Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık


Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı 2011 yılında kurulmuştur. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğretim yapılmaktadır. Akademik kadrosunda 1 profesör, 8 yardımcı doçent ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Derece Seviyesi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan merkezi giriş sınavı ile alınır. Genel kabul koşulları Türk öğrenciler ve diğer ülkelerden gelen öğrenciler için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Ufuk Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Ufuk Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması, F1 ya da F2 notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Profili

İnsanı merkeze alan, seven, saygı duyan, insanı anlayan ve kişiliğinin bir bütün olarak (bedensel,zihinsel, sosyal ve duygusal) tüm kapasitelerini kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişmesine katkıda bulunmayı hedefleyen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalımız, bu yönde bilimsel araştırma , yayın ve öğretim etkinliklerini sürdüren , meslek etiğine bağlı , bireylere ve topluma rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sunmayı kendisine vizyon edinmiştir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı ; sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik değişimler karşısında ülkenin gereksinim duyduğu – değişimlere açık , üretken, etik ilkeleri benimsemiş psikolojik danışmanlar yetiştirmeyi misyon olarak belirlemiştir. Bu kapsamda,

  • Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan alanlarda ( okul psikolojik danışmanlığı, aile danışmanlığı, kariyer danışmanlığı , endüstriyel danışmanlık ) konularında yeterlik sahibi psikolojik danışmanlar yetiştirmek,

  • Yükseköğretimin ihtiyacı olan öğretim elemanı yetiştirmek,

  • Öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerini desteklemek,

  • Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, özel sektörün ihtiyacı olan bireysel ve kurumsal gelişmeye katkıda bulunabilecek psikolojik danışmanlar yetiştirmek,

  • Lisans ve lisansüstü derecelere yönelik disiplinlerarası programlar yürütmek

  • Öğrencilerimizin toplumsal sorunlara duyarlı, kişisel ve sosyal sorumluluk alabilen bireyler olmasını desteklemek

  • Toplumsal sorumluluk kapsamında konferans, seminer, panel düzenlemek veya düzenleyen kurum ve kuruluşlara katkı sağlamak

  • Farklı disiplinlerdeki öğretim üyeleriyle ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak eğitim-öğretim faaliyetleri ,ile araştırma projelerini yürütmek ve danışmanlık hizmeti sunmak lisans programımızın amaçlarını oluşturmaktadır.

Program Kazanımları

Program Yeterlilikleri

1

Alana ilişkin temel kavramları, kuramları, ilkeleri ve yöntemleri tanır.

2

Bireyin toplum içindeki davranışlarının önemini ve temel iletişim becerilerini bilir; bireylerin kültürel ve sosyo-ekonomik özelliklerini tanır

3

Bireyin yaşam dönemlerine özgü gelişim özelliklerini, öğrenme süreçlerini ve grup içindeki davranış örüntülerini kavrar.

4

Bireyin normal ve normal dışı davranışlarına ve davranışlarının dinamiğine ilişkin bir anlayışa sahip olur; özel gereksinimleri olan bireylerin özelliklerini tanır.

5

Eğitim sistemini, eğitim programını, okulun örgütsel yapısını ve bu sistem içerisindeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini tanır.

6

Bireysel farklılıklar temelinde bireyin gözlenebilir ve ölçülebilir özelliklerini kavrar; bilime ve bilimsel bilgiye, araştırma yöntemlerine ve istatistiksel çözümleme tekniklerine ilişkin bir anlayışa sahip olur.

7

Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar.

8

Öğrencilerin ve bireylerin gelişimlerini izlemek ve geliştirmek için ilgili araştırma tekniklerini (nitel ve/veya nicel) kullanır, veri toplar, analizini ve yorumlamasını yapar ve sonuçları ilgili paydaşlarla paylaşır.

9

 Problem çözme, zaman yönetimi ve öz-disiplin becerilerine sahiptir.

