HUK407


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Uluslararası Özel Hukuk (Yıllık) HUK407 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
28x2 56 2 3,5

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üy. F. Elif ÇELİK
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Uluslararası Özel Hukuk dersi kapsamında; • Vatandaşlık hukukunda, şekli açıdan vatandaşlığın kazanılması, kaybı ve ispatı konuları; maddi açıdan ise vatandaş olmanın kişilere kazandırdığı hak ve yetkilerin, • Yabancılar hukukunda yabancılık statüsü; Türkiye’de kimlerin yabancı sayıldığı ve bu kişilerin hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesi; uluslararası koruma hukukunda ise Türkiye’de bulunan yabancıların münferit talepleri üzerine sağlanacak uluslararası koruma, ayrılmaya zorlandıkları ülkeye geri dönemeyen ve kitlesel olarak Türkiye’ye gelen yabancılara acil olarak sağlanacak geçici koruma yöntemleri ile bu konulardaki idari organizasyonun, • Kanunlar ihtilafı hukukunda yabancı unsur taşıyan özel hukuk olay ve ilişkilerine uygulanacak hukuku tespit eden bağlama kurallarının, • Milletlerarası usul hukukunda ağırlıklı olarak Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi ve yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi konularının, öğrencilere, lisans eğitimi düzeyinde öğretilmesi ve öğrencilere bu konularla ilgili mesleki yeterlilik kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Ders tanımları verilen şu alt başlıkları içermektedir: • Vatandaşlık Hukuku : Türk vatandaşlığının kazanılması, kaybı ve ispatını konu edinir • Yabancılar Hukuku : Türkiye'de bulunan yabancıların hukuki durumunu (hak ve yükümlülüklerini) düzenleyen ilke ve kuralları inceler • Kanunlar İhtilafı Hukuku : Yabancı unsurlu özel hukuk karakterli hukuki olay,işlem ve ilişkilere uygulanacak hukuku ele alır • Milletlerarası Usul Hukuku: Yabancı unsurlu özel hukuk karakterli hukuki uyuşmazlıklarda izlenecek yargılama usulü , milletlerarası yetki,teminat,uluslararası derdestlik,yabancı mahkeme kararlarına ülke içi etki tanınması usulleri,yabancı devletin yargı muafiyeti gibi konuları inceler
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerin, - Dersin kapsamına giren konulara ilişin ayırt edici yaklaşımları kavrayarak bu hususlarda derin bir analiz yetkinliği elde etmesi; - Mevzuat değişikliklerini izleyebilmesi; - Uluslararası temel hukuki metinlerdeki düzenlemeleri öğrenmesi ve yenilerini izleyebilmesi; - Yabancı unsur taşıyan özel hukuk olay ve ilişkiler ile ilgili dersler süresince yapılan pratik çalışmalar yolu ile uygulama hakkında bilgi sahibi olması hedeflenmektedir. - Dersin kapsamına giren konularda karşılaştırmalı hukuk yaklaşımlarını kavrama
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Vatandaşlık hukuku genel esaslar
2. Hafta Vatandaşlığın direktif ilkeleri, vatandaşlık ihtilafları
3. Hafta Türk vatandaşlık hukukunun anayasal ilkeleri, Türk vatandaşlığının kazanılması hâlleri
4. Hafta Türk vatandaşlığının doğumla kazanılması
5. Hafta Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması
6. Hafta Türk vatandaşlığının kaybı halleri
7. Hafta Türk vatandaşlığının ispatı
8. Hafta Milletlerarası sözleşmeler yolu ile Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı
9. Hafta Tüzel kişi ve şeylerin tabiiyeti
10. Hafta Yabancılar hukuku genel esaslar, yabancılık statüsü
11. Hafta Yabancıları hak ve özgürlüklerinin belirlenmesinde kabul edilen esaslar, ülkeye giriş
12. Hafta İkamet, çalışma
13. Hafta Taşınmaz mal edinme, sermaye yatırımı
14. Hafta Ara Sınav
15. Hafta Uluslararası koruma
16. Hafta Kanunlar ihtilafı genel esaslar
17. Hafta Kanunlar ihtilafının çeşitleri
18. Hafta Kanunlar ihtilafı meselelerinin çözüm yöntemleri
19. Hafta Ön sorun, hileli bağlanma, atıf
20. Hafta Kamu düzeni, doğrudan uygulanan kurallar
21. Hafta Türk kanunlar ihtilafı kuralları
22. Hafta Türk kanunlar ihtilafı kuralları
23. Hafta Milletlerarası usul hukuku, yargı yetkisi, yargı muafiyeti
24. Hafta Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi)
25. Hafta Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi
26. Hafta Yetki sözleşmesi, teminat
27. Hafta Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfiz
28. Hafta FİNAL SINAVI
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Vatandaşlık Hukuku : - Prof. Dr. Gülin GÜNGÖR, “Tabiiyet Hukuku-Gerçek Kişiler-Tüzel Kişiler, Şeyler”. - Prof. Dr. Vahit DOĞAN, “Türk Vatandaşlık Hukuku”. - Prof. Dr. Bahadır Erdem, “Türk Vatandaşlık Hukuku”. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku: Prof.Dr. Vahit DOĞAN, “Türk Yabancılar Hukuku”. Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL, Prof. Dr. Günseli ÖZTEKİN GELGEL, “Yabancılar Hukuku”. Prof. Dr. Nuray EKŞİ,“Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku”. Kanunlar İhtilafı ve Milletlerarası Usul Hukuku: 1) Prof. Dr. Vahit DOĞAN, “Milletlerarası Özel Hukuk”. 2) Prof. Dr. Vahit DOĞAN, “Milletlerarası Özel Hukuk- Pratik Çalışmaları”. 3) Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL, Prof. Dr. Bahadır ERDEM, “Milletlerarası Özel Hukuk”. 4) Prof. Dr. Ergin NOMER, “Devletler Hususi Hukuku”.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 1

1

 1

  1

 1

 

1

 1

 

 1

 

 1

 

ÖÇ2

    

 

 2

 

 2

 

 

 

 2

 

ÖÇ3

 

 

  

 

3

 

 

 

 3

 

 

 3

ÖÇ4

 4

 

 

 

 

 

  

 

4

 

   

 4

  ÖÇ 5

    

5

      

    5

5