SOS101


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sosyolojiye Giriş I SOS101 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Doç. Dr. Rahşan Balamir Bektaş
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı sosyolojinin temel kavramlarını, sosyoloji alanındaki kuramlar araştırmalar ve Sosyolojinin temel bir bilim olarak ana çalışma alanlarının giriş düzeyinde tanıtılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu derste öğrencilere sosyolojinin temel kavramları (toplum, grup, satü, kimlik, kültür, sınıf, toplumsal cinsiyet), sosyolojik yaklaşımlar ve önemli kuramcılar tanıtılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin sosyoloji ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1.Sosyoloji alanının temel kavramlarını ve araştırmalarını tanır. 2- Sosyolojinin geçmişini ve tarihini açıklar. 3- Araştırma yöntemlerinin temel ilkelerini uygulayabilir. 4- Sosyolojik kuramları açıklar. 5-Toplumsal dünyaya ilişkin sosyolojik bakış açısını etik ilke ve değerler çerçevesinde kullanır. 6-Sosyolojinin disiplinlerarası boyutunu açıklar. 7-Toplumdaki kişilerarası sorunlara yönelik farkındalık kazanır. 8-Günlük yaşamdaki olayları sosyolojik kavram ve kuramlar aracılığıyla değerlendirir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Sosyoloji Nedir? Sosyolojinin sosyal bilimler içindeki yeri
2. Hafta Sosyolojik bakış açısı ve hayal gücü (imgelem); toplum; toplumsal davranış; birey ve toplum; sosyoloji ve sağduyu
3. Hafta Sosyolojik düşüncenin kökenleri; büyük toplumsal dönüşümler
4. Hafta Toplum, toplum tipleri; toplumun değişen örüntüleri; modern sanayi toplumunun açıklanması
5. Hafta Sosyolojik araştırma: nicel ve nitel yöntemler; bilimsel etik
6. Hafta Sosyolojik düşüncede temel yaklaşımlar
7. Hafta Sosyolojik düşüncede temel yaklaşımlar
8. Hafta Kültür ve Kültürel değişme
9. Hafta Toplumsal gruplar, örgütler
10. Hafta Sosyal etkileşim ve gündelik yaşam
11. Hafta Statü, kurum
12. Hafta Teorik dikotomiler
13. Hafta Toplumsal Cinsiyet
14. Hafta Feminizm
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%) 10
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 50
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders Kitabı: Macionis, J. Sosyoloji (2017) (Çev. Vildan Akan). Ankara: Nobel Yayınları. Diğer Kaynaklar: Bauman, Z. (1998). Sosyolojik Düşünmek (Çev. Abdullah Yılmaz). İstanbul: AyrıntıYayınları. Bilton, T,, .Bonnett K., Jones P. (2009) Sosyoloji. Ankara:Siyasal Kitabevi Bottomore, T. ve Nisbet, R. (1990). Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi (Çev. Mete Tunçay-Aydın Uğur). Ankara: V Yayınları. Cole, S. (1999). Sosyolojik Düşünme Yöntemi (Çev: Bekir Demirkol). Ankara: VadiYayınları. Collins , R.(2015) Sosyolojide Dört Ana Gelenek(Çev.Ümit Tatlıcan) İstanbul :Sentez Elliott, A.(2017). Çağdaş Sosyal Teoriye Giriş.Ankara:Dipnot Yayınları Giddens, A. (1998). Sociology, U.K: Oxford University Press. Giddens, A. (1999). Toplumun Kuruluşu (Çev. Hüseyin Özel). Ankara: Bilim ve SanatYayınları. Giddens, A. (1994). Sosyoloji, Eleştirel Bir Yaklaşım (Çev. M. Ruhi Esengün-İsmail Öğretir). İstanbul: Birey Yayıncılık. Sağlam B.E., Boyacıoğlu , Ö.A. ve Bakacak , G.A. (2018). Sosyoloji. .Ankara:Siyasal Kitabevi Sezai, İ. (2003). Sosyolojiye Giriş, Ankara: Martı Kitabevi. Thorpe, C.(2015).Sosyoloji Kitabı. İstanbul:Alfa Yayınları Zencirkıran , M. (2017).Sosyoloji.Bursa:Dora yayıncılık
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj uygulaması bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

2

2

3

5

2

4

4

2

4

4

4

4

4

ÖÇ2

2

2

3

5

3

4

3

3

4

4

4

4

4

ÖÇ3

3

3

3

5

3

3

5

4

4

4

4

5

5

ÖÇ4

2

2

3

5

3

4

4

3

4

4

4

4

4

ÖÇ5

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

5

5

5

ÖÇ6

3

3

3

5

3

5

3

3

3

4

5

5

5

OÇ7

3

3

3

3

3

5

3

3

3

3

5

5

5

OÇ8

3

3

3

3

3

5

3

3

3

3

5

5

5

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek