Psikoloji


Genel Bilgi

Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2005 yılında kurulmuştur. İlk mezunlarını 2008 yılında veren bölümde halen lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğretim yapılmaktadır. Akademik kadrosunda psikolojinin farklı temel uzmanlık alanlarına sahip 3 profesör, 2 doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi 2  Öğretim Görevlisi ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır. 

Bölümün on yıldır değişmeyen akademik kadrosunu oluşturan öğretim üyeleri, psikolojinin farklı uzmanlık alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalarda ve projelerde yürütücü ve/veya araştırmacı olarak görev almaktadır.

2012 yılında açılan, tezli veya tezsiz olarak tamamlanabilen Genel Psikoloji Yüksek Lisans Programı ise gelişim psikolojisi ve sosyal psikoloji alt alanlarına yönelik dersler içermektedir. Yüksek lisans programı; akademik yazına, gelişim psikolojisi ve sosyal psikoloji ile ilgili teorik ve pratik bilgiye hakim, bu alandaki konulara ışık tutabilecek bilimsel çalışmalar üretebilen, bilimsel araştırmalar tasarlayıp bunları yorumlayabilen ve aynı zamanda etik değerler ile yaşam boyu öğrenmenin önemini benimsemiş uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Psikoloji alanında Lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

Derece Seviyesi

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan merkezi giriş sınavı ile alınır. Genel kabul koşulları Türk öğrenciler ve diğer ülkelerden gelen öğrenciler için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Ufuk Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Ufuk Üniversitesi'n de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Mezun olabilmek için öğrencinin programdaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri başarmış olması, F1 ya da F2 notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Profili

Ufuk Üniversitesi Psikoloji lisans programının amacı psikolojinin temel ilke ve kuramlarına hakim, bilimsel ve eleştirel düşünebilme yetisine sahip, mesleki ve bilimsel etik ilkeler çerçevesinde hareket eden, bireysel ve toplumsal sorunlara yaratıcı çözümler üretebilen, farkındalığı, özsaygısı ve iletişim becerileri yüksek psikologların yetişmesi için gereken bilimsel ve akademik ortamı sağlamaktır.

Program Kazanımları

Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümü Lisans Programı Amaçları

 1. Psikoloji biliminin temel alt alanlarını kapsayan çeşitli dersler ile hem akademik hem de uygulamada gelecekteki kariyerlerine öğrenciyi hazırlamak
 2. Hem eğitim hem de araştırmada alanlarında güncel ve disiplinlerarası bir yaklaşıma sahip bir programla öğrenci yetiştirmek
 3. Kendilik farkındalığı yüksek, değişim ve gelişime açık bir mesleki ve bireysel bakış açısı geliştirmiş bireyler yetiştirme
 4. Mesleki bilgi ve becerilerini, etik ve bilimsel bir bakış açısı ile toplumun ve insanlığın yararına kullanan meslek insanları yetiştirmek

Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümü Lisans Programı Kazanımları

 1. Psikoloji biliminin temel kavram ve yaklaşımlarını tanımlayabilir.
 2. Psikoloji biliminin temel kuram ve yaklaşımlarının benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını değerlendirebilir.
 3. Davranışsal ve zihinsel süreçlerle ilgili bilimsel düşünce anlayışı gösterir, bilgileri objektif olarak değerlendirir, eleştirel bakış taşır ve yeni durumlara uygulayabilir.
 4. Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe ) tanır ve disiplinler arası ilişkiyi kurabilir.
 5. Psikoloji biliminin temel yaklaşım ve yöntemlerini tarihsel gelişim perspektifinden değerlendirilebilir.
 6. Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini tanımlayabilir.
 7. Yürüteceği araştırmalar ve çalışmalarda bir araştırma sorusu geliştirme, denenceler kurma, ölçme araçlarını belirleme, veri toplama, uygun istatistiksel analiz yapma ve raporlama becerisi kazanır ve tüm bu aşamalarda bilimsel etik değerlerini dikkate alır.
 8. Psikolojinin kuram, yöntem, ilke ve tekniklerini uygulama alanında kullanabilir.
 9. Ulusal ve uluslar arası literatürü izleyerek alandaki yenilik ve gelişmeleri takip edebilir.
 10. Bilgi elde etme, verileri analiz etme, yorumlama ve rapor haline getirip sunmada bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
 11. Toplumdaki kişisel ve kişilerarası sorunlara yönelik farkındalığa sahip olur ve alanında edindiği bilgi ve becerileri bu sorunların çözümünde kullanabilir.
 12. Eğitim sürecinde edindiği bilgi birikimini etik ilke ve değerler çerçevesinde uygulama alanında etkin bir şekilde kullanabilir.
 13. Eğitim sürecinde edindiği bilgi, beceri ve yetkinliklerini bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde kullanabilir, sorunlara uygun çözüm üretebilir ve katkı sağlayabilir.

 

İstihdam Olanakları

Araştırma, reklam, halkla ilişkiler şirketleri, çocuk yuvaları ve kreşler, çocuk ve aile mahkemeleri, ıslahevleri, ceza ve tutukevleri, huzurevleri, hastaneler, ruh sağlığı merkezleri, bedensel ve zihinsel engellilere hizmet veren kuruluşlar, sağlık ocakları, spor kulüpleri, psikoteknik laboratuarları, öğretim üyeliği psikologların çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlara başvuruda bulunabilirler. 

Dersler - Dönemi, Kredisi ve AKTS Kredisi
- 1 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
1
Zorunlu
BİO101
Genel Biyoloji
3
4
1
Zorunlu
ING101
İngilizce Dil Becerileri I
3
4
1
Zorunlu
PSİ101
Psikolojiye Giriş I
3
5
1
Zorunlu
PSİ103
Felsefeye Giriş
3
4
1
Zorunlu
PSİ105
Psikolojide İstatistik Yöntemleri I
3
6
1
Zorunlu
SOS101
Sosyolojiye Giriş I
3
5
1
Zorunlu
TÜR101
Türk Dili I
2
2
- 2 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
2
Zorunlu
ANT102
Antropolojiye Giriş
3
4
2
Zorunlu
İNG102
İngilizce Dil Becerileri II
3
4
2
Zorunlu
PSİ102
Psikolojiye Giriş II
3
5
2
Zorunlu
PSİ104
Psikolojide İstatistik Yöntemleri II
3
6
2
Zorunlu
SOS102
Sosyolojiye Giriş II
3
5
2
Zorunlu
TÜR102
Türk Dili II
2
2
2
Zorunlu
İST104
Bilgisayara Giriş
3
4
- 3 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
3
Zorunlu
PSI221
Readings in Psychology I
3
3
3
Zorunlu
PSI201
Developmental Psychology
3
5
3
Zorunlu
PSI207
Research Methods I
3
5
3
Zorunlu
PSİ201
Gelişim Psikolojisi I
3
5
3
Zorunlu
PSİ203
Sosyal Psikoloji I
3
5
3
Zorunlu
PSİ207
Araştırma Yöntemleri I
3
5
3
Zorunlu
PSİ217
Öğrenme Psikolojisi
3
5
3
Zorunlu
PSİ219
Klinik Psikoloji
3
5
3
Zorunlu
TAR201
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
2
3
Zorunlu
ING213
ING213 İngilizce Dil Becerileri I
3
4
- 4 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
4
Zorunlu
ING214
ING214 İngilizce Dil Becerileri II
3
4
4
Zorunlu
PSI208
Research Methods II
3
5
4
Zorunlu
PSI202
Developmental Psychology II
3
5
4
Zorunlu
PSI212
Readings in Psychology II
3
3
4
Zorunlu
PSİ208
Araştırma Yöntemleri II
3
5
4
Zorunlu
PSİ202
Gelişim Psikolojisi II
3
5
4
Zorunlu
PSİ204
Sosyal Psikoloji II
3
5
4
Zorunlu
PSİ210
Bilişsel Psikoloji
3
5
4
Zorunlu
TAR202
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
2
4
Zorunlu
İST210
İstatistik Paket Program ve Uygulamaları
3
5
- 5 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
5
Zorunlu
PSİ301
Kişilik Kuramları
3
5
5
Zorunlu
PSİ303
Psikolojik Değerlendirme I
3
5
5
Zorunlu
PSİ319
Psikopatoloji I:Çocuk
3
5
5
Zorunlu
PSİ351
İş Sağlığı ve Güvenliği
1
2
5
Seçmeli
PSI325
Psikolojide Akademik Okuma ve Yazım Becerileri I
3
5
5
Seçmeli
PSI317
Traffic Psychology
3
5
5
Seçmeli
PSİ321
Uygarlık ve Bilim Tarihi
3
5
5
Seçmeli
PSİ323
Toplumsal Cinsiyet
3
5
5
Seçmeli
PSİ327
Yaşlılıkta Sosyal ve Bilişsel Değişimler
3
5
- 6 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
6
Zorunlu
PSI304
Psychopathology II: Adulthood
3
5
6
Zorunlu
PSİ306
Psikolojik Değerlendirme II
3
5
6
Zorunlu
PSİ308
Gözlem ve Görüşme Teknikleri
3
5
6
Zorunlu
PSİ316
Fizyolojik Psikoloji
3
5
6
Seçmeli
PSI322
Readings in Psychology IV
3
5
6
Seçmeli
PSI324
Ebeveynlik ve Çocuk Psikolojisi
3
5
6
Seçmeli
PSİ310
Kişilerarası İlişkiler
3
5
6
Seçmeli
PSİ312
Bilişsel Gelişim
3
5
6
Seçmeli
PSİ318
Suç Araştırmaları
3
5
6
Seçmeli
PSİ320
Bağlanma ve Psikopatoloji
3
5
- 7 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
7
Zorunlu
PSİ403
Psikoterapi Yaklaşımları
3
5
7
Zorunlu
PSİ421
Deneysel Desen ve Analiz
3
5
7
Zorunlu
PSİ423
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
3
5
7
Seçmeli
PSI427
Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular
3
5
7
Seçmeli
PSI429
Selected Topics in Clinical Psychology I
3
5
7
Seçmeli
PSI455
Advanced Psychopathology
3
5
7
Seçmeli
PSİ437
İletişime Giriş
3
5
7
Seçmeli
PSİ447
Okul Öncesi Dönemde Psikoloji
3
5
7
Seçmeli
PSİ449
Travma Psikolojisi
3
5
7
Seçmeli
PSİ435
Psikolojide Alan Uygulaması I
3
5
7
Seçmeli
PSI439
Çocukluk ve Ergenlikte Saldırganlık
3
5
7
Seçmeli
PSİ441
Bilişsel Psikolojide Seçme Konular-I
3
5
7
Seçmeli
PSİ453
Türk ve Dünya Edebiyatından Seçmeler
3
5
- 8 -
Dönemi Türü Ders Kodu Ders Adı Kredisi AKTS Kredisi
8
Zorunlu
PSİ420
Psikolojide Etik Uygulamalar
3
5
8
Seçmeli
PSI402
Psychopharmacology
3
5
8
Seçmeli
PSI426
Selected Topics in Developmental Social Psychology
3
5
8
Seçmeli
PSI428
Selected Topics in Clinical Psychology II
3
5
8
Seçmeli
PSİ436
Sosyal Psikolojide Seçme Konular
3
5
8
Seçmeli
PSİ408
Aile Yaklaşımları
3
5
8
Seçmeli
PSİ424
Çocuk ve Gençlik Suçluluğu
3
5
8
Seçmeli
PSİ406
Nöropsikolojik Testler
3
5
8
Seçmeli
PSİ412
Grup Psikoterapileri
3
5
8
Seçmeli
PSİ438
Psikolojide Alan Uygulaması II
3
5
8
Seçmeli
PSİ440
Gelişimsel Grup Çalışmaları
3
5
8
Seçmeli
PSİ442
Bilişsel Psikolojide Seçme Konular II
3
5
8
Seçmeli
PSİ444
Güzel Ve Etkili Konuşma
3
5
8
Seçmeli
PSİ448
Sapma ve Kontrol
3
5
Ölçme ve Değerlendirme

Programda, küçük sınav(lar) (quiz), ara sınav(lar), ödev(ler), uygulama(lar), proje(ler), pratik(ler) ve final sınavı gibi çok çeşitli değerlendirme yöntemleri uygulanır. Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. Programdan mezun olmak için Genel Not Ortalaması'nın en az 2.00 olması gerekir. Ders notu yukarıda belirtilen değerlendirme yöntemlerinin değerlendirilmesinden oluşur ve harf notlarından birisi ile belirlenir. Harf notları ve karşılık gelen ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir;

Başarı not çizelgesi

Harf Notu

Katsayı

Harf Not Aralığı

(100 üzerinden)

AA

4,00

90-100

BA

3,50

80-89

BB

3,00

70-79

CB

2,50

65-69

CC

2,00

60-64

DC

1,50

55-59

DD

1,00

50-54

FF

0,00

0-49

Başarı Notları

Bir dersten başarılı olabilmek için alınması gereken asgari not:

 • Ön lisans ve lisans öğrencileri için; DD

 • Yüksek Lisans öğrencileri için; CC

Ders Tekrarı
Bir dersten “FF”, “FD”, “NA” (Devamsız) ya da “W” (Çekilmiş) notu ile ya da kredisiz olan derslerden “U” (Yetersiz) notu alarak başarısız olan öğrenciler, açıldığı ilk dönemde bu derse tekrar kayıt olmak zorundadırlar. Eğer bir dersin önkoşulu varsa ve öğrenci önkoşul dersinden başarısız olmuşsa, buna bağlı olan derse kayıt olamaz.

Dönem Tekrarı
İkinci dönemin sonundan itibaren genel not ortalaması 1.99 ve altında olan öğrenciler başarısız sayılırlar ve üst yarıyıldan ders alamazlar. Başarısız öğrenciler, genel not ortalamalarını 2.00’e çıkartıncaya kadar başarısız oldukları dersler ile başarılı oldukları derslerden (CC ve altı) istediklerini tekrar alabilirler.

Başarılı Öğrenciler
Bir dönem sonunda en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip öğrenciler başarılı olarak kabul edilirler.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin;

 • Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD/S notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları

 • 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Program Yöneticisi

Psikoloji Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Emel ERDOĞAN BAKAR

Ufuk Üniversitesi,

Fen-Edb. Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Dr. Rıdvan Ege Kampüsü, Kızılcaşar mah. 06830

İncek-Gölbaşı/Ankara

Ders - Program Kazanımları Matrisi

T.C. UFUK  ÜNİVERSİTESİ  PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAM YETERLİKLERİ

 

PROGRAM YETERLİKLERİ 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Dersler

 

PSİ101

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

PSİ 102

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

PSİ 103

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIO 101

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

İST104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

PSİ105

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PSİ106

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SOS 101

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

SOS 102

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

ANT102

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

ING 101

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

ING 102

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

TUR 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUR 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSİ 201

X

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

PSİ 202

X

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

PSİ 203

X

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

PSİ 204

X

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

PSİ 217

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

PSİ 207

 

 

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

X

PSİ 208

 

 

X

 

 

X

X

X

 

X

 

X

X

PSİ 210

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

PSİ 219

X

X

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

İST210

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

İNG 201

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

İNG 202

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

TAR201

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAR202

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSİ 301

X

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

PSİ 303

 

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

PSİ 304

X

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

X

X

PSİ 306

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

PSİ 308

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

X

X

PSİ 310

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

PSİ 312

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

PSİ 316

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSİ 317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

PSİ 318

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

PSİ 319

X

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

X

X

PSY 320

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

PSİ 321

 

 

X

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

PSİ 323

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

PSİ 402

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSİ 403

X

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

X

X

PSİ 406

X

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

X

X

PSİ 408

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

PSİ 410

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

PSİ 411

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

PSİ 412

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

PSİ 414

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

PSİ 420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

PSİ 421

 

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

 

PSİ 423

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

PSİ 425

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

PSİ 426

 

 

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

 

PSİ 427

 

 

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

 

PSİ 428

 

 

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

 

PSİ 429

 

 

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

 

PSİ 433

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSİ 435

 

 

X

 

 

X

 

X

 

X

X

X

X

PSİ 436

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

PSİ 437

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

X

X

X

PSİ 438

 

 

X

 

 

X

 

X

 

X

X

X

X

PSİ 439

 

 

X

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

PSİ 440

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

X

X

X

PSİ 441

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

PSİ 442

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

PSİ 444

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

X

PSİ 445

 

 

X

X

X

 

 

X

X

 

X

 

X

PSİ 447

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

 

X

PSİ 449

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

X

TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi

Kategori

Temel Alan Yeterliliği

Program Yeterliliği

Bilgi 1

Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir

1-Psikoloji biliminin temel kavram ve yaklaşımlarını tanımlayabilir.

2-Psikolojinin temel kuram ve yaklaşımlarının benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını değerlendirebilir.

8-Psikolojinin kuram, yöntem, ilke ve tekniklerini uygulama alanında kullanabilir.

Bilgi 2

Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir

1-Psikoloji biliminin temel kavram ve yaklaşımlarını tanımlayabilir.

2-Psikolojinin temel kuram ve yaklaşımlarının benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını değerlendirebilir.

4-Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe ) tanır ve disiplinler arası ilişkiyi kurabilir.

Bilgi 3

İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir

11- Toplumdaki kişisel ve kişilerarası sorunlara yönelik farkındalığa sahip olur ve alanında edindiği bilgi ve becerileri bu sorunların çözümünde kullanabilir.

Bilgi 4

Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir

11- Toplumdaki kişisel ve kişilerarası sorunlara yönelik farkındalığa sahip olur ve alanında edindiği bilgi ve becerileri bu sorunların çözümünde kullanabilir.

Bilgi 5

Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir

6-Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini tanımlayabilir.

7-Yürüteceği araştırmalar ve çalışmalarda bir araştırma sorusu geliştirme, denenceler kurma, ölçme araçlarını belirleme, veri toplama, uygun istatistiksel analiz yapma ve raporlama becerisi kazanır ve tüm bu aşamalarda bilimse etik değerlerini dikkate alır.

Bilgi 6

İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir

8-Psikolojinin kuram, yöntem, ilke ve tekniklerini uygulama alanında kullanabilir.

10- Bilgi elde etme, verileri analiz etme, yorumlama ve rapor haline getirip sunmada bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

Beceri 1

Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir

2-Psikoloji biliminin temel kuram ve yaklaşımlarının benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını değerlendirebilir.

8-Psikolojinin kuram, yöntem, ilke ve tekniklerini uygulama alanında kullanabilir.

10-Bilgi elde etme, verileri analiz etme, yorumlama ve rapor haline getirip sunmada bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

Beceri 2

Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır

9-Ulusal ve uluslar arası literatürü izleyerek alandaki yenilik ve gelişmeleri takip edebilir.

Beceri 3

Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir

7-Yürüteceği araştırmalar ve çalışmalarda bir araştırma sorusu geliştirme, denenceler kurma, ölçme araçlarını belirleme, veri toplama, uygun istatistiksel analiz yapma ve raporlama becerisi kazanır ve tüm bu aşamalarda bilimse etik değerlerini dikkate alır.

10-Bilgi elde etme, verileri analiz etme, yorumlama ve rapor haline getirip sunmada bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

Beceri 4

Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir

3-Davranışsal ve zihinsel süreçlerle ilgili bilimsel düşünce anlayışı gösterir, bilgileri objektif olarak değerlendirir, eleştirel bakış taşır ve yeni durumlara uygulayabilir.

 

8-Psikolojinin kuram, yöntem, ilke ve tekniklerini uygulama alanında kullanabilir.

Beceri 5

Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir

4-Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe ) tanır ve disiplinler arası ilişkiyi kurabilir.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1

Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir

11-Toplumdaki kişisel ve kişilerarası sorunlara yönelik farkındalığa sahip olur ve alanında edindiği bilgi ve becerileri bu sorunların çözümünde kullanabilir.

12-Eğitim sürecinde edindiği bilgi birikimini etik ilke ve değerler çerçevesinde uygulama alanında etkin bir şekilde kullanabilir.

13-Eğitim sürecinde edindiği bilgi, beceri ve yetkinliklerini bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde kullanabilir, sorunlara uygun çözüm üretebilir ve katkı sağlayabilir.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 2

Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer

13-Eğitim sürecinde edindiği bilgi, beceri ve yetkinliklerini bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde kullanabilir, sorunlara uygun çözüm üretebilir ve katkı sağlayabilir.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 3

Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır

11-Toplumdaki kişisel ve kişilerarası sorunlara yönelik farkındalığa sahip olur ve alanında edindiği bilgi ve becerileri bu sorunların çözümünde kullanabilir.

13-Eğitim sürecinde edindiği bilgi, beceri ve yetkinliklerini bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde kullanabilir, sorunlara uygun çözüm üretebilir ve katkı sağlayabilir.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 4

Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir

7-Yürüteceği araştırmalar ve çalışmalarda bir araştırma sorusu geliştirme, denenceler kurma, ölçme araçlarını belirleme, veri toplama, uygun istatistiksel analiz yapma ve raporlama becerisi kazanır ve tüm bu aşamalarda bilimse etik değerlerini dikkate alır.

13-Eğitim sürecinde edindiği bilgi, beceri ve yetkinliklerini bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde kullanabilir, sorunlara uygun çözüm üretebilir ve katkı sağlayabilir.

Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 5

Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur

11-Toplumdaki kişisel ve kişilerarası sorunlara yönelik farkındalığa sahip olur ve alanında edindiği bilgi ve becerileri bu sorunların çözümünde kullanabilir.

Yetkinlik(Öğrenme) 1

Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir

3-Davranışsal ve zihinsel süreçlerle ilgili bilimsel düşünce anlayışı gösterir, bilgileri objektif olarak değerlendirir, eleştirel bakış taşır ve yeni durumlara uygulayabilir.

Yetkinlik(Öğrenme) 2

Neyi nasıl öğreneceğini bilir

5-Psikoloji biliminin temel yaklaşım ve yöntemlerini tarihsel gelişim perspektifinden değerlendirilebilir.

6-Bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini tanımlayabilir.

Yetkinlik(Öğrenme) 3

Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder

2-Psikoloji biliminin temel kuram ve yaklaşımlarının benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını değerlendirebilir.

12-Eğitim sürecinde edindiği bilgi birikimini etik ilke ve değerler çerçevesinde uygulama alanında etkin bir şekilde kullanabilir.

Yetkinlik(Öğrenme) 4

Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir

11-Toplumdaki kişisel ve kişilerarası sorunlara yönelik farkındalığa sahip olur ve alanında edindiği bilgi ve becerileri bu sorunların çözümünde kullanabilir.

Yetkinlik(Öğrenme) 5

Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir

3-Davranışsal ve zihinsel süreçlerle ilgili bilimsel düşünce anlayışı gösterir, bilgileri objektif olarak değerlendirir, eleştirel bakış taşır ve yeni durumlara uygulayabilir.

4-Psikoloji bilimiyle ilgili diğer temel bilim alanlarını (örn., sosyoloji, biyoloji, felsefe ) tanır ve disiplinler arası ilişkiyi kurabilir.

Yetkinlik(Öğrenme) 6

Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir

13-Eğitim sürecinde edindiği bilgi, beceri ve yetkinliklerini bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde kullanabilir, sorunlara uygun çözüm üretebilir ve katkı sağlayabilir.

Yetkinlik(Öğrenme) 7

Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır

3-Davranışsal ve zihinsel süreçlerle ilgili bilimsel düşünce anlayışı gösterir, bilgileri objektif olarak değerlendirir, eleştirel bakış taşır ve yeni durumlara uygulayabilir.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 1

Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır

7-Yürüteceği araştırmalar ve çalışmalarda bir araştırma sorusu geliştirme, denenceler kurma, ölçme araçlarını belirleme, veri toplama, uygun istatistiksel analiz yapma ve raporlama becerisi kazanır ve tüm bu aşamalarda bilimse etik değerlerini dikkate alır.

10-Bilgi elde etme, verileri analiz etme, yorumlama ve rapor haline getirip sunmada bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 2

Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir

8-Psikolojinin kuram, yöntem, ilke ve tekniklerini uygulama alanında kullanabilir.

12-Eğitim sürecinde edindiği bilgi birikimini etik ilke ve değerler çerçevesinde uygulama alanında etkin bir şekilde kullanabilir.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 3

İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır

2-Psikoloji biliminin temel kuram ve yaklaşımlarının benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını değerlendirebilir.

13-Eğitim sürecinde edindiği bilgi, beceri ve yetkinliklerini bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde kullanabilir, sorunlara uygun çözüm üretebilir ve katkı sağlayabilir.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 4

Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır

11-Toplumdaki kişisel ve kişilerarası sorunlara yönelik farkındalığa sahip olur ve alanında edindiği bilgi ve becerileri bu sorunların çözümünde kullanabilir.

13-Eğitim sürecinde edindiği bilgi, beceri ve yetkinliklerini bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde kullanabilir, sorunlara uygun çözüm üretebilir ve katkı sağlayabilir.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 5

Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür

8-Psikolojinin kuram, yöntem, ilke ve tekniklerini uygulama alanında kullanabilir.

11-Toplumdaki kişisel ve kişilerarası sorunlara yönelik farkındalığa sahip olur ve alanında edindiği bilgi ve becerileri bu sorunların çözümünde kullanabilir.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 6

Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

9-Ulusal ve uluslar arası literatürü izleyerek alandaki yenilik ve gelişmeleri takip edebilir.

Yetkinlik(İletişim ve Sosyal) 7

Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

10-Bilgi elde etme, verileri analiz etme, yorumlama ve rapor haline getirip sunmada bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

Yetkinlik(Alana Özgü) 1

Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder

7-Yürüteceği araştırmalar ve çalışmalarda bir araştırma sorusu geliştirme, denenceler kurma, ölçme araçlarını belirleme, veri toplama, uygun istatistiksel analiz yapma ve raporlama becerisi kazanır ve tüm bu aşamalarda bilimse etik değerlerini dikkate alır.

12-Eğitim sürecinde edindiği bilgi birikimini etik ilke ve değerler çerçevesinde uygulama alanında etkin bir şekilde kullanabilir.

Yetkinlik(Alana Özgü) 2

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir

11-Toplumdaki kişisel ve kişilerarası sorunlara yönelik farkındalığa sahip olur ve alanında edindiği bilgi ve becerileri bu sorunların çözümünde kullanabilir.

12-Eğitim sürecinde edindiği bilgi birikimini etik ilke ve değerler çerçevesinde uygulama alanında etkin bir şekilde kullanabilir.

Yetkinlik(Alana Özgü) 3

Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir

3-Davranışsal ve zihinsel süreçlerle ilgili bilimsel düşünce anlayışı gösterir, bilgileri objektif olarak değerlendirir, eleştirel bakış taşır ve yeni durumlara uygulayabilir.

Yetkinlik(Alana Özgü) 4

Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir

7-Yürüteceği araştırmalar ve çalışmalarda bir araştırma sorusu geliştirme, denenceler kurma, ölçme araçlarını belirleme, veri toplama, uygun istatistiksel analiz yapma ve raporlama becerisi kazanır ve tüm bu aşamalarda bilimse etik değerlerini dikkate alır.

8-Psikolojinin kuram, yöntem, ilke ve tekniklerini uygulama alanında kullanabilir.

11-Toplumdaki kişisel ve kişilerarası sorunlara yönelik farkındalığa sahip olur ve alanında edindiği bilgi ve becerileri bu sorunların çözümünde kullanabilir.