HUK307


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Ticaret Hukuku (Yıllık) HUK307 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28x3 84 3 4

Ders Sorumluları Prof. Dr. Oruç Hami ŞENER / Dr. Öğr. Üyesi Aybüke DEMİR YEŞİLBAĞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencinin ticari işletmenin ve şirketlerin tabi olduğu ticarî mevzuatı tanıyabilmesi ve ticarî hayatta karşılaşılabilecek sorunları ve çözüm yollarını kavrayabilmesinin sağlanması.
Dersin İçeriği Ticari işletme kapsamında, tacir, ticari işletme, ticari hükümler, ticari işletme rehni, bağlı ve bağımsız tacir yardımcıları, marka, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ele alınacak konulardır. Şirketler hukuku kapsamında da, şirket çeşitleri, ortaklık sözleşmesi ve unsurları, adi şirket, ticaret şirketlerinin birleşmesi, ticaret şirketlerinin tür değiştirmesi, ticaret şirketleri (kollektif, komandit şirket (adi komandit-paylı komandit), anonim şirket, limited şirket, kooperatif).
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) • Ticari işletme ve şirketler hukukuyla ilgili öğrencinin mesleki yaşantısına hazırlanması. • Konuyla ilgili olarak ticaret kanunu ve borçlar kanununun ilgili hükümlerinin uygulanması. • Ticari işletme ve şirketler hukukunun önemli kavramlarının (tacir, ticari işletme, tacir yardımcıları, marka, işletme adı, ticaret unvanı, adi şirket, kollektif şirket, komandit şirket (adi komandit-paylı komandit), anonim şirket, limited şirket, kooperatif şirket) arasındaki ilişkilerin ayırt edilebilmesi. • Derslerde yapılacak pratik çalışmalar ile öğrencinin ilerde karşılacağı uyuşmazlıkları çözebilmesi. • Ticari davalarda, farklı düşünme, tartışma ve değerlendirme özelliği sağlama. • Mezunların, rahatlıkla kurum ve kuruluşlarda ticaret hukukuyla ilgili görev alabilmeleri.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş
2. Hafta Ticari İşletme Kavramının Tanımı, Unsurları ve Hukuki Niteliği
3. Hafta Ticari İşletmede Merkez ve Şube Kavramları
4. Hafta Ticari İşletmenin Devri ve Rehni
5. Hafta Ticari İş Kavramı ve Ticari İşin Belirlenmesi
6. Hafta Ticari İşe Bağlanan Hukuki Sonuçlar ve Ticari Hüküm Kavramı
7. Hafta Tacir Kavramı
8. Hafta Tacir Olmanın Hüküm ve Sonuçları
9. Hafta Tacir Yardımcıları
10. Hafta - Ticari Yargı
11. Hafta Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
12. Hafta Ticaret Sicili
13. Hafta Brands
14. Hafta Haksız Rekabet
15. Hafta Ticari Defterler, Cari Hesap Sözleşmesi
16. Hafta Şirketler Hukukuna Giriş
17. Hafta Şirket Kavramı ve Unsurları
18. Hafta Şirketlerin Sınıflandırılması
19. Hafta Adi Şirketler
20. Hafta Adi Şirketler
21. Hafta Kollektif Şirketler
22. Hafta Adi Komandit Şirketler
23. Hafta Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler
24. Hafta Anonim Şirketler
25. Hafta Limited Şirketler
26. Hafta Ticaret Şirketlerinde Yapısal Değişiklikler
27. Hafta Şirketler Topluluğu
28. Hafta Final Sınav
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Arkan, Sabih: Ticarî İşletme Hukuku, 27. Bası, Ankara 2021. Ayhan, Rıza/Çağlar, Hayrettin/Özdamar, Mehmet: Ticari İşletme Hukuku, 13. Bası, Ankara 2020. Bozer, Ali/Göle, Celal: Ticari İşletme Hukuku, 7. Bası, Ankara 2021. Bahtiyar, Mehmet: Ticari İşletme Hukuku, 21. Bası, İstanbul 2020. Karayalçın, Yaşar: Ticaret Hukuku, I. Giriş-Ticari İşletme, Ankara 1968. Poroy, Reha/Yasaman, Hamdi: Ticari İşletme Hukuku, 18. Bası, İstanbul 2019. Ülgen, Hüseyin/Helvacı, Mehmet/Kaya, Arslan/Nomer Ertan, Nedret Füsun: Ticari İşletme Hukuku, 6. Bası, İstanbul 2019. Ansay, Tuğrul / Aynur Yongalık: Bankacılar için Şirketler Hukuku Bilgisi, 22. Baskı, Ankara 2018. Ayhan, Rıza / Çağlar, Hayrettin / Özdamar, Mehmet: Şirketler Hukuku (Genel Esaslar), 3. Baskı, Ankara 2021. Bahtiyar, Mehmet: Ortaklıklar Hukuku, 15. Bası, İstanbul 2021. Bilgili, Fatih/Demirkapı, Ertan: Şirketler Hukuku Dersleri, 7. Baskı, Bursa 2020. Çamoğlu Ersin: Limited Ortaklıklar Hukukunun Temel İlkeleri, Ankara 2020. Kırca, İsmail / Şehirali Çelik, Feyzan Hayal / Manavgat, Çağlar: Anonim Şirketler Hukuku, C. I, Ankara 2013. Özkorkut, Korkut: Anonim Şirketlerde Bağımsız Denetim, Ankara 2013. Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal/Çamoğlu, Ersin: Ortaklıklar Hukuku I, 15. Bası, İstanbul 2021. Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal/Çamoğlu, Ersin: Ortaklıklar Hukuku II, 14. Bası, İstanbul 2019. Pulaşlı, Hasan: Şirketler Hukuku (Genel Esaslar), 7. Baskı, Ankara 2021. Şener, Oruç Hami: Ortaklıklar Hukuku, 4. Baskı, İstanbul 2019. Tekinalp, Ünal: Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 5. Baskı, İstanbul 2020. Üçışık, Güzik / Çelik, Aydın: Anonim Ortaklıklar Hukuku ( Cilt 1 ), Ankara 2013.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

5

3

5

 

 

3

3

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

5

 

3

 

2

 

 

 

 

 

4

 

ÖÇ3

3

4

2

 

 

 

3

4

 

 

 

4

 

ÖÇ4

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

ÖÇ5

5

5

3

5

 

2

 

4

 

 

 

5