İngiliz Dili Eğitimi (2015 Öncesi Program)


Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 2005 yılında kurulmuştur. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğretim yapılmaktadır. Akademik kadrosunda 2 profesör, 3 yardımcı doçent ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İngiliz Dili Eğitimi Lisans derecesi (Bachelor's Degree) almaya hak kazanmaktadırlar.

Derece Seviyesi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan merkezi giriş sınavı ile alınır. Genel kabul koşulları Türk öğrenciler ve diğer ülkelerden gelen öğrenciler için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Ufuk Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Ufuk Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması, F1 ya da F2 notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Profili

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı yurdumuzda nitelikli İngilizce öğretmenlerine duyulan gereksinimi karşılamak amacıyla kurulmuştur. Bu çerçevede dört yıllık lisans eğitimi ile ilköğretim okulları ve liseler için yetkin İngilizce öğretmenleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.
     İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı’na kayıt yaptıracak öğrencilerin İngilizce bilgilerini geliştirmek ve ileri düzeyde yeterli bir konuma gelmelerini sağlamak için birinci yılda meslek bilgisi derslerinin yanı sıra İngilizce dil beceri dersleri de yer almaktadır. Sonraki yıllarda ise İngiliz Dili öğretimi ve öğretmenlik mesleğinin inceliklerini içeren derslere ağırlık verilmektedir. Tam donanımlı öğretmenler olabilmeleri için ise İngiliz ve Amerikan edebiyatı, dilbilim, eğitim bilimleri, dil öğretim yönetmenleri alanlarında öğrenim görmeleri sağlanacaktır.
      Lisans eğitimi süresi, bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfı ile birlikte beş yıl olarak düşünülmektedir. Ufuk Üniversitesi’ne kayıt yaptıran tüm öğrencilerin girmek zorunda oldukları İngilizce yeterlilik sınavını başaran öğrenciler lisans öğrenimlerine başlayabilirler. Başarısız olanlar ise lisans öğrenimlerine başlayabilmek için bir yıl İngilizce okuyarak bu programı başarıyla bitirmek zorundadır.

Program Kazanımları

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Program Yeterlilikleri

1

Yaklaşım, yöntem ve teknik kavramları arasındaki ayrımları İngilizce öğretimi bağlamında tanımlar.

2

Özgün yazım dili İngilizce olan edebiyatın (İngiliz, Amerikan) farklı dönemlerinde yazar ve eserlerini tanıyarak edebiyatın kültürel tarihini listeleyebilir, metin incelemesinde kullanır, dil öğretiminde uyarlar.

3

Dil Öğretimini/Öğretimiyle ilişkili bilimsel kavram ve yöntemleri öğrenmek ve bu bilgileri uygulama becerileri kazanır.

4

Çeviri bilimindeki temel kuram ve yaklaşımları, değişik metin türlerinin özelliklerini betimler. Metinleri İngilizceden Türkçeye Türkçeden İngilizceye çevirir.

5

Bilgi alanları arasında bilimsel bağlantı kurabilme becerisi kazanır.

6

Dilin bileşenleri bilir: sesbilim, biçimbilim, söz dizim, adlandırma, söylem, anlam bilim, edim bilim, vs.

7

Farklı ortamlarda, değişik iletişim biçimi ve yöntemleriyle, farklı iletişim amaçları ve kitlesi için İngilizce yazıp okuyabilir.

8

İngilizce metinleri okuyabilir (analiz edebilir, yorumlayabilir, eleştirebilir, değerlendirebilir).

9

Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, davranış ve sorumluluklara sahip olarak, bu bilgi ve becerileri sınıf ortamında uygulamaya koyabilir.

10

Dil öğretiminde teknolojiyi kullanır.

11

Atatürk ilke ve inkılâplarını yakından tanır.

12

Dil öğretirken çeşitli Orijinal materyalleri uyarlayabilir ve kullanır.

13

Çeşitli konuları doğaçlama yaparak ve rol oynayarak canlandırma becerisi kazanır.

14

Dile ilişkin daha bütüncül ve bilimsel bir bakış açısı kazanıp dilin değişik düzlemlerinden yola çıkarak dil öğretiminde yapısal boyuttaki çalışmaları değerlendirir ve uygular.

15

Sözcükler ve dil yapıları arasında ilişki kurup, önek ve sonekler yardımıyla sözcükler üretir.

16

Birinci ve ikinci dil edinimi kuramlarını, anadil ve erek dilin gelişim evrelerini ve süreçlerini, ikinci dil ediniminde öğrenilen özellikler ve nihai kazanımdaki bireysel ayrımların önemini bilir ve algılar.

17

Şarkı, oyun, kes-yapıştır etkinlikleri, çoklu zeka kuramı ve hikaye anlatımı gibi yollarla ikinci dil öğretim yöntemlerini etkili bir biçimde kullanır.

18

Aday öğretmenler eğitim sistemi ile ilgili konulara hakim olmaları sebebiyle, farklı ülke ve eğitim sorunları arasında karşılaştırma yapar ve günümüzde yaşanan olayları daha dikkatle yorumlar.

19

Yaratıcı drama bilgisine ilişkin kuramsal bilgiyi kavrayarak, drama etkinliklerine aktif olarak katılmanın empati becerisini geliştirmek, sosyalleşmek ve kendini değişik yönleri ile tanımak için gerekli olduğunun farkındalığını kazanır ve uygular

20

Farklı yeterlilik düzeylerine uygun ders planlama ilke ve tekniklerini, geçerliliği ve güvenirliliği yüksek ölçme ve değerlendirme yöntemlerini teorik ve uygulamalı bir şekilde edinir

21

Uyum, anlayış, empati ve iletişim becerileri gelişterebilir.

22

Öğretmen olarak sınıf ortamını etkileyen sınıf-içi ve sınıf-dışı etkenleri tanımlar ve sınıf-içi iletişim ve etkileşiminin daha başarılı uygulanabilmesi için yöntem geliştirerek sınıf yönetim ve organizasyonunu sağlar.

23

İkinci/ yabancı dil öğretimi ve dil öğretiminde kültürün önemini, teknolojinin dil sınıflarında kullanımını, gelişen dünyada iletişiminin yeri ve kültürlerarası iletişim önemini bilir.

24

Rehberlik hizmetini ve tekniklerini yerinde kullanır.

25

Öğretim hizmetinin niteliğini artırmada ve toplumsal yapının sağlıklı devam edebilmesinde öğretmenin görev ve sorumluluklarını bilir ve bu sorumlulukları uygulayarak topluma örnek olur.

26

Özerk olur ve öğrenmeyi öğrenebilir.

27

Analitik, eleştirel düşünme becerileri kazanır.

28

Düşünerek, irdeleyerek, fikirler araında bağlantılar kurarak analiz edebilme becerisini kazanır.

29

Disiplin içi ve disiplinler arası bireysel ve takım çalışma becerilerini kazanır.

İstihdam Olanakları

Mezun olacak öğrencilerimizin öncelikle ilköğretim okulları ve liselerde İngilizce öğretmeni olarak çalışacakları düşünülmekle birlikte, üniversitelerimizin hazırlık okullarında İngilizce okutmanlığı yapacak yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlamak bölümün başlıca hedefleri arasındadır

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi

courses - credits

- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
ELT101
Bağlamsal Dilbilgisi I
3
5
1
Zorunlu
ELT103
Sözlü İletişim Becerileri I
3
4
1
Zorunlu
ELT105
İleri Okuma ve Yazma I
3
5
1
Zorunlu
ELT107
Dinleme ve Sesletim I
3
4
1
Zorunlu
EĞT101
Eğitim Bilimine Giriş
3
3
1
Zorunlu
GKD101
Etkili İletişim
3
4
1
Zorunlu
IST103
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
3
3
1
Zorunlu
TUR109
Türkçe I: Yazılı Anlatım
2
2
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ELT102
Bağlamsal Dilbilgisi II
3
5
2
Zorunlu
ELT104
Sözlü İletişim Becerileri II
3
4
2
Zorunlu
ELT106
İleri Okuma ve Yazma II
3
5
2
Zorunlu
ELT108
Dinleme ve Sesletim II
3
4
2
Zorunlu
ELT110
Sözcük Bilgisi
3
4
2
Zorunlu
EĞT102
Eğitim Psikolojisi
3
3
2
Zorunlu
IST104
Temel Bilgisayar Bilimleri
3
3
2
Zorunlu
TUR110
Türkçe II: Sözlü Anlatım
2
2
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
ELT203
İngiliz Edebiyatı I
3
5
3
Zorunlu
ELT205
Dilbilim I
3
5
3
Zorunlu
ELT209
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I
3
5
3
Zorunlu
ELT211
İngilizce – Türkçe Çeviri
3
5
3
Zorunlu
ELT213
Anlatım Becerileri
3
5
3
Zorunlu
EĞT201
Öğretim İlke ve Yöntemleri
3
3
3
Zorunlu
YAB201
İkinci Yabancı Dil I
2
2
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
ELT204
İngiliz Edebiyatı II
3
5
4
Zorunlu
ELT206
İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II
3
5
4
Zorunlu
ELT208
Dilbilim II
3
5
4
Zorunlu
ELT212
Dil Edinimi
3
5
4
Zorunlu
EĞT218
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
3
5
4
Zorunlu
GKD214
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
2
3
4
Zorunlu
YAB202
İkinci Yabancı Dil II
2
2
- 5 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
5
Zorunlu
ELT301
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I
3
5
5
Zorunlu
ELT303
Edebiyat ve Dil Öğretimi I
3
5
5
Zorunlu
ELT311
Özel Öğretim Yöntemleri I
3
3
5
Zorunlu
ELT313
Dil Becerilerinin Öğretimi I
3
6
5
Zorunlu
EĞT301
Sınıf Yönetimi
2
4
5
Zorunlu
GKD301
Drama
3
5
5
Zorunlu
YAB301
İkinci Yabancı Dil III
2
2
- 6 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
6
Zorunlu
ELT304
Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II
3
5
6
Zorunlu
ELT306
Edebiyat ve Dil Öğretimi II
3
5
6
Zorunlu
ELT308
Dil Becerilerinin Öğretimi II
3
6
6
Zorunlu
ELT310
Türkçe-İngilizce Çeviri
3
5
6
Zorunlu
ELT312
Özel Öğretim Yöntemleri II
3
3
6
Zorunlu
EĞT302
Ölçme ve Değerlendirme
3
4
6
Zorunlu
GKD302
Topluma Hizmet Uygulamaları
2
2
- 7 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
7
Zorunlu
ELT405
Yabancı Dil Öğretiminde Materyal İnceleme ve Geliştirme
3
5
7
Zorunlu
ELT409
Okul Deneyimi
3
8
7
Zorunlu
ELT493
Dil Öğrenim ve Öğretiminde Eleştirel Düşünce
2
2
7
Zorunlu
EĞT401
Rehberlik
3
5
7
Zorunlu
EĞT403
Özel Eğitim
2
6
7
Zorunlu
TAR401
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
2
- 8 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
8
Zorunlu
ELT404
Öğretmenlik Uygulaması
5
9
8
Zorunlu
ELT406
Yabancı Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
3
6
8
Zorunlu
EĞT404
Karşılaştırmalı Eğitim
2
4
8
Zorunlu
EĞT406
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
2
5
8
Zorunlu
TAR402
Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi II
2
2
8
Seçmeli
ELT492
Seçmeli II / Dil Öğretiminde Güncel Konular
2
2
Ölçme ve Değerlendirme

Programda, küçük sınav(lar) (quiz), ara sınav(lar), ödev(ler), uygulama(lar), proje(ler), pratik(ler) ve final sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanır. Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir.  Programdan mezun olmak için Genel Not Ortalaması'nın en az 2.00 olması gerekir. Ders notu yukarıda belirtilen değerlendirme yöntemlerinin değerlendirilmesinden oluşur ve harf notlarından birisi ile belirlenir. Harf notları ve karşılık gelen ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir;

Başarı not çizelgesi

 

Harf Notu

Katsayı

Harf Not Aralığı

(100 üzerinden)

AA

4,00

90-100

BA

3,50

80-89

BB

3,00

70-79

CB

2,50

65-69

CC

2,00

60-64

DC

 1,50

55-59

DD

 1,00

50-54

FF

 0,00

0-49

 

 Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin;

 • Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD/S notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları
 • 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanlığı

Ufuk Üniversitesi,

Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Rıdvan Ege Kampüsü, Kızılcaşar mah. 06830

İncek-Gölbaşı/Ankara

Ders - Program Kazanımları Matrisi

Program Dersleri ve Yeterlilikleri Bağlantı Matriksi

Bölüm               : Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Anabilim Dalı  : İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı (Lisans)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ELT 101

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELT 103

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

ELT 105

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ELT 107

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞT 101

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

TUR 109

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

X

İST 103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

X

X

GKD 101

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

X

X

ELT 102

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

ELT 104

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

ELT 106

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

X

 

ELT 108

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

ELT 110

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

EĞT 102

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

TUR 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

İST 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

X

X

ELT 203

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

ELT 205

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

ELT 209

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

ELT 211

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

ELT 213

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

X

 

YAB 201

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

 

EĞT 201

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

ELT 204

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

X

 

ELT 206

X

 

X

 

X

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

X

X

ELT 208

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

ELT 212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

YAB 202

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞT 218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

GKD 214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

X

 

ELT 301

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

X

X

 

 

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

ELT 303

 

X

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ELT 311

 

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

 

X

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

X

X

X

X

ELT 313

X

 

X

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAB 301

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

X

 

EĞT 301

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

GKD 301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

ELT 304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

ELT 306

 

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

 

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

ELT 308

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

X

X

 

ELT 310

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ELT 312

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

X

 

EĞT 302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

GKD 302

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELT 405

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

 

ELT 409

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

X

X

 

EĞT 401

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

EĞT 403

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

GKD 401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

 

TAR 401

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

 

 

X

X

X

X

 

ELT 404

 

 

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

ELT 406

X

 

X

 

X

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

EĞT 404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

EĞT 406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

TAR 402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Bölüm               : Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Anabilim Dalı  : İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı (Lisans)

BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

 • 1 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahip olma
 • 2 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilme becerisi
 • 3 toplumsal ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olma
 • 4 Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisi
 • 5 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma becerisi
 • 6 Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisi
 • 7 Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı yazılı metinleri anlama, yorumlama ve değerlendirebilme becerisi
 • 8 Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı sözlü metinleri anlama, yorumlama ve değerlendirebilme becerisi
 • 9 Günlük ve mesleki hayatta karşılaşabilecekleri farklı ortamlarda sözel iletişim kurabilme becerisi
 • 10 Yazma sürecini etkili olarak kullanarak farklı türde metinler oluşturabilme becerisi
 • 11 Dile özgü kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri kavrayabilme becerisi
 • 12 İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olma ve kullanabilme becerisi
 • 14 Dil öğrenmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olma ve kullanabilme becerisi
 • 15 Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olma ve kullanabilme becerisi

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

 • 7 Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı yazılı metinleri anlama, yorumlama ve değerlendirebilme becerisi
 • 13 İngilizceyi anadil düzeyine yakın kullanabilme becerisi
 • 14 Dil öğrenmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olma ve kullanabilme becerisi
 • 15 Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olma ve kullanabilme becerisi

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 • 6 Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisi
 • 8 Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı sözlü metinleri anlama, yorumlama ve değerlendirebilme becerisi
 • 9 Günlük ve mesleki hayatta karşılaşabilecekleri farklı ortamlarda sözel iletişim kurabilme becerisi

Öğrenme Yetkinliği

 • 8 Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı sözlü metinleri anlama, yorumlama ve değerlendirebilme becerisi
 • 9 Günlük ve mesleki hayatta karşılaşabilecekleri farklı ortamlarda sözel iletişim kurabilme becerisi
 • 11 Dile özgü kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri kavrayabilme becerisi
 • 12 İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olma ve kullanabilme becerisi

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 • 2 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilme becerisi
 • 3 toplumsal ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olma
 • 4 Kendini bir birey olarak tanıyabilme, yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilme becerisi
 • 6 Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisi
 • 7 Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı yazılı metinleri anlama, yorumlama ve değerlendirebilme becerisi
 • 8 Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı sözlü metinleri anlama, yorumlama ve değerlendirebilme becerisi
 • 9 Günlük ve mesleki hayatta karşılaşabilecekleri farklı ortamlarda sözel iletişim kurabilme becerisi
 • 10 Yazma sürecini etkili olarak kullanarak farklı türde metinler oluşturabilme becerisi
 • 11 Dile özgü kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri kavrayabilme becerisi
 • 13 İngilizceyi anadil düzeyine yakın kullanabilme becerisi
 • 15 Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olma ve kullanabilme becerisi

Alana Özgü Yetkinlik

 • 1 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahip olma
 • 2 Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilme becerisi
 • 6 Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanabilme becerisi
 • 7 Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı yazılı metinleri anlama, yorumlama ve değerlendirebilme becerisi
 • 10 Yazma sürecini etkili olarak kullanarak farklı türde metinler oluşturabilme becerisi
 • 13 İngilizceyi anadil düzeyine yakın kullanabilme becerisi
 • 14 Dil öğrenmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olma ve kullanabilme becerisi
 • 15 Dil öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahip olma ve kullanabilme becerisi