GKZ120


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Türk Dili 1 GKZ120 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
01
(Güz)
42 - - - - 105 147 3 5

Ders Sorumluları Öğr.Gör. Sema OKUR
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Zorunlu
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı 1. Temel dil becerilerini üniversite öğrencilerinin düzeyi ve gereksinimleri doğrultusunda geliştirmek ve pekiştirmek 2. Doğru ve güzel ifadenin ne olduğunu, dilin unsurlarını başarılı bir şekilde kullanmanın önemini öğretmek 3. Bireylere etkili iletişim becerisini aşılamak ve bunun için temel olarak kendi dilinin özelliklerini aktarmak 4. Eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı düşünme ve kurallarıyla ifade etme alışkanlığı kazandırmak
Dersin İçeriği Türk Dili dersi; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini eş güdümlü şekilde geliştirmek, Türkçenin yapı ve işleyiş özelliklerini kavratmak, dili türüne göre gerek yazılı ve gerekse sözlü anlatımda kullanma yeteneğini kazandırmak, ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmek amacıyla Eğitim Fakültesi öğrencilerine sunulmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) Türkçeyi doğru ve etkin konuşma kurallarına uygun, iyi bir iletişime ve anlamaya imkân sağlayacak şekilde estetik olarak kullanmak 1. Yazı dilinin özelliklerini, işleyiş ve kurallarını sezdirmek, örnekleriyle göstermek 2. Metinler aracılığıyla söz varlığını geliştirmek 3. Yazım kurallarına uyma ve noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma alışkanlığı kazandırmak 4. Genel anlatım bozukluklarını gidermek 5. Topluluk önünde sunum yapabilme becerisine sahip olmak, bilgi ve düşüncelerini başkalarının anlayabileceği düzeyde ifade edebilmek 6. Düşündüğünü, gözlem ve yaşantılarını yazabilme, üretme ve yorum getirme yeterliliği kazandırmak 7. Yazılı anlatıma ve türlerine yönelik farkındalığa, ölçme-değerlendirme becerisine sahip olmak.
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Tanışma, Dersin İçeriği ve Amaçları
2. Hafta Dilin tanımı ve Türleri. Dil Düşünce, Kültür ve Toplum İlişkisi
3. Hafta a) Sözlü Dil / b) Yazı Dili Temel Özellikleri ve Farkları
4. Hafta a.1) Etkili Sözlü İletişim Kurmada Temel Unsurlar (Vurgu, Tonlama, Ezgi, Hitabet, Beden Dil vb.)
5. Hafta b.1) Yazım Kuralları ve Uygulamaları
6. Hafta b.2) Noktalama İşaretleri ve Uygulamaları
7. Hafta b.3) Anlatım Bozuklukları ve Uygulamaları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Yazılı Anlatımda Sınırlandırma ve Düşünsel Düzen
10. Hafta Düşünceyi Geliştirme Yolları ve Uygulamaları
11. Hafta Metnin Yapısı ve Metinsellik Ölçütleri Yazma Biçimleri ve Uygulamaları: Açıklayıcı-Bilgilendirici Metin Yazma / Öyküleyici Metin Yazma
12. Hafta Yazma Biçimleri ve Uygulamaları: Betimleyici Metin Yazma / Tartışmacı ve İkna Edici Metin Yazma
13. Hafta Yazınsal Metinler ve Yaratıcılığı Geliştirme Etkinlikleri
14. Hafta Yaratıcılığı Geliştirmeye Yönelik Edebi Metinler ve Etkinlikler
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%) 40
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%)
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%) 60
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar ADALI, Oya (2003). Anlamak ve Anlatmak. İstanbul: Pan Yayıncılık AKSAN, Doğan (2000). Her Yönüyle Dil- Ana Çizgileriyle Dil Bilim. Ankara: TDK Yayınları AKSAN, Doğan (1998). Türkçenin Gücü. Ankara: Bilgi Yayınevi. AKSAN, Doğan (2000). Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını. Ankara: Bilgi Yayınevi. BANGUOĞLU, Tahsin (2015). Türkçenin Grameri. Ankara: TDK Yayınları. CAN, Kaya (1999-2001). Üniversite ve Yüksekokullar İçin Türk Dili. İstanbul: Kıral Matbaası. ÇOTUKSÖKEN, Yusuf (2001). Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili I, II. İstanbul: Papatya Yayıncılık. DEMİR, Nurettin; EMİNE, Yılmaz (2009). Türk Dili: Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. ERGİN, Muharrem (2009). Üniversiteler İçin Türk Dili. İstanbul: Bayrak Basım Yayın Dağıtım. GÜNAY, Doğan (2003): Metin Bilgisi. İstanbul: Multılıngual Yayınları. GÜNAY, Doğan (2004). Dil ve İletişim. İstanbul: Multılıngual Yayınları. KARAHAN, Leyla (1999): Türkçede Söz Dizimi. Ankara: Akçağ Yayınları. KAVCAR, Cahit vd. (2009): Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Anı Yayıncılık. KORKMAZ, Zeynep (2003): Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi). Ankara: TDK Yayınları. ÖZDEMİR, Emin (2007): Yazınsal Türler. İstanbul: Bilgi Yayınevi. ÖZDEMİR, Emin (2010). Anlatım Sanatı/Kompozisyon. İstanbul: Remzi Kitabevi. UÇAR, İlhan (2007). İletişim Beden Dili ve Sunum Teknikleri. Ankara: Cantekin Matbaacılık VURAL, Birol (2006). Doğru ve Güzel Konuşma/Uygulama ve Örneklerle. İstanbul: Hayat Yayıncılık. YAKICI, Ali vd. (2005). Türkçe-2 Sözlü Anlatım. Ankara: Bilge Yayınları. Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu. www.tdk.gov.tr/
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Ders Öğrenim Kazanımları

Program Yeterlilikleri

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15 

ÖÇ1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

ÖÇ2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

ÖÇ3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

ÖÇ4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

ÖÇ5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

3

ÖÇ6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

ÖÇ7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

 

Program Yeterlilikleri:

  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  lisans programımızdan mezun olan öğrenciler;

  1. Psikolojik danışma ve rehberlik alanının temel kavramlarını; kişilik, gelişim ve farklı uzmanlık alanlarına ilişkin psikolojik danışma kuramlarını; temel ilke ve tekniklerini açıklar.

  2. İnsan ve toplumun davranış, biliş ve duygularına; felsefi, sosyolojik, psikolojik ve eğitsel açıklamalar getirir.

  3. Normal ve normal dışı davranışlar gösteren bireyleri ya da özel gereksinimli bireyleri ayırt eder.

  4. Kariyer gelişimi kuramları, karar verme modelleri ve işgücü piyasası koşulları temelinde bireylere, kariyer gelişimleri sürecinde kendilerini tanımalarını, anlamalarını ve uygun kararlar vermelerini kolaylaştıracak hizmetleri sunar.

  5. Alanın gerektirdiği mesleki değerleri, etik ilkeleri, etik kodları ve kuralları içselleştirir; mesleki uygulamalarında bunlara bağlı kalır; etik ikilem çözer.

  6. Oryantasyondan mesleki rehberliğe ve eğitsel rehberlikten temel psikolojik danışma becerilerine uzanan bir yelpazede alanın becerilerini hizmet verdiği bireylere ve koşullarına uyarlayarak uygular.

  7. Alanında edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, çalıştığı bağlamdaki paydaşlarına (aileler, öğretmenler vb.) ve topluma eğitim hizmeti sunar.

  8. Etkili iletişim ve psikolojik danışma becerilerini; bilimsel ve kanıta dayalı bir kuramsal yaklaşım dahilinde, uygulayarak bireyle ve grupla psikolojik danışma hizmetlerini yürütür.

  9. Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

  10. Test ve test dışı bireyi tanıma tekniklerini etkili şekilde kullanır; ihtiyaç doğrultusunda rehberlik programları hazırlar; kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik faaliyetlerini planlar, uygular ve değerlendirir.

  11. Bilimsel araştırma basamaklarını izleyerek alanına ilişkin bir araştırmayı uzman gözetiminde planlayabilir, yürütebilir, basit istatistiksel analizleri gerçekleştirebilir ve sonuçları raporlaştırabilir.

  12. Kişisel ve profesyonel niteliğine katkıda bulunacak bilgi ve iletişim teknolojilerini (MS Office, Spss, bilimsel veritabanları vs.) temel-orta düzeyde düzeyde kullanabilir; B1 düzeyinde İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.

  13. Hem kişisel hem profesyonel yaşamında empatik anlayış, koşulsuz olumlu kabul  içtenlikle iletişim kurmaya sadık kalır; çok kültürlü olmaya ve kendini gerçekleştirmeye yönelmiş çaba gösterir.

  14. Bireyin esenliği ve iyi oluşunu gözeterek; birincil, ikincil ve üçüncül koruma düzeylerinde koruyucu-önleyici ruh sağlığı hizmeti sunar.

  15. Bireyi tanıma, bilgi toplama ve yayma, yerleştirme, izleme, oryantasyon, araştırma-değerlendirme ve çevreyle ilişkiler gibi rehberlik hizmetlerini çalıştığı kurumlarda bir bütünlük içinde uygular.