HUK403


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İcra ve İflas Hukuku (Yıllık) HUK403 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Güz)
28x3 84 3 3,5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Murat ATALI
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Maddi hukuk tarafından sağlanan hakların bu hukuk dalı aracılığı ile yerine getirilmesinin öğretilmesi
Dersin İçeriği Borcunu rızası ile ifa etmeyen borçlulara karşı, bunlardan alacaklı olanları korumak için, alacaklılara Devlet gücünün yardımını isteme hakkı tanımıştır. Alacaklıların, Devlet gücünün yardımı ile alacaklarına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Haciz-iflas yolları ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasını teorik olarak anlamış olmak. 2. Uygulamadaki örneklerle anlatılması, 3. Subjektif hakların yerine getirilmesi sürecinde kişilerin haklarını nasıl koruyacakları konusunda bilgilenmek. 4. Devletin icra ve iflas teşkilatının kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini anlamak. 5. Uygulamadaki aksaklıklara çözümü tartışabilmek.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta İcra ve İflas Hukuku hakkında genel bilgi, Cebrî icra çeşitleri, icra hukukunun bölümleri ve kaynakları İcra teşkilâtı, icra dairelerinin görev ve yükümlülükleri, icra dairesi görevlilerinin sorumluluğu
2. Hafta Şikâyet, icra harç ve giderleri, icra işlerinde tebligat, süreler, tatil ve talikler, icra takibinin tarafları, Kanundaki terimler, ilâmsız icrada görev ve yetki
3. Hafta Genel haciz yolu ile takibin konusu, takip talebi, ödeme emri, ödeme emrine itiraz, ödeme emrine itirazın hükümden düşürülmesi, itirazın iptali davası
4. Hafta İtirazın kaldırılması, itirazın kesin olarak kaldırılması, itirazın geçici olarak kaldırılması ve borçtan kurtulma davası, icra takibinin iptali ve ertelenmesi (taliki) zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılması, menfi tespit ve istirdat davaları
5. Hafta Mal beyanı, haciz, borçlunun üçüncü kişilerdeki mal ve alacaklarının haczi, haczedilmeyen mal ve haklar, hacze iştirak
6. Hafta Hacizde istihkak davaları, mülkiyetin saklı tutulması sözleşmesi ile satılan malların haczi, satış talebi, borcun taksitle ödenmesi, taşınır malların satılması
7. Hafta Haczedilen alacakların paraya çevrilmesi, intifa hakkı ve pay satışı, taşınmaz malların satılması paraların paylaştırılması, borç ödemeden aciz belgesi
8. Hafta Borç senedinin geri verilmesi, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip, kiralanan taşınmazların ilâmsız icra yolu ile tahliyesi, kiralayanın hapis hakkının korunması, ilâm ve ilâm niteliğindeki belgeler
9. Hafta Kur-Pratik çalışması
10. Hafta İlâm icrada yetki, ilâmlı icra takibinin başlaması (takip talebi), ilâmlı icraya başvurabilmek için hükmün kesinleşmiş olması kural olarak şart değildir, icranın (eski haline) iadesi, para alacakların hakkındaki ilâmların icrası
11. Hafta İcra mahkemesince icranın geri bırakılması, taşınır teslimi, taşınmazların tahliye ve teslimi, bir işin yapılmasına veya yapılmamasına ilişkin ilâmların icrası
12. Hafta İrtifak hakkına ilişkin ilâmların icrası, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması hakkında ilâmların icrası, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmsız takip, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takip
13. Hafta Müşterek hükümler, ipotek alacaklısının gaip olması veya borcu almaktan kaçınması İhtiyatî haciz
14. Hafta Kur-Pratik çalışması
15. Hafta İflas hukuku hakkında genel bilgi, iflâs teşkilâtı (organları), iflâs sebebi, iflâsa tâbi olan kişiler, her alacaktan dolayı iflâs istenebilir, yetki
16. Hafta Genel iflâs yolu, kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolu, doğrudan doğruya iflâs yolu, sermaye şirketlerinin doğrudan doğruya iflâsı
17. Hafta Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiyesi, iflasın borçlunun malları hakkında hukukî sonuçları,
18. Hafta iflâsın müflisin tasarruf yetkisine etkisi, müflisin borçlarının muaccel hale gelmesi, faizin işlemeye devam etmesi
19. Hafta Şarta bağlı alacaklar, konusu para olmayan alacakların para alacağına çevrilmesi, iflâsta takas, müflisin kefil olduğu borçlar, müşterek borçluların aynı zamanda iflâsı, müflisle birlikte borçlu olanlardan birinin borcu kısmen ödemiş olması
20. Hafta Kollektif şirket ve ortaklarının iflâsı, adi ve rehinli alacaklıların sırası, defter tutulması, masa mallarının muhafazası, müflisin yükümlülükleri, tasfiye şeklinin belirlenmesi, iflâs tasfiyesinin tatili, basit tasfiye, adi tasfiye ve ilânı
21. Hafta Birinci alacaklılar toplantısı, iflâs idaresi, iflâsta istihkak davaları, masa alacaklılarının tahsili ve acele satışlar, alacakların incelenmesi (tahkiki), sıra cetveli
22. Hafta Alacakların geç bildirilmesi, ikinci alacaklılar toplanması, satış usulünün belirlenmesi, satışın yapılması Pay cetveli ve son hesap, para dağıtılması
23. Hafta Borç ödemeden aciz belgesi, masaya yazdırılmamış olan alacaklar, iflâsın kapanması, iflâs kapandıktan sonra yeni mal bulunması
24. Hafta İflâsın kaldırılması, basit tasfiye, kamu hukuku bakımından iflâs çeşitleri, itibarın yerine gelmesi
25. Hafta İptal davasının mahiyeti, iptale tâbi tasarruflar, iptal davasında yargılama usulü, iptal davasının sonuçları
26. Hafta Âdi konkordato, iflâstan sonra konkordato, malvarlığının terki suretiyle konkordato, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması
27. Hafta Kur-Pratik çalışması
28. Hafta Kur-Pratik çalışması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar İcra ve İflas Hukuku Ders Notları, Prof. Dr. L. Şanal Görgün, Dr. Öğr. Üyesi Barış Toraman, Dr. Mehmet Kodakoğlu, Legem Yayıncılık, Temmuz 2018
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

3

3

3

 

 

5

 

3

1

 

3

4

 

ÖÇ3

 

3

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

4

 

 

5

4

3

 

 

 

3

 

2

ÖÇ5

 

 

 

 

5

4

 

 

 

 

3