TAR202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II TAR202 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 28 56 0 2

Ders Sorumluları Yrd.Doç.Dr. Oğuz KALELİOĞLU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders, Atatürk İlke ve İnkılaplarını öğreterek ; Modern Türkiye’nin doğuşu ve gelişiminin öğretilmesi ,Türk gençliğini ülkesi ve milleti ve devleti ile bölünmez bir bütünlük içerisinde ulusal hedefler etrafında birleştirmek yanında , toplumdaki bireylerin ,çağdaş uygarlık düzeyine erişerek refah içinde mutlu olması ,yaşam sevincine kavuşmasıdır.
Dersin İçeriği Bu derste öğrenci; Türk Bağımsızlık savaşı , Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında doğru bilgiler alarak ,Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri değerlendirmeyi , ulusal hedefler etrafında tüm fertler olarak birleşmeyi öğrenir
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1- Cumhuriyet yönetiminin kurulması , Halifeliğin kaldırılması , Şeyh Sait İsyanı ülkede asayişin sağlanmasını için yapılan mücadeleleri öğrenir. ÖÇ2- Türk Hukuk İnkılâbı , 1924 Anayasası'nın Hazırlanması , Eğitim İnkılâbı , Harf İnkılâbı , Türk Tarih İnkılâbı , Türk Dil İnkılâbını öğrenir. ÖÇ3- İktisadi İnkılâp , Devletçilik İlkesinin kabulü , Çok partili hayata geçme denemesini öğrenir. ÖÇ4-Menemen olayı , Tunceli Olayları , kadın hakları alanında inkılâpları öğrenir. ÖÇ5- Şapka, kılık ve kıyafet inkılâbı , tarikatlar, tekkeler, zaviyeler ve türbelerin kapatılmasını , Atatatürk dönemi Türk dış politikasını öğrenir .
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Siyasal alanda yapılan büyük inkılâp ,Cumhuriyet yönetiminin kurulması
2. Hafta Halifeliğin kaldırılması , Halifeliğin kaldırılmasını hazırlayan etkenler
3. Hafta Terakkiperver cumhuriyet fırkası ve takrir-i sükûn dönemi
4. Hafta Türk Hukuk İnkılâbının başlaması
5. Hafta 1924 Anayasası'nın Hazırlanması
6. Hafta Eğitim İnkılâbı
7. Hafta Kültür İnkılâbı , Harf İnkılâbı , Türk Tarih İnkılâbı , Türk Dil İnkılâbı
8. Hafta İktisadi İnkılâp
9. Hafta Devletçilik İlkesinin kabulü
10. Hafta Çok partili hayata geçme denemesi
11. Hafta Bazı önemli iç siyasi olaylar , Menemen olayı , Tunceli Olayları
12. Hafta Sosyal yapıda ve sağlık alanında inkılâp ,kadın hakları alanında inkılâp
13. Hafta Şapka, kılık ve kıyafet inkılâbı , tarikatlar, tekkeler, zaviyeler ve türbelerin kapatılması
14. Hafta Atatatürk dönemi Türk dış politikası , Milli Mücadele dönemi Türk dış politikası , Türk-Sovyet İlişkileri , İslam Ülkeleriyle İlişkileri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar AKŞİN, Sina, Kısa Türkiye Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, ATATÜRK, Kemal, Nutuk 1919-1927, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2000. ATATÜRK, Mustafa Kemal, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt I-III, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1997. A.AFETİNAN, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Yeni Baskıya Hazırlayan Arı İnan, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2007. A.AFETİNAN, İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat-4Mart 1923, TTK Basımevi, Ankara, 1989. A.AFETİNAN, Türkiye Cumhuriyetinin İkinci Sanayi Planı 1936, TTK Basımevi, Ankara, 1989. ARMAOĞLU F., 20.Yüzyıl Siyasî Tarihi (1914-1980), Ankara, 1992. BAYUR, Yusuf Hikmet, Türkiye Devleti’nin Dış Siyasası, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1995. ÇAVDAR, Tevfik, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, İmge Yayınları, Ankara, 1995. GÖNLÜBOL, Mehmet, SAR, Cem, Atatürk ve Türkiyenin Dış Politikası (1919-1938), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1990. İNÖNÜ, İsmet, Hatıralar, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1987. JAESCHKE, Gotthard, Kurtuluş Savaşı İle İlgili İngiliz Belgeleri, Türkçeye Çeviren Cemal Köprülü, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,1986. KOCATÜRK, Utkan, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2007, Lozan Konferansı Tutanaklar-Belgeler, Çeviren, Seha L. Meray, Yapı Kredi Yayınları,İstanbul, 1993. MUMCU, Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul,1988. SONYEL, Sâlahi R., Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I-II, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 2003. SONYEL; Salâhi R., Kurtuluş Savaşı Günlerinde İngiliz İstihbarat Servisi’nin Türkiye’deki Eylemleri, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1995. SOYAK, Hasan Rıza, Atatürk’ten Hatıralar, Yapı Kredi Yayınları, 3.Baskı, İstanbul, Ocak 2006. SOYSAL, İsmail, Tarihleri ve Açıklamaları ile Birlikte Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları I.Cilt (1920-1945), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2000. ŞİMŞİR, Bilâl N., Dış Basında Laik Cumhuriyetin Doğuşu, Türkçesi, Cüneyt Akalın, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1999. ŞİMŞİR, Bilâl, N., Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları C.I, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1993. ULUBELEN, Erol, İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, 2005. ULUĞBAY, Hikmet, İmparatorluktan Cumhuriyete Petropolitik, Ayraç Yayınevi, Ankara, 2003.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

   

3

           

ÖÇ 2

   

3

           

ÖÇ 3

   

5

           

ÖÇ 4

   

5

           

ÖÇ 5

   

3

           

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek