SEÇ309


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
HEMŞİRELİK SÜRECİ SEÇ309 Hemşirelik Bölümü; 2023 Öncesi Müfredat Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
28 28 56 2 2

Ders Sorumluları Dr.Öğr.Üyesi Handan TERZİ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Ön koşul yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Hastanın/bireyin sağlık ihtiyaçlarını ortaya çıkaracak verileri toplamak, hasta/bireyin bakım ihtiyaçlarını teşhis etmek, hasta bakımına ilişkin hedefleri belirlemek, planın uygulanması için gerekli faaliyetleri tamamlamak, bakım sonuçlarını değerlendirmek.
Dersin İçeriği Bu ders, bireyin sağlık sorununu çözmek için sistematik bir yöntemle ve ardışık aşamalardan oluşan hemşirelik bakımını sağlayan hemşirelik faaliyetlerini öğretir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayan öğrencilerin edineceği kazanımlar şunlardır: ÖÇ-1. İnsan, çevre, sağlık, hastalık ve hemşirelik kavramlarını tanımlar. ÖÇ-2. Hemşirelik sürecinin önemini açıklar. ÖÇ-3. Kavram haritası tekniğini kullanarak yazılı bir hemşirelik bakım planı oluşturur. ÖÇ-4. Hemşirelik bakımının planlanmasında kanıtın önemini tartışır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı Hemşireliğin Temel Kavramları
2. Hafta Hemşirelik Bakım Modelleri
3. Hafta Hemşirelik Bakım Modelleri
4. Hafta Hemşirelik Sürecinin Tanımı, Amaçları ve Önemi
5. Hafta Hemşirelik Sürecinin Basamakları: Veri toplama-Tanılama
6. Hafta Hemşirelik Sürecinin Basamakları: Planlama-Uygulama
7. Hafta Hemşirelik Sürecinin Basamakları: Değerlendirme
8. Hafta Hemşirelik Bakımının Kanıt Temelli Planlanmasının Önemi
9. Hafta Hemşirelikte Kavram Haritası Kullanımı ve Kavram Haritası Oluşturma
10. Hafta Hemşirelikte Kavram Haritası Kullanımı ve Kavram Haritası Oluşturma-Vaka Tartışması
11. Hafta Örnek Vaka Tartışması
12. Hafta Örnek Vaka Tartışması
13. Hafta Örnek Vaka Tartışması
14. Hafta Örnek Vaka Tartışması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1- Gürha n, N., Pola t, Ü., & Eren-Fida ncı, B. (Eds). Hemşirelik Ta nıla rı El Kita bı: Ba kımın Pla nla nmasında Ka nıta Da ya lı Rehber. 11. Ba skıda n Çeviri, Nobel Tıp Kita bevi, Anka ra , 2019. 2- Erdemir, F., & Türk, G. (Eds). Hemşirelik Ta nıla rı El Kita bı. Nobel Tıp Kita bevi, Anka ra , 2021. 3- Ka ra da ğ, M., & Bulut, H. (Eds). Cerra hi Hemşireliği: Ka vram Ha rita sı ve Akış Şema lı. 2. Ba skı, Vize Ya yıncılık, Anka ra , 2021. 4- Birol, L. Hemşirelik Süreci: Hemşirelik Ba kımında Sistema tik Ya kla şım. 10. Ba skı, Aka demisyen Kita bevi, Ankara, 2016. 5- Related literature articles.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

ÖÇ1

5

5

4

2

1

3

1

3

4

1

3

3

ÖÇ2

5

5

5

4

5

5

5

4

5

1

5

5

ÖÇ3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1

5

5

ÖÇ4

5

5

5

3

5

5

5

5

5

1

5

5

 

* Katkı Düzeyi: 1-Çok düşük, 2-Düşük, 3-Orta, 4-Yüksek, 5-Çok yüksek