RPDZ403


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Meslek Etiği ve Yasal Konular RPDZ403 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ve Sonrası) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
60 2 2

Ders Sorumluları Prof. Dr. Mustafa Kılıç
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin psikolojik danışmanlıkta etik ve yasal konulara ilişkin bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği PDR alanındaki etik ilkeler ve genel uygulama standartları, mesleki etiğe uygun karar verme, danışan hakları ve psikolojik danışmanın sorumlulukları, yasal sorunlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Meslek etiği kavramını bilir, 2. Meslek etiğinin tarihçesini bilir, 3. Mesleki etiğin genel uygulama standartlarını bilir ve benimser, 4. Mesleki etik karar alma modellerini kavrar, 5. Mesleki etiğe uygun karar verme becerisini kazanır, 6. Psikolojik danışman ve danışan arasındaki dengeyi koruma bilinç ve becerisi kazanır, 7. Danışan haklarını bilir ve hayata geçirir, 8. Danışman olarak öğrencilere karşı olan etik ve sorumlulukları bilir ve benimser, 9. Ebeveynlere karşı sorumlulukları bilir, 10. Meslektaş ve diğer profesyonellere karşı sorumlulukları bilir, 11. Okul ve topluma karşı sorumlulukları bilir, 12. Kendine karşı sorumlulukları bilir, 13. Mesleğe karşı sorumlulukları bilir, 14. Etik standartların korunmasına dikkat eder, 15. Gizlilik ve mahremiyete özen gösterir, 16. Kültürel duyarlılık ve ayrımcılık yapmama rolünü bilir, benimser ve uygular, 17. Danışmanın tükenmişlik hali, iyilik halini tehdit eder. Danışan ve danışman ilişkisini olumsuz etkiler. Böyle olunca kendini yenilemesi gerekir, 18. Araştırma yayın etiğine özen gösterir, 19. Psikolojik danışmanlıkla ilgili meslek etiği ve yasaları bilir. Yasal sorunlara çözüm üretir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı Konular ve Kaynaklar hakkında bilgi
2. Hafta MEB. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Etik Yönergesi
3. Hafta Mesleki Etik Kuralların Temelinde Bulunan İlke ve Erdemler
4. Hafta Okul Psikolojik Danışmanlığı Etik Standartları
5. Hafta Öğretmenlik Mesleğinde Etik Dışı Davranışlar
6. Hafta Gizlilik ve Kayıtların Saklanması
7. Hafta Tehlikeli Davranışlar ve Riskli Gruplar
8. Hafta Bağımlılık Psikolojik Danışmanlığı Etik Standartları
9. Hafta İntihar ve Yaşam Kurtarma Tedavisi Almayı Reddetme
10. Hafta Karara Bağlanmış Bir Ensest Davası Örneği Üzerinden Çocuğun Cinsel İstismarı Durumunda Okul Psikolojik Danışmanlarının Bildirim Sürecinde Dikkate Alması Gereken Önemli Konular
11. Hafta Aile Psikolojik Danışmanlığı Etik Standartları
12. Hafta Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Etik Standartları
13. Hafta Uygulama İçin Önerilen Etkinlikler
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Aydın, İ. (2012). Eğitim ve Öğretimde Etik. Ankara: Pegem Yayınevi Başpınar, N. Ö. (2017). Meslek Etiği. Ankara: Nobel Yayınevi. Bolay, S. H. (2013). Felsefe Doktrinler ve Terimler Sözlüğü. Ankara: Nobel Yayınevi. Bolay, S. H. (1994). Felsefe Ders Kitabı. İstanbul: Yuva Yayınları. Çetinkaya, R. (2019). Psikolojik Danışmanlıkta Meslek Etiği ve Yasal Konular. Ankara: Pegem Yayınevi. Gibson, R. L. Ve Mitchel, M. H. (2011). Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Çev. Ed. S. Doğan, 2016). Ankara: Nobel Yayınevi. Kepçeoğlu, M. (2010). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. İstanbul: Alkın Yayınevi. Knapp, S. J. Ve Vandecreek, L. D. (2006). Psikologlar İçin Pratik Etik. (Çev. M. Yılmaz, T. F. Karahan, S. B. Çelik ve M. E. Sardoğan, 2010). Ankara: Mentis Yayıncılık. PDR Derneği (2018). Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Çalışanlar İçin Etik Kurallar. 12. Baskı. (Ed. Cengiz Şahin). Ankara: Türk PDR Derneği Yayınları. Schmidt, J. J. (2008). Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik. (Çev. Ed. S. Doğan, 2017). Ankara: Nobel Yayınevi. Cevizci, A. (2002) Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi