İŞL 312


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
STRATEJİK YÖNETİM İŞL 312 Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
06
(Bahar)
42 84 126 3 5

Ders Sorumluları
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul -
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu derste, öğrencilere stratejik yönetim bakış açısını kazandırmak ve bu bakış açısını kullanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu derste, stratejik yönetim süreci ve unsurları, iç ve dış çevre analizi, stratejik yönlendirme, strateji belirleme, uygulama ve kontrol konuları ele alınmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin işletme politika ve stratejileri alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1 -İşletmelerin uzun dönemde yaşamlarını sürdürebilmelerine yönelik temel kavramlar, teorik ve pratik yönetim süreçleri ve bunlara yönelik uygulamalar hakkında bilgi sahibi olma, 2- Bu kapsamda, stratejik yönetim bakış açısı kazanma, 3- İşletmelerin faaliyette bulunduğu iç ve dış çevreleri de dikkate alarak, işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlamaya yönelik gerekli politika ve stratejileri oluşturabilme, 4- İşletmelerde mesleki bilgi ve sorumluluk anlayışının da gözetilmesi ve işletme yönetimine temel oluşturan diğer disiplinlerle ilgili bilgilerden de en üst düzeyde yararlanılması suretiyle, işletmelerin stratejik anlamda temel yönetsel faaliyetlerine yönelik değerlendirme, analiz ve sentezlerde bulunabilme, 5.İşletmeler için stratejik yönetim bakış açısıyla olay çözümlemesi hazırlayabilme ve sunabilme.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders işleme yöntemi, örnek olay yöntemi, stratejik yönetim, ilgili terim ve kavramlar ve genel giriş
2. Hafta Stratejik yönetim süreci ve unsurları.
3. Hafta Dış çevre analizi, genel çevre analizi, sektör/iş çevresi analizi, dış çevre analizinde yararlanılan teknikler.
4. Hafta İşletme Analizi, işletmenin varlık ve yetenekleri, değer zinciri analizi, kritik başarı faktörleri analizi, işletme analizinde kullanılan teknikler.
5. Hafta Çevre unsurlarının ölçülmesi ve durum belirleme matrisleri.
6. Hafta Stratejik yönlendirme, işletmenin misyonu, vizyonu, amaç ve hedefleri.
7. Hafta Temel stratejiler (büyüme, küçülme, durağan, karma).
8. Hafta Temel stratejiler (büyüme, küçülme, durağan, karma).
9. Hafta Üst yönetim stratejileri –kurumsal stratejiler ve kullanılan teknikler / örnek olay çözümü
10. Hafta Üst yönetim stratejileri-rekabet stratejileri / örnek olay çözümü
11. Hafta İşlevsel (fonksiyonel) stratejiler : Bölüm stratejileri / örnek olay çözümü
12. Hafta Örnek olay çözümleri
13. Hafta Örnek olay çözümleri
14. Hafta Örnek olay çözümleri, genel tekrar ve dersin değerlendirmesi
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 2010. Prof. Dr. Erol EREN. İşletmelerde Stratejik Yönetim, 2007. Prof. Dr. Hayri ÜLGEN ve Kadri MİRZE David, R. Fred, 2005, Strategic Management: Concepts and Cases (10th Edition), Prentice-Hall. Hitt, A. Michael, R. Duane Ireland and Robert E. Hoskisson, 2009. Business Strategy. Thompson Learning. Whelan, L.T., and David Hunger, 2010. Strategic Management & Business Policy: Achieving Sustainability, Pearson.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi
 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

ÖÇ1

5

 4

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

5

 

 

 3

 

 

 

 3

 

 

 

 

 

ÖÇ3

5

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ÖÇ4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek