PSİ105


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Psikolojide İstatistik Yöntemleri I IST105 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 110 152 3 6

Ders Sorumluları Prof. Dr. Selim Hovardaoğlu
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Yok.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı İstatistik Yöntemler I dersinde istatistiğin ne olduğu, bilimsel etkinlikteki yeri, betimleme ve karar verme süreçlerinde kullanılan istatistik tekniklerin özellikleri, ölçme kavramı ve ölçme skalaları, istatistiksel veriler, verilerin organizasyonu, tablolara ve grafiklere aktarılmaları, özetlenmesi ve rapor edilmesi konularında temel bilgilerin aktarılması ile değişkenler arasında ilişki saptama ve ilişkiye dayanarak yordamalarda bulunma tekniklerinin işlenmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu dersin içeriği temel olarak betimsel istatistik, olasılık ve olasılık dağılımları ile korelasyon ve regrasyondan oluşmaktadır. Bu çerçevede, frekans dağılımı ve özellikleri, grafik düzenleme, mod, aritmetik ortalama, ortanca, varyans ve standart sapma gibi özetleyici istatistikleri hesaplanması ve kullanımları, olasılık, binom ve normal dağılımlar, korelasyon teknikleri ile regrasyon belli başlı konulardır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin hedeflenen kazanımları aşağıda listelenmiştir; 1- Bilimsel etkinlikte istatistiğin önemini açıklar 2- Bilimsel dergi ve benzeri dokümanlarda kullanılan istatistik kavramları tanımlar 3- Betimsel istatistik terimleri tanımlar ve yorumlar 4- Olayları, nitelik ve nicelik belirten özellikleri istatistik yolları kullanır 5- Kavramsal dünya ile görgül dünya arasındaki ilişkinin niteliğini belirler 6- Verileri etkin ve doğru bir biçimde düzenleme, temsil etme, özetleme ve yorumlama becerilerini edinir 7- Kabul, kabulü sağlayan faktörler ve kabul için gerekli stratejileri değerlendirir.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Bilim ve istatistik,
2. Hafta Ölçme, ölçme skalaları, veri ve değişkenler
3. Hafta Verilerin organizasyonu ve frekans dağılımı, gruplama
4. Hafta Verilerin organizasyonu ve frekans dağılımı, gruplama
5. Hafta Frekans dağılımının özetlenmesi; merkezi eğilim ölçüleri
6. Hafta Frekans dağılımının özetlenmesi; değişim ölçüleri
7. Hafta Olasılık; basit, bileşik olaylar, koşullu olasılık, toplama ve çarpma
8. Hafta Olasılık; basit, bileşik olaylar, koşullu olasılık, toplama ve çarpma
9. Hafta Normal dağılım ve standart puanlar
10. Hafta Korelasyon; Pearson, kısmi korelasyon, çoklu korelasyon
11. Hafta Korelasyon; Spearmanr ve diğer korelasyon teknikleri
12. Hafta Regrasyon
13. Hafta Regrasyon
14. Hafta Dönem özeti ve sorular
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 30
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 10
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Büyükoztürk, Ş., Bökeoğlu, Ö.Ç. ve Köklü, N. (2008) Sosyal Bilimler İçin İstatistik. (3 Bsm) Pegem, Ankara. Levin, J. & Fox, J. A. (2003). Elementary Statistics in Social research. (9th Ed.) Pearson, Boston.
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ2

3

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ3

3

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖÇ4

 

 

 

 

 

 

3

 

 

3

 

 

 

ÖÇ5

 

 

4

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

ÖÇ6

 

 

 

 

 

5

4

3

 

4

 

 

 

ÖÇ7

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

3

4

 

* Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek