PSİ323


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Toplumsal Cinsiyet PSİ323 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Eda KARACAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı, toplumsal cinsiyetin nasıl yapılandırıldığı, sürdürüldüğü ve yaşamımızın farklı alanlarındaki anlamlarına yönelik kuramsal ve kavramsal yaklaşımları ele almaktır.
Dersin İçeriği Bu ders kapsamında toplumsal cinsiyetle ilgili kuramlar, temel kavramlar, toplumsal cinsiyet kalıpyargıları, önyargıları, cinsiyet ayırımcılığı ve cinsiyet rollerinin sonuçları farklı açılardan değerlendirilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin toplumsal cinsiyet alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır: 1- Toplumsal cinsiyetle ilgili temel kuram ve yaklaşımların bakış açısını tanımlama 2- Cinsiyet rolleri ile ilgili kültürel ve tarihsel farklılıklara yönelik açıklama yapma 3- Toplumsal cinsiyetle ilgili psikoloji araştırmalarını izleyerek eleştirel perspektiften değerlendirerek problem çözme 4- Toplumsal cinsiyetle ilgili bilgisini farklı sosyal alanlara uygulama 5- Günlük yaşamda toplumsal cinsiyetin sosyal etkileşimleri nasıl etkilediğine yönelik ilişkileri belirleme
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Toplumsal Cinsiyet Tanımı ve Temel Kavramlar
2. Hafta Cinsiyet Benzerlikleri ve Farklılıkları
3. Hafta Toplumsal Cinsiyetle İlgili Temel Kuramlar-I (Psikanalitik Kuram; Biyolojik Açıklamalar; Sosyobiyolojik Kuram; Sosyal Öğrenme Kuramı)
4. Hafta Toplumsal Cinsiyetle İlgili Temel Kuramlar-II (Sosyal Bilişsel Kuram;-Bilişsel Gelişim Kuramı;-Toplumsal Cinsiyet Şeması Kuramı;- Toplumsal Cinsiyet Şemasıyla Bilgi İşleme Kuramı;-Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargısının Öğeleri Modeli -Sosyal Rol Kuramı;-Benlik Sunuşu Kuramı; Feminist Kuram ve Yaklaşımları)
5. Hafta Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargıları ve Cinsiyet Ayrımcılığı
6. Hafta Benlik ve Toplumsal Cinsiyet I
7. Hafta Benlik ve Toplumsal Cinsiyet II
8. Hafta Benlik Saygısı ve Toplumsal Cinsiyet
9. Hafta Kitle İletişim Araçlarında Cinsiyetlerin ve Cinsiyet Rollerinin Ele Alınışı
10. Hafta İş yaşamındaki sonuçlar
11. Hafta Güç ve şiddeti içeren sonuçlar
12. Hafta Aile ilişkilerindeki sonuçlar
13. Hafta Toplumsal kalıcılık ve toplumsal değişim I
14. Hafta Toplumsal kalıcılık ve toplumsal değişim II
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders Kitabı: - Dökmen, Z.Y. (2016). Toplumsal Cinsiyet: Sosyal Psikolojik Açıklamalar. Remzi Kitabevi. Kaynaklar: - Sancar, S. (2013). Erkeklik: İmkansız İktidar: Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler. İstanbul: Metis Yayınları. - Boratav, H.B., Fişek, G.O., Ziya, H.E. (2017). Erkekliğin Türkiye Halleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. - Mutluer, N. (2008). Cinsiyet Halleri: Türkiye’de Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Sınırları. İstanbul: Varlık Yayınları. - Göka, S. ve Göka, E. (2008). Kadınlar, erkekler, aşıklar. İstanbul: Timaş Yayınları. - Fromm, E. (2004). Anaerkil Toplum ve Kadın Hakları (çeviren: Acar Doğangün). İstanbul: Arıtan Yayınevi - Chodorow, N.J. (2007). Duyguların gücü: Psikanalizde, cinsiyette ve kültürde kişisel anlam. (çeviren: Jale Özata Dirlikyapan). İstanbul: Metis Yayıncılık.
Staj / Uygulama Ders kapsamında staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

4

5

4

3

4

3

3

3

4

1

4

3

3

ÖÇ2

3

3

5

3

4

2

2

2

3

1

5

5

5

ÖÇ3

3

3

5

3

4

5

3

4

4

1

4

4

4

ÖÇ4

3

3

5

4

1

2

2

4

2

1

5

5

5

ÖÇ5

2

2

5

4

2

2

2

5

3

1

5

5

5

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük    2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek