SİBU202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SİYASİ TARİH II SİBU202 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 78 106 2 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin içeriğini oluşturan tarihsel gelişmeler, devletlerin ve diğer siyasi öznelerin içinde bulunduğu toplumsal, ekonomik ve kültürel yapıların analiz edilmesi aracılığıyla çok boyutlu bir biçimde çözümlenmektedir. Dersin bir başka amacı ise temel olarak süper gücün dış politikaları ışığında çeşitli bölgelerde global iktidar mücadelelerinin incelenmesidir. Söz konusu güç mücadeleleri karşısında Türkiye'nin takındığı siyasal tutumun açıklığa kavuşması dersin bir diğer amacını oluşturmaktadır. Ayrıca, 20. yüzyıl boyunca tanıklık edilen Soğuk Savaş döneminin ve sonrasında açığa çıkan tek kutuplu uluslararası siyasal sistemin meydana gelmesinin ve günümüzdeki işleyişinin tarihsel olduğu kadar ekonomik, toplumsal ve kültürel faktörler göz önünde bulundurularak irdelenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Siyasi Tarih, genel olarak tarih boyunca devletler başta olmak üzere siyasi yapılar arasındaki ilişkileri ve siyasi süreçleri inceler. Siyasi Tarih alanı iki derste irdelenmekte ve Siyasi Tarih II bu derslerden ikincisini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Batı Dünyasındaki gelişmeler temel alınarak küresel ölçekte 20. yüzyılda gerçekleşen siyasal olaylar, değişim süreçleri ve mücadeleler dersin temel içeriğini teşkil etmektedir. Siyasi Tarih II dersi genel hatlarıyla, etkileriyle birlikte Birinci Dünya Savaşı, iki dünya savaşı arasındaki periyot, neden ve sonuçlarıyla birlikte İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş Dönemi, Soğuk Savaş Döneminde Türkiye'nin konumuna ek olarak çeşitli bölgeler ile Türkiye arasındaki ilişkiler, SSCB'nin dağılmasıyla birlikte Soğuk Savaşın sona ermesi, günümüz tek kutuplu uluslararası siyasal sistemin ortaya çıkması ve günümüz uluslararası siyasal konjonktüründe Türkiye'nin temelde Batı Dünyası ile ilişkileri gibi konuları inceler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: 1- Siyasi Tarih alanının temel kavramları ve araştırma teknikleri aracılığıyla günümüz uluslararası siyasal sisteminin açığa çıkması sürecini analiz eder. 2- Günümüzde gerçekleşmekte olan global ölçekte cereyan eden siyasal gelişmeleri özellikle 20. yüzyıl bağlamında ekonomik, sosyal ve kültürel parametreler yardımıyla irdeler. 3- 20. yüzyılın başında günümüze kadar görülen Dünya'nın çeşitli bölgelerindeki çıkar çatışmalarını tarihsel olarak çözümleme yeteneği kazanır. 4- Siyasi Tarih alanının sağladığı bilimsel donanımla uluslararası siyasal sistemin geleceğine dair akademik öngörüler oluşturma kabiliyetine sahip olur. 5- Küresel siyasal yapı bağlamında Türkiye'nin konumu ve Türkiye'nin olası dış politika seçenekleri hakkında bilgi sahibi olur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin sınırları, içeriği ve kavramlar ile ilgili bilgilendirme, okuma listesinin verilmesi
2. Hafta I.Dünya Savaşı sonrası dünya
3. Hafta İki savaş arası dönemde dünya
4. Hafta Savaş sonrası Türkiye ve Modern Türkiye’nin iç ve dış politikaları
5. Hafta İkinci Dünya Savaşına giden yol
6. Hafta İkinci Dünya Savaşında Avrupa, Uzakdoğu ve Türkiye
7. Hafta Savaş sonrası dünya; soğuk savaş dönemi; ABD ve SSCB
8. Hafta Soğuk Savaşta Avrupa, Türkiye ve Orta Doğu
9. Hafta 1970 sonrası dünyadaki gelişmeler
10. Hafta SSCB’nin dağılması ve tek kutuplu dünya düzeni
11. Hafta Avrupa Birliği
12. Hafta Tek kutuplu dünyada Orta doğu, Asya ve Avrupa’da yaşanan olaylar
13. Hafta Türkiye ve Batı İttifakı ilişkileri, Türkiye-AB ilişkileri
14. Hafta Genel Değerlendirme ve Tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%) 10
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Eric Hobsbawm, Devrim Çağı: 1789-1848, Çev. Jülide Ergüder ve Aladdin Şenel, Ankara, Dost, 1989. - Eric Hobsbawm, Sermaye Çağı: 1848-1875, Çev. Bahadir Sina Şener, Ankara, Dost, 2000. - Eric Hobsbawm, İmparatorluk Çağı, 1875-1914, Ankara, Dost, 2000. - Eric Hobsbawm, Sanayi ve İmparatorluk, Çev. Abdullah Ersoy, Ankara, Dost, 1998. - Oral Sander, Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, Ankara, İmge, 2000. - Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasî Tarihi (1789-1914), Ankara, Alkım, 2006. - Coşkun Üçok, Siyasal Tarih, Ankara Ü. Hukuk Fakültesi, 1978. - Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih, İstanbul, Der, 2008. - Stephen J. Lee, Avrupa Tarihinden Kesitler: 2789-1980, Çev. Savaş Aktur, Ankara, Dost, 2002. - N.V. Yeliseva, Yakın Çağlar Tarihi, Çev Özdemir İnce, İstanbul, Yordam, 2009.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

PY16

PY17

PY18

ÖÇ1

4

2

5

       

3

 

4

     

ÖÇ2

3

3

5

       

5

      

2

ÖÇ3

  

5

5

  

1

2

3

 

4

      

3

ÖÇ4

 

3

 

3

  

3

4

5

 

5

      

4

ÖÇ5

    

3

            

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek