Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler


Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler yeni bir bilim dalı olup, klasik sosyal bilimler alanına derinlemesine analiz olanağı sağlayan yeni bir perspektif kazandırmıştır.

Bölümün temel amaçları arasında siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel olgu ve dinamikleri kavrama ve yorumlama yeteneği kazandırmanın yanında; öğrencilere çözümsel ve eleştirel düşünme becerisi verebilmek yer almaktadır. Bölümün bir diğer amacı ise; Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programının niteliklerine uygun olarak, öğrencilerin sosyal bilimler alanında geniş bir vizyona sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda, ufku açık ve dünyayı anlama ve anlamlandırma kaygısı duyan bireyler yetiştirilmesi prensibi benimsenmiştir.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü çeşitli bilim dallarını bir araya getirerek, farklı analizlerin sentezini sunmaktadır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, disiplinlerarası bir eğitim anlayışıyla Sosyoloji, Psikoloji, İstatistik, Hukuk, Ekonomi, Tarih ve Felsefe gibi disiplinlerden yararlanarak öğrencilerin zengin bir perspektif kazanmalarına katkıda bulunur. Bu programda öğrenciler, Siyasal ve Sosyal Kuram, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Siyasal Düşünceler Tarihi, Uluslararası  Hukuk,  Karşılaştırmalı Siyaset, Uluslararası Ekonomi, Türk Siyasal Yapısı, Türk Dış Politikası ve bölgesel politikalar gibi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler’in temel konularında kapsamlı bir bilgi düzeyine ulaşmış olur. 

Küreselleşen dünyada, çeşitli uluslararası örgütler ve şirketlerin yaygınlaştığı bir dönemde, öğrencilerin yabancı dil ve bilgisayar eğitimine de özel önem verilerek donanımlı bireyler haline gelmeleri hedeflenmektedir. Bölümümüz öğrencileri, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerle gerçekleştirilecek değişim programları sayesinde uluslararası alanda akademik deneyim elde edeceklerdir. Bunun yanında, çeşitli güncel ve tarihsel gelişmelerin irdelendiği konferanslar, paneller, atölye çalışmaları gibi etkinlikler yardımıyla öğrenciler kuramsal bilgilerini pratik düzeye aktarabilme becerisi kazanırlar.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bilim dalının kazandırdığı çok boyutlu analiz yeteneği sayesinde mezunlarımız yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, ortak çalışmaya yatkın, yaşadığı topluma karşı duyarlı, tarafsız, eleştirel, açık fikirli, geniş vizyon sahibi, öngörü yeteneği gelişmiş,  liderlik ruhuna sahip sosyal bireyler olarak hayata atılırlar. Bölümümüz, öğrencilerin başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere kamu kurumları, özel sektör, bankalar, medya, araştırma kurumları ve uluslararası örgütlerde rahatlıkla iş bulabilmelerine olanak sağlamaktadır. Ayrıca, mezunlarımız üniversitelerde, araştırma merkezlerinde ve benzeri kurumlarda akademik kariyer yapma şansına da sahip olurlar.

Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2002 yılında kurulmuştur. İlk mezunlarını 2006 yılında veren bölümde halen lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğretim yapılmaktadır. Akademik kadrosunda 2 Profesör,  2 Doktor Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında Lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Derece Seviyesi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan merkezi giriş sınavı ile alınır. Genel kabul koşulları Türk öğrenciler ve diğer ülkelerden gelen öğrenciler için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Ufuk Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Ufuk Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması, F1 ya da F2 notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü çeşitli bilim dallarını biraraya getirerek, farklı analizlerin sentezini sunmaktadır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, disiplinlerarası bir eğitim anlayışıyla Sosyoloji, Psikoloji, İstatistik, Hukuk, Ekonomi, Tarih ve Felsefe gibi disiplinlerden yararlanarak öğrencilerin zengin bir perspektif kazanmalarına katkıda bulunur. Bölümün temel amaçları arasında siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel olgu ve dinamikleri kavrama ve yorumlama yeteneği kazandırmanın yanında; öğrencilere analitik ve eleştirel düşünme becerisi verebilmek yer almaktadır. Bölümün bir diğer amacı ise; Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programının niteliklerine uygun olarak, öğrencilerin sosyal bilimler alanında geniş bir vizyona sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda, ufku açık ve dünyayı anlama ve anlamlandırma kaygısı duyan bireyler yetiştirilmesi prensibi benimsenmiştir.

Program Kazanımları

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinin temel kavramsal ve kuramsal çerçevesi hakkındaki bilgileri kavrayabilir.

2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinin temel kavramsal ve kuramsal çerçevesini güncel ve tarihsel olaylara uygulayabilir.

3

Siyasi ve ekonomik kurumların ve oluşumların tarihsel gelişim süreçlerini anlayabilir.

4

Hukukun temel kavramları bağlamında ulusal ve uluslararası hukuki çerçeveyi değerlendirebilir.

5

Balkanlar, Orta Doğu, Rusya Federasyonu, Orta Asya, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri gibi bölge ve ülkeler hakkında konjonktürel ve güncel konulardaki bilgileri kullanabilir.

6

Siyaset Biliminin temel kavramları bağlamında siyaset felsefesi ve siyaset sosyolojisi gibi alanlarda kuramsal altyapı oluşturabilir.

7

İndirgemeci olmayan, eleştirel ve analitik bir biçimde düşünebilir.

8

İnisiyatif kullanarak bağımsız düşünme ve davranma yeteneğini edinebilir.

9

Kendini özgürce ve yaratıcı bir biçimde ifade edebilme yeterliliğine erişebilir.

10

Problem çözme yatkınlığı oluşturabilir.

11

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinin kavramsal ve kuramsal yapılarını orijinal argüman ortaya atma sürecinde etkin bir şekilde kullanabilir.

12

Kamunun ve özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilir.

13

Araştırma tekniklerini verimli kullanabilir ve sonuçlarını etkin bir şekilde analiz edebilir.

14

Zaman yönetimi, takım çalışması ve liderlik vasıflarına haiz olabilir.

15

İş tanımına uygun gerekli bilgisayar programlarını kullanabilir.

16

Yabancı dilde etkin bir şekilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

17

Sosyal bilimlerde yapılan tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve mesleki etik kurallarını göz önünde bulundurabilir.

18

Siyaset felsefesi, siyaset sosyolojisi, siyasal ve sosyal kuram, uluslararası hukuk, bölgesel politikalar, uluslararası iktisat, uluslararası politikalar ve Türk Dış Politikası, çevre ve enerji politikaları gibi alanlarda uzmanlaşabilir.

İstihdam Olanakları

Küreselleşen dünyada, çeşitli uluslararası örgütler ve şirketlerin yaygınlaştığı bir dönemde, öğrencilerin yabancı dil ve bilgisayar eğitimine de özel önem verilerek donanımlı bireyler haline gelmeleri hedeflenmektedir. Bölümümüz öğrencileri, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle gerçekleştirilecek değişim programları aracılığıyla uluslararası alanda akademik deneyim elde edeceklerdir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bilim dalının kazandırdığı çok boyutlu analiz yeteneği ile mezunlarımız yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, ortak çalışmaya yatkın, yaşadığı topluma karşı duyarlı, tarafsız, eleştirel, açık fikirli, geniş vizyon sahibi, öngörü yeteneği gelişmiş, liderlik ruhuna sahip sosyal bireyler olarak hayata atılırlar. Bölümümüz, öğrencilerin başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere kamu kurumları, özel sektör, bankalar, medya, araştırma kurumları ve uluslararası örgütlerde rahatlıkla iş bulabilmelerine olanak sağlamaktadır. Ayrıca, mezunlarımız üniversitelerde, araştırma merkezlerinde ve benzeri kurumlarda akademik kariyer yapma şansına da sahip olurlar. 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
EKO101
EKONOMİ I: MİKRO
3
4
1
Zorunlu
HUK115
TEMEL HUKUK BİLGİLERİ
3
4
1
Zorunlu
ING101
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I
3
4
1
Zorunlu
SOS101
SOSYOLOJİYE GİRİŞ
3
4
1
Zorunlu
SİBU101
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ I
3
5
1
Zorunlu
SİBU109
YÖNETİM BİLİMİ
3
3
1
Zorunlu
SİBU113
AKADEMİK OKUR-YAZARLIK
3
4
1
Zorunlu
TUR101
TÜRK DİLİ I
0
2
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
EKO102
EKONOMİ II: MAKRO
3
4
2
Zorunlu
HUK118
ANAYASA HUKUKU
4
5
2
Zorunlu
ING102
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II
3
4
2
Zorunlu
SİBU102
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ II
3
5
2
Zorunlu
SİBU106
ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ
3
5
2
Zorunlu
TAR104
UYGARLIK TARİHİ
3
5
2
Zorunlu
TUR102
TÜRK DİLİ II
0
2
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
HUK209
ULUSLARARASI HUKUK I
3
5
3
Zorunlu
ING221
MESLEKİ YABANCI DİL
3
4
3
Zorunlu
SIBU201
SİYASİ TARİH I
2
4
3
Zorunlu
SİBU207
SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I
3
5
3
Zorunlu
SİBU211
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ
3
5
3
Zorunlu
SİBU215
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I
3
5
3
Zorunlu
TAR201
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
0
2
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
HUK210
ULUSLARARASI HUKUK II
3
5
4
Zorunlu
HUK214
İDARE HUKUKU
3
5
4
Zorunlu
SİBU202
SİYASİ TARİH II
2
4
4
Zorunlu
SİBU208
SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ II
3
5
4
Zorunlu
SİBU218
DÜNYA SİYASETİNDE AVRUPA
3
5
4
Zorunlu
SİBU220
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II
3
4
4
Zorunlu
TAR202
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
0
2
- 5 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
5
Zorunlu
SİBU301
TÜRK SİYASİ YAPISI
3
5
5
Zorunlu
SİBU303
TÜRK DIŞ POLİTİKASI I
3
5
5
Zorunlu
SİBU307
DIŞ POLİTİKA ANALİZİ
3
5
5
Zorunlu
SİBU333
SOSYAL POLİTİKA
3
5
5
Seçmeli
SİBU315
ULUSLARARASI ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI
3
5
5
Seçmeli
SİBU323
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
3
5
5
Seçmeli
SİBU325
ULUSLARARASI GÜVENLİK
3
5
5
Seçmeli
SİBU329
KÜRESELLEŞME
3
5
5
Seçmeli
SİBU331
DEVLET VE BÜROKRASİ
3
5
- 6 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
6
Zorunlu
EKO306
TÜRKİYE EKONOMİSİ
3
5
6
Zorunlu
SİBU302
DÜNYA POLİTİKASINDA RUSYA VE ORTA ASYA
3
5
6
Zorunlu
SOS302
SİYASET SOSYOLOJİSİ
3
5
6
Zorunlu
SİBU304
TÜRK DIŞ POLİTİKASI II
3
5
6
Zorunlu
SİBU310
AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
3
5
6
Seçmeli
SİBU314
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE TERÖRİZM
3
5
6
Seçmeli
SİBU318
TOPLUMSAL CİNSİYET VE SİYASET
3
5
6
Seçmeli
SİBU324
19. YÜZYIL OSMANLI AVRUPA DİPLOMASİ İLİŞKİLERİ
3
5
- 7 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
7
Zorunlu
SİBU431
KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİSTEMLER
3
5
7
Zorunlu
SİBU419
ULUSLARARASI GÜNCEL SORUNLAR
3
5
7
Zorunlu
SİBU433
ORTA DOĞU’DA TOPLUM VE SİYASET
3
5
7
Seçmeli
SİBU407
ULUSLARARASI POLİTİKADA BALKANLAR
3
5
7
Seçmeli
SİBU415
MEDYA, TOPLUM VE SİYASET
3
5
7
Seçmeli
SİBU423
DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI
3
5
7
Seçmeli
SİBU425
DÜNYA SİYASETİNDE AFRİKA
3
5
7
Seçmeli
SİBU427
SOĞUK SAVAŞ
3
5
7
Seçmeli
SİBU429
KIBRIS VE DOĞU AKDENİZ
3
5
7
Seçmeli
SİBU430
SEMİNER
1
2
- 8 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
8
Zorunlu
SİBU418
ÇAĞDAŞ SİYASAL AKIMLAR
3
5
8
Zorunlu
SİBU436
ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK
3
5
8
Zorunlu
SİBU438
ASYA-PASİFİK
3
5
8
Seçmeli
SİBU404
ABD DIŞ POLİTİKASI
3
5
8
Seçmeli
SİBU428
ÇİN VE GÜNEY PASİFİK ÇALIŞMALARI
3
5
8
Seçmeli
SİBU432
ÇATIŞMA YÖNETİMİ
3
5
8
Seçmeli
SİBU434
SANAT, SİYASET VE POLİTİK İMGE
3
5
8
Seçmeli
SİBU440
ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA
3
5
8
Seçmeli
SİBU442
ALMAN DIŞ POLİTİKASI
3
5
8
Seçmeli
SİBU444
GÖÇ HUKUKU
3
5
Ölçme ve Değerlendirme

Programda, küçük sınav(lar) (quiz), ara sınav(lar), ödev(ler), uygulama(lar), proje(ler), pratik(ler) ve final sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanır. Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. Programdan mezun olmak için Genel Not Ortalaması'nın en az 2.00 olması gerekir. Ders notu yukarıda belirtilen değerlendirme yöntemlerinin değerlendirilmesinden oluşur ve harf notlarından birisi ile belirlenir. Harf notları ve karşılık gelen ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir;

Başarı not çizelgesi

Harf Notu

Katsayı

Harf Not Aralığı

(100 üzerinden)

AA

4,00

90-100

BA

3,50

80-89

BB

3,00

70-79

CB

2,50

65-69

CC

2,00

60-64

DC

1,50

55-59

DD

1,00

50-54

FF

0,00

0-49

Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

S: Başarılı,

U: Başarısız,

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin;

  • Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD/S notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları

  • 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Prof. Dr. Cem KARADELİ

Ufuk Üniversitesi,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Dr. Rıdvan Ege Kampüsü, Kızılcaşar Mah. 06830

İncek-Gölbaşı/Ankara

Ders - Program Kazanımları Matrisi

            

                                                    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ders - Program Kazanımları Matrisi

 

   PY1

   PY2

   PY3

   PY4

   PY5

   PY6

   PY7

   PY8

   PY9

  PY10

  PY11

  PY12

  PY13

  PY14

  PY15

  PY16

  PY17

  PY18

SİBU101

 X

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 X

EKO101

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 

 

 

 

 

 X

ING101

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 

 

 

 X

 

 

SİBU113

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 X

 

 

 X

 

 X

 

 X

 

SİBU109

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

SOS101

 X

 

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

HUK115

 

 

 X

 X

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

TUR101

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

SİBU102

 X

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 X

EKO102

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 

 

 

 

 

 X

ING102

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 

 

 

 X

 

 

TAR104

 

 X

 X

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

HUK118

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

SİBU106

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 X

TUR102

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

SİBU201

 

 X

 X

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

SİBU215

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 

 

 X

 

 

 

 X

 

SİBU207

 X

 X

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 X

SİBU211

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 X

HUK209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 X

ING221

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 

 

 

 X

 

 

TAR201

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİBU202

 

 X

 X

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

SİBU220

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 

 

 X

 

 X

 

 X

 

SİBU208

 X

 X

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 X

SİBU218

 

 X

 X

 

 X

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

HUK210

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 X

HUK214

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

TAR202

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİBU301

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

SİBU303

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 X

SİBU307

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 X

 

 

 

 

 

SİBU333

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

SİBU302

 

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

SİBU304

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 X

SİBU310

 

 

 X

 

 X

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

SOS302

 X

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 X

EKO306

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

SİBU433

 

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

SİBU431

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

SİBU419

 

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

SİBU418

 X

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 X

SİBU436

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

SİBU438

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

Seçmeli Dersler

 

SİBU315

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

SİBU323

 X

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

SİBU325

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 X

SİBU329

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

SİBU331

 X

 X

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

SİBU314

 

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

SİBU318

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

SİBU324

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 X

SİBU407

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

SİBU415

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

SİBU423

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

SİBU425

 

 X

 X

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

SİBU427

 X

 X

 X

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

SİBU429

 

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

SİBU430

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 

 

 X

 

 X

 

 X

 X

SİBU404

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

SİBU428

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

SİBU432

 X

 X

 X

 

 X

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 X

SİBU434

 X

 

 

 

 X

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

SİBU440

 X

 X

 X

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

SİBU442

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

SİBU444

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Kategori

Temel Alan Yeterliliği

Program Yeterliliği

Bilgi 1

Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir

1-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinin temel kavramsal ve kuramsal çerçevesi hakkındaki bilgileri kavrayabilir.

2-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinin temel kavramsal ve kuramsal çerçevesini güncel ve tarihsel olaylara uygulayabilir.

11-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinin kavramsal ve kuramsal yapılarını orijinal argüman ortaya atma sürecinde etkin bir şekilde kullanabilir.

Bilgi 2

Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir

1-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinin temel kavramsal ve kuramsal çerçevesi hakkındaki bilgileri kavrayabilir.

2-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinin temel kavramsal ve kuramsal çerçevesini güncel ve tarihsel olaylara uygulayabilir.

6-Siyaset Biliminin temel kavramları bağlamında siyaset felsefesi ve siyaset sosyolojisi gibi alanlarda kuramsal altyapı oluşturabilir.

Bilgi 3

İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir

4-Hukukun temel kavramları bağlamında ulusal ve uluslararası hukuki çerçeveyi değerlendirebilir.

5-Balkanlar, Orta Doğu, Rusya Federasyonu, Orta Asya, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri gibi bölge ve ülkeler hakkında konjonktürel ve güncel konulardaki bilgileri kullanabilir.

18-Siyaset felsefesi, siyaset sosyolojisi, siyasal ve sosyal kuram, uluslararası hukuk, bölgesel politikalar, uluslararası iktisat, uluslararası politikalar ve Türk Dış Politikası, çevre ve enerji politikaları gibi alanlarda uzmanlaşabilir.

Bilgi 4

Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir

2-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinin temel kavramsal ve kuramsal çerçevesini güncel ve tarihsel olaylara uygulayabilir.

3-Siyasi ve ekonomik kurumların ve oluşumların tarihsel gelişim süreçlerini anlayabilir.

Bilgi 5

Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir

7-İndirgemeci olmayan, eleştirel ve analitik bir biçimde düşünebilir.

10-Problem çözme yatkınlığı oluşturabilir.

13-Araştırma tekniklerini verimli kullanabilir ve sonuçlarını etkin bir şekilde analiz edebilir.

Bilgi 6

İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir

13-Araştırma tekniklerini verimli kullanabilir ve sonuçlarını etkin bir şekilde analiz edebilir.

15-İş tanımına uygun gerekli bilgisayar programlarını kullanabilir.

16-Yabancı dilde etkin bir şekilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

Beceri 1

Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir

2-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinin temel kavramsal ve kuramsal çerçevesini güncel ve tarihsel olaylara uygulayabilir.

5-Balkanlar, Orta Doğu, Rusya Federasyonu, Orta Asya, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri gibi bölge ve ülkeler hakkında konjonktürel ve güncel konulardaki bilgileri kullanabilir.

18-Siyaset felsefesi, siyaset sosyolojisi, siyasal ve sosyal kuram, uluslararası hukuk, bölgesel politikalar, uluslararası iktisat, uluslararası politikalar ve Türk Dış Politikası, çevre ve enerji politikaları gibi alanlarda uzmanlaşabilir.

Beceri 2

Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır

10-Problem çözme yatkınlığı oluşturabilir.

13-Araştırma tekniklerini verimli kullanabilir ve sonuçlarını etkin bir şekilde analiz edebilir.

Beceri 3

Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir

15-İş tanımına uygun gerekli bilgisayar programlarını kullanabilir.

16-Yabancı dilde etkin bir şekilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

Beceri 4

Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir

7-İndirgemeci olmayan, eleştirel ve analitik bir biçimde düşünebilir.

8-İnisiyatif kullanarak bağımsız düşünme ve davranma yeteneğini edinebilir.

9-Kendini özgürce ve yaratıcı bir biçimde ifade edebilme yeterliliğine erişebilir.

10-Problem çözme yatkınlığı oluşturabilir.

Beceri 5

Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir

6-Siyaset Biliminin temel kavramları bağlamında siyaset felsefesi ve siyaset sosyolojisi gibi alanlarda kuramsal altyapı oluşturabilir.

11-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinin kavramsal ve kuramsal yapılarını orijinal argüman ortaya atma sürecinde etkin bir şekilde kullanabilir.

18-Siyaset felsefesi, siyaset sosyolojisi, siyasal ve sosyal kuram, uluslararası hukuk, bölgesel politikalar, uluslararası iktisat, uluslararası politikalar ve Türk Dış Politikası, çevre ve enerji politikaları gibi alanlarda uzmanlaşabilir.

Yetkinlik

(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1

Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir

12-Kamunun ve özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilir.

14-Zaman yönetimi, takım çalışması ve liderlik vasıflarına haiz olabilir.

17-Sosyal bilimlerde yapılan tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve mesleki etik kurallarını göz önünde bulundurabilir.

Yetkinlik

(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 2

Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer

7-İndirgemeci olmayan, eleştirel ve analitik bir biçimde düşünebilir.

8-İnisiyatif kullanarak bağımsız düşünme ve davranma yeteneğini edinebilir.

9-Kendini özgürce ve yaratıcı bir biçimde ifade edebilme yeterliliğine erişebilir.

10-Problem çözme yatkınlığı oluşturabilir.

11-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinin kavramsal ve kuramsal yapılarını orijinal argüman ortaya atma sürecinde etkin bir şekilde kullanabilir.

Yetkinlik

(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 3

Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır

8-İnisiyatif kullanarak bağımsız düşünme ve davranma yeteneğini edinebilir.

10-Problem çözme yatkınlığı oluşturabilir.

14-Zaman yönetimi, takım çalışması ve liderlik vasıflarına haiz olabilir.

Yetkinlik

(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 4

Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir

12-Kamunun ve özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilir.

14-Zaman yönetimi, takım çalışması ve liderlik vasıflarına haiz olabilir.

Yetkinlik

(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 5

Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur

14- Zaman yönetimi, takım çalışması ve liderlik vasıflarına haiz olabilir.

17-Sosyal bilimlerde yapılan tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve mesleki etik kurallarını göz önünde bulundurabilir.

Yetkinlik

(Öğrenme) 1

Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir

7-İndirgemeci olmayan, eleştirel ve analitik bir biçimde düşünebilir.

8-İnisiyatif kullanarak bağımsız düşünme ve davranma yeteneğini edinebilir.

Yetkinlik

(Öğrenme) 2

Neyi nasıl öğreneceğini bilir

13-Araştırma tekniklerini verimli kullanabilir ve sonuçlarını etkin bir şekilde analiz edebilir.

17-Sosyal bilimlerde yapılan tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve mesleki etik kurallarını göz önünde bulundurabilir.

Yetkinlik

(Öğrenme) 3

Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder

7-İndirgemeci olmayan, eleştirel ve analitik bir biçimde düşünebilir.

10-Problem çözme yatkınlığı oluşturabilir.

17-Sosyal bilimlerde yapılan tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve mesleki etik kurallarını göz önünde bulundurabilir.

Yetkinlik

(Öğrenme) 4

Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir

10-Problem çözme yatkınlığı oluşturabilir.

11-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinin kavramsal ve kuramsal yapılarını orijinal argüman ortaya atma sürecinde etkin bir şekilde kullanabilir.

Yetkinlik

(Öğrenme) 5

Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir

2-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinin temel kavramsal ve kuramsal çerçevesini güncel ve tarihsel olaylara uygulayabilir.

12-Kamunun ve özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilir.

18-Siyaset felsefesi, siyaset sosyolojisi, siyasal ve sosyal kuram, uluslararası hukuk, bölgesel politikalar, uluslararası iktisat, uluslararası politikalar ve Türk Dış Politikası, çevre ve enerji politikaları gibi alanlarda uzmanlaşabilir.

Yetkinlik

(Öğrenme) 6

Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir

9-Kendini özgürce ve yaratıcı bir biçimde ifade edebilme yeterliliğine erişebilir.

14-Zaman yönetimi, takım çalışması ve liderlik vasıflarına haiz olabilir.

16-Yabancı dilde etkin bir şekilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

Yetkinlik

(Öğrenme) 7

Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır

7-İndirgemeci olmayan, eleştirel ve analitik bir biçimde düşünebilir.

10-Problem çözme yatkınlığı oluşturabilir.

Yetkinlik

(İletişim ve Sosyal) 1

Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır

9-Kendini özgürce ve yaratıcı bir biçimde ifade edebilme yeterliliğine erişebilir.

11-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinin kavramsal ve kuramsal yapılarını orijinal argüman ortaya atma sürecinde etkin bir şekilde kullanabilir.

16-Yabancı dilde etkin bir şekilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

Yetkinlik

(İletişim ve Sosyal) 2

Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir

12-Kamunun ve özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilir.

15-İş tanımına uygun gerekli bilgisayar programlarını kullanabilir.

Yetkinlik

(İletişim ve Sosyal) 3

İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır

8-İnisiyatif kullanarak bağımsız düşünme ve davranma yeteneğini edinebilir.

9-Kendini özgürce ve yaratıcı bir biçimde ifade edebilme yeterliliğine erişebilir.

12-Kamunun ve özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilir.

14-Zaman yönetimi, takım çalışması ve liderlik vasıflarına haiz olabilir.

Yetkinlik

(İletişim ve Sosyal) 4

Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır

17-Sosyal bilimlerde yapılan tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve mesleki etik kurallarını göz önünde bulundurabilir.

Yetkinlik

(İletişim ve Sosyal) 5

Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür

14-Zaman yönetimi, takım çalışması ve liderlik vasıflarına haiz olabilir.

17-Sosyal bilimlerde yapılan tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve mesleki etik kurallarını göz önünde bulundurabilir.

Yetkinlik

(İletişim ve Sosyal) 6

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

16-Yabancı dilde etkin bir şekilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.

Yetkinlik

(İletişim ve Sosyal) 7

Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

15-İş tanımına uygun gerekli bilgisayar programlarını kullanabilir.

Yetkinlik

(Alana Özgü) 1

Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder

17-Sosyal bilimlerde yapılan tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve mesleki etik kurallarını göz önünde bulundurabilir.

Yetkinlik

(Alana Özgü) 2

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir

12-Kamunun ve özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilir.

17-Sosyal bilimlerde yapılan tüm çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve mesleki etik kurallarını göz önünde bulundurabilir.

Yetkinlik

(Alana Özgü) 3

Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir

7-İndirgemeci olmayan, eleştirel ve analitik bir biçimde düşünebilir.

12-Kamunun ve özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilir.

Yetkinlik

(Alana Özgü) 4

Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir

2-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinin temel kavramsal ve kuramsal çerçevesini güncel ve tarihsel olaylara uygulayabilir.

5-Balkanlar, Orta Doğu, Rusya Federasyonu, Orta Asya, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri gibi bölge ve ülkeler hakkında konjonktürel ve güncel konulardaki bilgileri kullanabilir.

7-İndirgemeci olmayan, eleştirel ve analitik bir biçimde düşünebilir.

11-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinin kavramsal ve kuramsal yapılarını orijinal argüman ortaya atma sürecinde etkin bir şekilde kullanabilir.

 Türkiye Yükseköğretim Lisans Yeterlilikleri (TYYÇ 6. Düzey)

Temel Alan

Program Yeterlilikleri

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Bilgi

1

                                    

1

Bilgi

2

                                     

3

                                     

4

                                     

5

                                     

6

                                     
 

Beceri

1

                                    

1

Beceri

2

                                    

2

3

                                     

4

                                     

5

                                     
 

Yetkinlik

(Bağımsız

çalışabilme ve

sorumluluk

alabilme

yetkinliği)

1

                                    

1

Yetkinlik

(Bağımsız

çalışabilme ve

sorumluluk alabilme

yetkinliği)

2

                                    

2

3

                                    

3

4

                                     

5

                                     

Yetkinlik

(Öğrenme

yetkinliği)

1

                                    

1

Yetkinlik

(Öğrenme yetkinliği)

2

                                    

2

3

                                    

3

4

                                     

5

                                     

6

                                     

7

                                     

Yetkinlik

(İletişim ve

sosyal

yetkinlik)

1

                                    

1

Yetkinlik

(İletişim ve sosyal

yetkinlik)

2

                                    

2

3

                                    

3

4

                                    

4

5

                                    

5

6

                                     

7

                                     

Yetkinlik

(Alana özgü

yetkinlik)

1

                                    

1

Yetkinlik

(Alana özgü

yetkinlik)

2

                                    

2

3

                                     

4