İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program)


Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 2005 yılında kurulmuştur. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğretim yapılmaktadır. Akademik kadrosunda 2 profesör, 4 doktor öğretim üyesi ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İngiliz Dili Eğitimi Lisans derecesi (Bachelor's Degree) almaya hak kazanmaktadırlar.

Derece Seviyesi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan merkezi giriş sınavı ile alınır. Genel kabul koşulları Türk öğrenciler ve diğer ülkelerden gelen öğrenciler için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Ufuk Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Ufuk Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması, F1 ya da F2 notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Profili

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı yurdumuzda nitelikli İngilizce öğretmenlerine duyulan gereksinimi karşılamak amacıyla kurulmuştur. Bu çerçevede dört yıllık lisans eğitimi ile ilköğretim okulları ve liseler için yetkin İngilizce öğretmenleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.
     İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı’na kayıt yaptıracak öğrencilerin İngilizce bilgilerini geliştirmek ve ileri düzeyde yeterli bir konuma gelmelerini sağlamak için birinci yılda meslek bilgisi derslerinin yanı sıra İngilizce dil beceri dersleri de yer almaktadır. Sonraki yıllarda ise İngiliz Dili öğretimi ve öğretmenlik mesleğinin inceliklerini içeren derslere ağırlık verilmektedir. Tam donanımlı öğretmenler olabilmeleri için ise İngiliz ve Amerikan edebiyatı, dilbilim, eğitim bilimleri, dil öğretim yönetmenleri alanlarında öğrenim görmeleri sağlanacaktır.
      Lisans eğitimi süresi, bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfı ile birlikte beş yıl olarak düşünülmektedir. Ufuk Üniversitesi’ne kayıt yaptıran tüm öğrencilerin girmek zorunda oldukları İngilizce yeterlilik sınavını başaran öğrenciler lisans öğrenimlerine başlayabilirler. Başarısız olanlar ise lisans öğrenimlerine başlayabilmek için bir yıl İngilizce okuyarak bu programı başarıyla bitirmek zorundadır.

Program Kazanımları
 

 İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Program Yeterlilikleri

1

Yaklaşım, yöntem ve teknik kavramları arasındaki ayrımları İngilizce öğretimi bağlamında tanımlar.

2

Özgün yazım dili İngilizce olan edebiyatın (İngiliz, Amerikan) farklı dönemlerinde yazar ve eserlerini tanıyarak edebiyatın kültürel tarihini listeleyebilir, metin incelemesinde kullanır, dil öğretiminde uyarlar.

3

Dil Öğretimini/Öğretimiyle ilişkili bilimsel kavram ve yöntemleri öğrenmek ve bu bilgileri uygulama becerileri kazanır.

4

Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.

5

Bilgi alanları arasında bilimsel bağlantı kurabilme becerisi kazanır.

6

Dilin bileşenleri bilir: sesbilim, biçimbilim, söz dizim, adlandırma, söylem, anlam bilim, edim bilim, vs.

7

İngilizce metinleri okuyabilir (analiz edebilir, yorumlayabilir, eleştirebilir, değerlendirebilir).

8

Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, davranış ve sorumluluklara sahip olarak, bu bilgi ve becerileri sınıf ortamında uygulamaya koyabilir.

9

Dil öğretiminde teknolojiyi kullanır.

10

Atatürk ilke ve inkılâplarını yakından tanır.

11

Dile ilişkin daha bütüncül ve bilimsel bir bakış açısı kazanıp dilin değişik düzlemlerinden yola çıkarak dil öğretiminde yapısal boyuttaki çalışmaları değerlendirir ve uygular.

12

Birinci ve ikinci dil edinimi kuramlarını, anadil ve erek dilin gelişim evrelerini ve süreçlerini, ikinci dil ediniminde öğrenilen özellikler ve nihai kazanımdaki bireysel ayrımların önemini bilir ve algılar.

13

Aday öğretmenler eğitim sistemi ile ilgili konulara hakim olmaları sebebiyle, farklı ülke ve eğitim sorunları arasında karşılaştırma yapar ve günümüzde yaşanan olayları daha dikkatle yorumlar.

14

Farklı yeterlilik düzeylerine uygun ders planlama ilke ve tekniklerini, geçerliliği ve güvenirliliği yüksek ölçme ve değerlendirme yöntemlerini teorik ve uygulamalı bir şekilde edinir

15

Uyum, anlayış, empati ve iletişim becerileri gelişterebilir.

16

Öğretmen olarak sınıf ortamını etkileyen sınıf-içi ve sınıf-dışı etkenleri tanımlar ve sınıf-içi iletişim ve etkileşiminin daha başarılı uygulanabilmesi için yöntem geliştirerek sınıf yönetim ve organizasyonunu sağlar.

17

İkinci/ yabancı dil öğretimi ve dil öğretiminde kültürün önemini, teknolojinin dil sınıflarında kullanımını, gelişen dünyada iletişiminin yeri ve kültürlerarası iletişim önemini bilir.

18

Rehberlik hizmetini ve tekniklerini yerinde kullanır.

19

Öğretim hizmetinin niteliğini artırmada ve toplumsal yapının sağlıklı devam edebilmesinde öğretmenin görev ve sorumluluklarını bilir ve bu sorumlulukları uygulayarak topluma örnek olur.

20

Özerk olur ve öğrenmeyi öğrenebilir.

21

Düşünerek, irdeleyerek, fikirler arasında bağlantılar kurarak analiz edebilme ve eleştirel düşünme becerisini kazanır.

22

Disiplin içi ve disiplinler arası bireysel ve takım çalışma becerilerini kazanır.

İstihdam Olanakları

Mezun olacak öğrencilerimizin öncelikle ilköğretim okulları ve liselerde İngilizce öğretmeni olarak çalışacakları düşünülmekle birlikte, üniversitelerimizin hazırlık okullarında İngilizce okutmanlığı yapacak yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlamak bölümün başlıca hedefleri arasındadır

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
ELTC101
Okuma Becerileri I
2
2
1
Zorunlu
ELTC103
Yazma Becerileri I
2
2
1
Zorunlu
ELTC105
Dinleme ve Sesletim I
2
2
1
Zorunlu
ELTC107
Sözlü İletişim Becerileri I
2
2
1
Zorunlu
GKZ100
Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi 1
2
3
1
Zorunlu
GKZ111
Yabancı Dil 1
2
3
1
Zorunlu
GKZ120
Türk Dili 1
3
5
1
Zorunlu
GKZ140
Bilişim Teknolojileri
3
5
1
Zorunlu
MBZ100
Eğitime Giriş
2
3
1
Zorunlu
MBZ110
Eğitim Sosyolojisi
2
3
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ELTC102
Okuma Becerileri 2
2
2
2
Zorunlu
ELTC104
Yazma Becerileri 2
2
3
2
Zorunlu
ELTC106
Dinleme ve Sesletim 2
2
3
2
Zorunlu
ELTC108
Sözlü İletişim Becerileri II
2
3
2
Zorunlu
ELTC110
İngilizcenin Yapısı 2
2
2
2
Zorunlu
GKZ110
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
2
3
2
Zorunlu
GKZ112
Yabancı Dil 2
2
3
2
Zorunlu
GKZ130
Türk Dili 2
3
5
2
Zorunlu
MBZ120
Eğitim Felsefesi
2
3
2
Zorunlu
MBZ140
Eğitim Psikolojisi
2
3
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
ELTC 201
İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
2
3
3
Zorunlu
ELTC 203
İngiliz Edebiyatı 1
2
4
3
Zorunlu
ELTC205
Dilbilim 1
2
3
3
Zorunlu
ELTC207
Eleştirel Okuma ve Yazma
2
3
3
Zorunlu
MBZ 130
Öğretim Teknolojileri
2
3
3
Zorunlu
MBZ200
Öğretim İlke ve Yöntemleri
2
3
3
Seçmeli
ELTE001
Dil ve Toplum
2
4
3
Seçmeli
ELTE003
Dünya İngilizceleri ve Kültür
2
4
3
Seçmeli
ELTE005
Kitle İletişiminde İngilizce
2
4
3
Seçmeli
GKS001
Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele
2
3
3
Seçmeli
GKS003
Bilim Tarihi ve Felsefesi
2
3
3
Seçmeli
GKS004
Bilim ve Araştırma Etiği
2
3
3
Seçmeli
GKS008
İnsan İlişkileri ve İletişim
2
3
3
Seçmeli
GKS010
Kültür ve Dil
2
3
3
Seçmeli
MBS003
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
2
4
3
Seçmeli
MBS006
Eğitim Tarihi
2
4
3
Seçmeli
MBS018
Öğrenme Güçlüğü
2
4
3
Seçmeli
MBS021
Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme
2
4
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
ELTC 202
İngilizce Öğretim Programları
2
3
4
Zorunlu
ELTC 204
İngiliz Edebiyatı 2
2
4
4
Zorunlu
ELTC 206
Dilbilim 2
2
3
4
Zorunlu
ELTC 208
Dil Edinimi
2
3
4
Zorunlu
MBZ 210
Türk Eğitim Tarihi
2
3
4
Zorunlu
MBZ 220
Eğitimde Araştırma Yöntemleri
2
3
4
Zorunlu
MBZ130
Öğretim Teknolojileri
2
3
4
Seçmeli
ELTE 002
İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
2
4
4
Seçmeli
ELTE004
Edimbilimi ve Dil Öğretimi
2
4
4
Seçmeli
GKS 003
Bilim Tarihi ve Felsefesi
2
3
4
Seçmeli
GKS001
Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele
2
3
4
Seçmeli
GKS004
Bilim ve Araştırma Etiği
2
3
4
Seçmeli
GKS007
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi
2
3
4
Seçmeli
GKS008
İnsan İlişkileri ve İletişim
2
3
4
Seçmeli
GKS 010
Kültür ve Dil
2
3
4
Seçmeli
GKS011
Medya Okuryazarlığı
2
3
4
Seçmeli
MBS 006
Eğitim Tarihi
2
4
4
Seçmeli
MBS003
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
2
4
4
Seçmeli
MBS008
Eğitimde Program Dışı Etkinlikler
2
4
4
Seçmeli
MBS013
Kapsayıcı Eğitim
2
4
4
Seçmeli
MBS017
Okul Dışı Öğrenme Ortamları
2
4
4
Seçmeli
MBS018
Öğrenme Güçlüğü
2
4
4
Seçmeli
MBS 021
Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme
2
4
- 5 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
5
Zorunlu
ELTC 301
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 1
3
5
5
Zorunlu
ELTC 303
İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 1
3
5
5
Zorunlu
ELTC 305
Dil ve Edebiyat Öğretimi 1
2
3
5
Zorunlu
MBZ 330
Sınıf Yönetimi
2
3
5
Zorunlu
MBZ320
Eğitimde Ahlak ve Etik
2
3
5
Seçmeli
ELTE007
İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi
2
4
5
Seçmeli
ELTE009
İngilizce Öğretiminde Drama
2
4
5
Seçmeli
GKS001
Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele
2
3
5
Seçmeli
GKS003
Bilim Tarihi ve Felsefesi
2
3
5
Seçmeli
GKS004
Bilim ve Araştırma Etiği
2
3
5
Seçmeli
GKS007
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi
2
3
5
Seçmeli
GKS008
İnsan İlişkileri ve İletişim
2
3
5
Seçmeli
GKS011
Medya Okuryazarlığı
2
3
5
Seçmeli
MBS003
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
2
4
5
Seçmeli
MBS005
Eğitim Antropolojisi
2
4
5
Seçmeli
MBS006
Eğitim Tarihi
2
4
5
Seçmeli
MBS018
Öğrenme Güçlüğü
2
4
5
Seçmeli
MBS021
Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme
2
4
- 6 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
6
Zorunlu
ELTC302
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 2
3
5
6
Zorunlu
ELTC304
İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 2
3
5
6
Zorunlu
ELTC306
Dil ve Edebiyat Öğretimi 2
2
3
6
Zorunlu
MBZ300
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
2
3
6
Zorunlu
MBZ310
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
2
3
6
Seçmeli
ELTE006
İngilizce Öğretiminde Materyal Tasarımı
2
4
6
Seçmeli
ELTE008
Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi
3
3
6
Seçmeli
GKS001
Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele
2
3
6
Seçmeli
GKS003
Bilim Tarihi ve Felsefesi
2
3
6
Seçmeli
GKS004
Bilim ve Araştırma Etiği
2
3
6
Seçmeli
GKS007
İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi
2
3
6
Seçmeli
GKS008
İnsan İlişkileri ve İletişim
2
3
6
Seçmeli
GKS011
Medya Okuryazarlığı
2
3
6
Seçmeli
MBS003
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
2
4
6
Seçmeli
MBS006
Eğitim Tarihi
2
4
6
Seçmeli
MBS008
Eğitimde Program Dışı Etkinlikler
2
4
6
Seçmeli
MBS018
Öğrenme Güçlüğü
2
4
6
Seçmeli
MBS021
Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme
2
4
- 7 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
7
Zorunlu
ELTC 403
Çeviri
3
3
7
Zorunlu
ELTC401
İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme
3
3
7
Zorunlu
GKZ200
Topluma Hizmet Uygulamaları
2
3
7
Zorunlu
MBZ 400
Özel Eğitim ve Kaynaştırma
2
3
7
Zorunlu
MBZ 401
Öğretmenlik Uygulaması 1
5
10
7
Seçmeli
ELTE011
İngilizce Ders Kitabı İncelemesi
2
4
7
Seçmeli
ELTE013
Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi
2
4
7
Seçmeli
MBS005
Eğitim Antropolojisi
2
4
7
Seçmeli
MBS006
Eğitim Tarihi
2
4
7
Seçmeli
MBS015
Mikro Öğretim
2
4
7
Seçmeli
MBS018
Öğrenme Güçlüğü
2
4
7
Seçmeli
MBS021
Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme
2
4
- 8 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
8
Zorunlu
ELTC 402
İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama
3
6
8
Zorunlu
MBZ 402
Öğretmenlik Uygulaması 2
5
15
8
Zorunlu
MBZ 404
Okullarda Rehberlik
2
3
8
Seçmeli
ELTE 012
Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi
2
2
8
Seçmeli
MBS 015
Mikro Öğretim
3
7,5
Ölçme ve Değerlendirme

Programda, küçük sınav(lar) (quiz), ara sınav(lar), ödev(ler), uygulama(lar), proje(ler), pratik(ler) ve final sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanır. Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir.  Programdan mezun olmak için Genel Not Ortalaması'nın en az 2.00 olması gerekir. Ders notu yukarıda belirtilen değerlendirme yöntemlerinin değerlendirilmesinden oluşur ve harf notlarından birisi ile belirlenir. Harf notları ve karşılık gelen ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir;

Başarı not çizelgesi

 

Harf Notu

Katsayı

Harf Not Aralığı

(100 üzerinden)

AA

4,00

90-100

BA

3,50

80-89

BB

3,00

70-79

CB

2,50

65-69

CC

2,00

60-64

DC

 1,50

55-59

DD

 1,00

50-54

FF

 0,00

0-49

 Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin;

  • Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD/S notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları
  • 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanlığı

Ufuk Üniversitesi,

Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Rıdvan Ege Kampüsü, Kızılcaşar mah. 06830

İncek-Gölbaşı/Ankara

Ders - Program Kazanımları Matrisi

Dersler ile Program Yeterlilikleri Matrisi

 

1. Yıl 1. Dönem

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

MBZ 100

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

MBZ 110

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GKZ 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GKZ 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GKZ 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

GKZ 140

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

ELTC 101

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELTC 103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELTC 105

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELTC 107

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

1. Yıl 2. Dönem

MBZ 120

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

MBZ 140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

GKZ 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GKZ 112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GKZ 130

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

ELTC 102

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELTC 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELTC 106

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELTC 108

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

ELTC 110

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Yıl 1. Dönem

MBZ 130

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

MBZ 200

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELTC 201

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

ELTC 203

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELTC 205

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELTC 207

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

2. Yıl 2. Dönem

MBZ 210

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

MBZ 220

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

ELTC 202

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

ELTC 204

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELTC 206

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELTC 208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Yıl 1. Dönem

MBZ 330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

x

x

 

x

MBZ 320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

ELTC 301

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

x

ELTC 303

 

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

x

ELTC 305

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

3. Yıl 2. Dönem

MBZ 310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

MBZ 300

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

ELTC 302

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

x

ELTC 304

 

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

x

ELTC 306

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

4. Yıl 1. Dönem

MBZ 401

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

MBZ 400

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

x

x

x

 

 

GKZ 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

x

x

 

x

ELTC 401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

ELTC 403

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Yıl 2. Dönem

MBZ 402

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

MBZ 404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

ELTC 402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

İngilizce Öğretmenliği Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

6. Düzey (Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

Program Yeterlilikleri

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD

Bilgi 1

x

x

x

x

 

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

x

 

 

2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD

Beceri 1

 

 

x

x

 

x

 

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

Beceri 2

 

 

x

x

 

x

 

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD 

Yetkinlik 1

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

x

x

x

 

x

Yetkinlik 2

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

x

 

x

 

x

 

x

Yetkinlik 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

x

 

x

4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD

Yetkinlik 1

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Yetkinlik 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

Yetkinlik 3

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD

Yetkinlik 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

x

Yetkinlik 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

Yetkinlik 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

Yetkinlik 4

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

x

x

x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

Yetkinlik 5

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD

Yetkinlik 1

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

Yetkinlik 2

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x