HUK401


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Miras Hukuku (Yıllık) HUK401 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
28x2 56 2 2,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Oğuz Sadık AYDOS
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Gerçek kişinin ölümü veya hukuken ölüm ile eşdeğer tutulan bir durumunun varlığı halinde kişinin sağlığında sahip olduğu intikale elverişli hususları ve borçları ile zilyetliğinin akıbetinin, bu hukuka özgü kavram ve kurallarla belirlenerek ortaya konulmasına yönelik olarak, kimlerin mirasçı olabileceği, zümre sistemi, yasal miras payı ve saklı paylar, saklı paylı mirasçılar, tasarruf oranı, tenkis, ölüme bağlı tasarrufların sağlararası tasarruflara nazaran farkları, şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar ve bunların hükümleri, maddî anlamda ölüme bağlı tasarruflar ve etkileri, vasiyeti yerine getirme görevlisi, mirasın açılması ve bu çerçevede özellikle miras ortaklığı ve miras ortaklığında mirasçıların durumu ile ortaklığın hükümleri ve mirasın paylaşılması ve denkleştirme konuları hakkında gerekli bilgi düzeyi ve donanımının kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği Miras Hukuku dersi, bir gerçek kişinin ölümü veya hukuken ölüm ile eşdeğer tutulan bir durumunun varlığı halinde kişinin sağlığında sahip olduğu intikale elverişli hususları ve borçları ile zilyetliğinin akıbetinin, bu hukuka özgü kavram ve kurallarla belirlenerek ortaya konulmasını konu alan derstir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Ders sonunda öğrencilerin; 1- Miras Hukukunun temel kavramlarını öğrenmesi 2- Miras Hukukuna ilişkin yargı kararlarını değerlendirebilmesi 3- Miras Hukuku uyuşmazlıklarına ilişkin muhakeme yeteneğinin gelişmesi 4- Miras Hukuku sorunlarını tahlil etme ve çözüme kavuşturma yeteneğine kavuşması 5- Miras Hukuku kuralları hakkında tartışabilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Miras Hukukuna Giriş, Temel Sorunlar, Miras Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler (Tanımı, Fonksiyonu, Miras Hukukunda Göz Önünde Tutulan Menfaatler, Çeşitli Eğilimler ve Kaynakları)
2. Hafta Miras Hukukunun Temel Kavramları (Miras, Ölüm, Mirasbırakan, Mirasçı, Tereke/Kalıt, Ölüme Bağlı Tasarruf, Vasiyet Alacaklısı, Yasal Mirasçılık, Atanmış Mirasçılık)
3. Hafta Miras Hukukuna Egemen Olan İlkeler; Miras Hukukunda Genel Olarak Kimlerin Mirasçı Olabileceği; Genel İtibariyle Mirasın Geçmesi
4. Hafta Yasal Mirasçılara Giriş, Kan Hısımlarının Belirlenmesine İlişkin Sistemler, Zümre Sistemi) Zümre Sistemine Hakim Olan İlkeler; Birinci, İkinci ve Üçüncü Zümrenin Mirasçılığı)
5. Hafta Zümre Sisteminde Özel Durumlar (Mirasbırakana Çift Hısımlık Bağı ile Bağlı Olanların Mirasçılığı; Yarım Kan Hısımlarının Mirasçılığı; Evlilik Dışı Çocuğun Mirasçılığı; Evlatlığın Mirasçılığı); Devletin Yasal Mirasçılığı; Sağ Kalan Eşin Yasal Mirasçılığı
6. Hafta Saklı Paylı Mirasçılar (Saklı Pay Kavramı; Saklı Paylı Mirasçılar ve Saklı Pay Oranları; Sağ Kalan Eşin Miras Payı); Sağ Kalan Eşin Yasal Miras Payının Dışında Mirastan Yararlandırılması İmkanları
7. Hafta Tasarruf Oranının Terekeye Göre Hesaplanması (Terekenin Aktif ve Pasifinin Hesapanması; Terekeye Eklenecek Değerler)
8. Hafta Mirasın Reddi, Mirasçılıktan Çıkarma, Mirastan Feragat ve Mirastan Yoksunluğun Tasarruf Oranı Üzerinde Etkileri; Tenkise Giriş
9. Hafta Tenkis Davası (Usul Hukuku Yönünden Tenkis Davası; Tenkis Edilecek Kazandırmalar); Mirasçılıktan Çıkarma (Mirasçılıktan Çıkarma Yoluyla Saklı Paydan Mahrum Etme; Cezaî Mirasçılıktan Çıkarma ve Koruyucu Mirasçılıktan Çıkarma)
10. Hafta Sağlararası ve Ölüme Bağlı Tasarruflar; Ölüme Bağlı Tasarrufların Özellikleri ve Sağlararası İşlemlerden Farkları, Hukukî Düzenleme İçin Öngörülen Kıstaslar, Ölüme Bağlı Bağışlamalar, Ölüm Sonrasına Etkili Sağlararası İşlemler ve Diğer Özel Durumlar
11. Hafta Ölüme Bağlı Tasarrufların Düzenlenmesi (Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri; Ölüme Bağlı Tasarrufta Bulunmanın Şahsa Sıkı Sıkıya Bağlı Hak Olması; Ölüme Bağlı Tasarruflarda Ehliyet)
12. Hafta Vasiyetnamenin Şekil Şartlarına Bağlanmasındaki Amaç; Vasiyetname Yapma Şekilleri; Bir Vasiyetnamenin Tamamlanması, Değiştirilmesi ve Geri Alınması
13. Hafta Vasiyetnamenin Yorumu (İleri Sürülen Görüşler; Vasiyetnamelere İlişkin Genel ve Özel Yorum Kuralları); Vasiyetnamenin Geçersizliği
14. Hafta Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflardan Miras Sözleşmesi (Kavram, Özellikleri, Şekli, İçeriği -Olumlu Miras Sözleşmesi ve Olumsuz Miras Sözleşmesi-, Miras Sözleşmesinin Yorumu, Miras Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar)
15. Hafta Maddî Anlamda Ölüme Bağlı Tasarrufun Türlerine Giriş, Yüklemeler ve Koşullar
16. Hafta Mirasçı Atama (Atanmış Mirasçı ile Yasal Mirasçı Arasındaki Farklar; Atanmış Mirasçıların Durumu); Vasiyet Alacaklısı Tayin Etme (Vasiyet Alacaklısı Kavramı, Vasiyet Alacaklısının Taleplerinin İçeriği ve Talep Hakkı; Tereke ile Vasiyet Alacağı Arasındaki İlişki)
17. Hafta Yedek Mirasçı Atama; Önmirasçı ve Artmirasçı Atama; Vakıf Kurma; Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Konusunda Atanması ve Atamanın Bildirilmesi ve Kabulü
18. Hafta Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Hukukî Niteliği; Sorumluluğu; Yetkileri; Görevin Sona Ermesi ve Ücret
19. Hafta Mirasın Açılması: Mirasbırakan Açısından Aranan Şartlar; Mirasçı Olabilme Şartları (Mirasçının Mirasa Ehil Olması; Mirastan Yoksun Olmaması; Mirasbırakanın Ölümünde Sağ Olmak) Vasiyet Alacaklıları Bakımından Bu Koşulların Değerlendirilmesi
20. Hafta Gaibin Malvarlığının Geçmesi; Mirasın Geçmesinin Tereke Mallarının Korunması İçin Alınacak Önlemler Bakımından Sonuçları
21. Hafta Mirasbırakanın İradesine Göre Terekenin Güvence Altına Alınması
22. Hafta Mirasın Reddi; Resmî Defter Tutulmasını Talep
23. Hafta Resmi Tasfiye, Miras Sebebiyle İstihkak Davası; Mirasın Paylaşılmasına İlişkin Yasa Kuralları; Miras Ortaklığı (Doğuşu; Bu Ortaklık İçin Yapılan İşlemler
24. Hafta Miras Ortaklığına Temsilci Tayini; Mirasçıların Tereke Borçlarından Sorumluluğu; Ortaklığın Sona Ermesi)
25. Hafta Mirası Paylaşılmasına Karar Verecek Kişiler (Mirasçılar; Mirasbırakan, Üçüncü Kişi); Mirasın Paylaşılmasına Alacaklıların Katılması; Hâkimin Aracılığı, Paylaşma Davası); Paylaşmaya Hâkim Olan Temel Kurallar; Mirasın Paylaşılmasında Usul; Paylaşma Çeşitleri)
26. Hafta Sağ Kalan Eş Lehine Paylaşma Kuralı, Mirasın Paylaşılmasında Denkleştirme ve Denkleştirmeye İlişkin Yasal Düzenleme ve Denkleştirmenin Şartları
27. Hafta Mirasın Paylaştırılmasında Denkleştirmede Tenkisle Denkleştirme İlişkisi ve Denkleştirmede Özel Durumlar
28. Hafta Mirasın Paylaşılmasının Tamamlanması ve Paylaşmanın Sonuçları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar ÖZTAN, B., Miras Hukuku (Tablolar ve Örneklerle), Yetkin Yayınları, Ankara 2019. DURAL, M. / ÖZ, T.; Türk Özel Hukuku, Cilt IV Miras Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 2019. SEROZAN, R./ ENGİN, B. İ., Miras Hukuku. Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019. EREN F. / YÜCER AKTÜRK, İ., Türk Miras Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2019. KILIÇOĞLU, A. M., Miras Hukuku, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara 2019. ANTALYA, G. / SAĞLAM, İ., Miras Hukuku, Seçkin Yayıncılık Ankara 2019. İMRE, Z. / ERMAN, H., Miras Hukuku, DER Yayınları, İstanbul 2018. BELEN H., Miras Hukuku Şema Kitap, Beta Yayınları, İstanbul 2018. GENÇCAN, ÖMER UĞUR, Miras Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2020.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

  

ÖÇ2

    

 

 

 

 4

 

 5

 

 

 

ÖÇ3

4

 

 

 

 

 

4

 4

 

 

 

 5

 

ÖÇ4

 

 

 

 4

   

 4

 

 

 

 

ÖÇ5

 3

   

 

 

 4

 

 

 4

 

 4