HEM401


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM401 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Bahar)
84 224 196 504 14 17

Ders Sorumluları Doç Dr. Gülcihan AKKUZU
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Derste ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersi; ruh sağlığını koruma ve ruh sağlığından sapma durumlarında tedavi, bakım ve rehebilitasyona yönelik hemşireliğe özgü temel bilgi ve becerilerin öğrenciye öğretilmesi amaçlanır.
Dersin İçeriği Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğine ilişkin koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici kavram, kuram ve uygulamaları öğrenme, yorumlama, uygulama ve uygulama becerisi kazandırma, öğrencilerin duygu, düşünce, davranış ve kişilerarası ilişki becerilerinin farkına varıp, uygulamada sistematik bilgiyle bunu hemşirelik sürecine aktarabilmesini içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin ruh sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinin tanımı, amacı, felsefesi, işlevleri ve tarihsel gelişim süreci hakkında temel bilgi edinir . ÖÇ-2 İnsanın normal ve normal olmayan davranış örüntülerini ve bu davranışları etkileyen faktörler hakkında bilgi edinir. ÖÇ-3 Dünyada ve ülkemizde ruh sağlığının önemi, korunması, sürdürülmesi, geliştirilmesi hakkında bilgi edinir ve bu alanda hemşirenin sorumluluklarını belirler. ÖÇ-4 Sağlıklı veya hasta bireylerin her ortamda hemşirelik bakım gereksinimlerini holistik yaklaşım doğrultusunda saptar, hemşirelik bakımını uygular ve değerlendirir. ÖÇ-5 Klinik uygulamada ruhsal bozukluğu olan bireylere özel hemşirelik girişimlerini gözlemleyerek, bilgi toplayarak ve sonuçlar hakkında değerlendirme yaparak uygulama becerisi kazanır. ÖÇ-6 Alanda toplumda ruh sağlığı yönünden risk taşıyan grupları değerlendirir, bireylerin ruh sağlığını koruma, iyileştirme ve rehabilite etme yönünden ailenin önemini kavrar ve bireyleri ailesiyle birlikte değerlendirerek müdahale edebilme yeteneği kazanır. ÖÇ-7 Ruhsal bozukluğu olan bireylere özel tedavi yaklaşımlarını öğrenir ve bu tedavilere ( EKT, Grup Tedavileri vb) yönelik uygun hemşirelik becerilerini kullanır. ÖÇ- 8 Terapotik iletişim ilke ve tekniklerini sağlıklı ve ruh sağlığı bozuk olan birey ve gruplarda etkin şekilde kullanır. ÖÇ-9 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel bilgileri takip eder ve derste öğrendiği bilgi ve becerileri kendi yaşantısında da kullanır.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği nedir? Amacı, Tarihsel Süreci
2. Hafta Koruyucu ruh sağlığı hemşireliği ve ruh sağlığı hemşiresinin rolü
3. Hafta Ruh sağlığında ekip çalışması, Ruh sağlığı hemşireliğinde gözlem, görüşme ve kayıt tutma
4. Hafta Konsültasyon ve Liyezon psikiyatrisi
5. Hafta Madde bağımlılığı ve hemşirelik yaklaşımları
6. Hafta Yeme bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımları
7. Hafta Psikoseksüel gelişim ve duygu durum bozuklukları
8. Hafta Şizofrenik hasta ve hemşirelik yaklaşımları
9. Hafta Psikozlar, Psikozlarda Tedavi Yöntemleri
10. Hafta Anxiety disorders
11. Hafta Somatoform ve disosyatif bozukluklar.
12. Hafta Kişilik bozuklukları ve psikosomatik bozukluklar
13. Hafta Uyku Bozuklukları
14. Hafta Çocuklarda görülen ruhsal bozukluklar ve uğraşı terapisi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1-Öztürk, M.O.:Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 1995. 2-Yüksel, N. , Ruhsal Hastalıklar. Çizgi Tıp Yayınevi, Ankara 2001. 3-Güleç, C., Köroğlu, E., Psikiyatri Temel Kitabı, Hekimler Yayın Birliği, Ankara 1997.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

  

3

5

           

ÖÇ2

 

5

 

2

 

5

5

  

4

  

4

3

 

ÖÇ3

   

4

4

5

5

     

5

3

 

ÖÇ4

   

5

5

5

5

  

5

  

5

3

 

ÖÇ5

  

4

4

4

4

4

5

3

5

4

 

4

3

 

ÖÇ6

  

4

   

2

    

4

5

3

 

ÖÇ7

3

 

5

      

5

5

    

ÖÇ8

     

5

    

5

    

ÖÇ9

   

3

    

3

    

4

5

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek