SOS101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SOSYOLOJİYE GİRİŞ SOS101 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 5 55 102 3 4

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı bağımsız bir disiplin olarak sosyolojinin sosyal bilimlerdeki önemini irdelemek, sosyolojinin temel kavramlarını, kuramlarını ve sosyolojik bilimsel araştırma yapabilme becelerini kazandırmak, bu suretle öğrencinin birey, toplum, toplumda var olan gruplar, sosyal tabakalar ve daha geniş küresel süreçler arasındaki karşılıklı ilişkileri ve bağımlılıkları ve tüm bu süreçlere ilişkin toplumsal değişim ve dönüşüm süreçlerini analiz edebilecek sosyolojik bilgi ve bakış açısını kazanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği Sosyolojinin temel kavramları, tarihsel evrimi, temel sosyoloji kuramları, sosyolojik araştırma methodolojisi, sosyalleşme ve sosyal etkileşim; sosyal yapı ve sosyal kurumlar; birey, aile, toplum, sosyal tabakalaşma ve sınıflar, ekonomi ve toplum, küreselleşeme, yabancılaşma, toplumsal normlardan sapma, suç, şiddet, sosyal değişim ve toplumsal hareketler gibi konular yer alır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, 1- Sosyolojinin bağımsız bir disiplin olarak gelişimini, temel kavramlarını ve kuramlarını bilir. 2- Toplumsal olguları sosyolojik bir bakış açısıyla analiz edebilme, bunlara dair bilimsel sorular sorup, bunların cevabını bilimsel yollarla araştırma becerisini kazanır. 3- Sosyolojinin temel ilgi alanını oluşturan, birey, kültür, sosyalleşme ve sosyal etkileşim, küreselleşme, toplumsal değişim gibi kavramlara ve toplumsal kurumlara ilişkin temel bilgiye sahip olur. 4- Kültürün, sosyalleşmenin ve sosyal kurumların bireyler ve toplum üzerindeki etkisini analiz edebilir. 5- Toplumsal değişim ile sosyal gruplar arasındaki bağlantıları kurabilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders Hakkında Genel Bilgiler, Sosyolojinin Tanımı, Tarihsel Gelişimi ve Temel Sosyolojik Kuramlar,
2. Hafta Sosyolojik Araştırma Teknikleri Sosyolojik soru sorma, sosyolojik araştırma etiği Neden Sonuç İlişkisini Anlama, Sosyolojik Araştırmanın Metodları
3. Hafta Kültür ve Toplum
4. Hafta Sosyalleşme ve Yaşam Döngüsü
5. Hafta Toplumsal Etkileşim, Gruplar, Toplumsal Bağlantılar ve Örgütler
6. Hafta Toplumsal Kurumlar/Aile, Ekonomi ve İş Hayatı, Siyaset ve Hükümet
7. Hafta Toplumsal Kurumlar/ Eğitim, Din, Sağlık
8. Hafta Toplumsal Eşitsizlikler/ Toplumsal Tabakalaşma ve Sınıf, Küresel Eşitsizlik
9. Hafta Toplumsal Eşitsizlik/ Toplumsal Cinsiyet, Irk ve Etnisite, Yaşlanma ve Yaşlılar
10. Hafta Toplumsal Değişim/ Nüfus, Kentleşme ve Göç
11. Hafta Toplumsal Değişim/Küreselleşme
12. Hafta Toplumsal Değişim/ Toplumsal Haraketler ve Aktivism
13. Hafta Suç, Sapma ve Toplumsal Kontrol
14. Hafta Genel Değerlendirme
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Anthony Giddens, Sosyoloji: Kısa Eleştirel bir Giriş, Ankara:Phoenix Yayıncılık Anthony Giddens, Sosyoloji: Başlangıç Okumaları, İstanbul: Say Yayınları Rob Stones, Sosyolojik Düşünçede İz Bırakanlar, İstanbul: Bağlam Yayıncılık. Alan Swingewood, Sosyolojik Düşünçenin Kısa Tarihi, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. Martin Starley, Sosyolojide Temel Fikirler, İstanbul: Sentez yayıncılık Zymunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek, İstanbul: Ayrıntı Yayınları Tom Bottomore – Robert Nisbet, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi C.Wright Mills, Sosyolojik İmgelem, İstanbul: Birey Yayıncılık İhsan Sezal (edit), Sosyolojiye Giriş, İstanbul: Beta Yayınları. Marshall Berman, Katı Olan Herşey Buharlaşır, İstanbul: İletişim Yayınları
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

ÖÇ1

5

3

2

  

4

5

   

4

      

5

ÖÇ2

3

5

4

  

3

5

4

3

4

5

      

3

ÖÇ3

4

5

3

  

4

5

3

4

5

4

      

4

ÖÇ4

3

5

5

  

4

5

  

4

5

      

4

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek