RPOS019


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Manevi Danışmanlık RPOS019 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 90 118 2 4

Ders Sorumluları Prof. Dr. Mustafa Kılıç
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Psikolojik Danışma İlkeleri açısından, 13. Yüz Yıl Türk düşünürlerinin görüş ve önerilerinin incelenerek, çağdaş değerler doğrultusunda yeni kuşaklara aktarılmasını sağlamak.
Dersin İçeriği Mevlana Celaleddin-i Rumi, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Nasreddin Hoca ve Ömer Hayyam’ın görüşlerinde yer alan; duygu ve düşüncelerin, psikolojik danışma ilkeleri ile bağdaştırılarak, söz ve yazıyla anlatmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Bu dersi alıp başarıyla tamamlayanların aşağıdaki kazanımları edinmeleri beklenmektedir: 1. Kültürümüze damgasını vurmuş olan önemli kişilerin görüşlerini alan doğrultusunda araştırmak 2. Bu yolla gençlere, kültürümüzün tanıtımını sağlamak 3. Kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasını gerçekleştirmek 4. Psikolojik danışma alanına Türk Düşünürlerinin görüşlerine ilişkin ilkeleri kazandırmak 5. Hayata, olaylara ve İnsanlara Hümanistik/insancıl Açıdan bakabilmeyi sağlamak 6. Sonul Amaç:Psikolojik Danışma ilkelerinin bir yaşam biçimi olarak benimseyerek, kişiliğin bir parçası haline getirmek yani, ilkelerin gerçek kazanımını benimsemek ve
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Türk Hümanistlerini Öz geçmişine İlişkin tanıtım
2. Hafta Türk Hümanistlerinin Psikolojik Danışma İlkeleriyle Olan İlişkisi
3. Hafta İnsanın Doğasına, Türk Hümanistlerinin Bakışı
4. Hafta Koşulsuz Kabul Kavramına, Türk Hümanistlerinin Bakışı
5. Hafta İçgörü Kavramına, Türk Hümanistlerinin Bakışı
6. Hafta Gönüllülük Kavramına, Türk Hümanistlerinin Bakışı
7. Hafta Anı Yaşamak Kavramına, Türk Hümanistlerinin Bakışı
8. Hafta Empati Kavramına, Türk Hümanistlerinin Bakışı
9. Hafta Empati Kavramına, Türk Hümanistlerinin Bakışı
10. Hafta Gizlilik Kavramına, Türk Hümanistlerinin Bakışı
11. Hafta Yüzleştirme Kavramına, Türk Hümanistlerinin Bakışı Bağdaşım Kavramına, Türk Hümanistlerinin Bakışı
12. Hafta Somutluk Kavramına, Türk Hümanistlerinin Bakışı
13. Hafta Saydamlık Kavramına, Türk Hümanistlerinin Bakışı
14. Hafta Saygı Kavramına, Türk Hümanistlerinin Bakışı
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Can, Şefik (2016) Mesnevi Tercümesi & Cilt. Ötiken Neşriyat. İstanbul. Erdoğan. Tokmakcıoglu, (1981) Bütün Yönleriyle Nasrettin Hoca. Kültür Bakanlığı Yayınları. Sevinç Matbaası, Ankara. Eyuboğlu, İsmet Zeki (1998) Bütün Yönleriyle Hacı Bektaş Veli, 3. Basım, Özgür Yayınları Eyuboğlu, Sabahattin; (1973) Hayyam/ Bütün Dörtlükleri 4. Basım, Cem Yayınevi. İstanbul Eyuboğlu, Sabahattin; (1981) Yunus Emre, Cem Yayınevi. İstanbul Gölpınarlı, Abdulbaki, Mevlana Celaleddin Rumi Mektuplar. Kılıç, Mustafa. Türk Düşünürlerine/ Hümanistlerine Ait Görüşlerin “ Psikolojik Danışmanın İlkeleri” Açısından İncelenmesi. Ders Notu. Kocatürk, Vasfi Mahir; (1969) Ömer Hayyam’ın Rübaileri. ( David Mckay Company’den Çeviri) 4. Basım, Edebiyat Yayınevi. Ankara. Temren, Belkıs (1995), Bektaşiliğin Eğitsel ve Kültürel Boyutu, 2.Basım, Türk Tarih Kurumu Basımevi
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Ders Öğrenim Kazanımları

Program Yeterlilikleri

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15 

ÖÇ1

2

5

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

ÖÇ2

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

3

1

2

ÖÇ3

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

3

1

2

ÖÇ4

2

5

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

ÖÇ5

2

5

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

ÖÇ6

2

5

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

 Program Yeterlilikleri:

  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  lisans programımızdan mezun olan öğrenciler;

  1. Psikolojik danışma ve rehberlik alanının temel kavramlarını; kişilik, gelişim ve farklı uzmanlık alanlarına ilişkin psikolojik danışma kuramlarını; temel ilke ve tekniklerini açıklar.

  2. İnsan ve toplumun davranış, biliş ve duygularına; felsefi, sosyolojik, psikolojik ve eğitsel açıklamalar getirir.

  3. Normal ve normal dışı davranışlar gösteren bireyleri ya da özel gereksinimli bireyleri ayırt eder.

  4. Kariyer gelişimi kuramları, karar verme modelleri ve işgücü piyasası koşulları temelinde bireylere, kariyer gelişimleri sürecinde kendilerini tanımalarını, anlamalarını ve uygun kararlar vermelerini kolaylaştıracak hizmetleri sunar.

  5. Alanın gerektirdiği mesleki değerleri, etik ilkeleri, etik kodları ve kuralları içselleştirir; mesleki uygulamalarında bunlara bağlı kalır; etik ikilem çözer.

  6. Oryantasyondan mesleki rehberliğe ve eğitsel rehberlikten temel psikolojik danışma becerilerine uzanan bir yelpazede alanın becerilerini hizmet verdiği bireylere ve koşullarına uyarlayarak uygular.

  7. Alanında edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, çalıştığı bağlamdaki paydaşlarına (aileler, öğretmenler vb.) ve topluma eğitim hizmeti sunar.

  8. Etkili iletişim ve psikolojik danışma becerilerini; bilimsel ve kanıta dayalı bir kuramsal yaklaşım dahilinde, uygulayarak bireyle ve grupla psikolojik danışma hizmetlerini yürütür.

  9. Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

  10. Test ve test dışı bireyi tanıma tekniklerini etkili şekilde kullanır; ihtiyaç doğrultusunda rehberlik programları hazırlar; kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik faaliyetlerini planlar, uygular ve değerlendirir.

  11. Bilimsel araştırma basamaklarını izleyerek alanına ilişkin bir araştırmayı uzman gözetiminde planlayabilir, yürütebilir, basit istatistiksel analizleri gerçekleştirebilir ve sonuçları raporlaştırabilir.

  12. Kişisel ve profesyonel niteliğine katkıda bulunacak bilgi ve iletişim teknolojilerini (MS Office, Spss, bilimsel veritabanları vs.) temel-orta düzeyde düzeyde kullanabilir; B1 düzeyinde İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.

  13. Hem kişisel hem profesyonel yaşamında empatik anlayış, koşulsuz olumlu kabul  içtenlikle iletişim kurmaya sadık kalır; çok kültürlü olmaya ve kendini gerçekleştirmeye yönelmiş çaba gösterir.

  14. Bireyin esenliği ve iyi oluşunu gözeterek; birincil, ikincil ve üçüncül koruma düzeylerinde koruyucu-önleyici ruh sağlığı hizmeti sunar.

  15. Bireyi tanıma, bilgi toplama ve yayma, yerleştirme, izleme, oryantasyon, araştırma-değerlendirme ve çevreyle ilişkiler gibi rehberlik hizmetlerini çalıştığı kurumlarda bir bütünlük içinde uygular.