MBZ320


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Eğitimde Ahlak ve Etik MBZ320 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
28 - - - - 50 78 2 3

Ders Sorumluları Prof. Dr. Mustafa Kılıç
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin psikolojik danışmanlıkta etik ve yasal konulara ilişkin bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği PDR alanındaki etik ilkeler ve genel uygulama standartları, mesleki etiğe uygun karar verme, danışan hakları ve psikolojik danışmanın sorumlulukları, yasal sorunlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Meslek etiği kavramını bilir, 2. Meslek etiğinin tarihçesini bilir, 3. Mesleki etiğin genel uygulama standartlarını bilir ve benimser, 4. Mesleki etik karar alma modellerini kavrar, 5. Mesleki etiğe uygun karar verme becerisini kazanır, 6. Psikolojik danışman ve danışan arasındaki dengeyi koruma bilinç ve becerisi kazanır, 7. Danışan haklarını bilir ve hayata geçirir, 8. Danışman olarak öğrencilere karşı olan etik ve sorumlulukları bilir ve benimser, 9. Ebeveynlere karşı sorumlulukları bilir, 10. Meslektaş ve diğer profesyonellere karşı sorumlulukları bilir, 11. Okul ve topluma karşı sorumlulukları bilir, 12. Kendine karşı sorumlulukları bilir, 13. Mesleğe karşı sorumlulukları bilir, 14. Etik standartların korunmasına dikkat eder, 15. Gizlilik ve mahremiyete özen gösterir, 16. Kültürel duyarlılık ve ayrımcılık yapmama rolünü bilir, benimser ve uygular, 17. Danışmanın tükenmişlik hali, iyilik halini tehdit eder. Danışan ve danışman ilişkisini olumsuz etkiler. Böyle olunca kendini yenilemesi gerekir, 18. Araştırma yayın etiğine özen gösterir, 19. Psikolojik danışmanlıkla ilgili meslek etiği ve yasaları bilir. Yasal sorunlara çözüm üretir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Psikolojik Danışmanlık Meslek Etiğinin Geçmişi ve Bugünü 1. Meslek Etiği 2. Meslek Etiğinin Geçmişi ve Bugünü 3. ABD’de Psikolojik Danışmanlık Meslek Etiğinin Özellikleri 4. Meslek Etiği ve Psikolojik Danışma Eğitimi
2. Hafta Psikolojik Danışmanlık Meslek Etiğinin Kuramsal Temelleri 1. Zorunlu Etik ve İstekli Etik 2. Meslek Etiğinin Temelleri: İlkeler, Erdemler ve Kodlar 3. Etik İkilemlerinin Çözümü: Etik Karar Alma Modelleri
3. Hafta Sınırlar ve Çift Yönlü İlişkiler 1. Psikolojik Danışman ve Danışan Arasındaki Sınırlar 1.1 Psikolojik Danışmanın Kendini Aşması 1.2 Hediye Kabul Etme 1.3 Çift Yönlü İlişkiler 1.4 Duygusal İlişkiler 1.5 Erotik Olmayan Dokunma 2. Psikolojik Danışman Eğitimi ve Süpervizyon İlişkisinde Sınırlar ve Çift Yönlü İlişkiler 3. Çift Yönlü İlişkiler, Sınırlar ve Sanal Ortamlar 4. Örnek Olay
4. Hafta Etik Sistemleri 1. Amaçlanan Sonuç Etiği 2. Kural Etiği 3. Toplumsal Sözleşme Etiği 4. Kişisel Etik 5. Sosyal Yaşama Etiği
5. Hafta Etik ve Ahlak: Ahlakın Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler 1. Kültür 2. Normlar 2.1 Hukuki Normlar 2.2 Ahlaki Normlar 2.3 Dini Normlar 2.4 Örf ve Adetler 2.5 Değerler 2.6 Örnek Olay
6. Hafta Okul Psikolojik Danışmanlar için Etik Standartlar: A. Öğrencilere Karşı Sorumluluklar 1. Öğrencilere Karşı sorumluluklar 2. Gizlilik 3. Psikolojik Danışma Planları 4. İkili İlişkiler 5. Uygun Sevk 6. Grup Çalışması 7. Kendine ve Başkalarına Zarar 8. Öğrenci Kayıtları 9. Değerlendirme, Ölçme ve Yorumlama 10. Teknoloji 11. Öğrenci Akran Dayanışma Programı
