PSİ303


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psikolojik Testler I PSİ303 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
05
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Meltem ANAFARTA ŞENDAĞ
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Psikolojik değerlendirme sürecinde araç seçimi ve kullanımıyla ilgili temel bilgilerin, klinik psikoloji özelinde aktarılması ve yaygın kullanılan değerlendirme araçlarının tanıtılması.
Dersin İçeriği İki ana bölümden oluşan bu dersin ilk bölümünde, meslek etiği ilkelerine uygun, sağlıklı bir psikolojik değerlendirmenin gereklilikleri aktarılır. Ayrıca, klinik psikoloji uygulama ve araştırmalarında en yaygın kullanılan güncel değerlendirme araçları (Cümle tamamlama testleri, Rorscach, TAT, çizim testleri ve MMPI) gelişim, amaç, uygulama, puanlama ve yorumlama özellikleriyle tanıtılır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin psikolojik testler ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Psikolojik test ile test uygulayan psikoloğun rol tanımı ve tarihsel süreçte bu tanım ve rollerde yaşanan değişimleri belirtir, 2- Psikolojik testlerin uygun kullanımı için gerekli olan psikometrik özellikleri tanımlar, 3- Psikolojik testlerin seçimine ve kullanımına yönelik etik ilkeleri benimser, 4- Klinik Psikoloji alanında yaygın olarak kullanılan testler, özellikleri ve kullanım alanlarını tanır, 5- MMPI testini uygular.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Ders tanıtımı Sınıf uygulaması (Deneyimleyerek öğrenme amacıyla, 10 testten oluşan bataryanın öğrenciler tarafından tamamlanması)
2. Hafta Psikolojik değerlendirme ve testlerde tanım ve özellikler, Tarihsel süreçte değişen tanım ve roller
3. Hafta Psikolojik değerlendirme ve test sonuçlarını etkileyen dış faktörler
4. Hafta Psikometrik özellikler: Standardizasyon, geçerlik ve güvenirlik
5. Hafta Psikometrik özellikler: Sınıf uygulamasını içeren testler ve istatistik sonuçları üzerinden psikometrik kavramların uygulamalı tekrarı
6. Hafta Psikometrik özellikler: Sınıf uygulamasını içeren testler ve istatistik sonuçları üzerinden psikometrik kavramların uygulamalı tekrarı
7. Hafta Psikolojik değerlendirmede etik ilkeler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Projektif testler: Rorscach
10. Hafta Projektif testler: Tematik Algı Testi
11. Hafta Projektif testler: Çizim testleri ve cümle tamamlama testleri
12. Hafta Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri: Tanım, gelişim ve psikometrik özellikler
13. Hafta Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri: Profil çıkartma
14. Hafta Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri: Geçerlik ve klinik skalaların yorumlanması
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 40
Diğer (%) 10
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar • Anafarta-Şendağ, M. (2020). Klinik Psikolojik Değerlendirmede Süreç ve Araçlar. Eğitim Yayınevi. • Ceyhun, B & Oral, N. (2003). Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri - Değerlendirme Kitabı. Gazi Kitabevi • Cohen, R. J., & Swerdlik, M. E. (2013). Psikolojik test ve değerleme: Testlere ve ölçmeye giriş. (Çev. E. Tavşancıl). Ankara: Nobel Yayıncılık. (Orijinal Yayın Tarihi, 2010). • Graham, J. R. (1998). MMPI uygulama ve yorumlama rehberi. (Çev. O. Sorias). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. (Orijinal Yayın Tarihi, 1992). • Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği (2018). https://www.psikolog.org.tr/tr/files/folder/etik-yonetmeligi-x389.pdf
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj ve/veya uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

5

1

2

2

5

2

1

1

3

1

1

3

3

ÖÇ2

5

1

5

1

3

5

5

3

2

1

1

3

3

ÖÇ3

2

1

2

1

1

3

5

3

3

1

3

5

3

ÖÇ4

4

1

5

1

2

3

5

4

3

1

2

3

2

ÖÇ5

1

1

4

1

1

1

5

5

1

5

3

5

1

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek