TAR201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I TAR201 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Bahar)
28 28 56 - 2

Ders Sorumluları Dr. Rezzan Ünalp
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğrencilere aşağıda listelenen konuların açıklanması amaçlanmaktadır: 1- Atatürk’ün siyasi ve askeri dehası 2- Osmanlı İmparatorluğu’nun I.Dünya Harbi’ne girişi, cepheler, Harp’ten mağlup çıkışı, Mondros Mütarekesi ile işgaller 3- Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ile başlayan Milli Mücadele 4- Yeni Türk Devleti’nin kuruluşu, Atatürk ilke ve İnkılaplar 5- Atatürk Devri Dış Politikası
Dersin İçeriği Ders temel olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma evresinden, Atatürk’ün ölümüne kadar süren dönemin tarihsel bir analizini içermektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin İngilizce Dil Becerileri alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Mensup olduğu milletin dünya çapında büyük bir lider olan Atatürk’ü yetiştirdiğini öğrenerek, öğrencilere milleti ile gururlanması ve kendisine güven duyma bilincinin verilmesi 2- Mensup olduğu milletin bütün yokluklara rağmen kendisine güvenerek imkansızı başardığını öğrenmesi milletinin ve ülkesinin karşılaşacağı zor durumlarda mücadele azmini kendinde bulması 3- İçinde yaşadığımız dönemde ülkemizin tarihinde gelişen siyasi, askeri ve sosyal olaylar hakkında bilgi sahibi olması
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Atatürk’ün hayatı ve askeri dehası
2. Hafta I.Dünya Harbi ve Mondros Mütarekesi
3. Hafta İşgaller ve Kongreler
4. Hafta TBMM’nin açılması ve Milli Ordunun teşkili
5. Hafta İç İsyanlar
6. Hafta Cephelerin Açılması ve Yunan Ordusunun İlerlemesi, Sakarya ve Büyük Taarruz
7. Hafta Sevr - Lozan Antlaşması
8. Hafta Cumhuriyetin İlanı ve İç İsyanlar
9. Hafta Saltanatın ve Hilafetin kaldırılması
10. Hafta Atatürk İlkeleri
11. Hafta İnkılâpların İncelenmesi
12. Hafta Atatürk’ün Dış Politikası
13. Hafta İzmir Suikasti
14. Hafta Atatürk’ün ölümü
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar ARMAOĞLU, Fahir, 20. Yüzyıl Siyasî Tarihi (Cilt 1-2:1914-1995), Alkım Yayınevi, İstanbul, 2007. ARMAOĞLU, Fahir, 19. Yüzyıl Siyasî Tarihi (1789-1914), TTK Basımevi, Ankara, 1997. ATATÜRK, Kemal, Nutuk 1919-1927, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2000. BAYUR, Yusuf Hikmet, Türk İnkılâbı Tarihi, Cilt:II, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1991. KANSU; Mazhar Müfit, Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber, C.I-II, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1997. KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi IX: İkinci Meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı (1908-1918), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1999. MUMCU, Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul,1988. Talat paşa’nın Hatıraları, Hazırlayan, H.Cahit Yalçın, Yeni Gün Haber Ajansı, İstanbul, 1998. TEMO, Doktor İbrahim, İttihat ve Terakki Cemiyetinin Teşekkülü ve Hıdematı Vataniye ve Inkılâbı Milliye Dair Hatıratım, Mecidiye Romanya, 1939. TUNAYA, Tarık Zafer, Hürriyetin İlânı: İkinci Meşrutiyet’in Siyasi Hayatına Bakış, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004. TUNAYA, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasal Gelişmeler (1876-1938), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul,2002. TUNAYA, Tarık Zafer, Türkiye’de Siyasal Partiler C.I, İkinci Meşrutiyet Dönemi (1908-1918), Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul,1984. TURAL, M.Akif, YALÇIN, Durmuş vd., “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II”, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2002. UNAT, Faik Reşit, İkinci Meşrutiyetin İlanı ve Otuzbir Mart Hadisesi:II. Abdülhamit’in Son Mabeyn Başkatibi Ali Cevat Bey’in Fezlekesi, Yay. Haz. Faik Reşit Unat, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1991.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PQ1

PQ2

PQ3

PQ4

PQ5

PQ6

PQ7

PQ8

PQ9

PQ10

PQ11

PQ12

PQ13

LO1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

2

LO2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

2

LO3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

2

 

* Contribution Level : 1 Very low    2 Low     3 Medium     4 High      5 Very High