SİBU324


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
19. YÜZYIL OSMANLI AVRUPA DİPLOMASİ İLİŞKİLERİ SİBU324 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı 19. Yüzyıl Osmanlı dış politika tarihi ve diplomasisinin esasları, yöntemsel ve kurumsal gelişiminin ve değişiminin aşamalarının, ilgili dönemin siyasi ilişkileri ve dinamikleri eşliğinde öğrenilmesidir.
Dersin İçeriği Osmanlı Devleti'nin dış ilişkilerinin 19. Yüzyılda nasıl gerçekleştiği ve idare edildiği üzerinde durulmakta, diplomasi uygulamaları anlatılmaktadır
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Diplomasinin ne olduğunun anlaşılması 2. Osmanlı Diplomasisinin temel unsurları ve aktörlerinin ne olduğunun anlaşılması 3. 19. Yüzyılda Osmanlı-Avrupa diplomasi ilişkilerinin tarihi arka planıyla öğrenilmesi
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin Tanıtımı; Diplomasinin Tanımı, Diplomaside Temel Kavramlar
2. Hafta Description of Course, Description of diplomacy, Basic elements of diplomacy
3. Hafta 19. Yüzyıl Genel Uluslararası Siyasi Ortamı
4. Hafta 19. Yüzyıl Avrupa-Osmanlı İmparatorluğu İlişkilerinin Temel Unsurları, Osmanlı İmparatorluğu’nun Gerileme Dönemi
5. Hafta Fransız Devrimi’nin Avrupa ile İlişkilere Etkileri
6. Hafta Doğu Sorunu: Osmanlı-Rus Savaşları’nın Avrupa ile İlişkilere Etkileri
7. Hafta Mehmet Ali Paşa Ayaklanması’nın Avrupa ile İlişkilere Etkileri
8. Hafta ARASINAV
9. Hafta Osmanlı’da Sürekli Diplomasinin Yerleşmesi
10. Hafta Kırım Savaşı ve Sonrası; Osmanlı Diplomasisinde Paşalar Dönemi
11. Hafta II. Abdülhamit Dönemi: I. Meşrutiyet
12. Hafta II. Abdülhamit Dönemi: II. Meşrutiyet
13. Hafta Birinci Dünya Savaşı’na Giden Süreç
14. Hafta Osmanlı İmparatorluğunun Bitişi: Mondros ve Sévres
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Dersin Kitabı: Oral Sander, Anka’nın Yükselişi ve Düşüşü, Ankara, İmge. Dersin Ek Okuma Kaynakları: Hüner Tuncer, 19. Yüzyıl Osmanlı Avrupa İlişkileri, Ümit Yayınevi, 2001 İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul, İletişim, 2001. İlber Ortaylı, Osmanlı’da Milletler ve Diplomasi, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 4. Basım, 2012, s.299-314 İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu, İstanbul, İletişim, 2001 Haluk Ülman, “Doğu Sorunu”, TCTA, C.1, s. 273-278. Çağlar Keyder, “Osmanlı Devleti ve Dünya”, TCTA, C.3, s. 643-653. Şevket Pamuk, “19. Yüzyılda Osmanlı Dış Ticareti”, TCTA, C.3,, s. 653. A. Nuri Yurdusev, Esin Yurdusev, “Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa Devletler Sistemine Girişi ve 1856 Paris Konferansı”, Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç, Ed. İsmail Soysal, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1999. Selim Deringil, “II. Abdülhamid’in Dış Politikası”, TCTA, C. II, s. 304. Feroze A. K. Yasamee, Abdülhamid’in Dış Politikası, Kronik, İstanbul, 2018. Feroz Ahmad, “İttihat ve Terakki’nin Dış Politikası”, TCTA, C. 2, s. 293. Şevket Pamuk, Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık, İstanbul, Tarih Vakfı, Gözden geçirilmiş ikinci baskı, 1994, s.61-92. Ahmet Rasim, Osmanlı İmparatorluğu’nda Reform Çabaları İçinde Batış Evreleri, Günümüz diliyle basıma hazırlayan: Ord. Prof. Dr. H. V. Velidedeoğlu, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1987, s.160-244. Paul Imbert, Osmanlı İmparatorluğu’nda Yenileşme Hareketleri (Türkiye’nin Meseleleri), Engin Yayıncılık Ali Akyıldız-Zekeriya Kurşun, Osmanlı Arap Coğrafyası ve Avrupa Emperyalizmi, İş Bankası Kültür Yayınları, Ocak 2015, s.3-20.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY

1

PY

2

PY

3

PY

4

PY

5

PY

6

PY

7

PY

8

PY

9

PY

10

PY

11

PY

12

PY

13

PY

14

PY

15

PY

16

PY

17

PY

18

ÖÇ1

5

 5 5     5      5

ÖÇ2

4

55 4            4

ÖÇ3

5

5  4 5   4      5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek