GKZ100


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi 1 GKZ100 İngiliz Dili Eğitimi (2018-2019 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
28 50 78 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğrt. Üyesi Ergenekon SAVRUN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
Dersin Amacı Bu ders öğrenciye, Türk Devrimini zorunlu kılan tarihsel koşulları, Anadolu’nun işgaline karşı ortaya çıkan Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki direniş hareketini ve bu hareketin askeri, siyasi ve diplomatik boyutlarına ilişkin temel bir formasyon kazandırmayı amaçlar.
Dersin İçeriği Bu ders, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I, Osmanlı Devleti’nin çökme süreciyle Türk Milli Mücadelesinin başarıya ulaşması sürecini inceler.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Cumhuriyet’in geçmişini bilir. 2. Yaşadığı dönem hakkında yorum sahibi olur. 3. Gelecek dönem hakkında da yorum yapabilecek bilgi donanımına sahip bir birey olur.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Osmanlı Devleti’nde Siyasal ve Toplumsal Yapı, Klasik Osmanlı Düzeninde Değişim ve Gerileme
2. Hafta XIX Yüzyıl Osmanlı Modernleşmesi
3. Hafta Birinci Meşrutiyet ve 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı
4. Hafta İttihat ve Terakki, II.Meşrutiyet’in İlan, 31 Mart Olayı
5. Hafta Trablusgarp ve Balkan Savaşları
6. Hafta I.Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti
7. Hafta Mondros Mütarekesi
8. Hafta Paris Barış Konferansı, İzmir’in İşgali, Milli Varlığa Düşman Cemiyetler
9. Hafta Mustafa Kemal Paşa’nın Güney Cephesinden İstanbul’a gelişi ve Samsun’a Çıkışı
10. Hafta Samsun’dan Ankara’ya Genelgeler ve Kongreler ile Misak-ı Milli’nin Kabulü
11. Hafta TBMM’nin Açılması ve İç İsyanlar, Sevr Barış Antlaşması ve Gümrü Antlaşması
12. Hafta Güney Cephesi ve Batı Cephesi Savaşları
13. Hafta Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Antlaşması
14. Hafta Lozan Barış Konferansı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Yalçın E. S., 2004, Türk Đnkılâp Tarihi ve Atatürk Đlkeleri, Siyasal Yayınevi, Ankara. 2. Nutuk-Söylev, TTK Kurumu, Cilt 1-3, Ankara 1999. 3. Armaoğlu F., 1992, 20.Yüzyıl Siyasî Tarihi (1914-1980), Ankara.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

ÖÇ1

ÖÇ2

ÖÇ3

PY1

 

 

 

PY2

 

 

 

PY3

 

 

 

PY4

 X

X

PY5

 

 

 

PY6

 

 

 

PY7

 

 

 

PY8

 

 

 

PY9

 

 

 

PY10

 X

PY11

 

 

 

PY12

 

 

 

PY13

 

 

 

PY14

 

 

 

PY15

 X

PY16

 

 

 

PY17

 

 

 

PY18

 

 

 

PY19

 

PY20

 

 

 

PY21

 X

 X

 X

PY22