Hemşirelik Bölümü; 2023 Sonrası Müfredat


Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 15.12.1999 tarih ve 4488 nolu kanun ile (RG 18.12.1999 / 23910 S) kurulan yüksekokullardan biridir. Yüksekokul 2005-2006 eğitim öğretim yılı güz döneminde Prof.Dr.Refia Palabıyıkoğlu’nun kurucu müdürlüğünde 20 öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır. İlk mezunlarını 2009 yılında veren bölümde halen lisans düzeyinde öğretim yapılmaktadır. Akademik kadrosunda bir profesör, üç doktor öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi doktor, bir araştırma görevlisi ve dört eğitim hemşiresi bulunmakta olan bölüm Yüksekokul Müdürü Prof.Dr.Sadi GÜNDOĞDU'nun yönetiminde öğretime devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Hemşirelik alanında Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. Ayrıca bölümü başarıyla tamamlayan öğrenciler hemşire ünvanı alırlar.

Derece Seviyesi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan merkezi giriş sınavı ile alınır. Genel kabul şartları hem Türk öğrenciler hem de yabancı öğrenciler için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Ufuk Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Ufuk Üniversitesi'n de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması, F1 ya da F2 notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Öğrenciler, eğitim-öğretimlerini 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen süreler içinde tamamlamak zorundadır. Bu sürelere yabancı dil hazırlık programında geçen süreler dahil değildir. 

Program Profili

Ufuk Üniversitesi Hemşirelik lisans programının amacı hemşirelik mesleğinin temel ilke ve kuramlarına hakim, nitelikli lisans eğitim programı ile çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda, bilimsel ve eleştirel düşünebilme yetisine sahip, mesleki ve bilimsel etik ilkeler çerçevesinde hareket eden, bireysel ve toplumsal sorunlara yaratıcı çözümler üretebilen, farkındalığı, özsaygısı ve iletişim becerileri yüksek, lider hemşirelerin yetişmesi için gereken bilimsel ve akademik ortamı sağlamaktır.

Program Kazanımları

1. Kaliteli hemşirelik hizmetinin yürütülmesinde, temel mesleki bilimsel bilgiyi kullanır.

2. Sağlıklı/hasta bireylerin sağlık bakım gereksinimlerinin tanımlanmasında ve çözümünde, sistematik bilimsel sorun çözme yöntemi olan hemşirelik sürecini ve eleştirel düşünme becerilerini kullanır.

3. Bireye özgü hemşirelik bakımını, kanıta dayalı ve etik ilkelere uygun olarak verir.

4. Sağlıklı/hasta bireyin bakım ve eğitim sürecinde bilişim teknolojileri ile teknolojik malzeme, alet ve cihazları kullanır.

5.Hemşirelik ve sağlık mevzuatı çerçevesinde, hemşirelik görevlerini yapar.

6. Mesleki değişim sürecine ve sorumluluğu altında çalışanların gelişimine liderlik yapar.

7.Meslektaşlarıyla ve sağlık ekibinin diğer üyeleriyle uyum içinde çalışır.

8.Hemşirelik hizmetlerinde, etkin kişiler arası iletişim becerisini kullanır.

9.Yaşam boyu öğrenme felsefesi içinde, kendini kişisel ve mesleki olarak geliştirir.

10. Bir yabancı dili, kendini mesleki olarak geliştirebilecek ve etkili iletişim kurabilecek ölçüde kullanır.

11.Temel düzeyde bilimsel araştırma sürecini bilir ve araştırmalara katılır.  

12. Mesleki yükümlülükleri kapsamında birey, aile ve toplumun sağlık eğitimi ve danışmanlık ihtiyaçlarını karşılar.

İstihdam Olanakları

Programdan mezun olan öğrenciler devlet ve vakıf üniversite hastaneleri, özel ve kamu sağlık sektörü kuruluşlarında klinik hemşiresi, yönetici hemşire, eğitim hemşiresi, süpervizör hemşire, özel dal hemşiresi, akademisyen unvanları ile çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
ANA101
ANATOMİ
3
6
1
Zorunlu
BYK101
BİYOKİMYA
2
3
1
Zorunlu
FZY101
FİZYOLOJİ
4
6
1
Zorunlu
HİS101
HİSTOLOJİ
2
3
1
Zorunlu
ING101
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I
3
3
1
Zorunlu
MİK101
MİKROBİYOLOJİ-PARAZİTOLOJİ
3
4
1
Zorunlu
TUR101
TÜRK DİLİ I
2
2
1
Seçmeli
SEÇ107
BİLGİ OKURYAZARLIĞI
2
3
1
Seçmeli
SEÇ113
YAŞAM DÖNEMLERİ
2
3
1
Seçmeli
SEÇ121
KENDİNİ TANIMA VE İLETİŞİM YÖNTEMİ
2
3
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
HEM102
HEMŞİRELİK ESASLARI
12
17
2
Zorunlu
ING102
İngilizce Dil Becerileri II
3
3
2
Zorunlu
IST102
BILGISAYARA GIRIŞ
2
3
2
Zorunlu
PSİ102
PSİKOLOJİYE GİRİŞ
2
2
2
Zorunlu
TUR102
Türk Dili II
2
2
2
Seçmeli
SEC102
UÇ KOŞULLARDA FİZYOLOJİ
2
3
2
Seçmeli
SEC104
HEMŞİRELİK SÜRECİ VE BAKIM PLANI
2
3
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
TAR201
ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI-I
2
2
3
Seçmeli
SEÇ223
HEMŞİRELİK SÜRECİ
2
3
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Seçmeli
SEÇ226
TIBBİ HEMATOLOJİ LABORATUVARI
2
3
- 6 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
6
Seçmeli
SEÇ318
BİLİŞSEL NÖROFİZYOLOJİ
2
3
Ölçme ve Değerlendirme

Programda, küçük sınav(lar) (quiz), ara sınav(lar), ödev(ler), uygulama(lar), proje(ler), pratik(ler) ve final sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanır. Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. Programdan mezun olmak için Genel Not Ortalaması'nın en az 2.00 olması gerekir. Ders notu yukarıda belirtilen değerlendirme yöntemlerinin değerlendirilmesinden oluşur ve harf notlarından birisi ile belirlenir. Harf notları ve karşılık gelen ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir;

Mezuniyet Koşulları
Çalışma Şekli
Program Yöneticisi

Prof.Dr. Sadi GÜNDOĞDU

Ders - Program Kazanımları Matrisi

Dersler

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

BYK101 BİYOKİMYA

X

X

 

 X

 

 

 

 

X

 

 

 

FZY101 FİZYOLOJİ

X

X

 

 X

 

 

 

 

X

 

 

 

HEM101 KENDİNİ TANIMA VE İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

X

X

X

 

X

 

X

X

X

 

X

X

HİS101 HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ

X

X

 

 X

 

 

 

 

X

 

 

 

ING101 İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MİK101 MİKROBİYOLOJİ-PARAZİTOLOJİ

X

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

TUR101 TÜRK DİLİ I

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

ANA101 ANATOMİ

X

X

 

 X

 

 

 

 

X

 

 

 

SEÇ107 BİLGİ OKURYAZARLIĞI

X

X

 

X

 

X

 

 

X

 

X

X

SEÇ113 YAŞAM DÖNEMLERİ

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

HEM102 HEMŞİRELİK ESASLARI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

ING102 İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PSİ102 PSİKOLOJİ

X

X

 

 X

 

 

X

X

X

 

 

 

TUR102 TÜRK DİLİ II

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

YAZ102 HEMŞİRELİK ESASLARI YAZ STAJI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

İST102 BİLGİSAYARA GİRİŞ

X

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

HEM112 DİKSİYON VE GÜZEL KONUŞMA

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

SEÇ102 UÇ KOŞULLARDA FİZYOLOJİ

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

SEÇ104 HEMŞİRELİK SÜRECİ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FAR201 FARMAKOLOJİ

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

HEM201 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

HEM203 HEMŞİRELİK TARİHİ DEONTOLOJİ VE ETİK

X

X

X

 

X

X

X

 

X

 

 

 

ING201 İNGİLİZCE OKUMA VE KONUŞMA

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PAT201 GENEL PATOLOJİ

X

X

 

 X

 

 

 

 

X

 

 

 

TAR201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

YAZ201 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YAZ STAJI

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

SEÇ211 HEMŞİRELİK FELSEFESİ

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

X

 

SEÇ215 YAŞAM SONU FİZYOLOJİK BAKIM

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

SEÇ217 TOPLUMSAL CİNSİYET

X

X

X

 

 

X

X

X

X

 

X

 

BES202 BESLENME İLKELERİ

X

X

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

HEM202 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HEM204 SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ VE SAĞLIK POLİTİKALARI

X

X

 

 

X

X

X

X

X

 

X

X

ING202 MESLEKİ YABANCI DİL I

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TAR202 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

YAZ202 CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ YAZ STAJI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SEÇ206 HASTALIKLARDA İLAÇ BİLGİSİ VE KULLANIMI

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

X

SEÇ214 İNTEGRATİF SAĞLIK

X

 

X

X

X

 

 

 

X

 

X

 

HEM301 DOĞUM VE KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HEM307 EPİDEMİYOLOJİ

X

X

X

 

 

 

 

 

X

 

X

X

HEM311 BULAŞICI HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ

X

X

X

 

X

 

 

 

X

 

 

X

ING301 MESLEKİ YABANCI DİL II

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

İST319 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

X

X

X

 

X

X

 

 

X

X

X

X

SEÇ301 OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR VE AFET YÖNETİMİ

X

 

 

X

 

X

X

X

X

 

 

X

SEÇ303 KÜLTÜRLER ARASI HEMŞİRELİK

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

SEÇ305 HASTA GÜVENLİĞİ

X

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

 

BİS302 BİYOİSTATİSTİK

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

HEM302 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HEM304 İLK VE ACİL YARDIM HEMŞİRELİĞİ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ING302 İŞ HAYATI VE YABANCI DİL

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SOS302 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ

X

 

 

 

 X

 

 

 

 X

 

 

 X

SEÇ306 SAĞLIK HUKUKU

X

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

 

 

SEÇ308 PSİKOSOSYAL HEMŞİRELİK

X

X

X

 

X

 

X

 

X

X

X

X

SEÇ310 CİNSEL SAĞLIK

X

X

X

 

X

 

X

X

X

 

X

 X

HEM401 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HEM403 HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HEM405 HEMŞİRELİKTE YÖNETİM

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SEÇ401 YAYIN ETİĞİ VE MAKALE YAZMA-I

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

 

SEÇ409 ARAŞTIRMA PROJESİ-I

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

 

HEM402 HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

HEM412 KLİNİK PRATİK UYGULAMA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SEÇ402 YAYIN ETİĞİ VE MAKALE YAZMA-II

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

 

SEÇ406 ARAŞTIRMA PROJESİ-II

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

 

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Temel Alan Yeterlilikleri (Sağlık)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

(TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)

Bilgi

1.  Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç-gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

1. Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

Kuramsal, Olgusal

Bilgi

2.  Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.

A

AT

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

3. Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

T

A

 

Beceri

1. Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.

AT

AT

T

T

AT

AT

A

AT

A

A

AT

T

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme

Bilişsel Uygulamalı

Beceri

2. Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır.

A

T

AT

AT

T

T

A

AT

A

A

AT

A

2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

3. Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar. Bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

AT

AT

T

A

A

T

AT

AT

AT

AT

AT

AT

 

4. Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.

T

AT

T

A

A

AT

A

A

AT

A

A

AT

 

 

 

Yetkinlik

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

AT

A

A

A

AT

A

AT

AT

AT


AT

A

1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Yetkinlik

2. Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

AT

T

AT

AT

AT

A

AT

AT

AT

AT

AT

AT

2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.

AT

AT

 

 AT

AT

A

AT

AT

AT

AT

AT

AT

3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

4. Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar.

A

A

 

A

AT

AT

A

AT

A

A

AT

AT

 

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Temel Alan Yeterlilikleri (Sağlık)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

(TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)

Yetkinlik

Öğrenme Yetkinliği

1. Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

AT

AT

A

 

AT

T

AT

AT

AT

AT

AT

AT

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

Öğrenme Yetkinliği

Yetkinlik

2. Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir.

A

AT

 

AT

A

 

A

AT

AT

AT

AT

AT

2.Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

3. Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir.

AT

AT

A

AT

AT

A

AT

A

AT

A

AT

AT

3.Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

4. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir.

AT

AT

AT

 A

AT

 

AT

AT

AT

AT

AT

AT

 

5. Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.

A

A

A

AT

A

A

A

A

AT

A

A

A

 

Yetkinlik

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır; ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler.

A

AT

A

 A

A

T

AT

AT

AT

AT

AT

AT

1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Yetkinlik

2. Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

2.Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.

A

AT

AT

 

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT

4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

AT

AT

AT

AT

AT

 

AT

AT

AT


AT

AT

5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

6. Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.

A

A

AT

A

A

A

A

 A

A

T

AT

T

 

7. Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.

A

A

A

A

A

AT

A

A

A

AT

A

T

 

8. Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir.

AT

A

A

A

A

T

A

A

A

AT

T

AT

 

9. Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar.

A

A

T

A

A

A

T

 A

A

T

A

AT

 

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Temel Alan Yeterlilikleri (Sağlık)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

(TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)

Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

1. Sağlık alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.

 

AT

AT

AT

AT

AT

AT

AT


AT

AT

AT

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

Alana Özgü Yetkinlik

Yetkinlik

2. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.

AT

AT

 

 

AT

A

AT

AT

 T

A

AT

A

2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

3. Bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde, birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.

A

AT

AT

A

A

T

A

A

AT

AT


AT

 

4. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

AT

AT

AT

 

AT

AT

AT

AT

A


A

A

 

5. Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.

A

AT

A

A

AT

A

A

A

A

AT

A

A

 

6. Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışları; bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir.

AT

A

AT

A

AT

AT

A

AT

AT

A

A

A

 

7. Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır; bunları kredilendirir ve belgeler.

A

 

AT

 

A

A

A

AT

A

A

 

A

 

8. Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim-uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir.

AT

A

AT

 A

T

AT

A

A

T

A

A

 

 

 

AÇIKLAMA:

A: Temel alan yeterliliği ile ilişkilidir.

T: TYYÇ ile ilişkilidir.

A T: Hem temel alan hem de TYYÇ ile ilişkilidir.