TAR202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II TAR202 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 22 50 - 2

Ders Sorumluları Dr. F. Rezzan Ünalp
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamaları ile ilgili bilgi aktarılması, Türk devriminin temel niteliklerinin anlatılması ve benimsetilmesi, tarih bilincine sahip gençler yetiştirilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersi esas olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 20. Yüzyıl boyunca yaşadığı değişim, dönüşüm ve gelişim evrelerini, söz konusu tarihsel evrelerde uygulanan iç ve dış politikasını, jeopolitik ve jeo-stratejik durumunu ve 21. Yüzyıldaki Türkiye Cumhuriyeti analizini kapsamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1- Atatürk inkılaplarıyla gerçekleşen çağdaşlaşma hareketlerini bilmek ve analiz edebilmek. ÖÇ2- Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının esaslarını kavramak, o dönem Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri öğrenmek. ÖÇ3- Atatürk İlkelerinin esaslarını bilmek, önemini kavramak. ÖÇ4- İkinci Dünya Savaşı Türkiye'sini değerlendirmek, savaşın sonuçlarının ve çok partili hayata geçişin Türkiye'de yarattığı değişimi anlamak. ÖÇ5-Yakın dönem Türk Tarihi içinde gelişen siyasi, askeri ve sosyal olaylar hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Atatürk'ün hayatı
2. Hafta Atatürk Dönemi Türk Devrimine Genel Bir Bakış: Hukuk, Eğitim ve Kültür, Ekonomi Alanında Yapılan Devrimler, Toplumsal Yaşama İlişkin Düzenlemeler
3. Hafta Atatürk Döneminde Türkiye'nin Dış Politikası: Türk-Yunan İlişkileri, Türk-Fransız, Türk-İngiliz, Türk-İtalyan, Türk-Sovyet İlişkileri, Musul Sorunu, Arap Ülkeleriyle İlişkiler.
4. Hafta İkinci Dünya Savaşı Öncesinde Türk Dış Politikası: Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne Girişi, Balkan Antantı, Montrö (Boğazlar) Sözleşmesi, Sadabad Paktı, Hatay Sorunu.
5. Hafta Atatürk İlkelerine Genel Bakış: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık (Devrimcilik)
6. Hafta İsmet İnönü Dönemi: İkinci Dünya Savaşı, Türk Dış Politikası, İç Politik Gelişmeler.
7. Hafta İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Çok Partili Hayata Geçiş, Demokrat Parti Dönemi, Kore Savaşı.
8. Hafta ARA SINAV
9. Hafta 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi ve Milli Birlik Komitesi, Askeri Müdahale Sonrasında Yaşanan Politik Gelişmeler, 12 Mart 1971 Muhtırası ve Sonrası.
10. Hafta 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi ve Sonrasındaki Gelişmeler.
11. Hafta Soğuk Savaş Dönemi: 1945-1960 Yılları Arasında Türk Dış Politikası.
12. Hafta Soğuk Savaş Dönemi: 1960-1980 1 Yılları Arasında Türk Dış Politikası, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı.
13. Hafta Soğuk Savaş Dönemi: 1980-1990 Yılları Arasında Türk Dış Politikası
14. Hafta FİNAL
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar ATATÜRK, Kemal, Nutuk 1919-1927, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2000. ATATÜRK, Mustafa Kemal, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt I-III, ATAM Yayınları, Ankara, 1997. A.AFETİNAN, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Hazırlayan Arı İnan, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2007. A.AFETİNAN, İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat-4 Mart 1923, TTK Basımevi, Ankara, 1989. ARMAOĞLU F., 20.Yüzyıl Siyasî Tarihi (1914-1980), Ankara, 1992. BAYUR, Yusuf Hikmet, Türkiye Devleti’nin Dış Siyasası, TTK Yayınları, Ankara, 1995. GÖNLÜBOL, Mehmet, SAR, Cem, Atatürk ve Türkiye'nin Dış Politikası (1919-1938), ATAM Yayınları, Ankara, 1990. KOCATÜRK, Utkan, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, ATAM Yayınları, Ankara, 2007. Lozan Konferansı Tutanaklar-Belgeler, Çeviren, Seha L. Meray, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1993. MUMCU, Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul,1988. SONYEL, Sâlahi R., Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I-II, TTK Basımevi, Ankara, 2003. SOYAK, Hasan Rıza, Atatürk’ten Hatıralar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Ocak 2006. SOYSAL, İsmail, Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları I.Cilt (1920-1945), TTK Yayınları, Ankara, 2000. ŞİMŞİR, Bilâl, N., Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları C.I, TTK Yayınları, Ankara, 1993. Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Editör.Temuçin Faik Ertan, Siyasal Kitapevi, 2011, Ankara
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

PY16

PY17

P718

PY19

PY20

PY21

P722

PY23

PY24

PY25

PY26

PY27

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük    3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek