MBZ120


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Eğitim Felsefesi MBZ120 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
02
(Bahar)
28 - - - - 60 88 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr.Üyesi Muhittin ŞAHİN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Bu ders için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı “Eğitim Felsefesi” adlı ders, felsefe ile ilgili çeşitli kavramların öğrenilmesini, bu kavramların yaşam dünyasına yansımalarının tanınarak eleştirel düşünme yetisinin oluşturulması ve canlı tutulmasını, mevcut bir öğretim programının uygulanma süreçleriyle beraber felsefi açıdan ele alınıp incelenebilmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği “Eğitim Felsefesi” adlı ders, felsefe ile ilgili temel kavramların öğretilmesini, felsefenin eğitimle bağlantısı ve eğitime yansımalarının çeşitli felsefecilerin eğitim üzerine görüşleri dikkate alınarak incelenmesini içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Genel ve eğitim felsefesine ilişkin kavramları açıklayabilecektir. 2. Felsefenin işlevlerini, türlerini ve çeşitli toplumsal kurumlarla ilişkilerini açıklayabilecektir. 3. Temel felsefi akımları bilir ve bununla bağlantılı eğitim felsefeleri üzerine tartışma yürütebilir. 4. Mevcut bir öğretim programını ve bu programının yönetim süreçlerini eğitim felsefeleri açısından değerlendirebilir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı. Felsefenin ne’liği.
2. Hafta Felsefenin temel konuları ve sorun alanları; varlık, bilgi, ahlak/değerler felsefesi ve eğitim.
3. Hafta Bazı felsefecilerin bakış açısından temel felsefi akımlar ve eğitim: İdealizm ve realizm
4. Hafta Bazı felsefecilerin bakış açısından temel felsefi akımlar ve eğitim: Natüralizm
5. Hafta Bazı felsefecilerin bakış açısından temel felsefi akımlar ve eğitim: Ampirizm ve rasyonalizm
6. Hafta Bazı felsefecilerin bakış açısından temel felsefi akımlar ve eğitim: Pragmatizm
7. Hafta Arasınav
8. Hafta Bazı felsefecilerin bakış açısından temel felsefi akımlar ve eğitim: Varoluşçuluk ve analitik felsefe
9. Hafta Eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Daimicilik ve esasicilik
10. Hafta Eğitim felsefesi ve eğitim akımları: İlerlemecilik, yeniden yapılanma ve inşacılık
11. Hafta Eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Varoluşçu eğitim, eleştirel/radikal eğitim
12. Hafta Eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Postmodern eğitim
13. Hafta İdeolojiler açısından eğitim
14. Hafta Türkiye’de modernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim. Türk eğitim sisteminin temelleri Dersin kapanışı: Soru ve cevap
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) -
Ödevler (%) -
Uygulamalar (%) -
Laboratuar (%) -
Projeler/Alan Çalışması (%) -
Seminerler/Çalışma Grupları (%) -
Final (%) 60
Diğer (%) -
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Temel Kaynaklar (zorunlu okuma listesi): 1. Gutek, Gerald L. Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar. (Çev. Nesrin Kale). Ankara: Ütopya Yayıncılık. 2. Sönmez, V. Eğitim Felsefesi. Ankara: Anı Yayıncılık. 3. Şahin, M. (2015). Eğitime İşlevsel Bir Yaklaşımla Kant Okuması. Ufuk Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü Dergisi. 4/8. ss. 87-100. Birincil Kaynaklar (isteğe bağlı okuma listesi): 1. Platon. Devlet. (Çev.Sabahattin Eyüboğlu, M.Ali Cimboz). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 2. Rousseau, J.J. Emile. (Çev. Yaşar Avunç). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 3. Locke, J. Eğitim Üzerine Düşünceler. (Çev. Hakan Zengin). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. 4. Kant, I. Eğitim Üzerine: Ruhun Eğitim, Ahlaki Eğitim, Pratik Eğitim. İstanbul: Say Yayıncılık. 5. Dewey, J. Deneyim ve Eğitim. (Çev.Sinan Akıllı). ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık. 6. Freire, P. Ezilenlerin Pedagojisi. (Çev. Erol Özbek). Ayrıntı Yayınları. Bazı eğitim felsefelerinin uygulanması üzerine (zorunlu okuma listesi): 1. Pestalozzi, J.H. Lienhard ve Gertrud: Bir Köy Nasıl Kalkındırılıyor? Türkiye Tic. Matbaa (natüralist eğit. uygl.) 2. Erkılıç, T.A. (2013). Eğitim Felsefeleri Açısından Köy Enstitüleri. DÜSBED. 5/9. (yeniden yapılanmacı uygl.) 3. Şahin, M. Türkiye’de Erkekliğin Dönüşümü: Eğitim, Kültür, Etkileşim. Siyasal Yay. (postmodern eğitim uygl.) 4. Şahin, M. (2017). Alternatif Eğitim Arayışları: Başka Bir Okul Mümkün (BBOM) Örneği ve Topluma Olası Etkileri. ASOS Journal: The Journal of Academic Social Sciences. 5/40. ss.282-300. (eleştirel eğitim uygl.)
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY 1

PY 2

PY 3

PY 4

PY 5

PY 6

PY 7

PY 8

PY 9

PY 10

PY 11

PY 12

PY 13

PY 14

PY 15

PY 16

PY 17

PY 18

PY 19

PY 20

PY 21

PY 22

ÖÇ 1

3

3

-

4

5

-

-

5

-

-

2

-

5

3

5

3

3

-

4

5

5

2

ÖÇ 2

3

2

-

4

5

-

-

5

-

-

2

-

5

3

5

3

3

-

4

5

5

2

ÖÇ 3

3

2

-

5

5

-

-

5

-

-

3

-

5

4

5

4

4

-

5

5

5

2

ÖÇ 4

3

2

-

5

5

-

-

5

-

-

3

-

5

4

5

4

4

-

5

5

5

2

Katkı düzeyi:

1: Çok düşük;          2: Düşük;          3: Orta;          4: Yüksek;          5: Çok yüksek