SOS302


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SİYASET SOSYOLOJİSİ SİBU302 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Siyaset bilimi ve siyaset sosyolojisi disiplinleri arasındaki farklılıkları belirttikten sonra iki disiplinin arasındaki ilişkiyi analiz etmek dersin temel amacını oluşturmaktadır. Toplumsal gruplar ve siyasal birimler arasındaki ilişkiye ışık tutmak, devlet ve toplum ilişkisini analiz etmek, siyasal katılım, siyasal değişim , siyasal gelişme ve siyasal hareketlerin siyasal, kültürel ve sosyal nedenlerini incelemek dersin diğer önemli hedeflerini oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği Toplumsal ve siyasi yapılar arasındaki ilişkiyi belli kavramsal çerçeveler üzerinden anlayabilmek bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bu bağlamda alt ilişkiler kümesi olan; siyaset-iktidar, sivil toplum-devlet gibi ilişki türleri dersin içeriği açısından önemli bir yer teşkil etmektedir. Ayrıca söz konusu ilişkiler yumağını; siyasal kültür, toplumsal hareketler, küreselleşme, modernite ve postmodernite gibi kavramlar üzerinden anlamlandırmak dersin içeriği açısından önemli bir diğer parametredir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Siyaset, devlet ile toplumdaki kolektif gruplar ve vatandaşlar arasındaki ilişkileri anlama 2- Farklı siyasal aktör, kurum ve değerler arasında ilişki kurma 3- Devlet yapılarını, iktidar ve muhalefet ilişkilerini anlayıp sosyolojik olarak analiz edebilme 4- Siyaset alanındaki değişmeleri sosyolojik bağlamları çerçevesinde anlama
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş: Dersin ve içeriğini tanıtılması
2. Hafta Siyaset Sosyolojisinin Teorik Temelleri
3. Hafta Toplumsal Yapılar I: Hiyerarşiler ve İktidar Kavramlarının Tartışılması
4. Hafta Toplumsal Yapılar II: Otorite, Meşruiyet ve Siyasal Sistem (Elitizm Kuramı)
5. Hafta Siyaset İktidar İlişkileri
6. Hafta Siyasal Kültür
7. Hafta Sivil Toplum ve Devlet
8. Hafta Toplumsal Hareketler
9. Hafta Demokrasi ve Eleştirileri
10. Hafta Vatandaşlık
11. Hafta Kadın, Toplumsal Cinsiyet ve Devlet Politikaları
12. Hafta Küreselleşme ve Siyasal Değişme
13. Hafta Modernite ve Postmodernite
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%) 10
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Anderson, B. (1993) Hayali Cemaatler: Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, Metis yayınları. Duverger, M. (2004) Siyaset Sosyolojisi, Varlık yayınları. Giddens, A. (1992/1994) Modernliğin Sonuçları, Ayrıntı yayınları. Güvenç, Bozkurt (1998), “Cumhuriyet ve Kimlik: Konu, Sorun, Kapsam ve Bağlam”, Ünsal, Artun (der.), 75 Yılda Tebaa’dan Yurttaş’a Doğru, Tarih Vakfı. Habermas, (1997) Kamusal Alanın Yapısal Dönüşümü, İletişim Yayınları. Janoski,T., Alford R., Hicks A. Ve Schwartz M (2005), Siyaset Sosyolojisi, Phoeniz Yayınevi. Keyman, E. Fuat, ve Ali Yaşar Sarıbay (der.) (2002), Global Yerel Ekseninde Türkiye, Alfa, 2002 Keyder, Ç. (1989) Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, İletişim yayınları. Laclau,E. Popülist Akıl Üzerine, Epos yayınları. Miliband, R., Poulantzas, N. ve Laclau, E. (1977) Kapitalist Devlet Sorunu, Birikim. Poggi, Gianfranco, Modern Devletin Gelişim: Sosyolojik Bir Yaklaşım,İstanbul: Bilgi Üniversitesi. Özdalga, E. Ve Persson, S. (1998) Sivil Toplum, Demokrasi ve İslam Dünyası, Tarih Vakfı Yurt yayınları. Saramago, José,(2008), Görmek, Can Yayınları. Sarıbay, A. Y. (2000) Global Bir Bakışla Politik Sosyoloji, Alfa Yayınevi. Tekeli, İ. (2006) Katılımcı Demokrasi ve Sivil Toplum, Sosyal Demokrasi vakfi. Tunçay, Mete (der.) (1998), 75 Yılda Düşünceler Tartışmalar, Tarih Vakfı. Ünsal, Artun. (1998) 75 Yılda Tebaa’dan Yurttaş’a Doğru, Tarih Vakfı yayınları. Weber, M. (1996) Sosyoloji Yazıları, İletişim yayınları. Vergin, N. (2008) Siyasetin Sosyolojisi, İstanbul: Doğan Kitap. Wallerstein (2000) Bildiğimiz Dünyanın Sonu: Yirmi Birinci Yüzyıl İçin Sosyal Bilim, Metis Yayınları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

ÖÇ1

4

    

5

    

4

      

5

ÖÇ2

 

5

    

5

4

4

 

5

       

ÖÇ3

  

5

   

5

5

 

4

5

      

3

ÖÇ4

5

 

4

  

5

           

2

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek