TAR202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI-II TAR202 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 28 56 0 2

Ders Sorumluları Doç.Dr. Rezzan ÜNALP
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamaları ile ilgili bilgi aktarılması, Türk devriminin temel niteliklerinin anlatılması ve benimsetilmesi, tarih bilincine sahip gençler yetiştirilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersi esas olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 20. Yüzyıl boyunca yaşadığı değişim, dönüşüm ve gelişim evrelerini, söz konusu tarihsel evrelerde uygulanan iç ve dış politikasını, 21. Yüzyıldaki Türkiye Cumhuriyeti analizini kapsamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1- Atatürk'ün hayatını değerlendirir. ÖÇ2- Atatürk İnkılaplarıyla gerçekleşen çağdaşlaşma hareketlerini bilir, anlam ve önemini değerlendirir. ÖÇ3- Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri açıklar, esaslarını anlar. ÖÇ4- Atatürk İlkelerinin esaslarını bilir, önemini değerlendirir. ÖÇ5- İkinci Dünya Savaşında Türkiye'nin tutumunu anlar, savaşın Türkiye açısından sonuçlarını değerlendirir. ÖÇ6- Çok partili hayata geçişin Türkiye'de yarattığı değişimi anlar. ÖÇ7- Yakın dönem (1950-1980) Türk Tarihi içinde gelişen siyasi, askeri ve sosyal olayları değerlendirir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Atatürk'ün Hayatı (1881-1938)
2. Hafta Atatürk Dönemi Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılap Hareketleri
3. Hafta Atatürk Dönemi Ekonomi Alanında, Toplumsal Yaşamda Yapılan İnkılap Hareketleri.
4. Hafta Atatürk Döneminde (1923-1938)Türkiye'nin Dış Politikası: Türk-Yunan, Türk-Fransız, Türk-İtalyan, Türk-Sovyet İlişkileri, Türk-İngiliz İlişkileri ve Musul Sorunu.
5. Hafta Atatürk Döneminde (1923-1938)Türkiye'nin Dış Politikası: Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne Girişi, Balkan Antantı, Montrö (Boğazlar) Sözleşmesi, Sadabad Paktı, Hatay’ın Ana Vatana Katılması.
6. Hafta Atatürk İlkelerine Genel Bakış: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik.
7. Hafta Atatürk İlkelerine Genel Bakış: Laiklik ve İnkılapçılık (Devrimcilik).
8. Hafta İsmet İnönü Dönemi (1938-1950) - İkinci Dünya Savaşı (1939-1945).
9. Hafta İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye’nin İç ve Dış Siyasetinde Gelişmeler ve Çok Partili Hayata Geçiş (1945-1950).
10. Hafta Demokrat Parti Dönemi (1950-1960).
11. Hafta 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi, 1961 Anayasasının Kabulü, İç Politik Gelişmeler.
12. Hafta 1950-1960 Yılları Arasında Türk Dış Politikası-Kore Savaşı.
13. Hafta 1960-1980 Yılları Arasında İç ve Dış Politik Gelişmeler.
14. Hafta 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ve Sonuçları.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar ATATÜRK, Kemal, Nutuk 1919-1927, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2000. ATATÜRK, Mustafa Kemal, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt I-III, ATAM Yayınları, Ankara, 1997. Afet İNAN, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, haz. Arı İnan, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2007. Afet İNAN, İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat-4 Mart 1923, TTK Basımevi, Ankara, 1989. Fahir ARMAOĞLU, 20.Yüzyıl Siyasî Tarihi (1914-1980), Ankara, 1992. Yusuf Hikmet BAYUR, Türkiye Devleti’nin Dış Siyasası, TTK Yayınları, Ankara, 1995. Mehmet GÖNLÜBOL-Cem SAR, ve Türkiye'nin Dış Politikası 1919-1938), ATAM Yayınları, 1990. Utkan KOCATÜRK, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, ATAM Yayınları, Ankara, 2007. Lozan Konferansı Tutanaklar-Belgeler, çev. Seha L. Meray, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1993. Ahmet MUMCU, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul,1988. Sâlahi R. SONYEL, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I-II, TTK Basımevi, Ankara, 2003. Hasan Rıza SOYAK, Atatürk’ten Hatıralar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Ocak 2006. İsmail SOYSAL, Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları I.Cilt (1920-1945), TTK Yayınları, Ankara, 2000. Bilâl N. ŞİMŞİR, Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları C.I, TTK Yayınları, Ankara, 1993. Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, ed. Temuçin Faik Ertan, Siyasal Kitapevi, 2011, Ankara
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ÖÇ2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ÖÇ3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ÖÇ4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ÖÇ5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ÖÇ6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ÖÇ7

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3