10

Kendi kişisel ve profesyonel gelişimini desteklemek için yazılı ve sözlü iletişimde İngilizce ve Türkçe dil bilgilerini etkili bir biçimde kullanır

11

Bireyle ve grupla çalışırken psikolojik danışma beceri, müdahale ve stratejilerini uygular; bireylerin kişisel sosyal gelişimlerini desteklemek ve kişisel sorunları ile baş etme becerilerini geliştirmek için rehberlik etkinlikleri düzenleme becerisini kazanır.

12

Etkili öğrenme için uygun sınıf ortamı hazırlar.

13

Bireylerde ortaya çıkan davranış sorunlarını doğru olarak tespit eder ve gerektiğinde ilgili birimlere sevk eder.

14

Çocuk, ergen, yetişkinlerin gelişim özelliklerini bilir ve döneme ilişkin sorunlarla başa çıkma yollarını tanımlar

15

Genel olarak eğitimle, özel olarak da rehberlik ve psikolojik danışma programıyla ilgili karmaşık problemleri disiplinlerarası bir çerçevede analiz eder

16

Kariyer gelişimi kuramları, karar verme modelleri ve işgücü piyasası koşulları temelinde bireylere, kariyer gelişimleri sürecinde kendilerini tanımalarını, anlamalarını ve uygun kararlar vermelerini kolaylaştıracak hizmetleri sunar.

17

Mesleki bir kimlik olarak psikolojik danışmanlığı benimser.

18

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini etik ilke, kural ve yasalara uygun sunar.

19

Kişisel ve kültürel farklılıkları (ırk, etnik köken, sınıf, cinsiyet, dil, inanç sistemi, cinsel yönelim ve politik düşünce) gözetir.

20

Kütüphane araştırması ve internet taraması yapabilir.

21

Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kurallarını, mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları kavrar; bu konulardaki gelişmeleri takip eder.

22

Kurumların ve bireylerin özelliklerine uygun psikolojik danışma faaliyetleri planlar ve uygulamasını koordine eder.

İstihdam Olanakları

Başta Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda, dershanelerde, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatlarında “rehber öğretmen” olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca Kamu ve özel kurumların ruh sağlığı merkezlerinde, insan kaynakları merkezlerinde çalışmaktadırlar. Askeri ve emniyet birimlerinin psikolojik danışma hizmetlerine gereksinim duyulan her alanda istihdam edilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
ATA101
Atatürk Ilkeleri ve Inkılap Tarihi I
2
2
1
Zorunlu
EGT101(ING)
Eğitim Bilimine Giriş
3
3
1
Zorunlu
EĞT101
Eğitim Bilimine Giriş
3
3
1
Zorunlu
ING131
Yabancı Dil I
4
3
1
Zorunlu
IST103
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
3
3
1
Zorunlu
RPD 105 (ING)
Sosyolojiye Giriş
2
3
1
Zorunlu
RPD 101 (ING)
Psikolojiye Giriş
3
5
1
Zorunlu
RPD103
Fizyolojik Psikoloji
3
5
1
Zorunlu
RPD107
Felsefeye Giriş
3
4
1
Zorunlu
TUR101
Türkçe I: Yazılı Anlatım
2
2
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ATA102
Atatürk Ilkeleri ve Inkılap Tarihi II
2
2
2
Zorunlu
EKO 104
Ekonomiye Giriş
2
3
2
Zorunlu
ING132
Yabancı Dil II
4
3
2
Zorunlu
IST104
Temel Bilgisayar Bilimleri
3
3
2
Zorunlu
RPD102
Sosyal Antropoloji
3
4
2
Zorunlu
RPD104
Gelişim Psikolojisi I
3
6
2
Zorunlu
RPD106
Kaynak Tarama ve Rapor Yazma
2
4
2
Zorunlu
RPD108
Eğitim Felsefesi
2
3
2
Zorunlu
TUR102
Türkçe II: Sözlü Anlatım
2
2
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
EĞT201
Öğretim İlke ve Yöntemleri
3
4
3
Zorunlu
EĞT209
Sınıf Yönetimi
2
3
3
Zorunlu
EĞT209 (İNG)
Sınıf Yönetimi
2
3
3
Zorunlu
GNK215
Bilim Tarihi
3
3
3
Zorunlu
ING231
Yabancı Dil III
4
3
3
Zorunlu
RPD 201 (İNG)
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
3
5
3
Zorunlu
RPD203
İstatistik I
3
3
3
Zorunlu
RPD205
Özel Eğitim
3
4
3
Zorunlu
RPD207
Gelişim Psikolojisi II
3
5
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
EĞT244
Ölçme ve Değerlendirme
3
4
4
Zorunlu
ING232
Yabancı Dil IV
4
3
4
Zorunlu
RPD 206
İstatistik II
3
3
4
Zorunlu
RPD202
Test Dışı Teknikler (ING)
3
4
4
Zorunlu
RPD204
İnsan İlişkileri ve İletişim
3
4
4
Zorunlu
RPD208
Sosyal Psikoloji
3
4
4
Zorunlu
RPD210
Öğrenme Psikolojisi
3
4
4
Zorunlu
RPD212
Okullarda Gözlem
3
4
- 5 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
5
Zorunlu
ING301
Mesleki İngilizce I
3
2
5
Zorunlu
RPD301
Psikolojik Danısma İlke ve Teknikleri
3
5
5
Zorunlu
RPD303
Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri
3
5
5
Zorunlu
RPD305
Kisilik Kuramları
3
5
5
Zorunlu
RPD307
Mesleki Rehberlik ve Danışma
3
5
5
Seçmeli
EĞT 359
Okullarda Grup Rehberliği
3
4
5
Seçmeli
EĞT355
Eğitimde Medya Okuryazarlığı
3
4
5
Seçmeli
EĞT357
Andragojide Motivasyon
3
4
5
Seçmeli
RPD 353
Duyguların Yönetimi
3
4
- 6 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
6
Zorunlu
RPD302
Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması
3
6
6
Zorunlu
RPD304
Rehberlikte Program Gelistirme
3
4
6
Zorunlu
RPD306
Davranıs Bozuklukları
3
5
6
Zorunlu
RPD308
Psikolojik Danışma Kuramları
3
5
6
Zorunlu
RPD310
Grupla Psikolojik Danışma
3
4
6
Zorunlu
İNG302
Mesleki İngilizce II: Çeviri
3
2
6
Seçmeli
GNK 356
Yaratıcı Düşünce ve Toplum
3
2
6
Seçmeli
GNK 358
Çocuk Hakları ve Çocuk İhmali-İstismarı
3
2
6
Seçmeli
RPD352
Aile Danışmanlığı
3
2
6
Seçmeli
RPD356
Sosyal Beceri Eğitimi
3
2
- 7 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
7
Zorunlu
EĞT 451
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
3
3
7
Zorunlu
EĞT453
Liderlik ve Motivasyonel Davranışlar
3
3
7
Zorunlu
GNK 403
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
2
3
7
Zorunlu
GNK 427
Topluma Hizmet Uygulamaları
2
2
7
Zorunlu
RPD 401
Psikolojik Testler
4
6
7
Zorunlu
RPD 401 (ING)
Psikolojik Testler
4
6
7
Zorunlu
RPD 403
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması
3
8
7
Zorunlu
RPD 405
Öğrenme Bozuklukları
3
5
7
Seçmeli
RPD 451
Çocuklarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma
3
3
7
Seçmeli
RPD 455
Kriz Yönetimi
3
3
- 8 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
8
Zorunlu
RPD 404
Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması
3
6
8
Zorunlu
RPD 406
Meslek Etiği ve Yasal Konular
2
4
8
Zorunlu
RPD 406 (ING)
Meslek Etiği ve Yasal Konular
2
4
8
Zorunlu
RPD 408
Kurum Deneyimi
3
6
8
Zorunlu
RPD 402
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri
3
6
8
Seçmeli
RPD 450
Endüstri Psikolojisi
3
4
8
Seçmeli
RPD 450 (ING)
Endüstri Psikolojisi
3
4
8
Seçmeli
RPD 452
Stres ve Stresle Başa Çıkma
3
4
8
Seçmeli
RPD 454
Anatolian Terapiye Giriş
3
4
8
Seçmeli
RPD 456
Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması
3
4
8
Seçmeli
RPD 458
Önleyici Rehberlik
3
4
8
Seçmeli
RPD 458 (ING)
Önleyici Rehberlik
3
4
8
Seçmeli
RPD462
Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Girişimcilik ve İnovasyon
3
4
Ölçme ve Değerlendirme

Programda, küçük sınav(lar) (quiz), ara sınav(lar), ödev(ler), uygulama(lar), proje(ler), pratik(ler) ve final sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanır. Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir.  Programdan mezun olmak için Genel Not Ortalaması'nın en az 2.00 olması gerekir. Ders notu yukarıda belirtilen değerlendirme yöntemlerinin değerlendirilmesinden oluşur ve harf notlarından birisi ile belirlenir. Harf notları ve karşılık gelen ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir;

Başarı not çizelgesi

 

Harf Notu

Katsayı

Harf Not Aralığı

(100 üzerinden)

AA

4,00

90-100

BA

3,50

80-89

BB

3,00

70-79

CB

2,50

65-69

CC

2,00

60-64

DC

 1,50

55-59

DD

 1,00

50-54

FF

 0,00

0-49

 

 Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin;

  • Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD/S notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları
  • 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Prof.Dr. Mustafa KILIÇ

Ufuk Üniversitesi,

Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Dr. Rıdvan Ege Kampüsü, Kızılcaşar mah. 06830

İncek-Gölbaşı/Ankara

Ders - Program Kazanımları Matrisi
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

RPD 101

                      

RPD 103

                      

TUR 101

                      

ATA 101

                      

ING 131

                      

IST 103

                      

RPD 105

                      

EĞT 101

                      

RPD 107

                      

RPD 102

                      

TUR 102

                      

ATA 102

                      

IST 104

                      

ING 132

                      

RPD 104

                      

RPD 106

                      

RPD 108

                      

EĞT 144

                      

RPD 201

                      

RPD 203

                      

GNK 215

                      

RPD 205

                      

EĞT 201

                      

RPD 207

                      

EĞT 209

                      

ING 231

                      

RPD 202

                      

RPD 204

                      

RPD 206

                      

RPD 208

                      

RPD 210

                      

EĞT 244

                      

RPD 212

                      

ING 232

                      

RPD 301

                      

RPD 303

                      

RPD 305

                      

RPD 307

                      

ING 301

                      

RPD 302

                      

RPD 304

                      

RPD 306

                      

RPD 308

                      

RPD 310

                      

ING 302

                      

RPD 401

                      

RPD 403

                      

RPD 405

                      

GNK 403

                      

GNK 427

                      

EĞT 451

                      

RPD 402

                      

RPD 404

                      

RPD 406

                      

RPD 408

                      
TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Kategori

Temel Alan Yeterliliği

Program Yeterliliği

Bilgi 1

Sosyal hizmetler alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

1- Alana ilişkin temel kavramları, kuramları, ilkeleri ve yöntemleri tanır.

2- Bireyin toplum içindeki davranışlarının önemini ve temel iletişim becerilerini bilir; bireylerin kültürel ve sosyo-ekonomik özelliklerini tanır

4- Bireyin normal ve normal dışı davranışlarına ve davranışlarının dinamiğine ilişkin bir anlayışa sahip olur; özel gereksinimleri olan bireylerin özelliklerini tanır.

Bilgi 2

Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.

8- Öğrencilerin ve bireylerin gelişimlerini izlemek ve geliştirmek için ilgili araştırma tekniklerini (nitel ve/veya nicel) kullanır, veri toplar, analizini ve yorumlamasını yapar ve sonuçları ilgili paydaşlarla paylaşır.

15- Genel olarak eğitimle, özel olarak da rehberlik ve psikolojik danışma programıyla ilgili karmaşık problemleri disiplinlerarası bir çerçevede analiz eder

Bilgi 3

Sosyal hizmetler alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.

3- Bireyin yaşam dönemlerine özgü gelişim özelliklerini, öğrenme süreçlerini ve grup içindeki davranış örüntülerini kavrar.

4- Bireyin normal ve normal dışı davranışlarına ve davranışlarının dinamiğine ilişkin bir anlayışa sahip olur; özel gereksinimleri olan bireylerin özelliklerini tanır.

5- Eğitim sistemini, eğitim programını, okulun örgütsel yapısını ve bu sistem içerisindeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini tanır.

8- Öğrencilerin ve bireylerin gelişimlerini izlemek ve geliştirmek için ilgili araştırma tekniklerini (nitel ve/veya nicel) kullanır, veri toplar, analizini ve yorumlamasını yapar ve sonuçları ilgili paydaşlarla paylaşır.

20- Kütüphane araştırması ve internet taraması yapabilir.

21- Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kurallarını, mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları kavrar; bu konulardaki gelişmeleri takip eder.

Beceriler 1

Sosyal hizmetler alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.

15- Genel olarak eğitimle, özel olarak da rehberlik ve psikolojik danışma programıyla ilgili karmaşık problemleri disiplinlerarası bir çerçevede analiz eder

8- Öğrencilerin ve bireylerin gelişimlerini izlemek ve geliştirmek için ilgili araştırma tekniklerini (nitel ve/veya nicel) kullanır, veri toplar, analizini ve yorumlamasını yapar ve sonuçları ilgili paydaşlarla paylaşır.

Beceriler 2

Sosyal hizmetler ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır.

10- Kendi kişisel ve profesyonel gelişimini desteklemek için yazılı ve sözlü iletişimde İngilizce ve Türkçe dil bilgilerini etkili bir biçimde kullanır

20- Kütüphane araştırması ve internet taraması yapabilir.

Beceriler 3

Sosyal hizmetler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik eğitim yapar.

16- Kariyer gelişimi kuramları, karar verme modelleri ve işgücü piyasası koşulları temelinde bireylere, kariyer gelişimleri sürecinde kendilerini tanımalarını, anlamalarını ve uygun kararlar vermelerini kolaylaştıracak hizmetleri sunar.

14- Çocuk, ergen, yetişkinlerin gelişim özelliklerini bilir ve döneme ilişkin sorunlarla başa çıkma yollarını tanımlar

11- Bireyle ve grupla çalışırken psikolojik danışma beceri, müdahale ve stratejilerini uygular; bireylerin kişisel sosyal gelişimlerini desteklemek ve kişisel sorunları ile baş etme becerilerini geliştirmek için rehberlik etkinlikleri düzenleme becerisini kazanır.

7- Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavrar.

12- Etkili öğrenme için uygun sınıf ortamı hazırlar.

Beceriler 4

Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/ kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.

4- Bireyin normal ve normal dışı davranışlarına ve davranışlarının dinamiğine ilişkin bir anlayışa sahip olur; özel gereksinimleri olan bireylerin özelliklerini tanır.

6- Bireysel farklılıklar temelinde bireyin gözlenebilir ve ölçülebilir özelliklerini kavrar; bilime ve bilimsel bilgiye, araştırma yöntemlerine ve istatistiksel çözümleme tekniklerine ilişkin bir anlayışa sahip olur.

14- Çocuk, ergen, yetişkinlerin gelişim özelliklerini bilir ve döneme ilişkin sorunlarla başa çıkma yollarını tanımlar

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1

Sosyal hizmetler alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

8- Öğrencilerin ve bireylerin gelişimlerini izlemek ve geliştirmek için ilgili araştırma tekniklerini (nitel ve/veya nicel) kullanır, veri toplar, analizini ve yorumlamasını yapar ve sonuçları ilgili paydaşlarla paylaşır.

12- Etkili öğrenme için uygun sınıf ortamı hazırlar.

16- Kariyer gelişimi kuramları, karar verme modelleri ve işgücü piyasası koşulları temelinde bireylere, kariyer gelişimleri sürecinde kendilerini tanımalarını, anlamalarını ve uygun kararlar vermelerini kolaylaştıracak hizmetleri sunar.

19- Kişisel ve kültürel farklılıkları (ırk, etnik köken, sınıf, cinsiyet, dil, inanç sistemi, cinsel yönelim ve politik düşünce) gözetir.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 2

Sosyal hizmetler alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

9- Problem çözme, zaman yönetimi ve öz-disiplin becerilerine sahiptir.

11- Bireyle ve grupla çalışırken psikolojik danışma beceri, müdahale ve stratejilerini uygular; bireylerin kişisel sosyal gelişimlerini desteklemek ve kişisel sorunları ile baş etme becerilerini geliştirmek için rehberlik etkinlikleri düzenleme becerisini kazanır.

15- Genel olarak eğitimle, özel olarak da rehberlik ve psikolojik danışma programıyla ilgili karmaşık problemleri disiplinlerarası bir çerçevede analiz eder

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 3

Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.

5- Eğitim sistemini, eğitim programını, okulun örgütsel yapısını ve bu sistem içerisindeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini tanır.

8- Öğrencilerin ve bireylerin gelişimlerini izlemek ve geliştirmek için ilgili araştırma tekniklerini (nitel ve/veya nicel) kullanır, veri toplar, analizini ve yorumlamasını yapar ve sonuçları ilgili paydaşlarla paylaşır.

11- Bireyle ve grupla çalışırken psikolojik danışma beceri, müdahale ve stratejilerini uygular; bireylerin kişisel sosyal gelişimlerini desteklemek ve kişisel sorunları ile baş etme becerilerini geliştirmek için rehberlik etkinlikleri düzenleme becerisini kazanır.

12- Etkili öğrenme için uygun sınıf ortamı hazırlar.

17- Mesleki bir kimlik olarak psikolojik danışmanlığı benimser.

18- Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini etik ilke, kural ve yasalara uygun sunar.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 4

Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/ tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar.

8- Öğrencilerin ve bireylerin gelişimlerini izlemek ve geliştirmek için ilgili araştırma tekniklerini (nitel ve/veya nicel) kullanır, veri toplar, analizini ve yorumlamasını yapar ve sonuçları ilgili paydaşlarla paylaşır.

10- Kendi kişisel ve profesyonel gelişimini desteklemek için yazılı ve sözlü iletişimde İngilizce ve Türkçe dil bilgilerini etkili bir biçimde kullanır

Yetkinlik(Öğrenme) 1

Sosyal hizmet alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

15- Genel olarak eğitimle, özel olarak da rehberlik ve psikolojik danışma programıyla ilgili karmaşık problemleri disiplinlerarası bir çerçevede analiz eder

Yetkinlik(Öğrenme) 2

Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir.

16- Kariyer gelişimi kuramları, karar verme modelleri ve işgücü piyasası koşulları temelinde bireylere, kariyer gelişimleri sürecinde kendilerini tanımalarını, anlamalarını ve uygun kararlar vermelerini kolaylaştıracak hizmetleri sunar.

18- Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini etik ilke, kural ve yasalara uygun sunar.

Yetkinlik(Öğrenme) 3

Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/ hızlı erişir.

6- Bireysel farklılıklar temelinde bireyin gözlenebilir ve ölçülebilir özelliklerini kavrar; bilime ve bilimsel bilgiye, araştırma yöntemlerine ve istatistiksel çözümleme tekniklerine ilişkin bir anlayışa sahip olur.

Yetkinlik(Öğrenme) 4

Yaşamboyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişimine açıktır ve bu davranışı devam ettirir.

10- Kendi kişisel ve profesyonel gelişimini desteklemek için yazılı ve sözlü iletişimde İngilizce ve Türkçe dil bilgilerini etkili bir biçimde kullanır

Yetkinlik(Öğrenme) 5

Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.

6- Bireysel farklılıklar temelinde bireyin gözlenebilir ve ölçülebilir özelliklerini kavrar; bilime ve bilimsel bilgiye, araştırma yöntemlerine ve istatistiksel çözümleme tekniklerine ilişkin bir anlayışa sahip olur.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 1

Sosyal hizmetler alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler.

1- Alana ilişkin temel kavramları, kuramları, ilkeleri ve yöntemleri tanır.

2- Bireyin toplum içindeki davranışlarının önemini ve temel iletişim becerilerini bilir; bireylerin kültürel ve sosyo-ekonomik özelliklerini tanır

3- Bireyin yaşam dönemlerine özgü gelişim özelliklerini, öğrenme süreçlerini ve grup içindeki davranış örüntülerini kavrar.

4- Bireyin normal ve normal dışı davranışlarına ve davranışlarının dinamiğine ilişkin bir anlayışa sahip olur; özel gereksinimleri olan bireylerin özelliklerini tanır.

10- Kendi kişisel ve profesyonel gelişimini desteklemek için yazılı ve sözlü iletişimde İngilizce ve Türkçe dil bilgilerini etkili bir biçimde kullanır

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 2

Sosyal hizmetler alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek, ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

6- Bireysel farklılıklar temelinde bireyin gözlenebilir ve ölçülebilir özelliklerini kavrar; bilime ve bilimsel bilgiye, araştırma yöntemlerine ve istatistiksel çözümleme tekniklerine ilişkin bir anlayışa sahip olur.

8- Öğrencilerin ve bireylerin gelişimlerini izlemek ve geliştirmek için ilgili araştırma tekniklerini (nitel ve/veya nicel) kullanır, veri toplar, analizini ve yorumlamasını yapar ve sonuçları ilgili paydaşlarla paylaşır.

15- Genel olarak eğitimle, özel olarak da rehberlik ve psikolojik danışma programıyla ilgili karmaşık problemleri disiplinlerarası bir çerçevede analiz eder

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 3

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

2- Bireyin toplum içindeki davranışlarının önemini ve temel iletişim becerilerini bilir; bireylerin kültürel ve sosyo-ekonomik özelliklerini tanır

11- Bireyle ve grupla çalışırken psikolojik danışma beceri, müdahale ve stratejilerini uygular; bireylerin kişisel sosyal gelişimlerini desteklemek ve kişisel sorunları ile baş etme becerilerini geliştirmek için rehberlik etkinlikleri düzenleme becerisini kazanır.

12- Etkili öğrenme için uygun sınıf ortamı hazırlar.

16- Kariyer gelişimi kuramları, karar verme modelleri ve işgücü piyasası koşulları temelinde bireylere, kariyer gelişimleri sürecinde kendilerini tanımalarını, anlamalarını ve uygun kararlar vermelerini kolaylaştıracak hizmetleri sunar.

22- Kurumların ve bireylerin özelliklerine uygun psikolojik danışma faaliyetleri planlar ve uygulamasını koordine eder.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 4

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

10- Kendi kişisel ve profesyonel gelişimini desteklemek için yazılı ve sözlü iletişimde İngilizce ve Türkçe dil bilgilerini etkili bir biçimde kullanır

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 5

Alanın gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

8- Öğrencilerin ve bireylerin gelişimlerini izlemek ve geliştirmek için ilgili araştırma tekniklerini (nitel ve/veya nicel) kullanır, veri toplar, analizini ve yorumlamasını yapar ve sonuçları ilgili paydaşlarla paylaşır.

10- Kendi kişisel ve profesyonel gelişimini desteklemek için yazılı ve sözlü iletişimde İngilizce ve Türkçe dil bilgilerini etkili bir biçimde kullanır

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 6

Sosyal hizmetler alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/ gelişmeleri izler ve değerlendirir.

10- Kendi kişisel ve profesyonel gelişimini desteklemek için yazılı ve sözlü iletişimde İngilizce ve Türkçe dil bilgilerini etkili bir biçimde kullanır

22- Kurumların ve bireylerin özelliklerine uygun psikolojik danışma faaliyetleri planlar ve uygulamasını koordine eder.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 7

Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.

2- Bireyin toplum içindeki davranışlarının önemini ve temel iletişim becerilerini bilir; bireylerin kültürel ve sosyo-ekonomik özelliklerini tanır

9- Problem çözme, zaman yönetimi ve öz-disiplin becerilerine sahiptir.

10- Kendi kişisel ve profesyonel gelişimini desteklemek için yazılı ve sözlü iletişimde İngilizce ve Türkçe dil bilgilerini etkili bir biçimde kullanır

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 8

Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir.

2- Bireyin toplum içindeki davranışlarının önemini ve temel iletişim becerilerini bilir; bireylerin kültürel ve sosyo-ekonomik özelliklerini tanır

19- Kişisel ve kültürel farklılıkları (ırk, etnik köken, sınıf, cinsiyet, dil, inanç sistemi, cinsel yönelim ve politik düşünce) gözetir.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 9

Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/ doğru ve etkili kayıt tutar.

18- Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini etik ilke, kural ve yasalara uygun sunar.

Yetkinlik(Alana Özgü) 1

Sosyal hizmetler alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik, değerlere uygun hareket eder.

8- Öğrencilerin ve bireylerin gelişimlerini izlemek ve geliştirmek için ilgili araştırma tekniklerini (nitel ve/veya nicel) kullanır, veri toplar, analizini ve yorumlamasını yapar ve sonuçları ilgili paydaşlarla paylaşır.

16- Kariyer gelişimi kuramları, karar verme modelleri ve işgücü piyasası koşulları temelinde bireylere, kariyer gelişimleri sürecinde kendilerini tanımalarını, anlamalarını ve uygun kararlar vermelerini kolaylaştıracak hizmetleri sunar.

Yetkinlik(Alana Özgü) 2

Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.

18- Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini etik ilke, kural ve yasalara uygun sunar.

Yetkinlik(Alana Özgü) 3

Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

17- Mesleki bir kimlik olarak psikolojik danışmanlığı benimser.

18- Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini etik ilke, kural ve yasalara uygun sunar.

Yetkinlik(Alana Özgü) 4

Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.

17- Mesleki bir kimlik olarak psikolojik danışmanlığı benimser.

Yetkinlik(Alana Özgü) 5

İnsan ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir.

2- Bireyin toplum içindeki davranışlarının önemini ve temel iletişim becerilerini bilir; bireylerin kültürel ve sosyo-ekonomik özelliklerini tanır

16- Kariyer gelişimi kuramları, karar verme modelleri ve işgücü piyasası koşulları temelinde bireylere, kariyer gelişimleri sürecinde kendilerini tanımalarını, anlamalarını ve uygun kararlar vermelerini kolaylaştıracak hizmetleri sunar.

Yetkinlik(Alana Özgü) 6

Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslar arası eğitimlere katılır.

10- Kendi kişisel ve profesyonel gelişimini desteklemek için yazılı ve sözlü iletişimde İngilizce ve Türkçe dil bilgilerini etkili bir biçimde kullanır

21- Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kurallarını, mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları kavrar; bu konulardaki gelişmeleri takip eder.

Yetkinlik(Alana Özgü) 7

Etik ilkelerin ve etik kuralların eğitim- uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini açıklar.

2- Bireyin toplum içindeki davranışlarının önemini ve temel iletişim becerilerini bilir; bireylerin kültürel ve sosyo-ekonomik özelliklerini tanır

15- Genel olarak eğitimle, özel olarak da rehberlik ve psikolojik danışma programıyla ilgili karmaşık problemleri disiplinlerarası bir çerçevede analiz eder

18- Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini etik ilke, kural ve yasalara uygun sunar.