GKZ 120


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Türk Dili 1 GKZ 120 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 - - - - 85 127 3 5

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Sema OKUR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı 1. Temel dil becerilerini üniversite öğrencilerinin düzeyi ve gereksinimleri doğrultusunda geliştirmek ve pekiştirmek 2. Doğru ve güzel ifadenin ne olduğunu, dilin unsurlarını başarılı bir şekilde kullanmanın önemini öğretmek 3. Bireylere etkili iletişim becerisini aşılamak ve bunun için temel olarak kendi dilinin özelliklerini aktarmak 4. Eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı düşünme ve kurallarıyla ifade etme alışkanlığı kazandırmak
Dersin İçeriği Türk Dili dersi; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini eş güdümlü şekilde geliştirmek, Türkçenin yapı ve işleyiş özelliklerini kavratmak, dili türüne göre gerek yazılı ve gerekse sözlü anlatımda kullanma yeteneğini kazandırmak, ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmek amacıyla Eğitim Fakültesi öğrencilerine sunulmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Türkçeyi doğru ve etkin konuşma kurallarına uygun, iyi bir iletişime ve anlamaya imkân sağlayacak şekilde estetik olarak kullanmak 1. Yazı dilinin özelliklerini, işleyiş ve kurallarını sezdirmek, örnekleriyle göstermek 2. Metinler aracılığıyla söz varlığını geliştirmek 3. Yazım kurallarına uyma ve noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma alışkanlığı kazandırmak 4. Genel anlatım bozukluklarını gidermek 5. Topluluk önünde sunum yapabilme becerisine sahip olmak, bilgi ve düşüncelerini başkalarının anlayabileceği düzeyde ifade edebilmek 6. Düşündüğünü, gözlem ve yaşantılarını yazabilme, üretme ve yorum getirme yeterliliği kazandırmak 7. Yazılı anlatıma ve türlerine yönelik farkındalığa, ölçme-değerlendirme becerisine sahip olmak.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma, Dersin İçeriği ve Amaçları
2. Hafta Dilin tanımı ve Türleri. Dil Düşünce, Kültür ve Toplum İlişkisi
3. Hafta a) Sözlü Dil / b) Yazı Dili Temel Özellikleri ve Farkları
4. Hafta a.1) Etkili Sözlü İletişim Kurmada Temel Unsurlar (Vurgu, Tonlama, Ezgi, Hitabet, Beden Dil vb.)
5. Hafta b.1) Yazım Kuralları ve Uygulamaları
6. Hafta b.2) Noktalama İşaretleri ve Uygulamaları
7. Hafta b.3) Anlatım Bozuklukları ve Uygulamaları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Yazılı Anlatımda Sınırlandırma ve Düşünsel Düzen
10. Hafta Düşünceyi Geliştirme Yolları ve Uygulamaları
11. Hafta Metnin Yapısı ve Metinsellik Ölçütleri Yazma Biçimleri ve Uygulamaları: Açıklayıcı-Bilgilendirici Metin Yazma / Öyküleyici Metin Yazma
12. Hafta Yazma Biçimleri ve Uygulamaları: Betimleyici Metin Yazma / Tartışmacı ve İkna Edici Metin Yazma
13. Hafta Yazınsal Metinler ve Yaratıcılığı Geliştirme Etkinlikleri
14. Hafta Literary Texts and Activites for Improving Creativity
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar ADALI, Oya (2003). Anlamak ve Anlatmak. İstanbul: Pan Yayıncılık AKSAN, Doğan (2000). Her Yönüyle Dil- Ana Çizgileriyle Dil Bilim. Ankara: TDK Yayınları AKSAN, Doğan (1998). Türkçenin Gücü. Ankara: Bilgi Yayınevi. AKSAN, Doğan (2000). Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını. Ankara: Bilgi Yayınevi. BANGUOĞLU, Tahsin (2015). Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları. CAN, Kaya (1999-2001). Üniversite ve Yüksekokullar İçin Türk Dili. İstanbul: Kıral Matbaası. ÇOTUKSÖKEN, Yusuf (2001). Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili I, II. İstanbul: Papatya Yayıncılık. DEMİR, Nurettin; EMİNE, Yılmaz (2009). Türk Dili: Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. ERGİN, Muharrem (2009). Üniversiteler İçin Türk Dili. İstanbul: Bayrak Basım Yayın Dağıtım. GÜNAY, Doğan (2003): Metin Bilgisi. İstanbul: Multılıngual Yayınları. GÜNAY, Doğan (2004). Dil ve İletişim. İstanbul: Multılıngual Yayınları. KARAHAN, Leyla (1999): Türkçede Söz Dizimi. Ankara: Akçağ Yayınları. KAVCAR, Cahit vd. (2009): Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık. KORKMAZ, Zeynep (2003): Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi). Ankara: TDK Yayınları. ÖZDEMİR, Emin (2007): Yazınsal Türler. İstanbul: Bilgi Yayınevi. ÖZDEMİR, Emin (2010). Anlatım Sanatı/Kompozisyon. İstanbul: Remzi Kitabevi. UÇAR, İlhan (2007). İletişim Beden Dili ve Sunum Teknikleri. Ankara: Cantekin Matbaacılık VURAL, Birol (2006). Doğru ve Güzel Konuşma/Uygulama ve Örneklerle. İstanbul: Hayat Yayıncılık. YAKICI, Ali vd. (2005). Türkçe-2 Sözlü Anlatım. Ankara: Bilge Yayınları. Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu. www.tdk.gov.tr/
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi