SİBU301


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
TÜRK SİYASİ YAPISI SİBU301 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Türk siyasi yapısının özellikle tarihsel bir çerçevede temel siyasal kurum ve aktörleri de içine alacak şekilde var oldukları siyasi kültürel ortamla birlikte öğretilmesi amaçlanmaktadır. Yakın Çağ döneminden itibaren Osmanlı İmparatorluğundaki siyasal yapıların Türkiye Cumhuriyeti dönemi ve sonrasındaki siyasal gelişmelerle birlikte bütüncül şekilde anlaşılabilmesi için öncelikle belirlenen siyasi değişimlerin, dönüşümlerin ve sürekliliklerin farklı akademisyenlerin çeşitli bakış açılarıyla sorgulayıcı bir analizi yapılacaktır. Türk siyasal sisteminin mevcut yapısının ne şekilde ilerlediğini anlamaya ve diğer ülkelerin siyasi yapıları ile karşılaştırmalara yetecek temel lisans seviyesinde bilgi aktarımı ve analiz yeteneği kazandırmaya yönelik inceleme ve araştırmalar da dersin diğer amaçları arasında yer alacaktır.
Dersin İçeriği Türk Siyasi Yapısı dersi son 200 yıl boyunca Türk devlet yönetimi etrafında şekillenen siyasetin temel kurum ve aktörlerine yoğunlaşarak siyasal yapıların içeriğinin tarihsel olaylarla anlaşılmasına odaklanmıştır. Dersin başlıca konuları: Cumhuriyet öncesi Osmanlı’daki siyasi sistem, Cumhuriyetle birlikte demokrasinin gelişimi ve tek partili dönem, Çok partili hayatın siyasal sitemdeki etkileri, siyasi kriz ve iktidar mücadeleleri, bürokrasi ve Ordu’nun siyaset üzerindeki rolü, Türkiye’de siyasi partilerin ve siyasi hareketlerin tarihsel gelişimleri, Dünya’daki temel siyasal olayların Türkiye’deki yansımalarıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1- Güncel siyasi gelişmeleri daha derinlikli olarak yorumlama yeteneği kazanmak. 2- Türk siyasi yapısının tarihsel gelişimini öğrenerek dönemler arasındaki bağlantıları kurmak. 3- Türk siyasetinin geleneğine ilişkin ayrıntılı bilgiler edinmek. 4- Türkiye Cumhuriyetinin tarihsel ve siyasal kuruluş ilkelerini irdeleyip, Türk siyasi hayatı bağlamında devlet-ordu-sivil toplum-toplum ilişkilerini değerlendirmek. 5- Türk siyasetinde etkili olan akım ve düşüncelerin gelişim ve etkileşimine dair analiz becerisi elde etmektir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Giriş: Osmanlı’da Toplumsal, Siyasal Yapı ve Son Dönem Düşünce Akımları
2. Hafta Tek Parti Döneminin Siyasal Analizi
3. Hafta Çok Partili Hayat Geçiş Sürecinin Dinamikleri
4. Hafta Türkiye’de Anayasacılık Hareketleri ve Anayasalar - I
5. Hafta Türkiye’de Anayasacılık Hareketleri ve Anayasalar - II
6. Hafta Türkiye’de Siyasal Partiler - I
7. Hafta Türkiye’de Siyasal Partiler - II
8. Hafta Türkiye’de Sivil Toplum ve Sivil-Asker İlişkileri - I
9. Hafta Türkiye’de Sivil Toplum ve Sivil-Asker İlişkileri - II
10. Hafta Türk Siyasetinde Merkez-Çevre İlişkileri
11. Hafta Türkiye’de Din ve Siyaset
12. Hafta Türkiye’de Etnik Milliyetçilik ve Siyaset
13. Hafta Türkiye’de Modern Siyasal Düşünce - I
14. Hafta Türkiye’de Modern Siyasal Düşünce - II
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders Kitabı: Ahmet KARADAĞ (Der.), Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de Siyasal Hayat, Orion Kitabevi, Ankara 2013. Yardımcı Ders Kitabı: Kemal H. KARPAT, Türk Demokrasi Tarihi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2012. Diğer Kaynaklar: Kemal H. KARPAT, Türk Siyasi Tarihi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2014. Ersin KALAYCIOĞLU, Ali Yaşar SARIBAY (Ed.),Türk Siyasal Hayatı, Sentez Yayıncılık, Bursa,2014. Metin HEPER, Türkiye’nin Siyasal Hayatı, Doğan Kitap, İstanbul, 2011. M.Çağatay OKUTAN, Yusuf TEKİN, Türk Siyasal Hayatı, Orion Kitabevi, Ankara, 2012. Ergun ÖZBUDUN, Türk Siyasal Hayatı, Anadolu Üni.Yy, Eskişehir, 2010. Feroz AHMAD, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Kaynak Yayınları, İstanbul,2007. Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Arkadaş Yayıncılık, Ankara,2008. Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yayıncılık, İstanbul, 2008.Taylan KOÇ, Ana Hatlarıyla Türkiye’de Siyasal Hayat, Karahan Yy. Adana, 2013.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

ÖÇ1

3

2   241245    5 5

ÖÇ2

      34524    5  

ÖÇ3

      34513    5  

ÖÇ4

4

    2   12 4  534

ÖÇ5

        5245   5  

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek