PSI208


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Research Methods II PSI 208 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
42 20 63 125 3 5

Ders Sorumluları Associate Professor Eda KARACAN
Dersin Sunulduğu Dil İngilizce (English)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerin incelenmesi ile bilimsel araştırmalarda etik ilke ve uygulamaların tanıtılmasıdır
Dersin İçeriği Dersin kapsamını nicel (tarama, korelasyon, deneysel desenler) ve nitel veriye dayalı (içerik analizi) araştırma yöntemlerinin incelenmesi ile bir araştırma önerisinin hazırlanıp sunulması oluşturur.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin araştırma yöntemleri ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Bilimsel araştırma türleri hakkında temel kavramları tanımlayabilme, 2- Nicel ve nitel veriye dayalı araştırma desenlerini tanımlama ve ayırt edebilme, 3- Bir bilimsel araştırma sürecinin etik ilkelerini tanımlayabilme ve uygulayabilme, 4- Bireysel ya da grup ile araştırma sorusu geliştirebilme ve yürütebilme, 5- Bireysel ya da grup ile tasarlanan araştırma önerisini rapor olarak hazırlayabilme ve sunma, 6- Araştırma desenleri ile istatistiksel analiz yöntemleri arasındaki ilişkiyi kavrayabilme,
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı
2. Hafta Bilimsel araştırma temelleri ve araştırma türleri
3. Hafta Nicel veriye dayalı araştırma türleri; tanım, nedensellik ilişkisi, iç ve dış geçerlik
4. Hafta Nicel veriye dayalı araştırma türleri; denetimleme teknikleri
5. Hafta Nicel veriye dayanan araştırma türleri; tarama araştırmaları
6. Hafta Nicel veriye dayalı araştırma türleri; Korelasyonel araştırmalar
7. Hafta Nicel veriye dayalı araştırma türleri; Nedensel karşılaştırma araştırmalar
8. Hafta Nicel veriye dayalı araştırma türleri; deneysel araştırmalar
9. Hafta Diğer araştırma türleri; Tek denekli araştırmalar, meta analiz
10. Hafta Nitel veriye dayalı araştırma türleri
11. Hafta Araştırma Önerisi Rapor Sunumu
12. Hafta Araştırma Önerisi Rapor Sunumu
13. Hafta Araştırma Önerisi Rapor Sunumu
14. Hafta Araştırma Önerisi Rapor Sunumu
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%) 20
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 40
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar - Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. Ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (12. Basım). Ankara: Pegem. - Erkuş, A. (2013). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci (4. Baskı). Ankara: Seçkin. - Howitt, D. & Cramer, D. (2011). Introduction to research methods in psychology (3rd. ed.). Pearson: Essex, England. - Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B., & Zechmeister, J.S. (2012). Research methods in psychology (9th. Ed). McGraw Hill: New York. Yardımcı Kitaplar; - Karakaş, S. (1997). Bilimsel Psikoloji: Temel ilkeler. Türk Psikologlar Derneği Yayınları: Ankara. - Karasar, N. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 22. Basım. Nobel Yayın: Ankara. - Aziz, A. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, 5.basım. Nobel Yayın: Ankara. - Erkuş, A. (2003). Psikometri Üzerine Yazılar. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları: Ankara. - Publication Manual of the American Psychological Association (6th.ed.). USA: American Psychological Association.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

 

3

3

 

2

5

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

4

4

ÖÇ5

 

 

 

 

 

 

5

 

 

5

 

 

 

ÖÇ6

 

 

 

2

 

 

 

 

 

5

4

 

 

                

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek