SOS302


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
SAĞLIK SOSYOLOJİSİ SOS302 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
28 28 56 2 2

Ders Sorumluları Doç.Dr. Rahşan BALAMİR BEKTAŞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı sağlık sosyolojsinin temel kavramlarını ve kuramlarını tanıtarak,sağlık, tıp hastalık konularında öğrencilerin bakış açılarını ve kavrayışlarını geliştirmektir.
Dersin İçeriği Bu derste öğrencilere sağlık sosyolojisinin temel konu (örn.biyomedikal model,sağlık, hastalık) yaklaşım ve araştırma yöntemleri tanıtılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin sağlık sosyolojisi alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Sağlık sosyolojisi alanının temel kavramlarını ve araştırmalarını tanımlayabilme 2- Sağlık ve hastalık kavramlarını farklı sosyolojik yaklaşımlar açısından değerlendirebilme 3- Bir toplumsal kurum olarak tıbbın yapısını ve işleyişini sosyolojik açıdan değerlendirebilme 4- Sağlık sistemlerini ve sağlık politikalarını sosyolojik açıdan analiz edebilme 5- Sosyal ortamın insan davranışını nasıl etkilediğini açıklayabilme 6- Sağlık sosyolojisinin teorik bilgi, kavram ve araştırmalarının günlük yaşamdaki yaşantılarla ilişkilendirebilme. 7- Hasta-hemşire ve hekim ilişkilerini ve bunların sosyolojik rollerini açıklayabilme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı:Sosyoloji nedir? Sosyoloji ve İlgili Disiplinler
2. Hafta Toplumsal yapıyı oluşturan öğeler: Rol, statü, grup, kurum
3. Hafta Sağlık ve Hastalık Sosyolojisinin Tarihsel Gelişimi
4. Hafta Sağlığın ve Hastalığın Biyomedikal ve Sosyal Modelleri
5. Hafta İşlevselci Yaklaşım Açısından Sağlık ve Hastalık- Talcott Parsons'ın Tıp Analizi, Talcott Parsons'ın Hasta Rolü Kavramı
6. Hafta Çatışmacı Yaklaşım Açısından Sağlık ve Hastalık
7. Hafta Post Yapısalcı Yaklaşım Açısından Sağlık ve Hastalık
8. Hafta Foucault -Toplumsal Kontrol Mekanizması Olarak Tıp
9. Hafta Foucault ve Yönetimsellik, bio -politika
10. Hafta Yorumlayıcı Yaklaşım Açısından Sağlık ve Hastalık
11. Hafta Hastalığın İnşası ve Doktor-Hasta Etkileşimi
12. Hafta Neoliberalizm ve Sağlık Sistemi Reformları
13. Hafta Sağlık Eşitsizlikleri- Toplumsal Sınıf, Gelir ve Sağlık,cinsiyet
14. Hafta Hastane ve sağlık kuruluşlarının örgütsel yönetsel yapısı. Doktor, hemşire, diyetisyen vb. sağlık personelleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Cirhinlioğlu, Zafer. (2001). Sağlık Sosyolojisi. Ankara: Nobel Yayıncılık - Foucault, M. (2002). Kliniğin Doğuşu. İstanbul: Doruk Yayınları. - Kartal ,Onur .(2016). Biyopolitika cilt 2 Foucalt’dan Günümüze Biyopolitikanın İzdüşümleri Ankara: Nota Bene - Keyder, Çağlar, N. Üstündağ. (2007). Avrupa’da ve Türkiye’de Sağlık Politikaları.İstanbul: İletişim Yayınları - Nazlı, A. (2005). Sapmanın Tıpsallaştırılması ve Tıbbın Toplumsal Normaliteyi Sağlama İşlevi. Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi. 14, 115-132. - Nazlı, A.(2007). Hastalığın Sosyal İnşası ve Hastalık Anlatıları: Meme Kanseri Örneği. Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi. - Özçelik Adak, N. (2002). Sağlık Sosyolojisi Kadın ve Kentleşme, Birey Yayıncılık - Sezgin, Deniz. (2011). Tıbbileştirilen Yaşam Bireyselleştirilen Sağlık. İstanbul:Ayrıntı Yayınları - Turner, Bryan. ( 2011). Tıbbi güç veToplumsal Bilgi. (Çev.Ümit Tatlıcan) Bursa:Sentez
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

ÖÇ2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

4

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

4

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek