Hukuk


Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2002 yılında kurulmuş olup, ilk mezunlarını 2006 yılında vermiştir. Fakültede % 30 İngilizce Hukuk Programı yürütülmektedir. Fakültenin kurucu dekanı Prof. Dr. Ali Naim İNAN'dır. Halihazırda dekanlığını Prof. Dr. Şanal GÖRGÜN'ün yürüttüğü Fakültenin kadrosunda alanında yetkin öğretim üyeleri bulunmaktadır. Kamu Hukuku Bölümünde Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ, Doç. Dr. Mehmet Emin HASPOLAT, Dr. Öğr. Üyesi Nezahat DEMİRAY,  Özel Hukuk Bölümünde ise Prof.Dr. Şanal GÖRGÜN, Prof. Dr. Emine AKYÜZ, Doç. Dr. Özge YÜCEL, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ÖZEROĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Nazlı TÖRE ve Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm TATAR görev yapmaktadır. Fakültenin %30 İngilizce Hukuk Eğitimi Danışmanlığını Dr. Larry WHITE üstlenmektedir.

Fakültemizdeki öğrenim yıllık ve dönemlik derslerden oluşan 4 yıllık akademik programı kapsamaktadır. Teori ve uygulamayı birlikte sunan öğretim programı, Medeni Hukuk, Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Ticaret Hukuku, Uluslararası Kamu ve Özel Hukuku, Hukuk Felsefesi ile Usul Hukuku gibi hukuk eğitim ve öğretiminin olmazsa olmaz dersleri yanında yeni gelişen hukuk dallarıyla ilgili olarak seçimlik dersler içermekte ve derslerin her yıl yeni gelişmelerle uyumuna gayret gösterilmektedir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Hukuk alanında Lisans derecesi (Bachelor of Law) almaya hak kazanmaktadır.

Derece Seviyesi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan merkezi giriş sınavı ile alınır. Genel kabul koşulları Türkiye ve diğer ülkelerden gelen öğrenciler için aynıdır. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrenciler bazı derslerden yönetmeliklere uygun olmak kaydıyla ve daha önce başka bir kurumdan alınan dersin içeriğinin Ufuk Üniversitesi’ndeki ders ile uyumlu olması ve ilgili enstitü/ fakülte tarafından onaylanması halinde muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Eğitim dili %30  İngilizce olup, Hazırlık sınavının geçilmemesi halinde Hazırlık sınıfını okumak zorunludur.Mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması, FF notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde temel hukuk kuram ve kavramları verilerek bir öğrencinin hukuki muhakeme yeteneğinin geliştirilmesi; bireysel ve toplumsal sorunlara duyarlı, yaratıcı çözümler geliştiren, ülkesini seven, çağdaş dünyayı anlamış ve geleneklerine bağlı bir genç nesil yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

PROGRAM AMAÇLARI

Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrenim ve araştırmada güncelin ötesinde mesleki ufukları ve bilgileri olan, mesleki etik yaklaşımı gelişmiş hukukçular yetiştirmeyi benimsemiştir. Bu bağlamda belirlenen program amaçları şunlardır:

  1. Hukuk bilimindeki temel kavram ve kurumları teorik temelleri ile tanır, bunları araştırma ve uygulamada kullanır.
  2. Hukuk biliminin temel alt alanlarını kapsayan konuları birbirleri ile bağlantılı değerlendirir; analitik ve eleştirel bir yaklaşım kullanır.
  3. Hukuk bilimindeki tüm alt alanları toplum ve ülkesinin ihtiyaçları doğrultusunda ele alarak gelişime ve uygulama alanına katkıda bulunur.
  4. Hukuk biliminin tüm alt alanlarındaki  çalışmalarında disiplinlerarası yaklaşımı dikkate alır.
  5. Mesleki bilgi ve uygulamalarda etik ilke ve sorumlulukların farkındalığını kazanır.
  6. Hukukçu kimliğini geliştirir.
Program Kazanımları

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI (YETERLİLİKLER)

Bilgiler

Program Çıktısı 1                 Dersin temel kavramlarını teori ve uygulamada konumlandırabilme

Program Çıktısı 2                 İleride alacağı hukuk derslerini doğru algılayabilme

Program Çıktısı 3                 Hakların sınıflandırılmasına ilişkin bilgi sahibi olma ve ilgili hakkın korunmasını sağlayacak savunma yöntemi bilgisi

Program Çıktısı 4                 Hukukun temel kurumlarını ve ilkelerini tanımlama

 

Beceriler

Program Çıktısı 5                  Temel kavram ve kurumları başka ülkeler ile karşılaştırabilme

Program Çıktısı 6                 Tarihsel gelişimi yorumlayabilme

Program Çıktısı 7                 Okuduğunu anlamlandırabilme ve eleştirel yorumlayabilme

Program Çıktısı 8                  Hukuk kurallarının yapısını çözümleme ve kurallar hakkında tartışabilme

Program Çıktısı 9                 Günlük hayatta kendini düzgün ifade edebilme

 

Kişisel ve Mesleki Yeterlilikler

Program Çıktısı 10               Konuya ilişkin yargı kararlarını değerlendirebilme

Program Çıktısı 11               Seminer, tez, vb. çalışmalara ilişkin yöntemsel çözümler getirebilme

Program Çıktısı 12               Muhakeme yeteneğinin ve mesleki etiğin gelişimi

Program Çıktısı 13               Yabancı dili mesleki alanda kullanabilme

İstihdam Olanakları

Hukuk fakültesinden mezun olanlar: avukat, hakim, savcı, (özel sektör veya kamuda) hukuk müşaviri, noter, arabulucu gibi meslekleri seçebilirler; politika ile uğraşabilirler, devlet memuru olabilirler, dışişlerinde diplomat olarak görev alabilirler. Bunların yanında vali, kaymakam, müfettiş, bağımsız üst kurullarda uzman veya uzman yardımcısı, yüksek yargı mercilerinde raportör olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
EKO101
Mikro Ekonomi (İngilizce)
3
4
1
Zorunlu
HUK101(1)
Hukuk Başlangıcı
2
3
1
Zorunlu
HUK103(1)
Medeni Hukuk
4
5
1
Zorunlu
HUK105(1)
Anayasa Hukuku
4
5
1
Zorunlu
HUK107
Roma Hukuku
3
4
1
Zorunlu
HUK113
Akademik Okuma ve Yazma I (İngilizce)
4
4
1
Zorunlu
TUR101
Türk Dili I
0
2
1
Seçmeli
HUK117
Özel Hukukun Temel Kavramları (İngilizce)
2
3
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
EKO102
Makro Ekonomi II (İngilizce)
3
3
2
Zorunlu
HUK109
Hukuk Kaynakları- Hukukta Metod-Bilimsel Çal. Haz. Yön.
2
3
2
Zorunlu
HUK101 (2)
Hukuk Başlangıcı
2
3
2
Zorunlu
HUK103 (2)
Medeni Hukuk
4
5
2
Zorunlu
HUK105 (2)
Anayasa Hukuku
4
5
2
Zorunlu
HUK114
Akademik Okuma ve Yazma II (İngilizce)
4
4
2
Zorunlu
IST102
İstatistik (İngilizce)
2
2
2
Zorunlu
TUR102
Türk Dili II
0
2
2
Seçmeli
HUK116
Kamu Hukukunun Temel Kavramları (İngilizce)
2
3
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
HUK201 (1)
Borçlar Hukuku Genel Hükümler
4
4,5
3
Zorunlu
HUK203 (1)
Ceza Hukuku Genel Hükümler
3
3,5
3
Zorunlu
HUK205(1)
İdare Hukuku
3
3,5
3
Zorunlu
HUK207
Kamu Maliyesi
3
3
3
Zorunlu
HUK209 (1)
Genel Kamu Hukuku Devlet Teorisi - I
2
2,5
3
Zorunlu
HUK211(1)
Uluslararası Kamu Hukuku (İngilizce)
2
2,5
3
Zorunlu
HUK215
Hukuki Okuma ve Yazma (İngilizce)
3
3,5
3
Zorunlu
HUK229(1)
Türk Hukuk Tarihi
2
2,5
3
Zorunlu
TAR201
Atatürk İlke ve İnkılapları - I
0
2
3
Seçmeli
HUK235
Uluslararası Organizasyonlar (İngilizce)
2
2,5
3
Seçmeli
HUK237
Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk (İngilizce)
2
2,5
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
HUK201 (2)
Borçlar Hukuku Genel Hükümler
4
4,5
4
Zorunlu
HUK203 (2)
Ceza Hukuku Genel Hükümler
3
3,5
4
Zorunlu
HUK205 (2)
İdare Hukuku
3
3,5
4
Zorunlu
HUK208
Vergi Hukuku
3
3
4
Zorunlu
HUK209 (2)
Genel Kamu Hukuku Devlet Teorisi - II
2
2,5
4
Zorunlu
HUK211(2)
Uluslararası Kamu Hukuku (İngilizce)
2
2,5
4
Zorunlu
HUK216
Hukuki Okuma ve Yazma (İngilizce)
3
3,5
4
Zorunlu
HUK229 (2)
Türk Hukuk Tarihi
2
2,5
4
Zorunlu
TAR202
Atatürk İlke ve İnkılapları- II
0
2
4
Seçmeli
HUK238
Sosyolojiye Giriş (İngilizce)
2
2,5
4
Seçmeli
HUK232
Türk Hukukunun Temelleri (İngilizce)
2
2,5
- 5 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
5
Zorunlu
HUK301 (1)
Eşya Hukuku
3
4
5
Zorunlu
HUK303 (1)
Borçlar Hukuku Özel Hükümler
3
4
5
Zorunlu
HUK305(1)
Medeni Usul Hukuku
3
4
5
Zorunlu
HUK307(1)
Ticaret Hukuku
3
4
5
Zorunlu
HUK309(1)
Ceza Hukuku Özel Hükümler
2
2,5
5
Zorunlu
HUK311(1)
İdari Yargılama Hukuku
2
2,5
5
Zorunlu
HUK315
Hukuk Felsefesi (İngilizce)
3
3
5
Zorunlu
HUK331
Hukuki Okuma ve Yazma III (İngilizce)
3
3
5
Seçmeli
HUK333
Anglo-Amerikan Hukuku (İngilizce)
2
3
5
Seçmeli
HUK339
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı (İngilizce)
2
3
- 6 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
6
Zorunlu
HUK301(2)
Eşya Hukuku
3
4
6
Zorunlu
HUK303(2)
Borçlar Hukuku Özel Hükümler
3
4
6
Zorunlu
HUK305 (2)
Medeni Usul Hukuku
3
4
6
Zorunlu
HUK307 (2)
Ticaret Hukuku
3
4
6
Zorunlu
HUK309 (2)
Ceza Hukuku Özel Hükümler
2
2,5
6
Zorunlu
HUK311 (2)
İdari Yargılama Hukuku
2
2,5
6
Zorunlu
HUK316
Hukuk Sosyolojisi (İngilizce)
3
3
6
Zorunlu
HUK332
Hukuki Okuma ve Yazma IV (İngilizce)
3
3
6
Seçmeli
HUK312
Sözleşme Hukuku (İngilizce)
2
3
6
Seçmeli
HUK322
Kriminoloji (İngilizce)
2
3
- 7 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
7
Zorunlu
HUK401 (1)
Miras Hukuku
2
2,5
7
Zorunlu
HUK403(1)
İcra ve İflas Hukuku
3
3,5
7
Zorunlu
HUK405(1)
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
3
3
7
Zorunlu
HUK407 (1)
Uluslararası Özel Hukuk
2
3,5
7
Zorunlu
HUK411 (1)
Ceza Usul Hukuku
3
3,5
7
Zorunlu
HUK418
Medeni ve Borçlar Hukuku (Uygulama)
0
2
7
Zorunlu
HUK423 (1)
Kıymetli Evrak Hukuku
2
2
7
Zorunlu
HUK425(1)
Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku
2
2
7
Zorunlu
HUK435(1)
Genel Kamu Hukuku-İnsan Hakları
2
2
7
Seçmeli
HUK433
Seçimlik I: Kurgusal Duruşma I (İngilizce)
2
3
7
Seçmeli
HUK441
Seçimlik I: Avrupa İnsan Hakları Hukuku (İngilizce)
2
3
7
Seçmeli
HUK443
Seçimlik II: Uluslararası Ticaret ve Hukuk Danışmanlığı (İngilizce)
2
3
- 8 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
8
Zorunlu
HUK401 (2)
Miras Hukuku
2
2,5
8
Zorunlu
HUK403 (2)
İcra ve İflas Hukuku
3
3,5
8
Zorunlu
HUK404
Adli Tıp (İngilizce)
2
3
8
Zorunlu
HUK405(2)
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
3
3
8
Zorunlu
HUK407 (2)
Uluslararası Özel Hukuk
2
3,5
8
Zorunlu
HUK411 (2)
Ceza Usul Hukuku
3
3,5
8
Zorunlu
HUK420
Ceza Hukuku (Uygulama)
0
2
8
Zorunlu
HUK423 (2)
Kıymetli Evrak Hukuku
2
2
8
Zorunlu
HUK425(2)
Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku
2
2
8
Zorunlu
HUK435(2)
Genel Kamu Hukuku- İnsan Hakları
2
2
8
Seçmeli
HUK438
İnsancıl Hukuk (İngilizce)
2
3
8
Seçmeli
HUK440
Uluslararası Uygulama Amaçlı İleri Avukatlık (İngilizce)
2
3
8
Seçmeli
HUK442
Kurgusal Duruşma II (İngilizce)
2
3
Ölçme ve Değerlendirme

Programda, küçük sınav(lar) (quiz), ara sınav(lar), ödev(ler), uygulama(lar), proje(ler), pratik(ler) ve final sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanır. Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. Programdan mezun olmak için Genel Not Ortalaması'nın en az 2.00 olması gerekir. Ders notu yukarıda belirtilen değerlendirme yöntemlerinin değerlendirilmesinden oluşur ve harf notlarından birisi ile belirlenir. Harf notları ve karşılık gelen ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir;

Başarı not çizelgesi

Harf Notu

Katsayı

Harf Not Aralığı

(100 üzerinden)

AA

4,00

90-100

BA

3,50

80-89

BB

3,00

70-79

CB

2,50

65-69

CC

2,00

60-64

DC

1,50

55-59

DD

1,00

50-54

FF

0,00

0-49

Başarı Notları

Bir dersten başarılı olabilmek için alınması gereken asgari not:

  • Hukuk Fakültesi öğrencileri için; CC'dir.

Ders Tekrarı
Bir dersten “FF”, “FD”, “NA” (Devamsız) ya da “W” (Çekilmiş) notu ile ya da kredisiz olan derslerden “U” (Yetersiz) notu alarak başarısız olan öğrenciler, açıldığı ilk dönemde bu derse tekrar kayıt olmak zorundadırlar. Eğer bir dersin önkoşulu varsa ve öğrenci önkoşul dersinden başarısız olmuşsa, buna bağlı olan derse kayıt olamaz.

Dönem Tekrarı
İkinci dönemin sonundan itibaren genel not ortalaması 1.99 ve altında olan öğrenciler başarısız sayılırlar ve üst yarıyıldan ders alamazlar. Başarısız öğrenciler, genel not ortalamalarını 2.00’e çıkartıncaya kadar başarısız oldukları dersler ile başarılı oldukları derslerden (CC ve altı) istediklerini tekrar alabilirler.

Başarılı Öğrenciler
Bir dönem sonunda en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip öğrenciler başarılı olarak kabul edilirler.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin;

  • Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az CC notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları

  • 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Şanal GÖRGÜN

Ders - Program Kazanımları Matrisi

Dersler/Program Çıktıları

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

HUK 103 Medeni Hukuk

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

HUK 105 Anayasa Hukuku

X

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

 

HUK 107 Roma Hukuku

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

HUK101 Hukuk Başlangıcı

X

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

EKO 101 Mikro Ekonomi (İngilizce)

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

EKO 102 Makro Ekonomi (İngilizce)

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

HUK 113 Akademik Okuma ve Yazma I (İngilizce)

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X

 

HUK 109 Hukukta Metot

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

HUK 114  Akademik Okuma ve Yazma II (İngilizce)

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 IST 102 İstatistik (İngilizce)

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

HUK 117 Özel Hukukun Temel Kavramları (İngilizce)

X

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

X

HUK 116 Kamu Hukukunun Temel Kavramları (İngilizce)

X

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 HUK 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler

X

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 HUK 203 Ceza Hukuku Genel Hükümler

X

X

X

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 HUK 205 İdare Hukuku

X

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 HUK 207 Kamu Maliyesi

X

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 HUK 208 Vergi Hukuku

X

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

HUK 211 Uluslararası Kamu Hukuku (İngilizce)

X

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

HUK 209 Genel Kamu Hukuku Devlet Teorisi (İngilizce)

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

 

X

 

Seçimlik Ders (İngilizce)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HUK 229 Türk Hukuk Tarihi

X

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

HUK 215 Hukuki Okuma ve Yazma I (İngilizce)

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

HUK 216 Hukuki Okuma ve Yazma II (İngilizce)

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 HUK 301 Eşya Hukuku

X

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 HUK 303 Borçlar Hukuku Özel Hükümler

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 HUK 309 Ceza Hukuku Özel Hükümler

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 HUK 305 Medeni Usul Hukuku

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 HUK 307 Ticaret Hukuku

X

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 HUK 311 İdari Yargı

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

Seçimlik Ders (İngilizce)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HUK 315 Hukuk Felsefesi (İngilizce)

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 HUK 316 Hukuk Sosyolojisi (İngilizce)

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

HUK 331 Hukuki Okuma ve Yazma III (İngilizce)

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

HUK 332 Hukuki Okuma ve Yazma IV (İngilizce)

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 HUK 401 Miras Hukuku

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

HUK 403 İcra ve İflas Hukuku

X

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 HUK 405 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

X

 

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 HUK 404 Uluslararası Özel Hukuku

X

 

X

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

HUK 425 Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku

X

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 HUK 411 Ceza Usul Hukuku

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 HUK 413 Genel Kamu Hukuku

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

HUK 414 Adli Tıp

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Seçimlik Ders (İngilizce)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçimlik Ders (İngilizce)

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

TYYÇ

Program Yeterlikleri

Temel Alan Yeterlikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Bilgi 1

X

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi 2

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

X

Bilgi 3

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi 4

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beceri 1

X

X

 

 

 

X

X

X

 

 

X

X

 

Beceri 2

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

Beceri 3

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 2

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Yetkinlik(Öğrenme) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Yetkinlik(Öğrenme) 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Yetkinlik(Öğrenme) 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 3

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Yetkinlik(Alana Özgü) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlik(Alana Özgü) 2

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Yetkinlik(Alana Özgü) 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

Yetkinlik(Alana Özgü) 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X