TAR104


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
UYGARLIK TARİHİ TAR104 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
42 16 67 125 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Dersin başlıca amaçları arasında uygarlık kavramının çözümlenmesi ve söz konusu kavramın çeşitli kullanımlarının incelenmesi yer almaktadır. Bu bağlamda; ders, uygarlıklar ve toplumların kültürel alt yapılarına dair kavramsal bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Bu kuramsal temelin yardımıyla farklı uygarlıkların ortaya koydukları siyasal, toplumsal ve ekonomik kurumların, sistemlerin, dünya görüşlerinin ve diğer oluşumların kendi özgünlükleri kapsamında ele alınması amaçlanmaktadır. Bu yolla, İnsanlığın tarihi boyunca karmaşık bir uygarlıklar çoğulluğu içinde gelişim sergilediği göz önüne serilmektedir. Böylece, İnsanlık tarihinin dinamik yapısını oluşturan uygarlıklar arasındaki etkileşimin çözümlenmesi ve söz konusu analizler ışığında günümüz dünyasının kültürel, toplumsal, siyasal ve ekonomik arka planının irdelenmesi dersin diğer amaçlarını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği Uygarlık Tarihi İnsanlığın ortaya çıkışından günümüze kadar süregelen uzun gelişim süreci boyunca içinde bulunduğu ve yaşam koşullarını büyük ölçüde şekillendiren kültürel, toplumsal, siyasal ve ekonomik alt yapıyı analiz etmektedir. Bu bağlamda, ders İnsanlık tarihine önemli oranda yön veren Uzakdoğu, Hint, Mezopotamya, Yunan uygarlıklarının oluşum süreçlerini, tarihsel dönüşümlerini ve günümüz uygarlıklarının ortaya çıkmasındaki ve biçimlenmesindeki etkilerini incelemektedir. Ayrıca, söz konusu uygarlıklar, aralarındaki ilişkilerinin tarihsel olarak irdelenmesi aracılığıyla, karşılaştırmalı bir analize tabi tutulurken aralarındaki çeşitli benzerliklerin ve farklılıkların altı çizilmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: 1- Uygarlık ve kültür gibi Uygarlık Tarihi alanının temel kavramlarını ve bu kavramların çeşitli ele alınışlarını kavrar. 2- Uygarlıkların ortaya çıkış, gelişim ve çöküş süreçlerini tarihsel olarak ele alma yeteneğini edinir. 3- Uygarlıkların insanlık tarihi boyunca dönüşümlerine hakim olarak söz konusu uygarlıkların gelecekte tecrübe edebilecekleri gelişmeler hakkında öngörü sahibi olur. 4- Uygarlıklar arasındaki karmaşık ilişkiselliği incelemek kaydıyla insanlığın içinde bulunduğu duruma dair akademik analiz yapabilme kabiliyeti ile donanır. 5- Çeşitli uygarlıkların dünya görüşlerini ve hayatı yorumlayışlarını gözeterek insanlığın gelişimini düşünce tarihi bağlamında inceler.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Uygarlığın başlangıcının M. Ö. 1700’e kadarki ilk evresi.
2. Hafta M.Ö. 1700-500 arasında Ortadoğu’da gelişmeler. Barbar dünyada M.Ö. 1700’den M.Ö. 500’e kadar meydana gelen değişiklikler.
3. Hafta Hint, Yunan ve Çin Uygarlıklarının M.Ö. 500’ kadar biçimlenişi.
4. Hafta Yunan uygarlığının M.Ö. 500-300 arasındaki gelişimi. Helenistik uygarlığın ve Asya’nın İ.Ö. 500-200 arasında yayılışı.
5. Hafta M.S. 200-600 arasında, Hint Uygarlığının gelişimi, Barbar istilaları ve Uygar toplumların tepkisi
6. Hafta İslamın yükselişi
7. Hafta M.S. 600-1000 arasında Çin, Hindistan ve Avrupa
8. Hafta 1000-1500 yılları arasında Ortaçağ Avrupası ve Japonya
9. Hafta Büyük keşifler ve dünya çapındaki sonuçları. Avrupa’nın 1500-1648 yılları arasındaki değişimi ve buna bağlı olarak 1500-1648 yılları arasında Amerika kıtası ve Rusya.
10. Hafta 1500-1700 yılları arasında Hindu ve İslam dünyası
11. Hafta 1500-1700 yılları arasında Uzakdoğu
12. Hafta Avrupa’da Eski Rejim: 1648-1789 ve buna bağlı olarak 1648-1789 yılları arasında Amerika kıtası ve Rusya.
13. Hafta 1700-1850 yılları arasında Avrupa’nın Eski Rejim’ine Asya’nın tepkisi.
14. Hafta Genel değerlendirme ve tartışma
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar McNeill, William H., Dünya Tarihi, İmge Yayınevi, 2010, Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

PY16

PY17

PY18

ÖÇ1

5

         

3

       

ÖÇ2

  

5

               

ÖÇ3

  

3

   

4

5

4

 

5

       

ÖÇ4

 

4

    

5

 

3

 

4

 

5

    

5

ÖÇ5

5

         

2

      

2

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek