Hukuk


Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2002 yılında kurulmuş olup, ilk mezunlarını 2006 yılında vermiştir. Fakültede % 30 İngilizce hukuk programı yürütülmektedir. Fakültenin kurucu dekanı Prof. Dr. Ali Naim İNAN'dır. Halihazırda dekanlığını Prof. Dr. Şanal GÖRGÜN'ün yürüttüğü Fakültenin kadrosunda değerli öğretim üyeleri bulunmaktadır. Kamu Hukuku Bölümünde Doç. Dr. Mehmet Emin HASPOLAT, Doç. Dr. Ali İhsan ERDAĞ, Dr. Öğr. Üyesi Nezahat DEMİRAY,  Özel Hukuk Bölümünde ise Prof.Dr. Şanal GÖRGÜN, Prof. Dr. Emine AKYÜZ, Doç. Dr. Özge YÜCEL, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ÖZEROĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Nazlı TÖRE ve Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm TATAR görev yapmaktadır. Fakültenin %30 İngilizce Hukuk Eğitimi Danışmanlığını Dr. Larry WHITE üstlenmektedir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Hukuk alanında Lisans derecesi (Bachelor of Law) almaya hak kazanmaktadır.

Derece Seviyesi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan merkezi giriş sınavı ile alınır. Genel kabul koşulları Türkiye ve diğer ülkelerden gelen öğrenciler için aynıdır. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrenciler bazı derslerden yönetmeliklere uygun olmak kaydıyla ve daha önce başka bir kurumdan alınan dersin içeriğinin Ufuk Üniversitesi’ndeki ders ile uyumlu olması ve ilgili enstitü/ fakülte tarafından onaylanması halinde muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Eğitim dili %30  İngilizce olup, Hazırlık sınavının geçilmemesi halinde Hazırlık sınıfını okumak zorunludur.Mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması, FF notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde temel hukuk kuram ve kavramları verilerek bir öğrencinin hukuki muhakeme yeteneğinin geliştirilmesi; bireysel ve toplumsal sorunlara duyarlı, yaratıcı çözümler geliştiren, ülkesini seven, çağdaş dünyayı anlamış ve geleneklerine bağlı bir genç nesil yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

PROGRAM AMAÇLARI

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrenim ve araştırmada güncelin ötesinde mesleki ufukları ve bilgileri olan, mesleki etik yaklaşımı gelişmiş hukukçular yetiştirmeyi benimsemiştir. Bu bağlamda belirlenen program amaçları şunlardır:

  1. Hukuk bilimindeki temel kavram ve kurumları teorik temelleri ile tanır, bunları araştırma ve uygulamada kullanır.
  2. Hukuk biliminin temel alt alanlarını kapsayan konuları birbirleri ile bağlantılı değerlendirir; analitik ve eleştirel bir yaklaşım kullanır.
  3. Hukuk bilimindeki tüm alt alanları toplum ve ülkesinin ihtiyaçları doğrultusunda ele alarak gelişime ve uygulama alanına katkıda bulunur.
  4. Hukuk biliminin tüm alt alanlarındaki  çalışmalarında disiplinlerarası yaklaşımı dikkate alır.
  5. Mesleki bilgi ve uygulamalarda etik ilke ve sorumlulukların farkındalığını kazanır.
  6. Hukukçu kimliğini geliştirir.
Program Kazanımları

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI (YETERLİLİKLER)

Bilgiler

Program Çıktısı 1                 Dersin temel kavramlarını teori ve uygulamada konumlandırabilme

Program Çıktısı 2                 İleride alacağı hukuk derslerini doğru algılayabilme

Program Çıktısı 3                 Hakların sınıflandırılmasına ilişkin bilgi sahibi olma ve ilgili hakkın korunmasını sağlayacak savunma yöntemi bilgisi

Program Çıktısı 4                 Hukukun temel kurumlarını ve ilkelerini tanımlama

 

Beceriler

Program Çıktısı 5                  Temel kavram ve kurumları başka ülkeler ile karşılaştırabilme

Program Çıktısı 6                 Tarihsel gelişimi yorumlayabilme

Program Çıktısı 7                 Okuduğunu anlamlandırabilme ve eleştirel yorumlayabilme

Program Çıktısı 8                  Hukuk kurallarının yapısını çözümleme ve kurallar hakkında tartışabilme

Program Çıktısı 9                 Günlük hayatta kendini düzgün ifade edebilme

 

Kişisel ve Mesleki Yeterlilikler

Program Çıktısı 10               Konuya ilişkin yargı kararlarını değerlendirebilme

Program Çıktısı 11               Seminer, tez, vb. çalışmalara ilişkin yöntemsel çözümler getirebilme

Program Çıktısı 12               Muhakeme yeteneğinin ve mesleki etiğin gelişimi

Program Çıktısı 13               Yabancı dili mesleki alanda kullanabilme

İstihdam Olanakları

Hukuk fakültesinden mezun olanlar: avukat, hakim, savcı, (özel sektör veya kamuda) hukuk müşaviri, noter, arabulucu gibi meslekleri seçebilirler; politika ile uğraşabilirler, devlet memuru olabilirler, dışişlerinde diplomat olarak görev alabilirler. Bunların yanında vali, kaymakam, müfettiş, bağımsız üst kurullarda uzman veya uzman yardımcısı, yüksek yargı mercilerinde raportör olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
EKO101
Mikro Ekonomi (İngilizce)
3
4
1
Zorunlu
HUK101(1)
Hukuk Başlangıcı
2
2
1
Zorunlu
HUK103(1)
Medeni Hukuk
4
6
1
Zorunlu
HUK105(1)
Anayasa Hukuku
4
6
1
Zorunlu
HUK107
Roma Hukuku
3
4
1
Zorunlu
HUK113
Akademik Okuma ve Yazma I (İngilizce)
4
4
1
Zorunlu
TUR101
Türk Dili I
0
2
1
Seçmeli
HUK117
Özel Hukukun Temel Kavramları (İngilizce)
2
2
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
EKO102
Makro Ekonomi II (İngilizce)
3
3
2
Zorunlu
HUK 109
Hukuk Kaynakları- Hukukta Metod-Bilimsel Cal. Haz. Yön.
2
2
2
Zorunlu
HUK101 (2)
Hukuk Baslangici
2
2
2
Zorunlu
HUK103 (2)
Medeni Hukuk
4
6
2
Zorunlu
HUK105 (2)
Anayasa Hukuku
4
6
2
Zorunlu
HUK114
Akademik Okuma ve Yazma II (İngilizce)
4
4
2
Zorunlu
IST102
İstatistik (İngilizce)
3
3
2
Zorunlu
TUR102
Türk Dili II
0
2
2
Seçmeli
HUK116
Kamu Hukukunun Temel Kavramları (İngilizce)
2
2
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
HUK209 (1)
Genel Kamu Hukuku Devlet Teorisi (1)
2
2
3
Zorunlu
HUK201 (1)
Borçlar Hukuku Genel Hükümler
4
5
3
Zorunlu
HUK203 (1)
Ceza Hukuku Genel Hükümler
3
4
3
Zorunlu
HUK205(1)
İdare Hukuku
3
4
3
Zorunlu
HUK207
Kamu Maliyesi
3
3
3
Zorunlu
HUK211(1)
Uluslararası Kamu Hukuku (İngilizce)
2
2
3
Zorunlu
HUK 215
Hukuki Okuma ve Yazma (İngilizce)
3
3
3
Zorunlu
HUK229(1)
Türk Hukuk Tarihi
2
2
3
Zorunlu
TAR201
Atatürk İlke ve İnkılapları I.
2
2
3
Seçmeli
HUK 227
İmar Hukuku
2
2
3
Seçmeli
HUK235
Uluslararası Organizasyonlar (İngilizce)
2
2
3
Seçmeli
HUK237
Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk (İngilizce)
2
2
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
HUK 209(2)
Genel Kamu Hukuku Devlet Teorisi (2)
2
2
4
Zorunlu
HUK 216
Hukuki Okuma ve Yazma (İngilizce)
3
3
4
Zorunlu
HUK201(2)
Borçlar Hukuku Genel Hükümler
4
5
4
Zorunlu
HUK203 (2)
Ceza Hukuku Genel Hükümler
3
4
4
Zorunlu
HUK205 (2)
İdare Hukuku
3
4
4
Zorunlu
HUK208
Vergi Hukuku
3
3
4
Zorunlu
HUK211(2)
Uluslararası Kamu Hukuku (İngilizce)
2
2
4
Zorunlu
HUK229 (2)
Türk Hukuk Tarihi
2
2
4
Zorunlu
TAR 202
Atatürk İlke ve İnk. II.
2
2
4
Seçmeli
HUK232
Türk Hukukunun Temelleri (İngilizce)
2
2
4
Seçmeli
HUK 236
Hukuk Kültürü ve Toplum (İngilizce)
2
2
- 5 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
5
Zorunlu
HUK301 (1)
Eşya Hukuku
3
4
5
Zorunlu
HUK303 (1)
Borçlar Hukuku Özel Hükümler
3
4
5
Zorunlu
HUK305(1)
Medeni Usul Hukuku
3
4
5
Zorunlu
HUK307(1)
Ticaret Hukuku
3
4
5
Zorunlu
HUK309(1)
Ceza Hukuku Özel Hükümler
2
3
5
Zorunlu
HUK311(1)
İdari Yargılama Hukuku
2
3
5
Zorunlu
HUK315
Hukuk Felsefesi (İngilizce)
3
3
5
Zorunlu
HUK331
Hukuki Okuma ve Yazma III (İngilizce)
3
3
5
Seçmeli
HUK339
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı (İngilizce)
2
2
- 6 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
6
Zorunlu
HUK301(2)
Eşya Hukuku
3
4
6
Zorunlu
HUK303(2)
Borçlar Hukuku Özel Hükümler
3
4
6
Zorunlu
HUK305 (2)
Medeni Usul Hukuku
3
4
6
Zorunlu
HUK307 (2)
Ticaret Hukuku
3
4
6
Zorunlu
HUK309 (2)
Ceza Hukuku Özel Hükümler
2
2
6
Zorunlu
HUK311 (2)
İdari Yargılama Hukuku
2
3
6
Zorunlu
HUK316
Hukuk Sosyolojisi (İngilizce)
3
3
6
Zorunlu
HUK332
Hukuki Okuma ve Yazma IV (İngilizce)
3
3
6
Seçmeli
HUK320
Fikri Mülkiyet Hukuku
3
3
- 7 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
7
Zorunlu
HUK401(1)
Miras Hukuku
2
3
7
Zorunlu
HUK403(1)
İcra ve İflas Hukuku
3
4
7
Zorunlu
HUK405(1)
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
3
3
7
Zorunlu
HUK407(1)
Uluslararası Özel Hukuk
2
4
7
Zorunlu
HUK411(1)
Ceza Usul Hukuku
3
3
7
Zorunlu
HUK413
Genel Kamu Hukuku
3
3
7
Zorunlu
HUK418
Medeni ve Borçlar Hukuku (Uygulama)
0
2
7
Zorunlu
HUK423(1)
Kıymetli Evrak Hukuku
2
4
7
Zorunlu
HUK425(1)
Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku
2
2
7
Seçmeli
HUK441
Avrupa İnsan Hakları Hukuku (İngilizce)
2
3
7
Seçmeli
HUK427
Rekabet Hukuku
2
2
7
Seçmeli
HUK431
Sermaye Piyasası Hukuku
2
2
- 8 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
8
Zorunlu
HUK401(2)
Miras Hukuku
2
2
8
Zorunlu
HUK403(2)
İcra ve İflas Hukuku
3
4
8
Zorunlu
HUK404
Adli Tıp (İngilizce)
2
2
8
Zorunlu
HUK405(2)
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
3
3
8
Zorunlu
HUK407(2)
Uluslararası Özel Hukuk
2
4
8
Zorunlu
HUK411(2)
Ceza Usul Hukuku
3
3
8
Zorunlu
HUK420
Ceza Hukuku (Uygulama)
0
2
8
Zorunlu
HUK422
İdare Hukuku (Uygulama)
0
2
8
Zorunlu
HUK423(2)
Kıymetli Evrak Hukuku
2
4
8
Zorunlu
HUK425(2)
Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku
2
2
8
Seçmeli
HUK434
Sağlık Hukuku
2
2
8
Seçmeli
HUK436
Sosyal Güvenlik Hukuku
2
2
Ölçme ve Değerlendirme

Programda, küçük sınav(lar) (quiz), ara sınav(lar), ödev(ler), uygulama(lar), proje(ler), pratik(ler) ve final sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanır. Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. Programdan mezun olmak için Genel Not Ortalaması'nın en az 2.00 olması gerekir. Ders notu yukarıda belirtilen değerlendirme yöntemlerinin değerlendirilmesinden oluşur ve harf notlarından birisi ile belirlenir. Harf notları ve karşılık gelen ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir;

Başarı not çizelgesi

Harf Notu

Katsayı

Harf Not Aralığı

(100 üzerinden)

AA

4,00

90-100

BA

3,50

80-89

BB

3,00

70-79

CB

2,50

65-69

CC

2,00

60-64

DC

1,50

55-59

DD

1,00

50-54

FF

0,00

0-49

Başarı Notları

Bir dersten başarılı olabilmek için alınması gereken asgari not:

  • Hukuk Fakültesi öğrencileri için; CC'dir.

Ders Tekrarı
Bir dersten “FF”, “FD”, “NA” (Devamsız) ya da “W” (Çekilmiş) notu ile ya da kredisiz olan derslerden “U” (Yetersiz) notu alarak başarısız olan öğrenciler, açıldığı ilk dönemde bu derse tekrar kayıt olmak zorundadırlar. Eğer bir dersin önkoşulu varsa ve öğrenci önkoşul dersinden başarısız olmuşsa, buna bağlı olan derse kayıt olamaz.

Dönem Tekrarı
İkinci dönemin sonundan itibaren genel not ortalaması 1.99 ve altında olan öğrenciler başarısız sayılırlar ve üst yarıyıldan ders alamazlar. Başarısız öğrenciler, genel not ortalamalarını 2.00’e çıkartıncaya kadar başarısız oldukları dersler ile başarılı oldukları derslerden (CC ve altı) istediklerini tekrar alabilirler.

Başarılı Öğrenciler
Bir dönem sonunda en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip öğrenciler başarılı olarak kabul edilirler.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin;

  • Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az CC notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları

  • 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Şanal GÖRGÜN

Ders - Program Kazanımları Matrisi

Dersler/Program Çıktıları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

HUK 103 Medeni Hukuk

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

HUK 105 Anayasa Hukuku

X

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

HUK 107 Roma Hukuku

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

HUK101 Hukuk Başlangıcı

X

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

EKO 101 Mikro Ekonomi (İngilizce)

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

EKO 102 Makro Ekonomi (İngilizce)

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

HUK 113 Akademik Okuma ve Yazma I (İngilizce)

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

HUK 109 Hukukta Metot

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

HUK 114  Akademik Okuma ve Yazma II (İngilizce)

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 IST 102 İstatistik (İngilizce)

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

HUK 117 Özel Hukukun Temel Kavramları (İngilizce)

X

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

X

HUK 116 Kamu Hukukunun Temel Kavramları (İngilizce)

X

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 HUK 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler

X

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 HUK 203 Ceza Hukuku Genel Hükümler

X

X

X

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 HUK 205 İdare Hukuku

X

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 HUK 207 Kamu Maliyesi

X

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 HUK 208 Vergi Hukuku

X

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

HUK 211 Uluslararası Kamu Hukuku (İngilizce)

X

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

HUK 209 Genel Kamu Hukuku Devlet Teorisi (İngilizce)

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

 

X

 

Seçimlik Ders (İngilizce): HUK 235 Uluslararası Organizasyonlar

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HUK 229 Türk Hukuk Tarihi

X

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

HUK 215 Hukuki Okuma ve Yazma I (İngilizce)

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

HUK 216 Hukuki Okuma ve Yazma II (İngilizce)

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 HUK 301 Eşya Hukuku

X

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 HUK 303 Borçlar Hukuku Özel Hükümler

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 HUK 309 Ceza Hukuku Özel Hükümler

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 HUK 305 Medeni Usul Hukuku

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 HUK 307 Ticaret Hukuku

X

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 HUK 311 İdari Yargı

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

Seçimlik Ders (İngilizce): HUK 339 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HUK 315 Hukuk Felsefesi (İngilizce)

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 HUK 316 Hukuk Sosyolojisi (İngilizce)

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

HUK 331 Hukuki Okuma ve Yazma III (İngilizce)

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

HUK 332 Hukuki Okuma ve Yazma IV (İngilizce)

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 HUK 401 Miras Hukuku

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

HUK 403 İcra ve İflas Hukuku

X

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 HUK 405 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

X

 

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 HUK 404 Uluslararası Özel Hukuku

X

 

X

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

HUK 425 Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku

X

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 HUK 411 Ceza Usul Hukuku

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 HUK 413 Genel Kamu Hukuku

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Seçimlik Ders

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUK 414 Adli Tıp

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

 

Kategori

Temel Alan Yeterliliği

Program Yeterliliği

Bilgi 1

Çeşitli hukuk disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumları ve bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.

 

1- Dersin temel kavramlarını teori ve uygulamada konumlandırabilme

3- Hakların sınıflandırılmasına ilişkin bilgi sahibi olma ve ilgili hakkın korunmasını sağlayacak savunma yöntemini seçebilme

4- Hukukun temel kavramlarını içeren terminoloji bilgisi

5- Temel kavram ve konumları başka ülkeler ile karşılaştırabilme

Bilgi 2

Hukuk metodolojisi ile yorum yöntemlerinin bilgisine sahiptir.

 

1- Dersin temel kavramlarını teori ve uygulamada konumlandırabilme

2- İleride alacağı hukuk derslerini doğru algılayabilme

3- Hakların sınıflandırılmasına ilişkin bilgi sahibi olma ve ilgili hakkın korunmasını sağlayacak savunma yöntemini seçebilme

4- Hukukun temel kavramlarını içeren terminoloji bilgisi

5- Temel kavram ve konumları başka ülkeler ile karşılaştırabilme

12- Muhakeme yeteneğinin gelişimi

13- Yabancı dili mesleki alanda kullanabilme

Bilgi 3

Hukukun her bölümünde onunla ilgili yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından, bunların gelişiminden ve bunlarla ilgili olarak bilimsel değerlendirmelerden haberdardır.

 

2- İleride alacağı hukuk derslerini doğru algılayabilme

3- Hakların sınıflandırılmasına ilişkin bilgi sahibi olma ve ilgili hakkın korunmasını sağlayacak savunma yöntemini seçebilme

5- Temel kavram ve konumları başka ülkeler ile karşılaştırabilme

Bilgi 4

Hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları sıralar.

 

2- İleride alacağı hukuk derslerini doğru algılayabilme

Beceri 1

Mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle inceler, yorumlar, değerlendirir.

 

1- Dersin temel kavramlarını teori ve uygulamada konumlandırabilme

2- İleride alacağı hukuk derslerini doğru algılayabilme

6- Tarihsel gelişimi yorumlayabilme

7- Okuduğunu anlamlandırabilme ve yorumlayabilme

8- Hukuk kurallarının yapısını çözümleme ve kurallar hakkında tartışma

 10- Konuya ilişkin yargı kararlarını değerlendirebilme

11- Seminer, tez, vb. çalışmalara ilişkin yöntemsel çözümler getirebilme

12- Muhakeme yeteneğinin gelişimi

Beceri 2

Mevzuat metinleri, yargı kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları çözer.

 

8- Hukuk kurallarının yapısını çözümleme ve kurallar hakkında tartışma

 10- Konuya ilişkin yargı kararlarını değerlendirebilme

11- Seminer, tez, vb. çalışmalara ilişkin yöntemsel çözümler getirebilme

Beceri 3

Hukuki uyuşmazlıkları mevzuat metinleri, yargı kararları ve doktrindeki görüşleri değerlendirerek çözüme kavuşturur.

 

8- Hukuk kurallarının yapısını çözümleme ve kurallar hakkında tartışma

 10- Konuya ilişkin yargı kararlarını değerlendirebilme

11- Seminer, tez, vb. çalışmalara ilişkin yöntemsel çözümler getirebilme

13- Yabancı dili mesleki alanda kullanabilme

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1

Hukuk uygulamasında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

 

9- Günlük hayatta kendini düzgün ifade edebilme

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 2

Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.

 

9- Günlük hayatta kendini düzgün ifade edebilme

Yetkinlik(Öğrenme) 1

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri izleyerek değerlendirir.

 

11- Seminer, tez, vb. çalışmalara ilişkin yöntemsel çözümler getirebilme

Yetkinlik(Öğrenme) 2

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

 

11- Seminer, tez, vb. çalışmalara ilişkin yöntemsel çözümler getirebilme

 

Yetkinlik(Öğrenme) 3

 

Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.

13- Yabancı dili mesleki alanda kullanabilme

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 1

Hukukla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü olarak aktarır.

 

 

 

9- Günlük hayatta kendini düzgün ifade edebilme

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 2

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.

 

 

 

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 3

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

9- Günlük hayatta kendini düzgün ifade edebilme

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 4

Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

11- Seminer, tez, vb. çalışmalara ilişkin yöntemsel çözümler getirebilme

Yetkinlik(Alana Özgü) 1

Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Anayasanın Başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.

 

 

Yetkinlik(Alana Özgü) 2

Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışına sahiptir.

 

8- Hukuk kurallarının yapısını çözümleme ve kurallar hakkında tartışma

Yetkinlik(Alana Özgü) 3

Somut uyuşmazlıkların adil biçimde çözülmesini sağlamaya çalışma, hukuki düzenlemeleri takip etme ve bu çerçevede yargılama sürecinde yer alabilecek alt yapıya sahiptir.

 

11- Seminer, tez, vb. çalışmalara ilişkin yöntemsel çözümler getirebilme

12- Muhakeme yeteneğinin gelişimi

Yetkinlik(Alana Özgü) 4

Evrensel hukuk ilkelerini özümsemiş; hukuksal sorunları olan ve olması gereken hukuk açısından algılama ve çözme yetkinliğine sahiptir.

 

12- Muhakeme yeteneğinin gelişimi