MBS007


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Eğitimde Drama MBS007 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
28 75 103 2 4

Ders Sorumluları Dr. Aslı Uysal Çifçi
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin, yaratıcı drama ile ilgili temel kavramları, dramanın uygulama aşamaları, temel bileşenleri, farklı teknikleri, tarihçesi ve kuramsal boyutu hakkında gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları; yaratıcılık, problem çözme, işbirliği yapma, empati ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu ders, öğrencilerin bireysel özelliklerini tanımaları, bireysel farklılıkları ayırt etmeleri, grup üyelerini tanımaları ve grupla iletişim ve etkileşim kurmaları, yaratıcı drama planı hazırlamaları ve uygulamaları için olanak sağlamaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders, drama ve yaratıcı dramanın temel kavramları (drama, yaratıcılık, yaratıcı drama, oyun ve tiyatro pedagojisi, iletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama vb.); algı ve duyu çalışmaları, yaratıcı dramanın aşamaları, boyutları ve öğeleri; rol oynama ve doğaçlama; yaratıcı dramanın tarihçesi; yaratıcı drama ve yazınsal türler, yaratıcı drama ve müzik, heykel, fotoğraf ve resim, toplumsal olaylar ve yaratıcı drama ilişkisi; eğitimde dramanın uygulama basamakları; eğitimde dramada yararlanılabilecek kaynaklar; yaratıcı drama ders planının hazırlanması ve uygulanması; dramanın bireysel ve sosyal gelişime katkısı konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Grup içindeki bireysel özellikleri tanır ve farklılıkları ayırt eder. 2. Yaratıcı dramanın temel kavramlarını ve ögelerini kavrar. 3. Yaratıcı dramanın aşamalarını söyler. 4. Yaratıcı dramanın tarihsel gelişimini açıklar. 5. Rol oynama ve doğaçlama kavramlarını bilir. 6. Yaratıcı dramanın kuramsal boyutu ile atölye çalışmaları arasında ilişki kurar. 7. Yaratıcı drama ile yazınsal türler (öykü, şiir, masal) arasındaki ilişkiyi yorumlar. 8. Yaratıcı drama ve toplumsal olaylar/sorunlar arasındaki ilişkileri kavrar. 9. Yaratıcı dramanın eğitimdeki önemini kavrar. 10. Yaratıcı drama planı hazırlar. 11. Yaratıcı drama planı uygular.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma, Dersin Tanıtımı
2. Hafta Bireylerarası ve Gruplararası İletişim ve Etkileşim Çalışmaları
3. Hafta Duyu Çalışmaları, Güven ve Uyum Çalışmaları
4. Hafta Yaratıcı Dramada Temel Kavramlar ve Yaratıcı Dramanın Tarihçesi
5. Hafta Yaratıcı Dramanın Boyutları, Aşamaları, Bileşenleri/Ögeleri (Kuramsal Çalışma)
6. Hafta Yaratıcı Dramada Teknikler (Rol Oynama ve Doğaçlama vb.)
7. Hafta Yaratıcı Drama ve Yazınsal Türler Arasındaki İlişkiler (Öykü, Şiir ve Masal)
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Resim, Fotoğraf, Müzik, Heykel vd. ve Yaratıcı Drama
10. Hafta Yaratıcı Drama ve Toplumsal Sorunlar Arasındaki İlişkiler - Kitle İletişim Araçları
11. Hafta Yaratıcı Drama Planı Hazırlama
12. Hafta Yaratıcı Drama Planı Uygulama
13. Hafta Yaratıcı Drama Planı Uygulama
14. Hafta Yaratıcı Drama Eğitim Programının Değerlendirilmesi Eğitim Programını ve Bireysel Özellikler Açısından Kendini Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 20
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar • Adıgüzel, Ö. (2013). Eğitimde Yaratıcı Drama. Ankara: Pegem Akademi. Adıgüzel, Ö. (Ed.) (2002). • Eğitimde Yeni Bir Yöntem ve Disiplin: Yaratıcı Drama. Yaratıcı Drama: Yazılar (158-179). Ankara: Natürel Yayıncılık. • Çağdaş Drama Derneği Uluslararası Yaratıcı Drama (Hakemli) Dergileri (1-11). • San, İ. (2002). Eğitim ve Öğretimde Yaşayarak Öğrenme Yöntemi ve Estetik bir Süreç Olarak Yaratıcı Drama. Ö. Adıgüzel (Ed.). Yaratıcı Drama: Yazılar (70-80). Ankara: Natürel Yayıncılık. • San İ. (2002). Sanatta Yaratıcılık, Oyun, Drama. Ö. Adıgüzel (Ed.). Yaratıcı Drama: Yazılar (128-155). Ankara: Natürel Yayıncılık
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi