PSİ207


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Araştırma Yöntemleri I PSİ207 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Prof. Dr. Eda KARACAN
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilimsel yöntemin temel kavram ve teknikleri ile bilimsel araştırma süreç ve etiğinin tanıtılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders psikolojide kullanılan bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine bir giriş niteliğindedir. Bu derste bilim ve bilimsel bilginin özellikleri, bilimsel araştırma döngüsü, bilimsel araştırma etiği ve eleştirel düşünme gibi konular incelenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin araştırma yöntemleri ile ilgili elde edeceği kazanımlar şunlardır; 1- Bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramları tanıma, 2- Bilimsel araştırma yöntemlerini açıklama, 3- Temel araştırma yöntemlerini ve uygulamalarını sınıflama, 4- Literatür taramasını özetleme, 5- Araştırma sorusu ve hipotezleri ayırt etme, 6- Bir bilimsel araştırma sürecinin etik ilke ve esaslarını tanımlama,
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtım
2. Hafta Bilimsel Araştırmanın Temelleri
3. Hafta Pozitif Bilim Yaklaşımı: Bir Bilim Olarak Psikoloji
4. Hafta Bilimsel araştırma yöntem kavramları
5. Hafta Araştırma Yöntemlerinde Etik ilkeler
6. Hafta Araştırma Süreci Aşamaları: Araştırma sorusu, literatür tarama ve araştırma amacı
7. Hafta Araştırma Süreci Aşamaları: Değişken kavramı ve hipotez oluşturma
8. Hafta Araştırma Süreci Aşamaları: Değişken Ölçme Düzeyleri
9. Hafta Gözlem Araştırma Yöntemi I: Davranıştan örnek seçme
10. Hafta Gözlem Araştırma Yöntemi II: Gözleme Dayalı Yöntemler
11. Hafta Gözlem Araştırma Yöntemi III: Gözleme Dayalı Verilerin Analizi
12. Hafta Anket Araştırmaları I: Evren ve örnekleme teknikleri
13. Hafta Anket Araştırmaları II: Anket araştırma desenleri
14. Hafta Anket Araştırmaları III: Anket Formu, Öz Bildirim Ölçümlerinin Güvenirlik ve Geçerlikleri
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Ders Kitabı: 1) Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2014). Research methods in psychology. Boston: McGraw-Hill. Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., & Zechmeister, J. S. (2016). Psikolojide Araştırma Yöntemleri (çev. Editörü: Doç. Dr. İlyas Göz). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Kaynaklar: 2) Gliner, J.A. & Morgan, G. A. (2000). Research Methods In Applied Settings: An Integrated Approach to Design and Analysis. London: Lawrance Erlbaum Associates. Gliner, J.A. & Morgan, G. A. & Leech, N.L. (2015). Uygulamada Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analizi Bütünleştiren Yaklaşım (çev. Editörü: Selahattin Turan). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. 3) Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. Ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (12. Basım). Ankara: Pegem. 4) Erkuş, A. (2013). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma
Staj / Uygulama Ders kapsamında staj/uygulama bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

3

2

5

3

3

5

5

2

3

2

2

2

3

ÖÇ2

2

3

4

2

3

5

5

2

3

2

2

2

3

ÖÇ3

2

2

2

2

4

5

5

2

3

2

2

2

3

ÖÇ4

2

2

4

2

3

5

5

3

5

4

3

4

3

ÖÇ5

2

2

3

1

2

5

5

3

4

2

3

3

3

ÖÇ6

2

2

3

1

2

5

5

2

3

2

3

5

3

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük     3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek