SİBU102


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ II SİBU102 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 5 73 120 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Siyaset Bilimine Giriş 101’in devamı olan bu dersin amacı birinci dönemde ele alınan konuların genel bir tekrarından sonra siyaset biliminin temel kuram ve kavramlarını tartışmayı sağlamak, siyaset biliminin tanımına yönelik farklı yaklaşımları ortaya koymak ve devlet ve demokrasi, vatandaşlık, sivil toplum kavramlarını analiz etmek ve kavram ve kuramları somut siyasal kurum ve süreçlere uygulamaktır.
Dersin İçeriği Siyaset Bilimine Giriş 101’in devamı niteliğinde olan bu derste Siyaset biliminin temel kavramlarının, kurumlarının ve uygulama biçimlerinin ayrıntılı analizleri yer almaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersi başarıyla tamamlayabilen öğrencilerin Siyaset Bilimi disiplini ile ilgili elde edebileceği kazanımlar şunlardır; 1- Bu disiplinin önemli konu başlıkları olan sivil toplum, bürokrasi, ordu ve siyaset, milliyetçilik gibi konularda temel bilgi edinimini sağlayabilmek. 2- Öğrencilerin siyaset bilimi alanının temel kavramlarını tanımaları ve disipliniyle bağını kuracak biçimde özümsemelerini sağlayabilmek.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş: Dersin ve ders içeriğini tanıtılması
2. Hafta Sivil Toplum
3. Hafta Demokrasi Kuramları
4. Hafta İktidar, Meşruluk ve Otorite Kavramlarının Tartışılması
5. Hafta Devlet ve Vatandaşlık
6. Hafta Bürokrasi
7. Hafta Ordu ve siyaset
8. Hafta Siyasal Rejimler
9. Hafta İdeolojiler: Faşizm/Liberalizm/Sosyal Demokrasi
10. Hafta Küreselleşme ve Siyaset
11. Hafta Anayasa
12. Hafta Baskı Grupları
13. Hafta Siyaset Bilimi ve Felsefe
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Münci Kapani; Politika Bilimine Giriş, A.Ü.H.F. Yayınları, No:431, Ankara, 1978. Gökhan Atılgan, Siyaset Bilimi: Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinler Arası İlişkiler, Yordam Kitap, İstanbul, 2012.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

PY16

PY17

PY18

ÖÇ1

5

    

4

    

4

      

4

ÖÇ2

 

5

4

  

5

4

 

3

        

2

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek