TAR202


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II TAR202 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
28 22 50 - 2

Ders Sorumluları Dr. Rezzan Ünalp
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilere aşağıda listelenen konuların açıklanması amaçlanmaktadır: 1. Atatürk’ün hayatı 2. Yeni Türk Devleti’nin kuruluşu, Atatürk İlke ve İnkılapları 3. Atatürk Devri Dış Politikası 4. Çok partili hayata geçiş
Dersin İçeriği Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersi esas olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 20. Yüzyıl boyunca deneyimlediği değişim, dönüşüm ve gelişim evrelerini, söz konusu tarihsel evrelerde uygulanan iç ve dış politikasını, jeopolitik ve jeo-stratejik durumunu ve 21. Yüzyıldaki Türkiye Cumhuriyeti analizini kapsamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Mensup olduğu milletin dünya çapında büyük bir lider olan Atatürk’ü yetiştirdiğini öğrenerek, öğrencilere milleti ile gururlanması ve kendisine güven duyma bilincinin verilmesi. 2- Mensup olduğu milletin bütün yokluklara rağmen kendisine güvenerek imkansızı başardığını öğrenmesi milletinin ve ülkesinin karşılaşacağı zor durumlarda mücadele azmini kendinde bulması. 3- İçinde yaşadığımız dönemde ülkemizin tarihinde gelişen siyasi, askeri ve sosyal olaylar hakkında bilgi sahibi olması.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta - Atatürk’ün hayatı, Türk İnkılâbı’nın stratejisi
2. Hafta - Siyasi alanda iki büyük inkilap: - Cumhuriyet’in ilanı - Halifeliğin kaldırılması - Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası - Takrir-i Sükün Dönemi
3. Hafta - Türk Hukuk İnkılâbı ve gelişimi - İktisat alanında inkılâplar
4. Hafta - Aşar vergisinin kaldırılması - Eğitim kültür alanında inkılâp - Çok partili hayata geçme denemesi ve reaksiyonları
5. Hafta - Atatürkçü Düşünce Sistemi tanımı ve kapsamı - Atatürk ilkeleri ve bu ilkelere yönelik tehditler
6. Hafta - Sosyal yapıda ve sağlık alanında inkılâp
7. Hafta - 1932 - 1938 yılları arasında Türk Dış Politikası
8. Hafta - Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış politikası (1938-1950)
9. Hafta - İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı Dönemi iç ve dış politika - Demokrat Parti Dönemi (1950-1960) Türkiye’nin iç ve dış politikası - 1960 sonrası Türkiye’nin iç ve dış politikası
10. Hafta - 1960 – 1970 yılları arasında Türkiye’nin iç ve dış politikası - 1970 – 1980 yılları arasında Türkiye’nin iç ve dış politikası
11. Hafta 1980’ den günümüze Türkiye’nin iç ve dış politikası,
12. Hafta Jeopolitik ve Türkiye’nin jeopolitik durumu
13. Hafta Üniversite gençliğine yönelik psikolojik tehdit
14. Hafta 21. yy.’da Çağdaş Türkiye
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar AKŞİN, Sina, Kısa Türkiye Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, ATATÜRK, Kemal, Nutuk 1919-1927, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2000. ATATÜRK, Mustafa Kemal, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt I-III, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1997. A.AFETİNAN, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Yeni Baskıya Hazırlayan Arı İnan, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2007. A.AFETİNAN, İzmir İktisat Kongresi 17 Şubat-4Mart 1923, TTK Basımevi, Ankara, 1989. A.AFETİNAN, Türkiye Cumhuriyetinin İkinci Sanayi Planı 1936, TTK Basımevi, Ankara, 1989. ARMAOĞLU F., 20.Yüzyıl Siyasî Tarihi (1914-1980), Ankara, 1992. BAYUR, Yusuf Hikmet, Türkiye Devleti’nin Dış Siyasası, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1995. ÇAVDAR, Tevfik, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, İmge Yayınları, Ankara, 1995. GÖNLÜBOL, Mehmet, SAR, Cem, Atatürk ve Türkiyenin Dış Politikası (1919-1938), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 1990. İNÖNÜ, İsmet, Hatıralar, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1987. JAESCHKE, Gotthard, Kurtuluş Savaşı İle İlgili İngiliz Belgeleri, Türkçeye Çeviren Cemal Köprülü, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,1986. KOCATÜRK, Utkan, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2007, Lozan Konferansı Tutanaklar-Belgeler, Çeviren, Seha L. Meray, Yapı Kredi Yayınları,İstanbul, 1993. MUMCU, Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul,1988. SONYEL, Sâlahi R., Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I-II, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 2003. SONYEL; Salâhi R., Kurtuluş Savaşı Günlerinde İngiliz İstihbarat Servisi’nin Türkiye’deki Eylemleri, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1995. SOYAK, Hasan Rıza, Atatürk’ten Hatıralar, Yapı Kredi Yayınları, 3.Baskı, İstanbul, Ocak 2006. SOYSAL, İsmail, Tarihleri ve Açıklamaları ile Birlikte Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları I.Cilt (1920-1945), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2000. ŞİMŞİR, Bilâl N., Dış Basında Laik Cumhuriyetin Doğuşu, Türkçesi, Cüneyt Akalın, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1999. ŞİMŞİR, Bilâl, N., Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları C.I, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1993. ULUBELEN, Erol, İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, 2005. ULUĞBAY, Hikmet, İmparatorluktan Cumhuriyete Petropolitik, Ayraç Yayınevi, Ankara, 2003.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

2

ÖÇ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

2

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

2

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek