İST210


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
İstatistik Paket Program ve Uygulamaları İST210 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
04
(Bahar)
21 21 73 10 125 3 5

Ders Sorumluları Dr. Öğretim Üyesi Aslıhan ALHAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Temel istatistik kavram ve yöntemlerinden yararlanarak SPSS paket programını üzerinde bu yöntemleri uygulanması ile veri analizi ve istatistiksel çıkarım yapılması bu dersin amacını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriğinde; temel istatistiksel kavramlar, SPSS paket programı menülerinin tanımlanması, veri girişi ve düzenlenmesi, betimsel istatistikler, hipotez testleri, parametrik ve parametrik olmayan yöntemlerin ayırt edilmesi, regresyon ve korelasyon analizleri ve ilgili uygulamalar ve problem çözümü yer almaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. Temel istatistiksel kavram ve tanımları açıklar ve kullanır, 2. SPSS paket programına veri girişi yapabilir ve düzenleyebilir, 3. Bir bilimsel araştırma sonucunda elde edilen verileri tablo ve grafiklerle özetleyebilir, 4. Verinin ölçme düzeyine uygun istatistiksel analizi ayıt edebilir, 5. SPSS Paket programını kullanarak istatistiksel analiz yapabilir ve problemi çözebilir, 6. Analiz çıktılarını istatistiksel olarak yorumlayabilir ve değerlendirebilir,
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Temel istatistik kavramlar, değişken tipleri ve ölçme düzeyleri
2. Hafta Çalışmanın tasarlanması
3. Hafta Veri dosyası oluşturmak: SPSS menüleri, veri girişi, değişkenlerin düzenlenmesi, değiştirilmesi (yeniden kodlanması ve hesaplanması vs.), örneklem seçimi
4. Hafta Veri tarama ve temizleme
5. Hafta Betimsel istatistiklerin hesaplanması, nicel ve nitel verilerin frekans tablolarının oluşturulması
6. Hafta Grafik çizimi, çapraz tabloların oluşturulması
7. Hafta Verileri keşfetmek (Normallik analizi), verilerin manipülasyonu ve doğru istatistiği seçme
8. Hafta Değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek için kullanılan istatistiksel teknikler: Korelasyon
9. Hafta Grupları kıyaslamak için kullanılan istatistiksel teknikler: Ki-Kare testi
10. Hafta Grupları kıyaslamak için kullanılan istatistiksel teknikler: Bağımsız gruplar için t-testi
11. Hafta Grupları kıyaslamak için kullanılan istatistiksel teknikler: Mann-Whitney U testi
12. Hafta Grupları kıyaslamak için kullanılan istatistiksel teknikler: Bağımlı gruplar için t-testi
13. Hafta Grupları kıyaslamak için kullanılan istatistiksel teknikler: Wilcoxon testi
14. Hafta Grupları kıyaslamak için kullanılan istatistiksel teknikler: Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders Kitabı: • Pallant J., (2016). SPSS Kullanma Kılavuzu, SPSS ile Adım Adım Veri Analizi, Anı Yayıncılık. Diğer Kaynaklar: • Green, Samuel B._ Salkind, Neil J - Using SPSS for Windows and Macintosh analyzing and understanding data (2014, Pearson) • Alpar, R. (2014). Spor, Sağlık ve Eğitim Bilimlerinden Örneklerle Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik- Güvenirlik, Detay Yayıncılık. • Can, A., SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, Pegem Akademi • Joaquim P. Marques de Sá , (2007), Applied Statistics Using SPSS, STATISTICA, MATLAB and R, Springer • Gamgam, H., Altunkaynak, B., (2008
Staj / Uygulama Ders kapsamında staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

2

3

3

5

3

5

5

3

5

5

2

3

2

ÖÇ2

3

2

3

4

3

4

5

3

5

5

2

3

2

ÖÇ3

3

2

3

4

3

4

5

2

4

5

2

3

2

ÖÇ4

2

2

3

4

3

4

5

3

5

5

2

3

2

ÖÇ5

2

2

3

4

3

4

5

2

4

5

2

3

2

ÖÇ6

2

2

2

4

3

4

5

2

4

5

2

3

2

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek