HEM401


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM401 Hemşirelik Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
07
(Bahar)
84 224 196 504 14 17

Ders Sorumluları Dr. Öğr.Gör. Neşe MERCAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu ders; insanı ve insan davranışlarını anlamayı temel alarak, ruh sağlığını etkileyen gelişimsel, biyopsikososyal değişimler ışığında sağlıklı/ruh sağlığı bozulmuş birey, aile ve toplumu değerlendirebilmeyi, ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği temel ilke, kavram, yöntem ve uygulamalarını hemşirelik süreci yoluyla öğretmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğine ilişkin koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici teorik ve uygulamalı bilginin anlatım ve vaka tartışmalarını; öğrencinin duygu, düşünce, davranış ve kişiler arası ilişki becerilerinin farkına vararak terapötik iletişim becerilerini kazanabilmesini ve hemşirelik sürecine aktarabilmesini içerir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin ruh sağlığı hemşireliği alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; ÖÇ-1. İnsan ve ruh sağlığı kavramını, insanın ruh sağlığını etkileyen dinamikleri, ruh sağlığının korunmasında psikiyatri hemşiresinin rollerini tanımlar. ÖÇ-2. Ruhsal sağlık, hastalık ve koruma kavramlarını bilir; dünyada ve ülkemizde ruh sağlığının önemi, korunması, sürdürülmesi, geliştirilmesini ve bu alanda hemşirenin sorumluluklarını tartışır. ÖÇ-3. İnsanın normal ve normal olmayan davranış örüntülerini ve bu davranışları etkileyen faktörleri bilir. ÖÇ-4. Ruhsal bozukluğu olan hasta ile görüşme yaparken terapötik iletişim becerilerini kullanır, ÖÇ-5. Ruhsal bozukluğu olan bireyin gözlemini yapar ve gözlem raporu yazmanın önemini bilir. ÖÇ-6. Fiziksel hastalığı olan ve hastalığın duygusal sorunlarını ve yaşam krizleri yaşayan hastalara yardım etmek için “psikososyal hemşirelik değerlendirmesi” yapar. ÖÇ-7. Toplumda ruh sağlığı yönünden risk taşıyan grupları değerlendirir, bireylerin ruh sağlığını koruma, iyileştirme ve rehabilite etme yönünden ailesiyle birlikte değerlendirerek hemşirelik müdahalelerini planlar ve uygular. ÖÇ-8. Ruhsal bozuklukların tedavisinde hemşirenin rol ve sorumluluklarını bilir. ÖÇ-9. Psikiyatri hemşireliğinde etik ilkeleri bilir ve uygular.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ruh Sağlığı Kavramı, Tarihçe, Ruh Sağlığına İlişkin Genel İlkeler, kavramlar, Davranışın nörobiyolojik ve psikodinamik temelleri, Savunma Düzenekleri, Ruh Sağlığı Yönünden Gelişim Dönemleri ve kişilik gelişimi
2. Hafta Ruhsal Durum Muayenesi, Psikiyatrik Hastalık Belirtileri, Hasta-hemşire ilişkisinin ilkeleri ve psikiyatrik görüşme, Gözlem ve öykü alma, Ruhsal bozukluklarda tanı ve sınıflama, Terapötik Ortam, Hasta Kabul ve Taburculuk Süreci
3. Hafta Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar (Film-Akıl oyunları), Duygu-durum bozuklukları
4. Hafta Duygu-durum bozuklukları (devam), Nevrotik, stresle ilgili ve somatoform bozukluklar (Anksiyete Bozuklukları, Obsesif- kompulsif bozukluk, Örselenme ya da zorlanma etkisine bağlı bozukluklar, Disosiyatif Bozukluklar ve Somatoform Bozukluklar
5. Hafta Kişilik bozuklukları, Ruhsal etkenlere bağlantılı fizyolojik işlev bozuklukları (Yeme bozuklukları, Uyku bozuklukları)
6. Hafta Organik Ruhsal Bozukluklar, Konsültasyon-liyezon psikiyatri hemşireliği (Bedensel hastalıklarda ruhsal bozukluklar)
7. Hafta Madde Kullanım Bozuklukları
8. Hafta Ruhsal bozukluklarda tedaviler (genel ilkeler, ilaç tedavisi, somatik tedavi yöntemleri, psikoterapiler)
9. Hafta Ruhsal bozukluklarda tedaviler (Devam), Psikiyatrik Rehabilitasyon,
10. Hafta Acil Psikiyatrik Hizmetler, Kriz Kavramı ve Krize Müdahale
11. Hafta Çocukluk çağı ruhsal sorunları
12. Hafta Yasal ve etik konular
13. Hafta Koruyucu Ruh Sağlığı Hizmetleri,
14. Hafta Hemşirelik Süreci, uygulama Çalışmaları
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Kum, N. ve Ark.,(1996) Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı, Koç Yayınları; İstanbul. 2. Öztürk, O, Uluşahin A.,(2015) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Bayt Yayın Hizmetleri; Ankara. 3. Stuart, G.W., Laraia M.T., (2001) Psychiatric Nursing, Mosby; Toronto 4. Townsend, M.C., (2014) Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing, Sixth Edition, F.A Davis Company; Philadelphia 5. Yalom I. (1998) Kısa Süreli Grup Terapileri:İlkeler Ve Teknikler (Çev: Nesrin Hisli Şahin), Pastel Matbaacılık, Türk Psikologlar Derneği Yayınları No 18; Ankara 6. Psikososyal Hemşirelik Genel Hasta Bakımı İçin”, Linda M. Gorman, Donna F. Sultan, Çeviri Editörleri: Prof.Dr.Fatma ÖZ, Doç.Dr. Meral DEMİRALP, 3.Baskı, ISBN:978-605-4649-89-1, Mayıs 2014 Akademisyen Kitabevi ANKARA
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

4

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

ÖÇ3

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

5

 

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

 

5

5

 

5

 

 

5

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

4

4

 

ÖÇ8

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

 

 

 

 

ÖÇ9

 

 

 

 

 

 

 

 

5