TAR201


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I TAR201 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 28 56 2 2

Ders Sorumluları Doç. Dr. F. Rezzan Ünalp
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir ön şartı bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamaları ile ilgili bilgi aktarılması, Türk devriminin temel niteliklerinin anlatılması ve benimsetilmesi, tarih bilincine sahip gençler yetiştirilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersi esas olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 20. Yüzyıl boyunca yaşadığı değişim, dönüşüm ve gelişim evrelerini, söz konusu tarihsel evrelerde uygulanan iç ve dış politikasını, 21. Yüzyıldaki Türkiye Cumhuriyeti analizini kapsamaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) ÖÇ1- Türk Modernleşmesinin bir süreklilik ve gelişimi içinde barındırdığını anlar. ÖÇ2- Balkan Harbinin Türk Milliyetçiliğinin önemli bir kırılma noktası olduğunu harbin sonuçlarıyla birlikte açıklar. ÖÇ3- Birinci Dünya Savaşı’nı neden ve sonuçlarıyla değerlendirir. ÖÇ4- Türk İstiklal Harbi’nin koşullarını değerlendirir. ÖÇ5- Milli Mücadelenin aşamalarını ve sonuçlarını açıklar. ÖÇ6- Milli Mücadelenin önderi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Atatürk'ü tanır ve değerini açıklar. ÖÇ7- Lozan Barış Antlaşmasının önemini anlar. ÖÇ8- Cumhuriyet ve Milli Egemenliğin tesisinde atılan adımları ve bunların sonuçlarını değerlendirir.
Dersin Veriliş Biçimi Uzaktan Eğitim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta 19.Yüzyılda Osmanlı Devleti, Trablusgarp ve Balkan Savaşları.
2. Hafta Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti: Savaşın Nedenleri ve Başlaması, Osmanlı Devleti Açısından Birinci Dünya Savaşı, Cepheler, Savaşın Sonuçları.
3. Hafta Mondros Mütarekesi: Mütarekenin İmzalanması, Başlıca Hükümleri, Mütarekenin Uygulanması, İşgaller, Mütareke Sonrası Siyasal Olaylar, Mütareke Döneminde Basın.
4. Hafta Paris Barış Konferansı: Konferansta Türk Toprakları İçin Alınan Kararlar, İzmir'in İşgali. Mütareke Ortamında Cemiyetler: Kuvayı Milliye, Ulusal Cemiyetler, Ulusal Varlığa Düşman Cemiyetler.
5. Hafta Mondros Mütarekesi Sonrasında Mustafa Kemal Paşa'nın 9.Ordu Müfettişliğine Atanması ve Samsun'a Çıkışı. Genelgeler ve Kongreler Dönemi: Havza Genelgesi, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongresi, Diğer Kongreler.
6. Hafta Mustafa Kemal Paşa ve Heyeti Temsiliye'nin Ankara'ya Gelişi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin Toplanması, Misak-ı Milli'nin İlanı, İstanbul'un İşgali.
7. Hafta TBMM nin Açılması, Meclisin Yapısı ve İşleyişi, TBMM nin Açılmasından sonra Çıkan Ayaklanmalar, TBMM nin Aldığı Tedbirler, Sevr Antlaşması.
8. Hafta Düzenli Ordunun Kurulması, Doğu Cephesi, Ermeni Sorunu ve Gümrü Antlaşması
9. Hafta Güney Cephesi (Adana-Antep-Maraş, Urfa Cephesi)
10. Hafta Batı Cephesi, İnönü Muharebeleri, Londra Konferansı, İstiklal Marşı'nın Kabulü. Sovyet Rusya İle İlişkiler ve Moskova Antlaşması.
11. Hafta Sakarya Meydan Muharebesi, Ankara ve Kars Antlaşmaları, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Mudanya Mütarekesi.
12. Hafta Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Cumhuriyet'in İlanı, Halk Fırkasının Kurulması, Ankara'nın Başkent Olması.
13. Hafta Halifeliğin Kaldırılması, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait İsyanı, İzmir Suikastı, Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı.
14. Hafta İzmir Suikastı, Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar ATATÜRK, Kemal, Nutuk 1919-1927, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2000. ATATÜRK, Mustafa Kemal, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt I-III, ATAM Yayınları, Ankara, 1997. Afet İNAN, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, haz. Arı İnan, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2007. Ergün AYBARS, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1995. Yusuf Hikmet BAYUR, Türkiye Devleti’nin Dış Siyasası, TTK Yayınları, Ankara, 1995. Utkan KOCATÜRK, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, ATAM Yayınları, 2007. Lozan Konferansı Tutanaklar-Belgeler, çev. Seha L. Meray, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1993. Ahmet MUMCU, Tarih Açısından Türk Devriminin Temelleri ve Gelişimi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul,1988. Mazhar Müfit KANSU, Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber, C.I-II,TTK Yayınları, Ankara, 2019. Sâlahi R. SONYEL, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika I-II, TTK Basımevi, Ankara, 2003. Hasan Rıza SOYAK, Atatürk’ten Hatıralar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Ocak 2006. İsmail SOYSAL, Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları I.Cilt (1920-1945), TTK Yayınları, Ankara, 2000. Bilâl N. ŞİMŞİR, Atatürk ve Yabancı Devlet Başkanları C.I, TTK Yayınları, Ankara, 1993. Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, ed. Temuçin Faik Ertan, Siyasal Kitapevi, 2011.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ÖÇ8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1