İnsan İlişkileri ve İletişim
2
3
3
Seçmeli
GKS012
Mesleki İngilizce
2
3
3
Seçmeli
MBS 021
Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme
2
4
3
Seçmeli
MBS003
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
2
4
3
Seçmeli
MBS006
Eğitim Tarihi
2
4
3
Seçmeli
MBS018
Öğrenme Güçlüğü
2
4
3
Seçmeli
RPAS001
Aile İçi İlişkiler ve İletişim
2
4
3
Seçmeli
RPKS001
İş Analizi ve Performans Değerlendirme
2
4
3
Seçmeli
RPOS001
Çocuk İstismarı ve İhmali
2
4
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
GKZ 200
Topluma Hizmet Uygulamaları
2
3
4
Zorunlu
MBZ 210
Türk Eğitim Tarihi
2
3
4
Zorunlu
MBZ220
Eğitimde Araştırma Yöntemleri
2
3
4
Zorunlu
RPDZ 204
Kişilik Kuramları
2
2
4
Zorunlu
RPDZ 210
Test Dışı Teknikler
2
3
4
Zorunlu
RPDZ206
Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları
2
2
4
Zorunlu
RPDZ208
Karakter ve Değer Eğitimi
2
3
4
Seçmeli
GKS 001
Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele
2
3
4
Seçmeli
GKS 003
Bilim Tarihi ve Felsefesi
2
3
4
Seçmeli
GKS 004
Bilim ve Araştırma Etiği
2
3
4
Seçmeli
GKS 008
İnsan İlişkileri ve İletişim
2
3
4
Seçmeli
GKS007
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi
2
3
4
Seçmeli
GKS011
Medya Okuryazarlığı
2
3
4
Seçmeli
MBS 006
Eğitim Tarihi
2
4
4
Seçmeli
MBS003
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
2
4
4
Seçmeli
MBS008
Eğitimde Program Dışı Etkinlikler
2
4
4
Seçmeli
MBS013
Kapsayıcı Eğitim
2
4
4
Seçmeli
MBS017
Okul Dışı Öğrenme Ortamları
2
4
4
Seçmeli
MBS018
Öğrenme Güçlüğü
2
4
4
Seçmeli
MBS021
Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme
2
4
4
Seçmeli
RPAS 004
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
2
4
4
Seçmeli
RPKS002
İnsan Kaynakları Yönetimi
2
4
4
Seçmeli
RPOS004
Özel Yetenekli Çocuklar ve Eğitimi
2
4
- 5 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
5
Zorunlu
MBZ300
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
2
3
5
Zorunlu
MBZ310
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
2
3
5
Zorunlu
RPDZ301
Davranış Bozuklukları I
2
3
5
Zorunlu
RPDZ303
Psikolojik Testler
2
3
5
Zorunlu
RPDZ305
Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri
2
3
5
Zorunlu
RPDZ307
Psikolojik Danışma Kuramları
2
2
5
Zorunlu
RPDZ309
Mesleki Rehberlik
2
2
5
Seçmeli
GKS 001
Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele
2
3
5
Seçmeli
GKS 003
Bilim Tarihi ve Felsefesi
2
3
5
Seçmeli
GKS004
Bilim ve Araştırma Etiği
2
3
5
Seçmeli
GKS008
İnsan İlişkileri ve İletişim
2
3
5
Seçmeli
GKS 012
Mesleki İngilizce
2
3
5
Seçmeli
MBS 003
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
2
4
5
Seçmeli
MBS 018
Öğrenme Güçlüğü
2
4
5
Seçmeli
MBS006
Eğitim Tarihi
2
4
5
Seçmeli
MBS021
Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme
2
4
5
Seçmeli
RPAS005
Aile içi Şiddet
2
4
5
Seçmeli
RPKS007
Endüstride Rehberlik ve Psikolojik Danışma
2
4
5
Seçmeli
RPOS007
Sosyal Beceri Eğitimi
2
4
- 6 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
6
Zorunlu
MBZ320
Eğitimde Ahlak ve Etik
2
3
6
Zorunlu
MBZ330
Sınıf Yönetimi
2
3
6
Zorunlu
RPDZ302
Davranıs Bozuklukları 2
2
2
6
Zorunlu
RPDZ304
Psikolojik Danışma Becerileri
2
4
6
Zorunlu
RPDZ306
Grupla Psikolojik Danışma
2
3
6
Zorunlu
RPDZ308
Mesleki Rehberlik Uygulamaları
2
2
6
Zorunlu
RPDZ310
Manevi Danışmanlık
2
2
6
Seçmeli
GKS001
Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele
2
3
6
Seçmeli
GKS003
Bilim Tarihi ve Felsefesi
2
3
6
Seçmeli
GKS004
Bilim ve Araştırma Etiği
2
3
6
Seçmeli
GKS007
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi
2
3
6
Seçmeli
GKS008
İnsan İlişkileri ve İletişim
2
3
6
Seçmeli
GKS011
Medya Okuryazarlığı
2
3
6
Seçmeli
MBS003
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
2
4
6
Seçmeli
MBS006
Eğitim Tarihi
2
4
6
Seçmeli
MBS008
Eğitimde Program Dışı Etkinlikler
2
4
6
Seçmeli
MBS018
Öğrenme Güçlüğü
2
4
6
Seçmeli
MBS021
Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme
2
4
6
Seçmeli
RPAS008
Ailede Bağımlılık Eğitimi
2
4
6
Seçmeli
RPKS008
Kariyer Bilgi Kaynakları
2
4
6
Seçmeli
RPOS008
Okulda Ruh Sağlığı
2
4
- 7 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
7
Zorunlu
MBZ400
Özel Eğitim ve Kaynaştırma
2
3
7
Zorunlu
MBZ401
Okullarda RPD Uygulamaları 1
5
10
7
Zorunlu
RPDZ401
Aile Danışmanlığı
2
2
7
Zorunlu
RPDZ403
Meslek Etiği ve Yasal Konular
2
2
7
Zorunlu
RPDZ405
RPD'de Program Geliştirme
2
2
7
Zorunlu
RPDZ407
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 1
2
3
7
Seçmeli
MBS003
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
2
4
7
Seçmeli
MBS006
Eğitim Tarihi
2
4
7
Seçmeli
MBS007
Eğitimde Drama
2
4
7
Seçmeli
MBS010
Eğitimde Proje Hazırlama
2
4
7
Seçmeli
MBS018
Öğrenme Güçlüğü
2
4
7
Seçmeli
MBS021
Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme
2
4
7
Seçmeli
RPAS007
Kültüre Duyarlı Aile Danışmanlığı
2
2
7
Seçmeli
RPKS009
Kariyer Danışmanlığında Görüşme Becerileri
2
2
7
Seçmeli
RPOS009
Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Danışma
2
2
- 8 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
8
Zorunlu
MBZ402
Okullarda RPD Uygulamaları 2
5
10
8
Zorunlu
RPDZ402
Çocuk Hukuku
2
3
8
Zorunlu
RPDZ404
Travma Sonrası Psikolojik Danışma
2
3
8
Zorunlu
RPDZ406
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri
2
3
8
Zorunlu
RPDZ408
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 2
2
3
8
Seçmeli
RPKS012
Dezavantajı Gruplarla Kariyer Danışmanlığı
2
4
8
Seçmeli
RPOS012
Kısa Süreli Psikolojik Danışma
2
2
Ölçme ve Değerlendirme

Programda, küçük sınav(lar) (quiz), ara sınav(lar), ödev(ler), uygulama(lar), proje(ler), pratik(ler) ve final sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanır. Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir.  Programdan mezun olmak için Genel Not Ortalaması'nın en az 2.00 olması gerekir. Ders notu yukarıda belirtilen değerlendirme yöntemlerinin değerlendirilmesinden oluşur ve harf notlarından birisi ile belirlenir. Harf notları ve karşılık gelen ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir;

Başarı not çizelgesi

 

Harf Notu

Katsayı

Harf Not Aralığı

(100 üzerinden)

AA

4,00

90-100

BA

3,50

80-89

BB

3,00

70-79

CB

2,50

65-69

CC

2,00

60-64

DC

 1,50

55-59

DD

 1,00

50-54

FF

 0,00

0-49

 

 Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin;

 • Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD/S notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları
 • 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Prof.Dr. Mustafa KILIÇ

Ufuk Üniversitesi,

Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Dr. Rıdvan Ege Kampüsü, Kızılcaşar mah. 06830

İncek-Gölbaşı/Ankara

Ders - Program Kazanımları Matrisi

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

MBZ 100

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

MBZ 110

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

GKZ 100

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

GKZ 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

GKZ 120

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

GKZ 140

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

RPDZ 101

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

RPDZ 103

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

MBZ 120

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

MBZ 130

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

GKZ 110

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

GKZ 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

GKZ 130

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

RPDZ 102

X

X

X

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

X

X

RPDZ 104

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RPDZ 106

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

MBZ 200

X

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

RPDZ 201

X

X

X

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

X

X

RPDZ 203

X

X

X

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

X

RPDZ 205

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

RPDZ 207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

MBZ 210

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

MBZ 220

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

X

X

 

 

X

GKZ 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

RPDZ 204

X

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

X

X

 

 

RPDZ 206

X

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

X

X

X

 

RPDZ 208

X

X

 

 

X

 

X

 

X

X

 

X

X

 

 

RPDZ 210

X

 

X

X

 

x

 

 

 

x

 

x

 

x

x

MBZ 300

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

MBZ 310

 

x

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

x

RPDZ 301

x

x

x

 

 

 

 

x

 

x

 

x

x

x

 

RPDZ 303

x

 

x

x

x

x

 

 

 

x

x

x

 

x

x

RPDZ 305

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

 

RPDZ 307

x

x

x

 

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

RPDZ 309

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

 

x

MBZ 320

 

x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

MBZ 330

x

x

 

 

 

x

x

 

 

 

 

x

 

 

x

RPDZ 302

x

x

x

 

 

 

 

x

 

x

 

x

x

x

 

RPDZ 304

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

 

RPDZ 306

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

 

 

RPDZ 308

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

 

x

RPDZ 310

x

x

 

 

x

x

 

x

 

 

 

x

x

 

 

MBZ 401

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

x

x

MBZ 400

x

x

x

 

x

x

x

 

 

x

 

x

x

 

x

RPDZ 401

x

x

x

 

x

x

x

x

 

 

 

x

x

 

 

RPDZ 403

 

x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

RPDZ 405

x

 

 

 

 

x

 

 

 

x

x

x

 

x

x

RPDZ 407

x

x

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

 

 

MBZ 402

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

x

x

RPDZ 402

x

x

 

 

x

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

RPDZ 404

x

x

x

 

x

 

 

x

 

 

 

x

x

x

 

RPDZ 406

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

x

x

 

 

 

RPDZ 408

x

x

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

 

TYYÇ 6. Düzey (Lisans) Yeterlilikleri

TYYÇ Sosyal Hizmetler Temel Alanı 6. Düzey (Lisans) Yeterlilikleri

TYYÇ- Program Çıktıları Matrisi

 

BİLGİ
-Kuramsal
-Olgusal

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

1 - Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1- Sosyal hizmetler alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

 X

 X

 X

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 X

 X

2- Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.

 X

 

 

 

 X

 

 

 X

 

 X

 X

 

 

 

 

3- Sosyal hizmetler alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 X

 X

 

BECERİLER
-Bilişsel
-Uygulamalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Sosyal hizmetler alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.

 

 

 X

 X

 X

 X

 X

 X

 

 X

 X

 

 

 X

 X

2-Sosyal hizmetler ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 

 

 

3-Sosyal hizmetler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik eğitim yapar.

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 X

 

4-Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.

 

 

 

 X

 X

 

 X

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3-- Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Sosyal hizmetler alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

 

 

 X

 X

 

 X

 X

 X

 

 

 X

 

 

 X

 X

2-Sosyal hizmetler alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

4-Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

 

 

 

YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme. 
2-  Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3-Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Sosyal hizmet alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

3-Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 X

 

 X

 

 

 

4-Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

 X

5-Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 X

 

 

 X

 

YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Sosyal hizmetler alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler.

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

 

 X

 

 X

 

 

 X

2-Sosyal hizmetler alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek, ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

 

 X

 

 X

 

 

 X

 X

 

 X

 X

 X

 

 

 X

3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

6-Sosyal hizmetler alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.

 

 X

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

7-Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 

 X

 

 

 

8-Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 X

 X

 

 

9-Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar.

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 

 X

 

 

    X

 

YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,  uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Sosyal hizmetler alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

 

 

 

 

 X

 

 X

 

 

 X

 X

 X

 

 

     X

2-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 X

 

 

 

 

 

3-Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

4-Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 X

 

5-İnsan ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

7-Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim- uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini açıklar.

 

 

 

 

 X