HUK201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Borçlar Hukuku Genel Hükümler (Yıllık) HUK201 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28x4 0 112 4 4,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Oğuz Sadık AYDOS
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Nispi hakların öğrenilmesi,çeşitli sorumluluk türlerinin incelenmesi,borcun kaynaklarının ve borcun yerine getirilmemesine bağlanan sonuçların sınıflandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Nispi haklar ve sorumluluk kavramları,ifa modaliteleri ve borcun yerine getirilmemesine bağlanan sonuçlar incelenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1)Borç, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramlarının tanımlanabilmesi ve ayırt edilebilmesi, 2)Nispi hak kavramının diğer hak gruplarından ayırt edilebilmesi ve farklılıklarının kavranılması, 3)Sorumluluk çeşitlerinin öğrenilmesi ve ilgili sorumluluğa ilişkin savunma yöntemlerine uygun harekete geçme becerisinin kazanılması, 4)Borcun ifa edilmemesi durumunda tarafların sahip olduğu hakları değerlendirebilmek ve uygulayabilmek, 5)Bir borç ilişkisinden doğan yükümlülükler ve bu yükümlülüklerin ifasına dair çözümler üretebilmek.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Borçlar Hukukunun tanımı,konusu,sistemi ve kaynakları,bu dala hakim olan ilkeler ve genel kavramlar
2. Hafta Alacak,talep,borç ve sorumluluk kavramları,edim kavramı ve çeşitleri
3. Hafta Hukuki işlem kavramı, irade açıklaması ve unsurları,irade beyanı ve yorumu
4. Hafta Hukuki işlem çeşitleri,edim ve kazandırma arasındaki ilişki ve illilik problemi
5. Hafta Sözleşmenin tanımı ve çeşitleri
6. Hafta Sözleşmenin kurulması ve hüküm ve sonuçlarının meydana gelmesi,irade beyanlarının birbirlerine uygunluğu ve uygunluğun kapsamı
7. Hafta Sözleşmelerde şekil kavramı,türleri ve şekil şartına uymamanın sonuçları
8. Hafta Sözleşme özgürlüğü ve sınırları,yokluk ve geçersizlik kavramları
9. Hafta Latife beyanı,zihni kayıt ve muvazaa kavramları ve benzer kavramlarla karşılaştırılması
10. Hafta İrade sakatlıkları ve sonuçları,gabin ve sonuçları
11. Hafta Sözleşmelerde temsil ve sınırları,İlan suretiyle vaat kavramı, sözleşmenin tamamlanması ve yorumu
12. Hafta Sözleşmenin uyarlanması,sorumluluk kavramı,haksız fiilin fiil ve zarar unsurlarının incelenmesi
13. Hafta İlliyet bağı,kusur ve hukuka aykırılık unsurlarının incelenmesi
14. Hafta Sebep sorumluluğu ve türleri
15. Hafta Tehlike sorumluluğu kavramı ve özellikle motorlu araç işletenin sorumluluğu
16. Hafta Maddi ve manevi tazminatın hesaplanması
17. Hafta Müteselsil sorumluluk kavramı ve sonuçları,tazminat talebinin zamanaşımı
18. Hafta Sebepsiz zenginleşme kavramı,şartları,zenginleşenin iade borcu ve zamanaşımı süresi
19. Hafta İfa kavramı,niteliği,ifa modaliteleri,çeşitli borçların ifa usulleri
20. Hafta İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde ifa,ödemezlik def’i,alacaklının temerrüdü
21. Hafta Borç ilişkilerinin ifa edilmemesine bağlanan genel sonuçlar,sorumsuzluk anlaşması ve yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk
22. Hafta Borçlu temerrüdü kavramı ve sonuçları
23. Hafta Sözleşme görüşmelerinden doğan sorumluluk, üçüncü kişi yararına sözleşme ve üçüncü kişinin edimini taahhüt
24. Hafta Şarta bağlı borçlar ve şart çeşitleri
25. Hafta Cezai şart,pey akçesi,pişmanlık akçesi ve ücret temliki
26. Hafta Borçlunun ve alacaklının birden fazla olmasının sonuçları
27. Hafta Alacağın temliki ve borcun nakli
28. Hafta Borcu sona erdiren sebepler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1)Ahmet Kılıçoğlu-Borçlar Hukuku Genel Hükümler 2)Fikret Eren-Borçlar Hukuku Genel Hükümler 3)M.Kemal Oğuzman/Turgut Öz-Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 

 4

 

 

 4

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

4

 

5

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

4

 

 4

 

  

 4

 

 

 

 3

 

ÖÇ4

 5

 

 5

 4

   

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 5

4

 

4

 

 

 

 4