TAR202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II TAR202 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
14x2 28 0 2

Ders Sorumluları Doç.Dr. F. Rezzan ÜNALP
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin ön koşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamaları ile ilgili bilgi aktarılması, Türk devriminin temel niteliklerinin anlatılması ve benimsetilmesi, tarih bilincine sahip gençler yetiştirilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersi esas olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 20. Yüzyıl boyunca yaşadığı değişim, dönüşüm ve gelişim evrelerini, söz konusu tarihsel evrelerde uygulanan iç ve dış politikasını, 21. Yüzyıldaki Türkiye Cumhuriyeti analizini kapsamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1- Atatürk inkılaplarıyla gerçekleşen çağdaşlaşma hareketlerini bilmek, anlam ve önemini kavrayabilmek. ÖÇ2- Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının esaslarını kavramak, o dönem Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri öğrenmek. ÖÇ3- Atatürk İlkelerinin esaslarını bilmek, önemini kavramak. ÖÇ4- İkinci Dünya Savaşı Türkiye'sini değerlendirmek, savaşın sonuçlarının, çok partili hayata geçişin Türkiye'de yarattığı değişimi anlamak. ÖÇ5-Yakın dönem Türk Tarihi içinde gelişen siyasi, askeri ve sosyal olaylar hakkında bilgi sahibi olmak ve sonuçlarını analiz edebilmek.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Atatürk'ün Hayatı (1881-1938)
2. Hafta Atatürk Dönemi Türk Devrimine Genel Bir Bakış: Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılap Hareketleri
3. Hafta Atatürk Dönemi Türk Devrimine Genel Bir Bakış: Ekonomi ve Bayındırlık Alanında, Toplumsal Yaşamda Yapılan İnkılap Hareketleri.
4. Hafta Atatürk Döneminde (1923-1938) Türkiye'nin Dış Politikası: Türk-Yunan, Türk-Fransız, Türk-İtalyan, Türk-Sovyet İlişkileri, Türk-İngiliz İlişkileri ve Musul Sorunu.
5. Hafta İkinci Dünya Savaşı Öncesinde Türk Dış Politikası: Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne Girişi, Balkan Antantı, Montrö (Boğazlar) Sözleşmesi, Sadabad Paktı, Hatay’ın Ana Vatana Katılması.
6. Hafta Atatürk İlkelerine Genel Bakış: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik.
7. Hafta Atatürk İlkelerine Genel Bakış: Laiklik ve İnkılapçılık (Devrimcilik)
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta İsmet İnönü Dönemi (1938-1950): İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) ve Türkiye.
10. Hafta İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye’nin İç ve Dış Siyasetinde Gelişmeler (1945-1950), Çok Partili Hayata Geçiş ve Demokrat Parti Dönemi (1950-1960).
11. Hafta 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi, 1961 Anayasasının Kabulü, İç Politik Gelişmeler.
12. Hafta Soğuk Savaş Dönemi: 1950-1970 Yılları Arasında Türk Dış Politikası.
13. Hafta Soğuk Savaş Dönemi: 1970-1980 Yılları Arasında Türk Dış Politikası,1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ve Sonuçları.
14. Hafta Final
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar ATATÜRK, Kemal, Nutuk 1919-1927, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2000. ATATÜRK, Mustafa Kemal, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt I-III, ATAM Yayınları, Ankara, 1997. Afet İNAN, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, haz. Arı İnan, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2007. Afet İNAN, İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat-4 Mart 1923, TTK Basımevi, Ankara, 1989. Fahir ARMAOĞLU, 20.Yüzyıl Siyasî Tarihi (1914-1980), Ankara, 1992. Yusuf Hikmet BAYUR, Türkiye Devleti’nin Dış Siyasası, TTK Yayınları, Ankara, 1995. Mehmet GÖNLÜBOL-Cem SAR, ve Türkiye'nin Dış Politikası 1919-1938), ATAM Yayınları, 1990. Utkan KOCATÜRK, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, ATAM Yayınları, Ankara, 2007. Lozan Konferansı Tutanaklar-Belgeler, çev. Seha L. Meray, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1993. Ahmet MUMCU, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul,1988. Sâlahi R. SONYEL, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I-II, TTK Basımevi, Ankara, 2003. Hasan Rıza SOYAK, Atatürk’ten Hatıralar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Ocak 2006. İsmail SOYSAL, Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları I.Cilt (1920-1945), TTK Yayınları, Ankara, 2000. Bilâl N. ŞİMŞİR, Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları C.I, TTK Yayınları, Ankara, 1993. Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, ed. Temuçin Faik Ertan, Siyasal Kitapevi, 2011, Ankara
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4

ÖÇ2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 3

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3