GKS025


Ders Adı Ders Kodu Bölüm Seviye
Gönüllülük Çalışmaları GKS025 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2022/2023 Akademik Yılı ve Sonrası Program) Lisans

Dersin Yarıyılı
(Dersin Dönemi)
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Krediler
Teori Uygulama Laboratuar Projeler/Alan Çalışması Seminerler/Çalışma Grupları Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
03
(Güz)
28 - - - - 60 88 2 3

Ders Sorumluları Dr. Öğr. Üyesi Burcu Tibet
Dersin Sunulduğu Dil Türkçe (Turkish)
Dersin Türü Seçmeli
Ön Koşul
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin Amacı Öğretmenlik mesleğini topluma hizmet verme yaklaşımıyla tanıma. Topluma hizmet uygulamalarının yönetimi, işleyişi ve projelendirilmesi hakkında bilgi sahibi olma. Topluma hizmet uygulamaları için proje geliştirme /geliştirilmekte olan bir projeye katkıda bulunarak uygulama.
Dersin İçeriği Topluma Hizmet Uygulamaları, öğretmen adayının uygulama yapacağı alanı, hizmet verilecek bireyleri (toplum kesimini), değişik projeleri, kurum ve kuruluşları genel olarak tanımasını sağlayan, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında verilen dersler dışında proje şeklinde gerçekleştirilen uygulamalara dayalı bir derstir. Bu dersin amacı, öğretmen adayının, toplumu ve öğretmenlik mesleğini topluma hizmet yönleriyle tanıması, lisans programında alacağı dersleri toplumsal açıdan da irdeleme duyarlılığına sahip olması ve sosyal sorumluluk bilinci geliştirmesidir. Bu ders, tüm öğretmen yetiştirme programlarında zorunlu olup bir yarıyıl verilir. Gerektiğinde iki yarıyılı kapsayabilir. Bu derste, öğretmen adaylarından yakın çevre toplumunun güncel sorunlarını belirlemeleri ve çözüm için projeler geliştirmeleri beklenmektedir. Öğretmen adaylarından ayrıca bu ders kapsamında panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılmaları beklenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) 1. İşbirliğine dayalı çalışma becerilerini geliştirebilme 2. Toplumsal sorunlara çözüm üretmek amacıyla projeler tasarlayabilme 3. Bu projeleri uygulama ve sonuçlarını değerlendirebilme 4. Toplumda çeşitli sorunların olduğunun farkına varabilme ve bu sorunlara duyarlılık geliştirebilme 5. Topluma hizmet uygulamalarının önemini kavrama 6. Toplumun güncel sorunlarını belirler. 7. Topluma hizmet uygulamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenler. 8. Öncelikle yakın çevresindeki toplumun ihtiyaçlarını araştırı, çevresini bilinçlendirir ve projeler hazırlar, hazırlanan projelere destek olur
Dersin Veriliş Biçimi Örgün Öğretim
Dersin Gidişatı
Hafta Konular
1. Hafta Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin kapsamı Eğitim Kurumları ve Toplum Topluma hizmet vermede öğretmenin rolü Türkiye’de toplumsal hizmetlerde etkili kurum ve kuruluşlar Türkiye’de toplumsal hizmetlerde etkili kurum ve kuruluşların deneyimleri Toplumsal hizmete muhtaç bireylerin, ailelerin ve grupların belirlenmesi Toplumsal hizmete muhtaç birey, aile ve gruplarla iletişim kurma teknikleri.
2. Hafta Yardım edilecek okulların tespiti.
3. Hafta Yardım edilecek okulların tespiti.
4. Hafta Proje tekliflerinin değerlendirme.
5. Hafta Alan uygulaması.
6. Hafta Alan uygulaması.
7. Hafta Değerlendirme
8. Hafta Alan uygulaması.
9. Hafta Alan uygulaması.
10. Hafta Alan uygulaması.
11. Hafta Alan uygulaması.
12. Hafta Alan uygulaması.
13. Hafta Alan uygulaması.
14. Hafta Tamamlanan projelerin sunumu.
Değerlendirme Ölçütleri
  Toplam Katkısı (%)
Ara Sınav (%)
Kısa Sınavlar (%)
Ödevler (%) 100
Uygulamalar (%)
Laboratuar (%)
Projeler/Alan Çalışması (%)
Seminerler/Çalışma Grupları (%)
Final (%)
Diğer (%)
Toplam(%) 100
Dersin Kitabı ve/veya Kaynaklar Coşkun, Hasan (2009) Topluma Hizmet Uygulamaları, Anı Yayıncılık, Ankara. Dinçer, F. Çağlayan (Yayıma Hazırlayan) (2006) Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri ve Topluma Hizmet İşlevi Çalıştayı, 41. Yıl, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No: 200, Ankara. Erciyes Üniversitesi Topluma Hizmet Uygulamaları Rehberi (2008). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi THU Çalıştayı Rehberi (2009) YÖK Rehberi.(2006,2007).
Staj / Uygulama
Program Yeterlilikleri (PY) ve Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ) İlişkisi

Ders Öğrenim Kazanımları

Program Yeterlilikleri

PY1

PY2

PY3

PY4

PY5

PY6

PY7

PY8

PY9

PY10

PY11

PY12

PY13

PY14

PY15

ÖÇ1

1

1

1

1

1

2

3

1

3

1

1

1

5

3

3

ÖÇ2

1

1

1

1

1

1

3

1

2

1

1

1

5

1

2

ÖÇ3

1

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

1

4

1

3

ÖÇ4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

2

ÖÇ5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

ÖÇ6

1

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

1

5

1

2

ÖÇ7

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

5

1

2

ÖÇ8

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

2

 Program Yeterlilikleri:

  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  lisans programımızdan mezun olan öğrenciler;

  1. Psikolojik danışma ve rehberlik alanının temel kavramlarını; kişilik, gelişim ve farklı uzmanlık alanlarına ilişkin psikolojik danışma kuramlarını; temel ilke ve tekniklerini açıklar.

  2. İnsan ve toplumun davranış, biliş ve duygularına; felsefi, sosyolojik, psikolojik ve eğitsel açıklamalar getirir.

  3. Normal ve normal dışı davranışlar gösteren bireyleri ya da özel gereksinimli bireyleri ayırt eder.

  4. Kariyer gelişimi kuramları, karar verme modelleri ve işgücü piyasası koşulları temelinde bireylere, kariyer gelişimleri sürecinde kendilerini tanımalarını, anlamalarını ve uygun kararlar vermelerini kolaylaştıracak hizmetleri sunar.

  5. Alanın gerektirdiği mesleki değerleri, etik ilkeleri, etik kodları ve kuralları içselleştirir; mesleki uygulamalarında bunlara bağlı kalır; etik ikilem çözer.

  6. Oryantasyondan mesleki rehberliğe ve eğitsel rehberlikten temel psikolojik danışma becerilerine uzanan bir yelpazede alanın becerilerini hizmet verdiği bireylere ve koşullarına uyarlayarak uygular.

  7. Alanında edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak, çalıştığı bağlamdaki paydaşlarına (aileler, öğretmenler vb.) ve topluma eğitim hizmeti sunar.

  8. Etkili iletişim ve psikolojik danışma becerilerini; bilimsel ve kanıta dayalı bir kuramsal yaklaşım dahilinde, uygulayarak bireyle ve grupla psikolojik danışma hizmetlerini yürütür.

  9. Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

  10. Test ve test dışı bireyi tanıma tekniklerini etkili şekilde kullanır; ihtiyaç doğrultusunda rehberlik programları hazırlar; kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik faaliyetlerini planlar, uygular ve değerlendirir.

  11. Bilimsel araştırma basamaklarını izleyerek alanına ilişkin bir araştırmayı uzman gözetiminde planlayabilir, yürütebilir, basit istatistiksel analizleri gerçekleştirebilir ve sonuçları raporlaştırabilir.

  12. Kişisel ve profesyonel niteliğine katkıda bulunacak bilgi ve iletişim teknolojilerini (MS Office, Spss, bilimsel veritabanları vs.) temel-orta düzeyde düzeyde kullanabilir; B1 düzeyinde İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurabilir.

  13. Hem kişisel hem profesyonel yaşamında empatik anlayış, koşulsuz olumlu kabul  içtenlikle iletişim kurmaya sadık kalır; çok kültürlü olmaya ve kendini gerçekleştirmeye yönelmiş çaba gösterir.

  14. Bireyin esenliği ve iyi oluşunu gözeterek; birincil, ikincil ve üçüncül koruma düzeylerinde koruyucu-önleyici ruh sağlığı hizmeti sunar.

  15. Bireyi tanıma, bilgi toplama ve yayma, yerleştirme, izleme, oryantasyon, araştırma-değerlendirme ve çevreyle ilişkiler gibi rehberlik hizmetlerini çalıştığı kurumlarda bir bütünlük içinde uygular.