HUK109


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Hukuk Kaynakları- Hukukta Metod-Bilimsel Çal. Haz. Yön. HUK 109 Hukuk Fakültesi Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
2 x 14 28 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Nezahat DEMİRAY
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı 1. Hukuki uyuşmazlık/olayları çözebilmek için bir giriş niteliğinde olan bu derste hukuk sisteminde norm ve ilkeler ile normun uygulanması ve yorumlanması konusunda bilgi vermek amaçlanmıştır. 2. Hukukçuların ayırıcı ve karakteristik niteliklerinden “hukukî tarza düşünme”de, “okuma, düşünme, sorma ve yazma”nın önemini vurgulamaktır. Bu kapsamda, özellikle hukukî uyuşmazlıkların tür ve niteliklerinin belirlenmesinde, çözümlenmesinde başvurulması gerekli yöntemler ile hukuk eğitimi boyunca öğrenilen teorik bilgilerle kazanılan meslekî bilgilerin metodik olarak uygulanması öğretilmektedir.
Dersin İçeriği Akıl yürütme ve mantık kurallarının hukukta uygulanması, norm kavramı, normlar hiyerarşisi, hukukta yorum, yorum ilkeleri ve yorum yöntemleri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerine ilişkin genel bir değerlendirme ( Sosyal bilimler içerisinde Hukukun konumunu ve bilimselliğini tartışabilme ) 2. Hukuk metodolojisinin farklılıklarının açıklanması 3. Türk hukuk siteminin metodolojik olarak değerlendirilebilmesi (Hukukun kaynakları , yargıcın rolü, 4. Hukuk kuralının yorumlanabilmesi ve hukukta yorum teknikleri 5. Hukukun evrensel ilkeleri ile normun yorumu arasındaki ilişkinin ortaya konabilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Metodun önemi – Bilimde metod - Hukukta metod - Hukukun bilim sistemindeki yeri- Felsefe ve hukuk felsefesinin cevap aradığı sorular - Hukuk bilim midir? Ya da Hukuk nedir? –Normatif bilim deneyselliği kapsar mı? Neden kapsayamaz ?
2. Hafta Medeni Kanun m. 1’ in genel analizi- Hukukun Kaynakları yani Yargıcın işi (?) – Hukukta mevzuatta benzeri düzenlemeler var mı? – Bu düzenlemeler nerede ve neden var?
3. Hafta Medeni Kanun m. 1 - Yargıcın yardımcı kaynakları I- bilimsel eserler, bilimsel eserlerin nitelikleri (Genel kaynaklar-bilimsel kaynaklar ayrımı, bilimsel kaynakların kökeni ve oluşturulmaları, hakemlik-editörlük, bilimsel makaleler, Türkiye’de hukukta bilimsel kaynaklar)
4. Hafta Medeni Kanun m. 1 - Yargıcın yardımcı kaynakları II- Mahkeme kararları- İçtihadı Birleştirme Kararları ve bağlayıcılıkları– Temyiz incelemesinin olumlu/olumsuz yönleri
5. Hafta Medeni Kanun m. 1 – Yargıcın asli kaynakları I- Yargıcın kanunu uygulaması (ve öncesi) – Soyut normu somut olaya uygulama – örneklerle (Medeni Kanun’dan evlenme, nişanlılık vb. düzenlemeler üzerinden)
6. Hafta Medeni Kanun m. 1 – Yargıcın asli kaynakları I- Hukuk kuralının uygulanmasında önerme olarak hukuk normu (soyut kural-somut olay-önerme kurma) (Medeni Kanun’dan evlenme, nişanlılık vb. düzenlemeler üzerinden)
7. Hafta Medeni Kanun m.1 – Yargıcın asli kaynakları I-II-III- Yargıcın hukuk kurallarını anlama, yorumlama ve boşluk doldurmada ihtiyaç duyduğu temel bakış: insan hakları - Felsefede insanın değeri ve insan hakları, insan hakları hukuku ve hatta hukuk kavramının objektifleşebilmesi için değer felsefesi ve İoanna Kuçuradi’ nin Doğru Değerlendirme yaklaşımı
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Medeni Kanun m. 1 – Yargıcın asli kaynakları I- Hukuk kuralları sistematiği (kanun, kitap, cilt, kısım, fıkrai bent, alt bent….) , Hukuk kuralı örnekleri ve şekli analizi, RG, Fakülte Yönetmeliği inceleme
10. Hafta Hukukun temellendirilmesi - Hukuk kuralı nasıl olmalı?
11. Hafta Hukuk Normunun İrdelenmesi
12. Hafta Yargıcın asli kaynakları II- Örf –adet hukuku – örf-adetin hukuk için değerlendirilmesi, Örnekler- Ceza Hukuku ve örf adet, Ticaret Hukuku ve örf adet
13. Hafta Yargıcın asli kaynakları III- Hakimin hukuk yaratması
14. Hafta Hukuku yorumlamada ilkeler - Ölçülülük ilkesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Y. Işıktaç- S. Metin, Hukuk Metodolojisi, İst, Filiz Y., 2016 2. İ. Kuçuradi, İnsan ve Değerleri – Değer Problemi, Ankara, TFK, 2003 3. Y. Metin, Ölçülülük İlkesi, Karşılaştırmalı Bir Anayasa Hukuku İncelemesi, Ankara, Seçkin Y., 2002 4. Nermin Yavlal-Gedik, “İ.Kuçuradi’nin İnsan Hakları Görüşü” 5. C. Rumpf, “Ölçülülük Kavramı ve Gelişimi”, Anayasa Yargısı, c.10 6.Derse ilişkin diğer materyaller Google Classroom uygulaması üzerinden paylaşılacaktır.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

3

3

3

 

 

5

 

3

1

 

3

4

 

ÖÇ3

 

3

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

4

 

 

5

4

3

 

 

 

3

 

2

ÖÇ5

 

 

 

 

5

4

 

 

 

 

3