7. Hafta B. Ebeveyn ve Ebeveynlere Karşı Sorumluluklar 1. Ebeveyn Hak ve Sorumlulukları 2. Ebeveynler ve Gizlilik C. Meslektaş ve Diğer Profesyonellere Karşı Sorumluluklar 1. Profesyonel İlişkiler 2. Diğer Profesyonellerle Bilgi Paylaşmak D. Okula ve Topluma Karşı Sorumluluk 1. Okula Karşı Sorumluluklar 2. Topluma Karşı Sorumluluklar E. Kendine Karşı Sorumluluklar 1. Profesyonel Yetkinlik 2. Çeşitlilik F. Mesleğe Karşı Sorumluluklar 1. Profesyonellik 2. Mesleğe Katkı G. Standartların Korunması
8. Hafta Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Çalışanlar İçin Etik Kuralların İncelenmesi 1. Giriş 2. Temel Kavramlar: Etik, Ahlak ve Meslek Etiği 3. Temel İlkeler 4. Etik Standartlar
9. Hafta Mahremiyet ve Aydınlatma 1. Okulların İnternet ve Sosyal Medyada Gizliliği Kurumsal Olarak Korumaları 2. Danışanlara Ölçme, Değerlendirme ve Sonuçların Yorumlanıp Açıklanması /Aydınlatılması 3. Örnek Olay
10. Hafta Kültürel Duyarlılık ve Çeşitleri 1. Psikolojik Danışmanlık Meslek Eğitiminde Kültürel Duyarlık 2. Grupla Psikolojik Danışmada Kültürel Duyarlık ve Çeşitleri 3. Ölçme ve Değerlendirme, Yorumlama ve Raporlamada Kültürel Duyarlık 4. Ayrımcılık Yapmama 5. Örnek Olay
11. Hafta Mesleki Sorumluluk 1. Stres, Tükenmişlik ve Psikolojik Danışmanın Rahatsızlığı 2. Tehlikeli Danışanlar ve Etik 3. Aktarım ve Karşı Aktarım 4. Etik Konularda Konsültasyon Yapma 5. Örnek Olay
12. Hafta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
13. Hafta Ramazan Bayramı
14. Hafta Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği 1. Bilimsel Araştırmalar Açık Olmalı 2. Bilimsel Araştırmalarda Gizlilik ve Katılımcı Mahremiyeti 3. Bilimsel Araştırma Etiği ve Hesap Verebilirlik 4. Örnek Olay Psikolojik Danışmanlık Meslek Etiği ve Yasalar 1. Okul Psikolojik Danışmanları ve Yasalar 1.1 Çocuk Cinsel İstismarı 1.2 Çocuk Cinsel İstismarının Zorunlu Bildirimi 1.3 Ergen Risk Alma Davranışları 2. Meslek Etiği ve Vazifede İhmal 3. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği 4. Örnek Olay
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 100
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Aydın, İ. (2012). Eğitim ve Öğretimde Etik. Ankara: Pegem Yayınevi Başpınar, N. Ö. (2017). Meslek Etiği. Ankara: Nobel Yayınevi. Bolay, S. H. (2013). Felsefe Doktrinler ve Terimler Sözlüğü. Ankara: Nobel Yayınevi. Bolay, S. H. (1994). Felsefe Ders Kitabı. İstanbul: Yuva Yayınları. Çetinkaya, R. (2019). Psikolojik Danışmanlıkta Meslek Etiği ve Yasal Konular. Ankara: Pegem Yayınevi. Gibson, R. L. Ve Mitchel, M. H. (2011). Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Çev. Ed. S. Doğan, 2016). Ankara: Nobel Yayınevi. Kepçeoğlu, M. (2010). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. İstanbul: Alkın Yayınevi. Knapp, S. J. Ve Vandecreek, L. D. (2006). Psikologlar İçin Pratik Etik. (Çev. M. Yılmaz, T. F. Karahan, S. B. Çelik ve M. E. Sardoğan, 2010). Ankara: Mentis Yayıncılık. PDR Derneği (2018). Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Çalışanlar İçin Etik Kurallar. 12. Baskı. (Ed. Cengiz Şahin). Ankara: Türk PDR Derneği Yayınları. Schmidt, J. J. (2008). Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik. (Çev. Ed. S. Doğan, 2017). Ankara: Nobel Yayınevi. Cevizci, A. (2002) Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi