HUK209


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ULUSLARARASI HUKUK I HUK209 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Uluslararası hukukun sujelerinden biri olan devletlerin kurulmasını, gelişimini, diğer devletlerle olan ilişkilerini, ilişkilerde uyulacak kuralları anlamak; deniz hukukunda yer alan birçok kavramın uygulamasını kavramak; uluslararası kuruluşların işlevini ve özelliklerini öğrenmek; uluslararası hukukta var olan örf ve adet hukuku kurallarını araştırmak. Devletler Genel Hukuku, uluslararası hukukun sujelerinden biri olan devletlerin, uluslararası ilişkilerinde uyması gerekli kuralları düzenleyen bir hukuk dalıdır.
Dersin İçeriği Uluslararası hukukun sujelerinden biri olan devletlerin kurulmasını, gelişimini, diğer devletlerle olan ilişkilerini, ilişkilerde uyulacak kuralları anlamak; deniz hukukunda yer alan birçok kavramın uygulamasını kavramak; uluslararası kuruluşların işlevini ve özelliklerini öğrenmek; uluslararası hukukta var olan örf ve adet hukuku kurallarını araştırmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin Uluslararası İlişkiler alanında elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1. Uluslararası hukukta var olan kuralları kavrayarak güncel olaylara uygulayabilmek. 2. Uluslararası hukukun sujelerinden biri olan devletlerin, uluslararası toplumda nasıl bir fonksiyona sahip olduğunu anlayabilmek. 3. Deniz hukuku kapsamında yer alan kavramların, denize kıyısı olan devletler bakımından nasıl uygulandığını, denize kıyısı olmayan devletler için de uygulama olanağının olup olmadığını kavrayabilmek. 4. Uluslararası kuruluşların, amaçlarını gerçekleştirip gerçekleştiremediğini uluslararası arenada yaşanan olaylar ışığında değerlendirebilmek. 5. Uluslararası uyuşmazlıkların gerçekten barışçıl yollarla çözüme kavuşturulup kavuşturulmadığını saptayabilmek.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta - Giriş, dersin tanıtımı - Uluslararası hukukun niteliği ve tanımı - Uluslararası hukukun tarihi gelişimi - Uluslararası hukukun niteliği ve geçerliliği ile ilgili görüşler
2. Hafta - Uluslararası hukukun kaynakları - Antlaşmalar - Örf ve adet hukuku - Hukukun genel ilkeleri - Uluslararası hukukun yardımcı kaynakları - Yargı kararları - Bilimsel görüşler - Uluslararası kuruluşların kararları - Hakkaniyet
3. Hafta - Tek taraflı hukuki işlemler - Uluslararası hukukun kodifikasyonu - Uluslararası hukuk-iç hukuk ilişkisi - Türk hukuku ve uygulamadan örnekler
4. Hafta - Uluslararası hukukun sujelerinden devletin unsurları ve uluslararası hukuktaki konumu - Devletler birliği (konfederasyon) - Federal devlet (federasyon) - Tanıma - Hükümetlerin tanınması - Devletlerin tanınması - Tanımanın niteliği, şekilleri ve yasal etkileri
5. Hafta - Devletin kurucu unsurları - İnsan topluluğu (millet) - Toprak parçası (ülke) - Devlet kudreti (egemenlik)
6. Hafta - Deniz hukukunun tarihi gelişimi - İç sular - Karasuları - Karasularının ölçümünde kullanılan yöntemler - Karasularının hukuki rejimi - Zararsız geçiş hakkı - Kıyı devletinin sahip olduğu yetkiler - Boğazlardan geçiş
7. Hafta - Bitişik bölge - Münhasır ekonomik bölge
8. Hafta - Kıta sahanlığı kavramı ve gelişimi - Kıta sahanlığı üzerinde kıyı devletinin sahip olduğu haklar - Bitişik veya karşılıklı kıyılara sahip devletler arasında kıta sahanlığının sınırlandırılması
9. Hafta - Açık denizler - Açık denizlerin serbestliği - Açık denizlerde gemilerin hukuki statüsü - Uluslararası deniz yatağı - Deniz yatağının ekonomik önemi - Deniz Hukuku Sözleşmesi ile kurulan rejim - Uluslararası deniz yatağı kurumu
10. Hafta - Hava hukuku - Hava sahasının hukuki rejimi - Şikago Sözleşmesi - Hava sahasının ihlali - Hava güvenliğine karşı işlenen suçlar - Uzay hukuku - Uzayın tanımı - Uzayın hukuki rejimi
11. Hafta - Devletlerin halefiyeti - Halefiyet türleri - Viyana Sözleşmesi’nin kapsamı ve uygulama alanı - Devletlerin Antlaşmalar dışında hak ve yükümlülüklere halef olması - Lozan Antlaşması açısından halefiyet
12. Hafta - Uluslararası kuruluşlar - Uluslararası kuruluşlara üyelik - Uluslararası kuruluşların türleri - Uluslararası kuruluşların yetki ve görevleri - Birleşmiş Milletler - Birleşmiş Milletler’in amacı ve ilkeleri - Birleşmiş Milletler’e üyelik - Birleşmiş Milletler’in organları
13. Hafta - Avrupa Birliği - Avrupa Birliği’nin kuruluşu - Avrupa Birliği’nin hukuki yapısı - Avrupa Birliği’nin amaç ve görevleri - Avrupa Birliği Hukukunun niteliği - Avrupa Birliği’nin organları
14. Hafta - Avrupa Konseyi - Avrupa Konseyi’nin kuruluşu - Avrupa Konseyi’nin amaçları - Avrupa Konseyi’nin organları - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı - Diğer bölgesel kuruluşlar - Bağımsız Devletler Topluluğu - Amerikan Devletler Teşkilatı - Afrika Birliği Teşkilatı - Arap Devletleri Birliği
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Şeref Ünal, Uluslararası Hukuk, Ankara: Yetkin Yayınları, 2005.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

PY16

PY17

PY18

ÖÇ1

3

5

 

5

       

5

     

4

ÖÇ2

4

  

4

3

      

4

      

ÖÇ3

 

5

 

4

3

             

ÖÇ4

3

   

4

  

4

         

3

ÖÇ5

5

 

4

    

4

          

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek