Yönetim Bilişim Sistemleri


Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün amacı, küresel ortamda işletmelerin bilişim ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde güncel bilişim ve yönetim bilgi ve becerisi ile donatılmış nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda programdaki tüm dersler, işletmelerin yönetim ve bilişim faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan teori ve uygulamaları kapsayan bir yapıda tasarlanmıştır. Program süresince bilişim ve yönetim dersleri güncel bilişim teknolojileri ile desteklenen ve öğrencinin öğrenmenin merkezinde olduğu uygulamalı ortamlarda sunulmaktadır.

Programın en önemli hedefleri; hayat boyu öğrenme yaklaşımına uygun olarak bilişim ve yönetim alanında yaşanan teknolojik gelişmelere paralel bir eğitim sunmak, öğrencilere bugünün ve geleceğin iş yaşamına odaklı bir yönetim ve bilişim vizyonu kazandırmak ve öğrencileri iş dünyasına örnek birer yönetim bilişim uzmanı olarak hazırlamaktır. Ayrıca, Yönetim Bilişim Sistemleri lisans eğitimi ile öğrencilere bir işletmenin tüm işlevleri hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgiler ile bu bilgilerin iletişimi, depolanması ve aktarılmasında başat rol oynayan bilişim sistemleri ile ilgili önemli teknolojilerin öğretilmesi hedeflenmektedir.

Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2015 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğretim yapılmaktadır. Akademik kadrosunda 3 profesör, 1 doktor öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Derece Seviyesi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan merkezi giriş sınavı ile alınır. Genel kabul koşulları Türk öğrenciler ve diğer ülkelerden gelen öğrenciler için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Ufuk Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Ufuk Üniversitesi'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması, F1 ya da F2 notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Ufuk Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nün amacı işletmelerin ihtiyaç duyduğu ölçüde ve küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde bilişim ve yönetim alanlarına ait bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Program Kazanımları

1

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.

2

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında öğrendiği kavram, teori ve uygulamaları iş hayatında kullanabilir, analiz edip eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilir.

3

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında uluslararası çalışmalara katılabilir, meslektaşlarıyla iletişim kurabilir.

4

Yönetim Bilişim Sistemleri alanıyla ilgili bilimsel araştırmaları yapabilir, kendi çalışmalarında mevcut araştırmalara ait sonuçlardan yararlanabilir.

5

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında gerekli olan bilgisayar kullanma bilgisine ve bu alanla ilgili programları kullanabilme becerisine sahip olur.

6

Bilgi sistemlerinin güvenliği ve denetimi hakkında güncel teori ve uygulamaları kullanabilir.

7

Yönetim Bilişim Uzmanı olarak çok disiplinli alanlarla koordine içerisinde çalışabilir.

8

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında bireysel veya grup üyesi olarak yöneticilik yapar ve sorumluluk alır.

9

Yönetim Bilişim Sistemleri alanına ait kazanımlarını, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı kapsamında sürekli olarak yenileme, geliştirme ve çevresindekilerle paylaşmaya yönelik hareket eder.

10

İşletmelerin temel fonksiyonları ile ilgili bilişim sorunlarını analiz eder, çözüm bulur ve kontrol edebilir.

11

Değişen koşullara göre, edindikleri bilgileri güncelleme, yenilikçi düşünme ve geliştirme yeterliliğine sahip olur.

12

Teknolojik ve sosyal alanda girişimcilik ve yenilikçilik konularında bilgi sahibi olur.

13

Bir ürün veya hizmet üreten işletmelerde toplum yararına olan yatırım projeleri hazırlayabilir, kontrol edebilir ve değerlendirebilir.

14

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında mesleki ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

İstihdam Olanakları

Ülkemizde ekonomik ve ticari hayatın gelişmesi ve çeşitlenmesiyle birlikte işletmelerin etkin yönetimi giderek daha çok önem ve değer kazanmıştır. Yoğun rekabetin yaşandığı küresel ortamda işletmelerin en önemli stratejik hedefleri arasında yeni ürün, hizmet ve iş modelleri üretmek, karar desteği sağlamak, tedarikçi ve tüketiciyi aynı ortamda buluşturmak, rekabet avantajı sağlamak, hayatta kalabilmek vb. sayılabilir. Bu stratejik hedeflerinin yanında işletmelerin gelişmeleri ve faaliyetlerini sürdürebilmeleri için mutlaka kazanç sağlamaları gerekir. Bu da iyi yöneticiler ile birlikte işletmeleri stratejik hedeflere daha kolay ulaştıracak bilişim sistemleri ve yönetim bilişim uzmanı kadrosu ile mümkündür.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın 16.03.2009 tarihli ve 2935 sayılı kararı ile Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü mezunlarının "Yönetim Bilişim Uzmanı" (YBU) unvanı kullanmasına karar verilmiştir. YBU özel sektör veya resmi kuruluşlarda yazılım geliştirme, sistem işletimi, veritabanı yönetimi, ağ yönetimi, bilişim güvenliği, kurumsal kaynak planlama, proje yönetimi vb. görevleri yürütmek üzere bilgi işlem birimlerinde istihdam edilebilir. Ayrıca, işletmelerin temel işlevleri ile ilgili insan kaynakları yönetimi, muhasebe, satış ve pazarlama yönetimi, üretim yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, satın alma, halkla ilişkiler, Ar-Ge vb. birimler, YBU istihdamı için uygun alanlardır. YBU, çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde, yatırım ve finans kurumlarında, kamu ve özel bankalarda iş bulma olanağına sahiptir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
EKO 101
EKONOMİ I
3
5
1
Zorunlu
HUK 115
TEMEL HUKUK BİLGİLERİ
3
5
1
Zorunlu
MAT 101
MATEMATİK I
3
5
1
Zorunlu
TUR 101
TÜRK DİLİ I
0
2
1
Zorunlu
YBS 105
TEMEL BİLGİSAYAR KAVRAMLARI
3
6
1
Zorunlu
İNG 101
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I
3
4
1
Zorunlu
İŞL 101
GENEL İŞLETME I
3
5
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
EKO 102
EKONOMİ II
3
5
2
Zorunlu
İNG 102
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II
3
4
2
Zorunlu
MAT 102
MATEMATİK II
3
5
2
Zorunlu
TUR 102
TÜRK DİLİ II
0
2
2
Zorunlu
YBS 106
PROGRAMLAMANIN TEMELLERİ
3
6
2
Zorunlu
YBS 108
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
3
5
2
Zorunlu
İŞL 102
GENEL İŞLETME II
3
5
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
TAR 201
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I
0
2
3
Zorunlu
YBS 205
GÖRSEL PROGRAMLAMA
3
6
3
Zorunlu
YBS 207
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
3
5
3
Zorunlu
YBS 209
İSTATİSTİK
3
5
3
Zorunlu
İŞL 209
FİNANSAL YÖNETİM I
3
5
3
Zorunlu
İŞL 211
GENEL MUHASEBE I
3
5
3
Zorunlu
İŞL 213
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
3
5
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
TAR 202
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II
0
2
4
Zorunlu
YBS 208
NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA
3
6
4
Zorunlu
YBS 210
VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ
3
5
4
Zorunlu
YBS 212
MESLEKİ İNGİLİZCE
3
5
4
Zorunlu
İŞL 210
FİNANSAL YÖNETİM II
3
5
4
Zorunlu
İŞL 212
GENEL MUHASEBE II
3
5
4
Zorunlu
İŞL 216
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
3
5
- 5 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
5
Zorunlu
YBS 301
BİLGİSAYAR AĞLARI
3
5
5
Zorunlu
YBS 305
WEB TABANLI PROGRAMLAMA I
3
5
5
Zorunlu
İŞL 301
SAYISAL YÖNTEMLER I
3
5
5
Zorunlu
İŞL 303
PAZARLAMA YÖNETİMİ I
3
5
5
Zorunlu
İŞL 315
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
3
5
5
Seçmeli
ULT 305
E-TİCARET
3
5
5
Seçmeli
YBS 351
SAĞLIK YÖNETİMİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
3
5
5
Seçmeli
YBS 353
MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME
3
5
5
Seçmeli
YBS 357
TEMEL HUKUK
3
5
- 6 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
6
Zorunlu
YBS 306
WEB TABANLI PROGRAMLAMA II
3
5
6
Zorunlu
YBS 308
İŞLETİM SİSTEMLERİ
3
5
6
Zorunlu
İŞL 302
SAYISAL YÖNTEMLER II
3
5
6
Zorunlu
İŞL 304
PAZARLAMA YÖNETİMİ II
3
5
6
Zorunlu
İŞL 306
ÜRETİM YÖNETİMİ
3
5
6
Seçmeli
YBS 352
İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ
3
5
6
Seçmeli
YBS 356
İŞ SÜREÇLERİ ANALİZİ
3
5
6
Seçmeli
İŞL 310
ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ
3
5
6
Seçmeli
İŞL 312
STRATEJİK YÖNETİM
3
5
- 7 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
7
Zorunlu
YBS 401
KURUMSAL MİMARİ
3
5
7
Zorunlu
YBS 403
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
3
5
7
Zorunlu
YBS 405
BİLİŞİM SİSTEMLERİ ÇÖZÜMLEME, TASARIM VE GELİŞTİRME
3
5
7
Zorunlu
YBS 407
BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ
3
5
7
Seçmeli
YBS 453
DÖNEM PROJESİ I
3
5
7
Seçmeli
YBS 455
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA
3
5
7
Seçmeli
YBS 457
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
3
5
7
Seçmeli
YBS 459
NESNELERİN İNTERNETİ
3
5
7
Seçmeli
YBS 431
BİLGİ YÖNETİMİ
3
5
- 8 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
8
Zorunlu
YBS 402
BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROJE YÖNETİMİ
3
5
8
Zorunlu
YBS 404
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
3
5
8
Zorunlu
YBS 406
YÖNETİMDE YAPAY ZEKA UYGULAMALARI
3
5
8
Zorunlu
İŞL 418
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM
3
5
8
Seçmeli
YBS 452
İŞLETMELERDE VERİ MADENCİLİĞİ
3
5
8
Seçmeli
YBS 454
DÖNEM PROJESİ II
3
5
8
Seçmeli
İŞL 420
KARAR DESTEK SİSTEMLERİ
3
5
8
Seçmeli
İŞL 428
GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON
3
5
Ölçme ve Değerlendirme

Programda, küçük sınav(lar) (quiz), ara sınav(lar), ödev(ler), uygulama(lar), proje(ler), pratik(ler) ve final sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanır. Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. Programdan mezun olmak için Genel Not Ortalaması'nın en az 2.00 olması gerekir. Ders notu yukarıda belirtilen değerlendirme yöntemlerinin değerlendirilmesinden oluşur ve harf notlarından birisi ile belirlenir. Harf notları ve karşılık gelen ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir;

Başarı not çizelgesi

Harf Notu

Katsayı

Harf Not Aralığı (100 üzerinden)

AA

4,00

90-100

BA

3,50

80-89

BB

3,00

70-79

CB

2,50

65-69

CC

2,00

60-64

DC

1,50

55-59

DD

1,00

50-54

FF

0,00

0-49


U: Başarısız,
S: Başarılı,Ayrıca ortalamaya katılmayan harf notlarından;

EX: Muaf,

W: Dersten çekilmiş,

I: Kesin notu belli olmayan ders,

FF1: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi, başarısız,

FF2: Devamsızlık nedeni ile yarıyıl sınavına girme hakkı yok, başarısız,

P: Devam eden,

olarak belirlenir.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin;

· Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD/S notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları

· 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Prof. Dr.Aral EGE

Ufuk Üniversitesi,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Dr. Rıdvan Ege Kampüsü, Kızılcaşar Mah. 06830

İncek-Gölbaşı/Ankara

Ders - Program Kazanımları Matrisi
Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Program Yeterlikleri
 PY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14 
EKO 101               
MAT 101               
ING 101               
TUR 101               
İŞL 101               
YBS 105               
HUK115               
EKO 102               
MAT 102               
ING 102               
TUR 102               
İŞL 102               
YBS 106               
YBS 108               
YBS 205               
YBS 207               
YBS 209               
İŞL 209               
İŞL 211               
TAR 201               
İŞL 213               
YBS 208               
YBS 210               
İŞL 210               
İŞL 202               
İŞL 212               
TAR 202               
YBS212               
İŞL 301               
İŞL 303               
YBS 301               
İŞL 315               
YBS 305               
İŞL 306               
İŞL 304               
İŞL 302               
YBS 306               
YBS 308               
YBS 401               
YBS 403               
YBS 405               
YBS 407               
YBS 402               
İŞL 418               
 YBS 404               
 YBS 406               
                
Seçmeli 
YBS 351               
ULT 305               
YBS 353               
YBS 357               
YBS 352               
YBS 356               
İŞL 310               
İŞL 312               
YBS 453               
İŞL 431               
YBS 455               
YBS 457               
İŞL 428               
YBS 454               
YBS 452               
İŞL 420               
TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

 

Kategori

Temel Alan Yeterliliği

Program Yeterliliği

Bilgi 1

Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

1. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında yeterli düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.

3. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında uluslararası çalışmalara katılabilir, meslektaşlarıyla iletişim kurabilir.

5. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında gerekli olan bilgisayar kullanma bilgisine ve bu alanla ilgili programları kullanabilme becerisine sahip olur.

Beceri 1

Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

8. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında bireysel veya grup üyesi olarak yöneticilik yapar ve sorumluluk alır.

9. Yönetim Bilişim Sistemleri alanına ait kazanımlarını, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı kapsamında sürekli olarak yenileme, geliştirme ve çevresindekilerle paylaşmaya yönelik hareket eder.

Beceri 2

Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

2. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında öğrendiği kavram, teori ve uygulamaları iş hayatında kullanabilir, analiz edip eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilir.

4. Yönetim Bilişim Sistemleri alanıyla ilgili bilimsel araştırmaları yapabilir, kendi çalışmalarında mevcut araştırmalara ait sonuçlardan yararlanabilir.

6. Bilgi sistemlerinin güvenliği ve denetimi hakkında güncel teori ve uygulamaları kullanabilir.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1

Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.

4. Yönetim Bilişim Sistemleri alanıyla ilgili bilimsel araştırmaları yapabilir, kendi çalışmalarında mevcut araştırmalara ait sonuçlardan yararlanabilir.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve

Sorumluluk Alabilme) 2

Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

7. Yönetim Bilişim Uzmanı olarak çok disiplinli alanlarla koordine içerisinde çalışabilir.

8. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında bireysel veya grup üyesi olarak yöneticilik yapar ve sorumluluk alır.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 3

Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

2. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında öğrendiği kavram, teori ve uygulamaları iş hayatında kullanabilir, analiz edip eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilir.

Yetkinlik(Öğrenme) 1

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

2. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında öğrendiği kavram, teori ve uygulamaları iş hayatında kullanabilir, analiz edip eleştirel bakış açısıyla değerlendirebilir.

6. Bilgi sistemlerinin güvenliği ve denetimi hakkında güncel teori ve uygulamaları kullanabilir.

Yetkinlik(Öğrenme) 2

Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

9. Yönetim Bilişim Sistemleri alanına ait kazanımlarını, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı kapsamında sürekli olarak yenileme, geliştirme ve çevresindekilerle paylaşmaya yönelik hareket eder.

11. Değişen koşullara göre, edindikleri bilgileri güncelleme, yenilikçi düşünme ve geliştirme yeterliliğine sahip olur.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 1

Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

3. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında uluslararası çalışmalara katılabilir, meslektaşlarıyla iletişim kurabilir.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 2

Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

3. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında uluslararası çalışmalara katılabilir, meslektaşlarıyla iletişim kurabilir.

8. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında bireysel veya grup üyesi olarak yöneticilik yapar ve sorumluluk alır.

9. Yönetim Bilişim Sistemleri alanına ait kazanımlarını, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı kapsamında sürekli olarak yenileme, geliştirme ve çevresindekilerle paylaşmaya yönelik hareket eder.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 3

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

5. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında gerekli olan bilgisayar kullanma bilgisine ve bu alanla ilgili programları kullanabilme becerisine sahip olur.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 4

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

3. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında uluslararası çalışmalara katılabilir, meslektaşlarıyla iletişim kurabilir.

Yetkinlik(Alana Özgü) 1

Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

6. Bilgi sistemlerinin güvenliği ve denetimi hakkında güncel teori ve uygulamaları kullanabilir.

14. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında mesleki ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

Yetkinlik(Alana Özgü) 2

Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

7. Yönetim Bilişim Uzmanı olarak çok disiplinli alanlarla koordine içerisinde çalışabilir.

Yetkinlik(Alana Özgü) 3

Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

9. Yönetim Bilişim Sistemleri alanına ait kazanımlarını, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı kapsamında sürekli olarak yenileme, geliştirme ve çevresindekilerle paylaşmaya yönelik hareket eder.

11. Değişen koşullara göre, edindikleri bilgileri güncelleme, yenilikçi düşünme ve geliştirme yeterliliğine sahip olur.

Yetkinlik(Alana Özgü) 4

Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.

6. Bilgi sistemlerinin güvenliği ve denetimi hakkında güncel teori ve uygulamaları kullanabilir.

10. İşletmelerin temel fonksiyonları ile ilgili bilişim sorunlarını analiz eder, çözüm bulur ve kontrol edebilir.

Yetkinlik(Alana Özgü) 5

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

12. Teknolojik ve sosyal alanda girişimcilik ve yenilikçilik konularında bilgi sahibi olur.

14. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında mesleki ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

 

Türkiye Yükseköğretim Lisans Yeterlilikleri (TYYÇ 6. Düzey)

Temel Alan

İşletme ve Yönetim Bilimleri

Program Yeterlilikleri

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Bilgi

1

                            

1

Bilgi

 

Beceri

1

                            

1

Beceri

2

                            

2

 

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

1

                            

1

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

2

                            

2

3

                            

3

Yetkinlik (Öğrenme yetkinliği)

1

                            

1

Yetkinlik (Öğrenme yetkinliği)

2

                            

2

                             

3

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

1

                            

1

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

2

                            

2

3

                            

3

4

                            

4

                             

5

Yetkinlik (Alana özgü yetkinlik)

1

                            

1

Yetkinlik (Alana özgü yetkinlik)

2

                            

2

3

                             

4

                             

5