PSİ448


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Sapma ve Kontrol PSİ448 Psikoloji Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
08
(Bahar)
42 83 125 3 5

Ders Sorumluları Doç.Dr.Rahşan Balamir Bektaş
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul Dersin bir önkoşulu bulunmamaktadır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Bu dersin amacı suç, hastalık, delilik ve cinsellik alanındaki deneyim ve kimliklere yönelik (akıl hastalığı, suça eğimlilik ve cinsellik), söylemsel ve söylemsel olmayan pratikleri değerlendirmek ve tıp, psikiyatri, sosyoloji, kriminoloji, gibi bilimlerin ıslah, tedavi, cezalandırma gibi pratiklerini açıklamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders sapma ve sosyal kontrol hakkındaki temel teorik perspektifleri ve amprik araştırmaların incelenmesini içerir
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1.Bireysel deneyim düzeyinde,toplumsal kurumlar ve değerler , toplumsal düzeyde ise sapma ve sosyal kontrolü yorumlar. 2.Akıl hastalığı suça eğimlilik ve cinsellik ile ilişkili kuramları yorumlar. 3.Toplumlarda sapkınlığı ve sapkın davranışları irdeler. 4.Toplumsal değişme ve toplumsal düzen konusuna ilişkin değerlendirme yapar.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Kavram olarak sapma
2. Hafta Goffman : damga ve toplumsal kimlik
3. Hafta Kavram olarak sosyal kontrol; çalışma alanı olarak sosyal kontrol
4. Hafta Klasik dönem sosyal kontrol çalışmaları: Marx; Durkheim; Weber; Elias ; Chicago Okulu
5. Hafta Modern dönem sosyal kontrol çalışmaları: Yapısal İşlevselci Yaklaşım; Etiketleme Yaklaşımı; Marksist Yaklaşım , Feminist Yaklaşım
6. Hafta Formel ve informel sosyal kontrol
7. Hafta Sosyal kontrole ilişkin çalışmalar ve sosyal kontrol biçimleri: Mayer, Gibbs ve Edwards’ın sosyal kontrol çalışmaları
8. Hafta Black ve Horwitz’e göre sosyal kontrol biçimleri
9. Hafta Sosyal kontrolün bir biçimi olarak suç kontrolü
10. Hafta Suç kontrol sistemlerinin tarihsel süreci: disiplin toplumu; biyopolitika
11. Hafta Sosyal kontrol ve deliik
12. Hafta Delilik ve psikiyatri
13. Hafta Sosyal kontrol ve cinsellik; bedenlerin düzenlenmesi
14. Hafta Sosyal kontrol ve sağlık; hastane, klinik ve modern toplum
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Becker,Howard (2013).Hariciler (outsiders) Bir Sapkınlık Sosyolojisi Çalışması,Ankara: Heretik Yayınları Bures, Frank. (2017).Deliliğin Coğrafyası. İstanbul :Paris Cohen, Stanley (1985). Visions of Social Control. Cambridge: Polity Press Foucault, Michel (2000 ). Hapishanenin Doğuşu. Ankara: İmge Kitabevi Goffman, Erving.(2014).Damga Örselenmiş Kimliğin İdare Edilişi üzerine Notlar. Ankara:Heretik Goffman, Erving (2015).Tımarhaneler. Ankara:Heretik Kartal ,Onur (2016). Biyopolitika Foucault’dan Günümüze Biyopolitikanın İzdüşümleri, Ankara:Nota Bene Mattelart, A. (2012).Gözetimin Küreselleşmesi Güvenlileştirme Düzeninin Kökeni İstanbul:Kalkedon Neocleous, M. (2014). Güvenliğin Eleştirisi.(Çev.Tonguç Ok), Ankara:Nota Bene Özkazanç, Alev(2011). Neo-Liberal Tezahürler Vatandaşlık-Suç-Eğitim , Ankara:Dipnot Yayınları Sass,Louis (2013).Delilik ve Modernizm. .İstnbul:Alfa Bilim Scull,Andrew (2016).Uygarlık ve Delilik. İstanbul:YKY Szasz,Thomas (2007).Deliliğin İmalatı.İstanbul:Yerdeniz Yayınları Turner, Bryan(2011).Tıbbi Güç ve Toplumsal Bilgi.Bursa:Sentez. Young, Jock(1999). Exclusive Society. Lonrdra: Sage Publication
Staj / Uygulama Ders kapsamında bir staj uygulaması bulunmamaktadır.
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

 

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

ÖÇ1

2

3

4

4

3

3

2

3

3

3

5

5

5

ÖÇ2

3

3

4

5

3

3

2

3

3

3

5

5

5

ÖÇ3

3

3

4

5

3

3

2

3

3

3

5

5

5

OÇ4

2

3

4

5

3

3

2

3

3

3

5

5

5

 * Katkı Düzeyi: 1 Çok düşük     2 Düşük      3 Orta      4 Yüksek      5 Çok yüksek