HUK405


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Yıllık) HUK405 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
28x3 84 3 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm TATAR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı - İş Hukukuna, Toplu İş Hukukuna ve Sendikalar Hukukuna ilişkin genel bilgiler vermek. - Toplu İş Hukuku ve Bireysel İş Hukuku konusunda karşılaştığı problemler için farklı düşünme, tartışma ve değerlendirme özelliği kazandırmak
Dersin İçeriği İşveren ve ona bağımlı olarak çalışan işçi arasındaki iş sözleşmesinden kaynaklanan ilişkileri, tarafların hak ve yükümlülüklerini, çalışma koşullarını bireysel ve toplu iş hukuku açısından ele alan kurallar bütününün incelenmesidir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. İş Hukuku kavramlarını (İşçi, İşveren, İşveren Vekili, İşyeri vb.) anlamak ve bu kavramları bilimalanının gerektirdiği şekilde kullanma yeteneğini geliştirmek 2. Bireysel İş Hukuku (İş Sözleşmesi Kavramı, İş Sözleşmesinin Kurulması, İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar, İş Sözleşmesinin Sona Ermesi) konusunda bir hukuk nosyonu kazanılması 3. İşin düzenlenmesi (Çalışma Süreleri, Ücretli Tatiller ve Yıllık Ücretli İzin), iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi edinilmesi 4. Toplu iş hukuku kavramı ve kavramın tarihsel gelişimi konusunda temel bilgilere sahip olmak 5. Sendikalar hukukuna hakim olmak, sendikanın tanımı ve unsurları, sendika ve konfederasyonların kuruluş ve işleyişleri, sendika üyeliği, sendikanın faaliyetleri, sendikaların sona ermesi konularında karar alma ve yazılı metinler oluşturma yetisi kazanmak 6. Toplu iş sözleşmesinde karar alma, hukuki olayları değerlendirebilme ve yazılı metinler oluşturma yetisine sahip olmak 7. Teorik bilgilerini Yargıtay kararları ışığında geliştirip, somut olaylara uygulayabilmek
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İş Hukukuna ilişkin genel bilgiler
2. Hafta İş Hukukunun Temel Kavramları (İşçi, işveren, işveren vekili, işyeri)
3. Hafta İş Kanunlarının uygulama kapsamı
4. Hafta İş sözleşmesi kavramı, tanımı, unsurları, hukuki özelikleri, benzer sözleşmelerden farkı
5. Hafta İş sözleşmesinin türleri
6. Hafta İş sözleşmesinin kurulması, iş sözleşmesi yapma özgürlüğü ve iş sözleşmesinin butlanı ve iptali
7. Hafta İş sözleşmesinde işçinin borçları
8. Hafta İş sözleşmesinde işverenin ücret ödeme borcu
9. Hafta İş sözleşmesinde işverenin diğer borçları
10. Hafta İş sözleşmesinin askıya alınması ve iş sözleşmesinin sona ermesinde ortak sona erme nedenleri, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshi
11. Hafta İş sözleşmesinin süreli fesih yoluyla feshi (süreli fesih hakkı ve kullanılması, iş güvencesi ve geçerli neden kavramı), belirli süreli iş sözleşmelerinin sona ermesi
12. Hafta Toplu işçi çıkarma, iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları (kıdem tazminatı, ibraname, çalışma belgesi)
13. Hafta İşin düzenlenmesi (Çalışma süreleri, Ücretli tatiller ve yıllık ücretli izin)
14. Hafta İş sağlığı ve güvenliği
15. Hafta Toplu İş Hukukuna ilişkin genel bilgiler, Toplu İş Hukukunun temel kavramları
16. Hafta Sendikalar hakkında genel bilgiler
17. Hafta Sendikaların kuruluş ve işleyişi
18. Hafta Sendika üyeliği
19. Hafta Sendikaların faaliyetleri, gelir ve giderleri
20. Hafta Toplu iş sözleşmesi hakkında genel bilgiler ve toplu iş sözleşmesi ehliyet ve yetkisi
21. Hafta Toplu iş sözleşmesinin yapılması
22. Hafta Toplu iş sözleşmesinin hükümleri (Toplu iş sözleşmesinin uygulama alanının kararname ile genişletilmesi ve toplu iş sözleşmesinin yorumu)
23. Hafta Toplu iş sözleşmesinin hükümleri (Toplu iş sözleşmesinin uygulama alanının kararname ile genişletilmesi ve toplu iş sözleşmesinin yorumu)
24. Hafta Toplu iş sözleşmesinin sona ermesi
25. Hafta Grev ve lokavt hukuku
26. Hafta Sosyal Güvenlik Hukukuna giriş (Sosyal güvenlik kavramı, Uluslar arası Hukukta ve Avrupa Hukukunda sosyal güvenlik)
27. Hafta İşçilerin sosyal güvenliği (Sosyal sigortalar Kurumu)
28. Hafta Sosyal sigorta türleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar ÇELİK, Nuri; İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 22.Bası, Beta, İstanbul, 2016. • SÜZEK, Sarper; İş Hukuku, 2015.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

4

 

5

 

4

4

 

 

 

4

 

 

ÖÇ2

5

4

5

4

 

 

4

 

4

 

 

 

 

ÖÇ3

4

 

4

4

 

4

 

4

 

 

5

 

 

ÖÇ4

 

4

 

 

 

 

3

5

 

5

4

5

 

ÖÇ5

4

 

4

5

 

 

 

4

4

5

 

5