İstatistik


Genel Bilgi

 İstatistik Lisans Programı’nın amacı, istatistik kuram ve yöntemleri yanında bilgisayar bilimleri başta olmak üzere, iş hayatı ve endüstride kullanılabilecek bilgiler ile sosyal bilimlere ait temel bilgileri, son yıllarda büyük bir gelişme gösteren öğretim teknolojilerini kullanarak öğrencilere aktarmak ve çeşitli çalışma alanlarında ortaya çıkacak sorunlara bir araştırmacı olarak bilimsel çözümler getirebilecek niteliklere sahip, çalışma hayatında aranan bireyler yetiştirmektir.
     İstatistik Lisans Programı’nın genel yapısı yukarıda verilen amaç çerçevesinde oluşmuş ve biçimlenmiştir. Ders programında yer alan zorunlu derslerin %46 sını istatistik ve matematik, %22 ’sini bilgisayar, %21 ‘sini sosyal, iktisat ve idari bilim dersleri %11 ‘ni ortak zorunlu dersler oluşturmaktadır. İstatistik Lisans Programında, istatistik ana bilim dalının temel derslerinin yanı sıra çok sayıda bilgisayar derslerine de yer verilmiş ve böylece mezunların çalışma hayatına birer Web programcısı olarak başlamaları için gerekli altyapı oluşturulmuştur.
     Seçmeli dersler istatistik, sosyal bilimler, bilgisayar bilimleri ve büyük oranda iktisat ve işletme derslerinden oluşmaktadır. Öğrenciler, ekonomi, sosyoloji gibi genel kültür dersleri yanında, yönetim bilimleri ile ilgili muhasebe, sistem analizi, karar destek sistemleri, portföy yönetimi gibi dersleri seçerek iş hayatına başlarken önemli bir avantaja sahip olmaktadır.
     Bu ideal İstatistik Lisans Programı, yalnız Türkiye’nin değil tüm Dünya ülkelerinin gereksinim duyduğu insan gücünü yetişmek üzere, Ufuk Üniversitesinin fakülteleri arasındaki bütünleşik işbirliği anlayışı içerisinde, yeni bir kavram ve içerikle tasarlanmıştır. Program İstatistik Bölümünün genç ve dinamik akademik kadrosu ve Ankara’da bulunan üniversitelerimizin seçkin öğretim üyelerinin desteği ile yürütülmektedir.

Kazanılan Derece

İstatistik, Lisans 

Derece Seviyesi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programlara öğrenci kabulü, ilgili mevzuat uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Öğrenciler kayıt yaptıracakları program için belirlenen tarihlerde, kesin kayıt işlemlerini tamamlamak üzere Ufuk Üniversitesi'ne gelirler. Kayıtla ilgili prosedürler, yazılı bir mazeret beyan edilmedikçe, öğrencilerin bizzat kendileri tarafından tamamlanmalıdır. Kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri tarafından yürütülmektedir. 

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir. ÖSYM tarafından bölüm programına yerleştirilen öğrenciler programa kayıt yaptırma hakkı kazanırlar.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Kurumu'nda aldıkları ve başarılı oldukları derslerin transferini talep edebilirler. Bu transfer işlemi bir defaya mahsus olmak üzere ve programa kabul edildiği dönemin ilk haftası içinde yapılır. Daha önce alınmış derslerden hangilerinin transfer edileceğine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisans diplomasını almaya hak kazanması için programın sekiz döneminde yer alan tüm derslerde başarılı olması ve en az 240 ECTS kredi toplaması ve genel not ortalamasının da en az 2.00/4.00 olması gerekir. 

Ön lisans diploması almaya hak kazanabilmesi için: programın ilk dört döneminde yer alan tüm derslerde başarılı olması ve en az 120 ECTS kredi toplaması, genel not ortalamasının en az 2.00/4.00 olması gerekir. 

Program Profili

İstatistik Bölümü Programının hedefi, temel ve ileri düzey uygulamalı istatistik ile teorik istatistik alanında yeterli bilgilerle donatılmış mezunlar vermektir. Bölüm programının bir diğer önemli hedefi ve işlevi de mezunlarının en modern programlama dilleri ile bilgisayar programcılığı, bilgi ve becerileri edinmelerinin yanı sıra bilgisayar sistemlerinin kurulumunda ve işletilmesinde de gerekli bilgilerle donatmaktır. Mezunlarımızın araştırma yapan, istatistiksel analizler yapan, bilgisayar yazılımları geliştiren ve bilgisayar sistem tasarımları ve işletmeleri ile uğraşan kurum ve kuruluşlarda sorumluluk alacak düzeyde bilgi ile donatılması amaçlanmaktadır. Akademik programımız temel ve uygulamalı istatistik dersleri yanı sıra gerekli düzey ve sayıda matematik dersleri ile temel ve ileri düzeyde modern programlama dilleri ile programlama derslerini içermektedir. Mezunlarımız karar vericilerin yardımcıları veya iyi düzeyde karar vericiler olabilirler

Program Kazanımları

Bilgi
PY1. İstatistik ve olasılık alanıyla ilgili temel kavramları bilir.
PY2. Temel istatistik ve matematik kavramları ile gerçek dünyada gelişen olayları analitik
bakış açısı ile değerlendirir.
PY3. Bilgi teknolojileri ile ilgili temel kavramlara hakim olur.
PY4. Diğer bilim dalları ile istatistiğin ve olasılığın uygulamalarının etkilerini
değerlendirir.
Beceri
PY5. İstatistik alanındaki çalışmalarda uygun yöntemi seçme, kullanma ve değerlendirme
becerisine sahiptir. PY6. İstatistik alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, çalıştığı kurumun
(eğitim, sağlık, endüstri vb.) ihtiyacına göre uyarlayarak kullanır.
PY7. Kendi alanlarında veri tabanı kullanımı ve web programlarını kullanabilme ve
yazılım geliştirme becerisine sahiptir.
PY8. İstatistik alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve
değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerine sahiptir.
Yetkinlikler
PY9. İstatistik alanında bağımsız çalışmaları yürütebilecek düzeyde literatür hakimiyeti ile
araştırma yöntem bilgisi kazanmak ve disiplinler arası çalışmalarda verimli sonuçlara
ulaşabilmek için takımla çalışma becerilerini uygulayabilir.
PY10. İstatistik alanıyla ilgili varsayım, düşünce ve teorileri şüpheci, mantıksal, analitik,
bağımsız ve eleştirel bir bakış açısıyla ele alarak değerlendirebilmek. Ayrıca,
uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni yaklaşımlar
geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
PY11. Alana ilişkin yabancı çalışmaları takip edebilme, uluslar arası düzeyde çeşitli sosyal
etkileşim ve bilimsel çalışma grupları içinde yer alma ve kendi çalışmalarını uluslar
arası düzeyde paylaşabilme.
PY12. İstatistik alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar kullanma lisansı ileri düzeyde
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. Bilgisayar
işletim sistemleri ile ilgili temel düzeyde yönetici bilgisine sahip olur.
PY13. İstatistik alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler
arası çalışmalarda uygulayabilir. Bunu yanı sıra, verilerin toplanması, yorumlanması,
uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel
ve etik değerlere uygun hareket eder.

İstihdam Olanakları

Öğrencilerimiz Ekonomi, Yöneylem Araştırması, Biyoloji, Sağlık Bilimleri ve Sosyal
Bilimler gibi alanlarda veri derleme, istatistiksel analiz ve kestirimler yapabilecek düzeyde
bilgilerle donatılmış olarak mezun olmaktadır. Ayrıca, bilgisayar programcılığı, bilgisayar
sistemleri donanımı, kurulumu ve kullanımı konularında da gerekli ve yeterli bilgilerle
donatılmaktadırlar. Mezunlarımız resmi ve özel kuruluşların istatistik ve araştırma birimleri
ile bilgi işlem, yazılım ve donanım birimlerinde istihdam edilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans düzeyinden mezun olan öğrencilerimiz ilgi duydukları alanlarda yüksek lisans, doktora
programlarına başvurabilir.

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
EKO101
EKONOMİ I
3
5
1
Zorunlu
ING101
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I
3
3
1
Zorunlu
MAT101
MATEMATİK 1
3
5
1
Zorunlu
SOS101
SOSYOLOJİYE GİRİŞ
3
5
1
Zorunlu
TUR101
TÜRK DİLİ I
-
2
1
Zorunlu
İST100
BİLGİSAYARA GİRİŞ
3
5
1
Zorunlu
İST105
İSTATİSTİK YÖNTEMLER I
3
5
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
EKO102
EKONOMİ II
3
5
2
Zorunlu
MAT102
MATEMATİK 2
3
5
2
Zorunlu
MAT104
DOĞRUSAL CEBİR
3
5
2
Zorunlu
TUR102
TÜRK DİLİ II
-
2
2
Zorunlu
İST106
İSTATİSTİK YÖNTEMLER II
3
5
2
Zorunlu
İŞL106
İŞLETMENİN TEMELLERİ
3
5
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
MAT203
İLERİ MATEMATİK I
3
6
3
Zorunlu
TAR201
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
-
2
3
Zorunlu
İNG201
YABANCI DİLDE OKUMA ve KONUŞMA
3
3
3
Zorunlu
İST201
MATEMATİKSEL İSTATİSTİK ve OLASILIK 1
3
6
3
Zorunlu
İST203
PROGRAMLAMA DİLLERİ
3
5
3
Zorunlu
İST211
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I
3
4
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
ING202
MESLEKİ YABANCI DİL I
3
3
4
Zorunlu
MAT204
İLERİ MATEMATİK II
3
5
4
Zorunlu
TAR202
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
-
2
4
Zorunlu
İST202
MATEMATİKSEL İSTATİSTİK ve OLASILIK II
3
6
4
Zorunlu
İST212
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II
3
4
4
Zorunlu
İST216
FİNANS MATEMATİĞİ
3
5
- 5 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
5
Zorunlu
ING301
MESLEKİ YABANCI DİL II
3
4
5
Zorunlu
IST303
ÖRNEKLEME I
3
5
5
Zorunlu
IST311
REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ
3
6
5
Zorunlu
IST317
KATEGORİK VERİ ÇÖZÜMLEME
3
5
5
Seçmeli
IST301
İSTATİSTİKSEL SİMÜLASYON
3
5
5
Seçmeli
İSL103
GENEL MUHASEBE I
3
5
5
Seçmeli
İŞL209
FİNANSAL YÖNETİM I
3
5
- 6 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
6
Zorunlu
IST302
İSTATİSTİKSEL YAZILIMLAR
3
5
6
Zorunlu
IST304
PARAMETRE DIŞI İSTATİSTİKLER
3
5
6
Zorunlu
IST318
HAYAT SİGORTALARI MATEMATİĞİ
3
5
6
Zorunlu
IST320
İŞLETİM SİSTEMLERİ
3
5
6
Seçmeli
EKO306
TÜRKİYE EKONOMİSİ
3
5
6
Seçmeli
İŞL104
GENEL MUHASEBE II
3
5
6
Seçmeli
İŞL210
FİNANSAL YÖNETİM II
3
5
- 7 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
7
Zorunlu
İST401
ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK
3
7
7
Zorunlu
İST407
ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ
3
6
7
Zorunlu
İST413
WEB PROGRAMLAMA
3
7
7
Seçmeli
EKO401
EKONOMETRİK YÖNTEMLER
3
5
7
Seçmeli
İST411
FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ
3
5
7
Seçmeli
İŞL403
PROJE DEĞERLENDİRME
3
5
7
Seçmeli
İŞL411
PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
3
5
- 8 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
8
Zorunlu
İST404
STOKASTİK SÜREÇLER
3
7
8
Zorunlu
İST406
ARAŞTIRMA PROJESİ
3
7
8
Zorunlu
İST410
VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ
3
7
8
Seçmeli
İST416
FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ
3
5
8
Seçmeli
İŞL402
KARAR DESTEK SİSTEMLERİ
3
4
8
Seçmeli
İŞL406
PORTFÖY YÖNETİMİ
3
5
Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencinin derslerdeki başarısı, başarı notu ile değerlendirilir. Başarı notu, yarıyıl içinde yapılan ara sınav, laboratuvar ve diğer uygulamalı çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınav ve varsa diğer yarıyıl içi çalışmalardan alınan notun yüzde kırkı (%40) ile yarıyıl sonu sınav notunun yüzde altmışının (%60) toplamı başarı notunu oluşturur. Kredisiz derslerden başarılı olmak için not ile değerlendirmede en az 60 (altmış) almak gerekir. Altmışın (60) altında not alan öğrenci başarısız sayılır. Başarı not çizelgesi

 

Rakamla

Not Katsayısı

Başarı Harf Notu

90-100

4,00

AA

80-89

3,50

BA

70-79

3,00

BB

65-69

2,50

CB

60-64

2,00

CC

55-59

1,50

DC

50-54

1,00

DD

0-49

0,00

FF

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, F notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin lisans diplomasını almaya hak kazanması için programın sekiz döneminde yer alan tüm derslerde başarılı olması ve en az 240 ECTS kredi toplaması gerekir. Ön lisans diploması almaya hak kazanabilmesi için de: programın ilk dört döneminde yer alan tüm derslerde başarılı olması ve en az 120 ECTS kredi toplaması gerekir. Lisans ve ön lisans diploması almaya hak kazanabilmek için genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Cenap ERDEMİR
E-mail:

Yeniden Yapılanma Bölüm Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Aslıhan ALHAN
E-mail:

Ders - Program Kazanımları Matrisi
Istatistik Lisans Program Yeterlikleri
 PY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13
EKO 101             
MAT 101 X           
ING 101          X  
TUR 101             
IST 100           X 
SOS 101   X         
IST 105X            
EKO 102   X        X
MAT 102 X           
ING 102          X  
TUR 102             
ISL 106   X         
IST 106X            
MAT 104 X           
TAR 201             
ING 201          X  
IST 201XX       X   
IST 203           X 
IST 211           X 
IST 213     X X    X
MAT 203 X           
TAR 202             
ING 202          X  
IST 202XX       X   
IST 212     X      X
IST 214     X      X
IST 216     X      X
MAT 204 X           
ING 301          X  
IST 303           XX
IST 311    XX X    X
IST 317    XX X    X
IST 323 X           
IST 302          X  
IST 304             
IST 318  X X X    X 
IST 320           XX
IST 322  X  X      X
IST 401  X      X   
IST 407  X          
IST 413  XX        X
IST 404  X X XXX    
IST 406  X  X X    X
ISL 410  X          
Elective             
ISL 103          X  
ISL 209             
IST 301  X X X    X 
ISL 104           XX
ISL 210  X  X      X
EKO 306  X      X   
EKO 401  X          
ISL 403  XX        X
ISL 411  X X XXX    
IST 411  X  X X    X
ISL 402  X          
ISL 406 X           
ISL 420          X  
IST 416             
TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Türkiye Yükseköğretim Lisans Yeterlilikleri (TYYÇ 6. Düzey)

Temel Alan

Matematik ve İstatistik

Program Yeterlilikleri

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Bilgi

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bilgi

 

Beceri

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Beceri

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Yetkinlik (Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlik (Öğrenme yetkinliği)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Yetkinlik (Öğrenme yetkinliği)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Yetkinlik (İletişim ve sosyal yetkinlik)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yetkinlik (Alana özgü yetkinlik)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Yetkinlik (Alana özgü yetkinlik)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2